Tài liệu Phương pháp dạy học môn hóa học cho học sinh dân tộc

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn a: më ®Çu I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI M ôn hóa học là một môn khoa học thực nghiệm,thí nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các hiện tượng. Môn hóa học là môn học mà các em rất thích học, tìm tòi và khám phá.Vậy phương pháp truyền thụ kiến thức hóa học tới các em phải như thế nào mới hợp lý và để cho các em dễ hiểu, dễ tiếp thu và áp dụng được vào thực tế và giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên cũng như trong các thí nghiệm trong thực hành.Trước kia theo phương pháp giảng dạy cũ thì các em lĩnh hội kiến thức một cách thụ động, giáo viên truyền đạt kiến thức, học sinh tiếp thu kiến thức nhưng học sinh không hiểu nguyên nhân cũng như kết quả của sự vật đó như thế nào, chính vì thế đã làm cho học sinh hạn chế sự sáng tạo, sự tìm tòi tính tích cực và sự khám phá của học sinh về các hiện tượng thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày cũng như các hiện tượng ở xung quanh chúng ta. Còn phương pháp mới thì học sinh lĩnh hội kiến thức một cách chủ động hơn, giáo viên chỉ là người đóng vai trò chỉ đạo, còn học sinh là người chủ động, tự tìm tòi khám phá, giải thích được các hiện tượng và đưa ra được kết luận qua các hiện tượng các thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.Từ phương pháp dạy học tích cực đó đã tạo cho học sinh tính tự lực sáng tạo tìm tòi các kiến thức một cách vững chắc và sâu sắc hơn. Qua các bài dạy cũng như các bài thực hành để từ đó mà học sinh áp dụng vào thực tế cũng như trong cuộc sống hằng ngày một cách thàh thạo hơn.Phương pháp dạy học mới đã tạo cho học sinh sự say mê trong học tập và biết tự tìm tòi kiến thức và từ cái chung học sinh có thể phân tích ra và làm thành cái riêng của mình, để giúp cho việc học bộ môn hóa học cũng như áp dụng vào các bộ môn khác. 1 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu các hình thức tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh qua các bài học cũng như các thí nghiệm của môn học,nhằm giúp cho học sinh phát huy tính tích cực sáng tạo trong việc tiếp thu kiến thức qua các thí nghiệm . III/ NHIÖM Vô CñA §Ò TµI Nghiên cứu cơ sở lý luận dạy học theo quan điểm hoạt động và tổ chức hoạt động để cho học sinh nhận thức một cách dể dàng trong bộ môn hóa học.nghiên cứu tư tưởng chỉ đạo phương pháp dạy học mới của chương trình hóa học. Điều tra thực trạng việc tiếp thu kiến thức môn hóa học bằng phương pháp mới của học sinh THCS. §ề xuất các biện pháp. III/ ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1/ Đối tượng nghiên cứu:là học sinh lớp 8,9 trường THCS Mường Hoong. Có học sinh: Giỏi: 0 Khá: 2 Trung bình:38 Yếu :10 2/ Phạm vi nghiên cứu: 2 lớp 8,9 của trường THCS Mường Hoong V/ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 1/Nghiên cứu tài liệu: Phương pháp dạy học,nội dung của bài dạy có thí nghiệm. 2/ Điều tra thực tiễn Thu thập thông tin, phân tích so sánh phân tích nhận xét đánh giá qua phiếu điều tra. PhÇn B : Néi dung I/ LÞch sö vÊn ®Ò vµ c¬ së lý luËn 1/LÞch sö vÊn ®Ò Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. 2 HiÖn nay viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i cña c¸c cÊp bËc häc .Theo ph¬ng ph¸p cò gi¸o viªn lµ ngêi chñ ®¹o trong viÖc d¹y häc vµ ph¶i lµm viÖc rÊt nhiÒu cßn häc sinh chØ n¾m b¾t kiÕn thøc mét c¸ch thô ®éng. B©y giê do yªu cÇu cña x· héi hiÖn ®¹i môc tiªu gi¸o dôc còng cÇn ph¶i thay ®æi ®Ó ®µo t¹o nh÷ng con ngêi thÝch øng víi x· héi, víi b¶n th©n ngêi häc. Mét trong nh÷ng ®iÓm míi cña môc tiªu gi¸o dôc cña c¸c cÊp bËc häc lµ tËp trung h¬n n÷a tíi viÖc h×nh thµnh n¨ng lùc: n¨ng lùc nhËn thøc, n¨ng lùc hµnh ®éng vµ n¨ng lùc thÝch øng cho häc sinh. 2/C¬ së lý luËn Gièng nh nhiÒu m«n khoa häc tù nhiªn kh¸c, môc tiªu cña viÖc d¹y häc hãa häc tËp trung nhiÒu h¬n tíi viÖc h×nh thµnh nh÷ng n¨ng lùc hµnh ®éng cho häc sinh. Môc tiªu cña häc hãa häc, ngoµi nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng c¬ b¶n mµ häc sinh cÇn ®¹t ®îc, chó ý nhiÒu tíi viÖc h×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc, tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc nh : quan s¸t, ph©n lo¹i, ghi chÐp, th«ng tin, ®Ò ra gi¶ thuyÕt khoa häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm hãa häc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p …®Ó häc sinh tù ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt mét c¸ch chñ ®éng s¸ng t¹o c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ cã liªn quan tíi hãa häc . Khi ®a ra ph¬ng ph¸p d¹y häc, h×nh thøc tæ chøc tæ chøc líp häc còng cÇn ph¶i ®a d¹ng phong phó h¬n cho phï hîp víi viÖc t×m tßi c¸ nh©n, ho¹t ®éng theo nhãm vµ toµn líp. ViÖc häc tËp cña häc sinh kh«ng chØ diÔn ra trªn líp mµ cßn ®îc thùc hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng ë ngoµi líp ë ngoµi trêng, ë nhµ, kh«ng chØ häc ë s¸ch gi¸o khoa mµ cßn ë s¸ch b¸o vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. C¸c h×nh thøc tæ chøc nµy cÇn t¹o ra m«i trêng ®¶m b¶o ®îc mèi liªn hÖ t¬ng t¸c gi÷a ho¹t ®éng cña gi¸o viªn, ho¹t ®éng cña häc sinh vµ m«i trêng ®Ó häc sinh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã hiÖu qu¶, chÊt lîng. T¹o cho häc sinh ho¹t ®éng nh: - Tù ph¸t hiÖn vÊn ®Ò hoÆc n¾m b¾t vÊn ®Ò do gi¸o viªn nªu ra. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n hoÆc hîp t¸c theo nhãm nhá ®Ó t×m tßi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra nh: dù ®o¸n c¸c tÝnh chÊt cña chÊt, hiÖn tîng thÝ nghiÖm, ph¶n øng cã x¶y ra hay kh«ng lµm thÝ nghiÖm , quan s¸t m« t¶ hiÖn tîng gi¶i thÝch vµ rót ra kÕt luËn, ph¸n ®ãan suy luËn - §Ò ra gi¶ thuyÕt tr¶ lêi c©u hái quan s¸t s¬ ®å tranh vÏ h×nh ¶nh vµ sau ®ã ®a ra nhËn xÐt. 3 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. - Th¶o luËn theo nhãm vµ tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña nhãm kh¸c. VËn dông kiÕn thøc kÜ n¨ng ®· biÕt ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn tîng hãa häc x¶y ra trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt. II/Thùc tr¹ng vÊn ®Ò . 1/§iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi . NÒn kinh tÕ-x· héi cßn nghÌo nµn chËm ph¸t triÓn. 2/ §Æc ®iÓm t duy cña häc sinh . Vèn tiÕng viÖt cßn h¹n chÕ, kh¶ n¨ng t duy cßn chËm , suy nghÜ cña häc sinh thêng g¾ng liÒn víi sù vËt cô thÓ , kh«ng cã tÝnh s¸ng t¹o , häc sinh ng¹i suy nghÜ. 3/ §Æc ®iÓm chung cña ch¬ng tr×nh hãa häc THCS ¦u ®iÓm; Ch¬ng tr×nh ®¨ng t¶i ®Çy ®ñ, võa søc víi häc sinh ë cÊp THCS H¹n chÕ; §èi víi häc sinh ë vïng s©u ch¬ng tr×nh cßn nÆng 4/ KÕt qu¶ kiÓm tra Ph¬ng ph¸p ®æi míi d¹y häc hãa häc ®· gióp cho häc sinh ph¸ huy tÝnh tÝnh cùc s¸ng t¹o cña häc sinh, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, lµm c¸c thÝ nghiÖm . gi¸o viªn ®· ph¸t huy ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh. III/Gi¶i quyÔt vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y cu¶ gi¸o viªn: - D¹y hãa häc kh«ng ph¶i chØ lµ qu¸ tr×nh d¹y, truyÒn thô kiÕn thøc, th«ng b¸o th«ng tin “rãt” kiÕn thøc vµo häc sinh mµ chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh gi¸o viªn thiÕt kÕ, tå chøc, ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cô thÓ ë mçi bµi ch¬ng: ho¹t ®éng cña gi¸o viªn lµ: +ThiÕt kÕ gi¸o ¸n bao gåm c¸c ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh theo nh÷ng muc tiªu cô thÓ cña mçi bµi häc hãa häc mµ häc sinh cÇn ®¹t ®îc.ThiÕt kÕ hÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp ®Ó ®Þnh híng cho häc sinh ho¹t ®éng . +Tå chøc c¸c ho¹t ®éng trªn líp ®Ó häc sinh ho¹t ®éng theo c¸ nh©n hoÆc theo nhãm nh: nªu vÊn ®Ò cÇn t×m hiÓu, tæ chøc c¸ ho¹t ®éng t×m tßi ph¸t hiÖn tri thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng vÒ hãa häc … +§Þnh híng ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña héc sinh: chÝch x¸c hãa kh¸i niÖm hãa häc, c¸c kÕt luËn vÒ c¸c hiÖn tîng, b¶n chÊt hãa häc mµ häc sinh tù t×m tßi ®îc. Gi¸o viªn th«ng b¸o thªm mét sè th«ng tin mµ häc sinh kh«ng thÓ tù t×m tßi ®îc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ë trªn líp . 4 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. +ThiÕt kÕ vµ thùc hiÖn viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan , hiÖn tîng thùc tÕ, thÝ nghiÖm hãa häc, m« h×nh mÉu vËt nh lµ nguån tri thøc ®Ó häc sinh khai th¸c, t×m kiÕm, ph¸t hiÖn nh÷ng kiªn thøc, kÜ n¨ng hãa häc . +T¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®îc vËn dông nhiÒu h¬n nh÷ng tri thøc cña m×nh ®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn hãa häc trong ®êi sèng, s¶n xuÊt . Ho¹t ®éng häc cña häc sinh : - Hãa häc kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh ®îc d¹y, lµ sù tiÕp nhËn mét c¸ch thô ®éng nh÷ng tri thøc hãa häc mµ chñ yÕu lµ qu¸ tr×nh häc sinh tù häc, tù nhËn thøc, tù kh¸m ph¸, t×m tßi c¸c tri thøc hãa häc mét c¸ch chñ ®éng, tÝch cùc, lµ qu¸ tr×nh tù ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò. -VÒ viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc ph¶i ®a d¹ng h¬n chø kh«ng ph¶i chØ lµ phÊn, bót , s¸ch vë mµ cÇn ®a d¹ng h¬n, phong phó h¬n: dông cô, hãa chÊt, b¶ng , mÉu vËt chÊt , m¸y chiÕu dÜa CD. C¸c thÝ nghiÖm hãa häc , c¸c h×nh vÏ,c¸c s¬ ®å mÉu vËt , hiÖn tîng thùc tÕ ®îc sö dông chñ yÕu nh lµ tri thøc ®Ó häc sinh t×m tßi ph¸t hiÖn nh÷ng tri thøc cÇn lÜnh héi. Gi¸o viªn biÓu diÔn hoÆc trng bµy cho häc sinh xem , häc sinh quan s¸t , nhËn xÐt , rót ra kÕt luËn. H×nh thøc tæ chøc d¹y häc . - H×nh thøc tæ chøc líp häc còng cÇn ph¶i ®a d¹ng phong phó h¬n cho phï hîp víi viÖc t×m tßi c¸ nh©n , ho¹t ®éng theo nhãm vµ toµn líp. - Trong viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n hãa häc, gi¸o viªn vÉn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®Æc thï cña bé m«n hãa häc nãi riªng vµ bé m«n khoa häc thùc nghiÖm nãi chung lµ ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®· biÕt .§ã lµ ph¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc, sö dông thÝ nghiÖm hãa häc, sö dông c©u hoØ hãa häc vµ bµi tËp, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn nghe nh×n hiÖn ®¹i. Sö dông c¸c yÕu tè tÝch cùc ®· cã ë c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nh ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm, ph¬ng ph¸p nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ph¬ng ph¸p trùc quan ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i. - TiÕp thu cã chän läc mét sè quan ®iÓm , ph¬ng ph¸p tÝch cùc trong gi¸o dôc khoa häc hiÖn ®¹i. - Lùa chän c¸c ph¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh phï hîp víi môc tiªu, néi dung lo¹i bµi hãa häc nhÊt ®Þnh , ®èi tîng häc sinh cô thÓ , phï hîp víi vïng vµ ®Þa ph¬ng. 5 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. -Phèi kÕt hîp mét c¸ch hîp lý mét sè ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh»m ph¸t huy cao ®é hiÖu qu¶ cña giê d¹y häc hãa häc tÝch cùc. IV/TiÕn hµnh thùc nghiÖm Qua tiÕt d¹y TiÕt 1:m«n:hãa häc ,líp 8 Trêng THCS M êng Hoong Gi¸o viªn gi¶ng d¹y:NguyÔn B¶o §¨ng Bµi thùc hµnh sè 2 : Sù lan táa cña chÊt C¸ch 1: Gi¸o viªn lµm thÝ nghiÖm cho häc sinh quan s¸t.Sau khi lµm thÝ nghiÖm xong cho häc sinh quan s¸t nªu hiÖn tîng vµ yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy l¹i thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ lµ: 5 em lµm l¹i ®îc thÝ nghiÖm 20 em kh«ng lµm ®îc C¸ch 2:gi¸o viªn híng dÉn ,häc sinh tù lµm vµ sau ®ã nªu hiÖn tîng:kÕt qu¶ lµ: 20 em lµm ®îc vµ nªu ®îc hiÖn tîng 5 em kh«ng lµm dîc TiÕt 2 :m«n hãa häc ,líp 8 Trêng THCS M êng Hoong Gi¸o viªn gi¶ng d¹y:NguyÔn B¶o §¨ng Bµi thùc hµnh sè 4 §iÒu chÕ vµ thu khÝ oxi Còng lµm t¬ng tù nh bµi 1. C¸ch 1: cã 7em lµm ®îc 18em kh«ng lµm ®îc C¸ch 2 cã 23em lµm ®îc TiÕt 3:m«n hãa häc ,líp 9 Trêng THCS M êng Hoong Gi¸o viªn gi¶ng d¹y:NguyÔn B¶o §¨ng Bµi 3:TÝnh chÊt hãa häc cña axit Tr×nh tù diÔn biÕn tiÕt d¹y æn tæ chøc KiÓm tra bµi cò Néi dung bµi míi Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t c¸c lä axit kh¸c nhau: axit sunfurit, axit clohi®rit, axit nit¬rit. Gi¸o viªn híng dÉn cho häc sinh lµm c¸c thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh tÝnh chÊt hãa häc cña axit. 6 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. Sau khi häc sinh lµm xong c¸c thÝ nghiÖm .gi¸o viªn ®a ra c©u hái: H·y nªu c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm Axit cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nh thÕ nµo? H·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc Gi¸o viªn dùa vµo c¸c thÝ nghiªm mµ häc sinh võa lµm nªu l¹i c¸c tÝnh chÊt hãa häc cña axit,vµ chØnh söa c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng mµ häc sinh võa viÕt. Qua c¸c thÝ nghiÖm ®· lµm yªu cÇu häc sinh ph©n lo¹i c¸c axit: axit yÕu vµ axit m¹nh. TiÕt 3:m«n hãa häc ,líp 9 Trêng THCS M êng Hoong Gi¸o viªn gi¶ng d¹y:NguyÔn B¶o §¨ng Bµi 4:Clo Tr×nh tù diÔn biÕn tiÕt d¹y æn ®Þnh tæ chøc KiÓm tra bµi cò Néi dung bµi míi Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t lä ®ùng khÝ Clo Yªu cÇu häc sinh nªu tÝnh chÊt vËt lý cña khÝ Clo. Gi¸o viªn cho häc sinh lµm c¸c thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh tÝnh chÊt hãa häc cña Clo. Sau khi häc sinh lµm xong c¸c thÝ nghiÖm .gi¸o viªn ®a ra c©u hái: H·y nªu c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong c¸c thÝ nghiÖm Clo cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nh thÕ nµo? H·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh hãa häc Gi¸o viªn dùa vµo c¸c thÝ nghiªm mµ häc sinh võa lµm nªu l¹i c¸c tÝnh chÊt hãa häc cña axit,vµ chØnh söa c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng mµ häc sinh võa viÕt Qua c¸c thÝ nghiÖm ®· lµm yªu cÇu häc sinh nªu øng dông vµ c¸ch ®iÒu chÕ khÝ Clo * KÕt luËn chung :Sau 4 tiÕt d¹y trªn líp t«i cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn nhá vÒ viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p day häc bé m«n hãa häc cña häc sinh d©n téc thiÓu sè lµ: - Nh÷ng tiÕt häc cã tØ lÖ häc sinh tiÕp thu bµi b»ng ph¬ng ph¸p míi cao h¬n so víi viÖc d¹y häc b»ng ph¬ng ph¸p cò . - Thùc tÕ viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo d¹y häc ®· t¹o ®îc sù høng thó häc tËp cho häc sinh vµ gióp c¸c em cã tÝnh s¸ng t¹o h¬n trong häc tËp. 7 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. -ViÖc sö dông c¸c thÝ nhiÖm vµo c¸c tiÕt d¹y ®· gióp cho häc sinh ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o vµ t¹o ®îc sù høng thó h¬n trong häc tËp cña häc sinh . V/ KÕt qu¶ qua ®iÒu tra 1/§iÒu tra viÕt Sè häc sinh thÝch häc m«n hãa häc 40/50 em chiÕm tØ lÖ: Nguyªn nh©n : Häc sinh ®îc tiÕp xóc nhiÒu víi c¸c ®å dïng thÝ nghiÖm Quan s¸t vµ biÕt ®îc c¸c hiÖn tîng trong thùc tÕ khi lµm thÝ nghiÖm. 2/ §iÒu tra miÖng : Qua ph¬ng ph¸p míi c¸c em rÊt thÝch häc m«n hãa häc v×: - §îc lµm thÝ nghiÖm. - Quan s¸t ®îc c¸c hiÖn tîng x¶y ra trong thùc tÕ mµ tù häc sinh rót ra trong c¸c thÝ nghiÖm. 3/ Qua c¸c tiÕt d¹y trªn líp Trong viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi ®èi víi häc sinh d©n téc thiÓu sè ®· t¹o cho häc sinh tÝnh s¸ng t¹o vµ tÝnh tÝch cùc trong häc tËp. Th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm trong bµi häc còng nh qua c¸c bµi thùc hµnh mµ häc sinh tù gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng vµ rót ®îc c¸c kÕt luËn. Qua c¸c ph¬ng ph¸p ®· ph¸t huy tÝnh tù lùc cña häc sinh trong nhäc tËp . VI/ §Ò xuÊt biÖn ph¸p 1/§èi víi häc sinh d©n téc thiÓu sè viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo viÖc d¹y häc ®· t¹o ®îc sù høng thó häc tËp cña häc sinh ®èi víi bé m«n hãa häc 2/§å dïng vµ c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc ph¶i thêng xuyªn dîc sö dông 3/Gi¸o viªn cÇn tÝch cùc h¬n trong viÖc cho häc sinh lµm thÝ nghiÖm trong c¸c tiÕt häc còng nh ë c¸c tiÕt thùc hµnh ®Ó n¾m b¾t vÊn ®Ò mét c¸ch chñ ®éng h¬n. 4/M«n hãa häc lµ mét m«n thÝ nghiÖm rÊt nhiÒu,nªn cÇn ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc thùc hµnh,®Ó häc sinh thµnh th¹o trong viÖc sö dông c¸c dông cô thÝ nghiÖm vµ c¸c lo¹i hãa chÊt trong ch¬ng tr×nh. 5/Trong bé m«n ngoµi nh÷ng tranh ¶nh ®· cã s½n.gi¸o viªn cÇn ph¶i cã nh÷ng tranh ¶nh tù lµm hoÆc t×m thªm ®Ó ®a vµo viÑc gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p míi cña m×nh. PhÇn C: KÕt luËn Nhê ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo trong qu¸ tr×nh d¹y häc,b¶n th©n t«i thu ®îc mét sè kÕt qu¶ sau. 8 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc. Th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm hoc sinh hiÓu bµi nhanh h¬n ,n¾m sù vËt hiÖn tîng mét c¸ch s©u s¾c h¬n. Tõ c¸c thÝ nghiÖm häc cã thÓ vËn dông vµo thùc tÕ vµ vµo viÖc gi¶i c¸c bµi tËp Häc sinh n¾m b¾t kiÕn thøc nhanh h¬n,vµ kh«ng chay lêi trong häc tËp Víi nh÷ng kinh nghiÖm nªu trong ®Ò tµi cha ®îc thuyÕt phôc vµ hiÖu qu¶ cha cao,v× thêi gian cßn h¹n hÑp. VËy rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ®ång nghiÖp . B¶n th©n t«i xin tiÕp thu ý kiÕn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. MôC LôC PhÇn A:Më ®Çu I/ Lý do chän ®Ò tµi II/ Môc ®Ých nghiªn cøu III/ §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu PhÇn B: Néi dung I/LÞch sö vÊn ®Ò vµ c¬ së lý luËn II/Thùc tr¹ng vÊn ®Ò III/ Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò IV/ TiÕn hµnh thùc nghiÖm V/ KÕt qu¶ ®iÒu tra VI/ §Ò xuÊt biÖn ph¸p PhÇn C: KÕt luËn 9 Phương pháp dạy học môn Hóa Học cho học sinh dân tộc.
- Xem thêm -