Tài liệu Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 a. phÇn më ®Çu I- C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi: Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt lîng d¹y häc. §Ó hiÓu s©u vµ n¾m ch¾c kiÕn thøc kü thuËt häc sinh ph¶i tiÕp thu kiÕn thøc chñ ®éng, tÝch cùc. ViÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc víi c¸c bé m«n nãi chung vµ m«n c«ng nghÖ (C«ng nghiÖp) lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m t¨ng høng thó häc tËp víi häc sinh vµ gióp c¸c em chñ ®éng n¾m ch¾c kiÕn thøc. Trong LuËt gi¸o dôc, ®iÒu 28, môc 2 cã ghi: “Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm; rÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh”. PhÇn vÏ kÜ thuËt c¬ së lµ ch¬ng ®Çu tiªn cña m«n C«ng nghÖ líp 11. §©y lµ mét néi dung khã, liªn quan ®Õn kiÕn thøc tù nhiªn, nhÊt lµ kiÕn thøc h×nh häc. Mét sè néi dung häc sinh ®· ®îc lµm quen trong m«n C«ng nghÖ líp 8, song do c¸c em ®· ®îc häc kh¸ l©u, h¬n n÷a gi¸o viªn d¹y Trung häc c¬ së thêng kh«ng ®óng chuyªn ngµnh nªn kiÕn thøc c¸c em ®· ®îc häc råi nhng vÉn rÊt m¬ hå. §èi víi c¸c líp häc yÕu th× viÖc d¹y vµ häc ch¬ng nµy v« cïng khã kh¨n. II. môc ®Ých nghiªn cøu. - ViÖc vËn dông ph¬ng ph¸p, kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò b¾t buéc ®èi víi mäi gi¸o viªn. Tuy nhiªn trong thùc tÕ gi¶ng d¹y ë nhµ trêng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ ph¬ng tiÖn, ®èi tîng häc sinh, c¬ së vËt chÊt…do ®ã hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vÉn cßn h¹n chÕ. Môc ®Ých: VËn dông ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc trong viÖc gi¶ng d¹y m«n C«ng nghÖ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y vµ häc. III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. - §èi tîng: Ch¬ng tr×nh m«n C«ng nghÖ, bËc Trung häc phæ th«ng, khèi 11. - Ph¹m vi nghiªn cøu: C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong viÖc d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së. IV. KÕ ho¹ch nghiªn cøu. 1. Thêi gian nghiªn cøu. - S¸ng kiÕn ®îc tiÕn hµnh nghiªn cøu tõ th¸ng 8 n¨m 2012 ®Õn th¸ng 3 n¨m 2013. 2. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 1 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 - Trêng Trung häc phæ th«ng ¢n Thi- HuyÖn ¢n Thi- TØnh Hng Yªn. 3. §èi tîng nghiªn cøu. - Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ häc tËp m«n C«ng nghÖ- Ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së t¹i líp 11 A4; 11 A7. + Lớp thực nghiệm: 11A4. + Lớp đối chứng: 11 A7. Hai lớp có số học sinh như nhau (45 học sinh), lực học môn Công nghệ năm lớp 10 tương đương nhau. B- Néi dung: I- Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th«ng qua c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc: 1- Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i (vÊn ®¸p) trong d¹y häc: §µm tho¹i thùc chÊt lµ ph¬ng ph¸p gi¸o viªn ®Æt c©u hái häc sinh tr¶ lêi, ®ång thêi cã thÓ trao ®æi qua l¹i gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh nh»m gióp häc sinh n¾m kiÕn thøc mét c¸ch chñ ®éng, tÝch cùc. Trong thùc tÕ, nhiÒu khi ta quan niÖm r»ng cø ®Æt c©u hái råi häc sinh tr¶ lêi lµ cã ®µm tho¹i. Nh vËy, ta ®· hiÓu cha ®óng vÒ ®µm tho¹i. Theo t«i, ®µm tho¹i cã nhiÒu môc ®Ých: Cã thÓ ®µm tho¹i ®Ó n¾m l¹i, kiÓm tra kiÕn thøc cò, ®µm tho¹i ®Ó ph¸t triÓn t duy t×m kiÕn thøc míi, ®µm tho¹i ®Ó chøng minh, gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò, néi dung kiÕn thøc ... Víi bµi d¹y kü thuËt khi kiÓm tra kiÕn thøc cò, kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi d¹y míi, gi¸o viªn ®Æt c©u hái chØ yªu cÇu häc sinh nhí l¹i kiÕn thøc cò ®· häc kh«ng cÇn suy luËn. C©u hái lo¹i nµy dÔ thùc hiÖn, dÔ ra c©u hái, song cÇn râ rµng. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 2 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 VÝ dô 1: Khi d¹y bµi 1. Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt. §Ó d¹y vÒ kh¸i niÖm tØ lÖ, kiÕn thøc nµy häc sinh ®· gÆp trong b¶n ®å ®Þa lÝ vµ ®å thÞ trong to¸n häc, gi¸o viªn chØ cÇn hái: TØ lÖ lµ g×? Cã mÊy lo¹i tØ lÖ? VÝ dô 2: §Ó d¹y bµi h×nh chiÕu trôc ®o ph¶i dïng kiÕn thøc vÒ h×nh chiÕu song song, d¹y bµi ph¬ng ph¸p h×nh chiÕu vu«ng gãc ph¶i dïng kiÕn thøc phÐp chiÕu vu«ng gãc... C©u hái rÊt ®¬n gi¶n: ThÕ nµo lµ phÐp chiÕu song song vµ øng dông? HoÆc thÕ nµo lµ phÐp chiÕu vu«ng gãc vµ øng dông?... Còng cã thÓ dïng c¸c c©u hái ®Ó ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi gi¶ng míi díi d¹ng "nªu vÊn ®Ò" qua néi dung kiÕn thøc cò. Trong khi gi¶ng bµi ®Ó lµm s¸ng tá mét vÊn ®Ò, mét néi dung kiÕn thøc ta ph¶i sö dông ®µm tho¹i kÕt hîp víi trùc quan hoÆc c¸c vÝ dô minh ho¹ ®Ó häc sinh dÔ häc, dÔ nhí. C¸ch ®µm tho¹i nµy thêng dïng mét hÖ thèng c©u hái nèi tiÕp nhau (kÕt hîp víi c¸c ph¬ng tiÖn nghe, nh×n), thÇy ®µm tho¹i víi mét hoÆc nhiÒu häc sinh nh»m tiÕn tíi vÊn ®Ò cÇn bµn, cÇn n¾m v÷ng. VÝ dô: Khi d¹y bµi 7: H×nh chiÕu phèi c¶nh, gi¸o viªn dïng trùc quan (tranh vÏ h×nh 7.1. H×nh chiÕu phèi c¶nh hai ®iÓm tô cña ng«i nhµ) võa cho häc sinh quan s¸t, gîi ý ®Ó c¸c em tr¶ lêi c©u hái. GV: H×nh vÏ biÓu diÔn néi dung g×? HS: BiÓu diÔn ng«i nhµ (GV chØ ra trªn h×nh). GV: Cã nhËn xÐt g× vÒ kÝch thíc c¸c bé phËn cña ng«i nhµ trªn h×nh vÏ? (GV gîi ý). HS: C¸c viªn g¹ch vµ cöa sæ cµng ë xa cµng nhá l¹i GV: Cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ®êng th¼ng trong thùc tÕ song song víi nhau? (Cho häc sinh quan s¸t tiÕp tranh vÏ h×nh 7. 3. H×nh chiÕu phèi c¶nh mét ®iÓm tô ) HS: C¸c ®êng th¼ng trong thùc tÕ song song víi nhau cã thÓ c¾t nhau. GV: §iÓm c¾t nhau nµy gäi lµ ®iÓm tô, h×nh biÓu diÔn nµy gäi lµ h×nh chiÕu phèi c¶nh. GV: (Cho häc sinh quan s¸t h×nh 7.2. HÖ thèng x©y dùng h×nh chiÕu phèi c¶nh) hái: Trong phÐp chiÕu nµy, ®©u lµ t©m chiÕu, mÆt ph¼ng h×nh chiÕu, mÆt ph¼ng vËt thÓ, mÆt ph¼ng tÇm m¾t, ®êng ch©n trêi? HS: -T©m chiÕu lµ m¾t ngêi quan s¸t (®iÓm nh×n). - MÆt ph¼ng h×nh chiÕu lµ mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng tëng tîng gäi lµ mÆt tranh. - MÆt ph¼ng n»m ngang trªn ®ã ®Æt c¸c vËt thÓ cÇn biÓu diÔn gäi lµ mÆt ph¼ng vËt thÓ. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 3 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 - MÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua ®iÓm nh×n gäi lµ mÆt ph¼ng tÇm m¾t. Mæt ph¼ng nµy c¾t mÆt tranh theo 1 ®êng th¼ng gäi lµ ®êng ch©n trêi (tt) (GV: Ph©n tÝch, häc sinh tr¶ lêi) Còng cã thÓ gi¸o viªn hái tËp trung vµo mét häc sinh hoÆc hái nhiÒu häc sinh ®Ó kh«ng khÝ líp s«i næi h¬n. §iÒu ®¸ng lu ý lµ gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng kh¶ n¨ng cña häc sinh nÕu kh«ng sÏ mÊt nhiÒu thêi gian. Mét kiÓu ®µm tho¹i kh¸c kÝch thÝch cao t duy cña häc sinh. §Æc ®iÓm cña ®µm tho¹i lo¹i nµy lµ x©y dùng, mét hÖ thèng c©u hái - tr¶ lêi theo d¸ng dÊp nªu vÊn ®Ò. C¸ch ®µm tho¹i nµy cã thÓ dïng ®Ó kiÓm tra, kh¾c s©u kiÕn thøc cò hoÆc d¹y bµi míi. C¸c c©u hái ®Æt ra kh«ng cã ngay trong néi dung cña bµi mµ ®ßi hái c¸c em ph¶i suy nghÜ, dùa vµo kiÕn thøc cò míi cã thÓ tr¶ lêi ®îc. Sau khi tr¶ lêi ®îc c¸c em sÏ n¾m rÊt ch¾c kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc. Mét sè vÝ dô: Khi d¹y bµi 2. H×nh chiÕu vu«ng gãc. §Ó x©y dùng ®îc h×nh chiÕu vu«ng gãc ph¶i dùa vµo phÐp chiÕu xuyªn t©m( ®· häc ë líp 8), vËt thÓ chiÕu ®îc t¹o thµnh tõ c¸c khèi h×nh häc( häc sinh ®· häc ë líp 8). V× vËy khi d¹y bµi nµy häc sinh ph¶i n¾m ch¾c kiÕn thøc C«ng nghÖ líp 8, cã thÓ ®a ra c©u hái: - H×nh chiÕu vu«ng gãc dùa trªn c¬ së cña phÐp chiÕu nµo? Néi dung cña phÐp chiÕu ®ã nh thÕ nµo? -VËt thÓ do c¸c khèi h×nh häc nµo t¹o thµnh? Sau khi tr¶ lêi ®îc c¸c em sÏ n¾m rÊt ch¾c kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc. Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i cã nhiÒu u ®iÓm, song còng cã nhiÒu h¹n chÕ. Trong mét bµi d¹y ta kh«ng nªn l¹m dông dÔ g©y nhµm ch¸n mÊt thêi gian. §iÒu ®¸ng lu ý ë ®©y lµ ®Ó ®µm tho¹i cho tèt gi¸o viªn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých ®µm tho¹i ®Ó x©y dùng, cñng cè ®¬n vÞ kiÕn thøc nµo. C©u hái ®Æt ra ph¶i ®îc chän läc sao cho dÔ hiÓu, dÔ tr¶ lêi vµ phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh. Cao h¬n, c©u hái ph¶i mang tÝnh "gîi më", "dÉn d¾t" häc sinh ®i t×m kiÕn thøc. ChÝnh v× yªu cÇu trªn mµ gi¸o viªn khi sö dông ®µm tho¹i ph¶i tèn nhiÒu c«ng søc ®Ó chuÈn bÞ c©u hái. YÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña ph¬ng ph¸p nµy lµ néi dung vµ kü thuËt ®Æt c©u hái. Mét sè yªu cÇu khi ®Æt ra c©u hái: - X¸c ®Þnh râ môc ®Ých, yªu cÇu néi dung cÇn hái. - Dù kiÕn c©u tr¶ lêi cña häc sinh (tuú theo tr×nh ®é häc sinh) dù kiÕn c©u hái, gîi ý bæ sung. - §Æt c©u hái ph¶i râ rµng, chÝnh x¸c, dÔ hiÓu vµ phï hîp víi tr×nh ®é cña häc sinh. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 4 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i cÇn kÕt hîp tèt víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c (nhÊt lµ ph¬ng ph¸p trùc quan) bµi gi¶ng míi ®¹t kÕt qu¶ cao. Cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i cho toµn bµi, th«ng thêng ta nªn ¸p dông ë nh÷ng néi dung cÇn thiÕt vµ cã thÓ "®µm tho¹i". 2- D¹y häc nªu vÊn ®Ò trong bµi d¹y. D¹y häc nªu vÊn ®Ò ®ang ®îc nhiÒu gi¸o viªn sö dông, ®ã lµ mét ph¬ng ph¸p hay nhng khã ¸p dông vµ ph¶i tèn nhiÒu c«ng søc. Trong mét bµi d¹y kü thuËt nÕu ®îc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy sÏ trë nªn v« cïng hÊp dÉn vµ chÊt lîng bµi gi¶ng sÏ cã kÕt qu¶ kh«ng ngê. Ph¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò cã u ®iÓm rÊt lín kÝch thÝch t duy, trÝ s¸ng t¹o khoa häc cña häc sinh. §iÓm mÊu chèt cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸o viªn ph¶i t¹o ra ®îc c¸c "t×nh huèng cã vÊn ®Ò". T×nh huèng cã vÊn ®Ò lµ m©u thuÉn kh¸ch quan cña nhiÖm vô nhËn thøc (muèn hiÓu biÕt) ®îc häc sinh chÊp nhËn nh m©u thuÉn néi t¹i cña b¶n th©n. T×nh huèng cã vÊn ®Ò ph¶i ®¶m b¶o 3 ®iÒu kiÖn: - Phï hîp víi môc ®Ých d¹y häc t¹o ®îc sù ng¹c nhiªn hÊp dÉn. - Lµ kiÕn thøc míi mµ häc sinh kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®îc b»ng kiÕn thøc cò hoÆc c¶m thÊy nh "tr¸i ngîc" víi kiÕn thøc cò. - Phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh. Trong bµi d¹y kü thuËt t×nh huèng cã vÊn ®Ò rÊt ®a d¹ng. §Ó t¹o ra ®îc t×nh huèng cã vÊn ®Ò gi¸o viªn ph¶i dùa vµo néi dung cña bµi t×m ra nh÷ng m©u thuÉn gi÷a néi dung kiÕn thøc míi víi néi dung kiÕn thøc cò, gi÷a kiÕn thøc lý thuyÕt víi thùc hµnh ... (nÕu cã). Tõ ®ã gi¸o viªn ®Æt c©u hái t¹o ra t×nh huèng cã vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Cã thÓ ph©n ra c¸c lo¹i t×nh huèng sau trong bµi d¹y C«ng nghÖ t«i ®· sö dông: a. T×nh huèng cã vÊn ®Ò thÓ hiÖn ë m©u thuÉn gi÷a tÝnh ®a d¹ng cña tri thøc víi sù cÇn thiÕt ph¶i lùa chän lÊy mét tri thøc hîp lý nhÊt (nhiÒu gi¶i ph¸p lùa chän lÊy mét). VÝ dô 1: §Ó biÓu diÔn vËt thÓ ta cã thÓ dïng nhiÒu ph¬ng ph¸p biÓu diÔn nh h×nh chiÕu, h×nh chiÕu trôc ®o, h×nh phèi c¶nh... nhng trong b¶n vÏ kü thuËt ph¶i chän ph¬ng ph¸p tèi u nhÊt. Gi¸o viªn nªu ra t×nh huèng cã vÊn ®Ò (nhiÒu ph¬ng ph¸p lùa chän lÊy mét). GV: T¹i sao h×nh chiÕu trôc ®o cã u ®iÓm chØ dïng mét h×nh chiÕu ®· biÓu diÔn ®îc ba chiÒu vËt thÓ l¹i kh«ng dïng lµm ph¬ng ph¸p chÝnh ®Ó biÓu diÔn vËt thÓ. HS: Tr¶ lêi. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 5 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 GV: ChØ râ u nhîc cña ph¬ng ph¸p nµy vµ yªu cÇu víi viÖc biÓu diÔn vËt thÓ lµ ph¶n ¸nh ®óng h×nh d¹ng vµ kÝch thíc thËt cña vËt thÓ nªn ph¶i sö dông h×nh chiÕu vu«ng gãc. (H×nh chiÕu trôc ®ã kh«ng ph¶n ¸nh ®óng h×nh d¹ng vµ kÝch thíc thËt cña vËt thÓ). Nh vËy, c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò rÊt ®a d¹ng, ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i t×m ra ®îc t×nh huèng cã vÊn ®Ò lµ nh÷ng m©u thuÉn cña kiÕn thøc ®· nªu trªn. Kh«ng ph¶i bµi d¹y nµo, phÇn néi dung nµo còng cã t×nh huèng cã vÊn ®Ò. V× vËy tuú bµi, tuú néi dung mµ ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t kh«ng gîng Ðp. Kh«ng nhÊt thiÕt ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy cho toµn bµi mµ cã thÓ ¸p dông tõng phÇn néi dung vµ kÕt hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. §Ó bµi gi¶ng ®îc thµnh c«ng tèt cÇn lu ý giai ®o¹n t¹o ra t×nh huèng cã vÊn ®Ò míi chØ lµ bíc ®Çu lµm n¶y sinh ®iÒu muèn biÕt víi häc sinh kÝch thÝch t duy cho häc sinh. Bíc quan träng h¬n khi ®· n¶y sinh t×nh huèng cã vÊn ®Ò gi¸o viªn ph¶i híng ®Ó häc sinh nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, cñng cè vµ vËn dông tri thøc. §©y míi lµ bíc cèt yÕu quan träng gióp häc sinh n¾m ch¾c tri thøc. b. T×nh huèng thÓ hiÖn m©u thuÉn kiÕn thøc ®· häc víi yªu cÇu n¶y sinh trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc míi. 3. Sö dông s¬ ®å t duy trong d¹y häc. - Lµ kÜ thuËt d¹y häc nh»m tæ chøc vµ ph¸t triÓn t duy, gióp ngêi häc truyÒn t¶i th«ng tin vµo bé n·o råi ®a th«ng tin ra ngoµi bé n·o mét c¸ch dÔ dµng, ®ång thêi lµ ph¬ng tiÖn ghi chÐp s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶: + Më réng, ®µo s©u vµ kÕt nèi c¸c ý tëng. + Bao qu¸t ®îc c¸c ý tëng trªn mét ph¹m vi s©u réng. - C¸ch tiÕn hµnh: + Tõ mét chñ ®Ò lín, t×m ra c¸c chñ ®Ò nhá liªn quan. + Tõ mçi chñ ®Ò nhá l¹i t×m ra nh÷ng yÕu tè/ néi dung liªn quan. Sù ph©n nh¸nh cø tiÕp tôc vµ c¸c yÕu tè/ néi dung lu«n ®îc kÕt nèi víi nhau. Sù liªn kÕt nµy sÏ t¹o ra mét “bøc tranh tæng thÓ” m« t¶ vÒ chñ ®Ò lín mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ râ rµng. VÝ dô 1: Khi d¹y bµi 3. Thùc hµnh: VÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n, vµ bµi 6. Thùc hµnh: BiÓu diÔn vËt thÓ t«i ®· sö dông s¬ ®å t duy ®Ó tr×nh bµy c¸c bíc tiÕn hµnh: VÝ dô 2: Khi d¹y bµi 4. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t, t«i ®· sö dông s¬ ®å t duy ®Ó cñng cè, kh¾c s©u néi dung bµi häc. 4. Sö dông phiÕu häc tËp trong d¹y häc. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 6 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 Việc sử dụng phiếu học tập là một phương tiện để phát triển tích cực hoạt động của học sinh. Phiếu học tập giúp học sinh làm quen với một cách kiểm tra trình độ kiểu mới. Các câu hỏi thường không phức tạp, không khó nhưng đòi hỏi học sinh phải có phản xạ nhanh, hiểu ý nhanh và lựa chọn ngay cách trả lời thích hợp nhất. Muốn vậy thiết kế phiếu học tập theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nói chung và môn công nghệ 11 nói riêng là hợp lí và khoa học nhất. Bởi vì: Phiếu học tập là một trong những công cụ cho phép cá nhân hoạt động học tập, tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức các hoạt động học tập. Đồng thời là công cụ hữu hiệu trong việc thu thập và xử lí thông tin ngược. Phiếu học tập gồm những tờ giấy rời, in sẵn những công việc độc lập hoặc làm theo nhóm được phát cho học sinh để hoàn thành trong một thời gian ngắn của tiết học. Mỗi phiếu có thể giao cho học sinh vài câu hỏi, bài tập cụ thể nhằm dẫn dắt đến một kiến thức tập dượt, một kĩ năng rèn luyện, một thao tác tư duy thăm dò một thái độ trước một vấn đề. T«i ®· sö dông mét sè d¹ng phiÕu häc tËp nh sau: D¹ng 1: PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. VÝ dô: Khi gi¶ng d¹y bµi 2. H×nh chiÕu vu«ng gãc, t«i sö dông phiếu học tập trên lớp. Tìm hiểu vị trí đặt vật thể và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ trong phương pháp chiếu góc thứ nhất. - Mỗi học sinh một phiếu. - Thời gian hoàn thành 5 phút. - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát kết hợp hình vẽ trong sách giáo khoa để tìm hiểu. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 7 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 PHIẾU HỌC TẬP HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Họ và tên học sinh:…………………………….. Lớp:…………………………………………… Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu mà em cho là đúng nhất. 1. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vật thể được đặt ở vị trí nào? a. Trước mặt phẳng hình chiếu đứng. b. Trên mặt phẳng hình chiếu bằng. c. Bên trái mặt phẳng hình chiếu cạnh. d. Cả a, b, c. 2. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu bằng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Góc bên phải bản vẽ. c. Dưới hình chiếu đứng. d. Trên hình chiếu đứng. 3. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất vị trí hình chiếu đứng được đặt ở đâu? a. Góc bên trái bản vẽ. b. Góc bên phải bản vẽ. c. Bên trái hình chiếu cạnh. d. a, b và c. D¹ng 2: PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐIỀN KHUYẾT. VÝ dô: Khi d¹y bµi 5. H×nh chiÕu trôc ®o, t«i ®· sö dông phiÕu häc tËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc sau khi häc xong bµi. - Mỗi học sinh làm một phiếu. - Thời gian 8 phút. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 8 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 - Giáo viên thu phiếu học tập để theo dõi học sinh, nhận xét kịp thời để học sinh rút kinh nghiệm. - Giáo viên đưa ra đáp án đúng để học sinh tự chấm kết quả. PHIẾU HỌC TẬP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Họ và tên học sinh:…………………………………………………………………. Lớp:…………………………………………………………………………………. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện các nội dung sau: 1. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng bằng phép chiếu ………………………. 2. Các trục O’X’, O’Y’, O’Z’ được gọi là………………… 3. Góc giữa các trục đo: X'O'Z', Y'O'Z', X'O'Z' gọi là…………………. 4. Hệ số biến dạng theo trục O’X’ là…………… 5. Hệ số biến dạng theo trục O’Y’ là…………… 6. Hệ số biến dạng theo trục O’Z’ là…………… 7. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có các góc trục đo bằng nhau và bằng……….. 8. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có hệ số biến dạng là ………………………... 9. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có các góc trục đo là …………………………... 8. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số biến dạng là ………………………….. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 9 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 10. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, những hình tròn nằm trong các mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ biến dạng thành hình …………………. D¹ng 3. PHIẾU HỌC TẬP CÓ CÁC BÀI TẬP DẠNG TRẮC NGHIỆM GHÉP ĐÔI. VÝ dô: Khi d¹y bµi 1. Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt, t«i ®· sö dông phiÕu häc tËp sau khi häc xong bµi ®Ó cñng cè kiÕn thøc. - Thời gian hoàn thành 5 phút. - Mỗi học sinh một phiếu. - Cuối giờ giáo viên đưa ra phiếu trả lời đúng để học sinh tự chấm kết quả cho nhau. PHIẾU HỌC TẬP TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT Họ và tên học sinh:…………………………….. Lớp:…………………………………………… 1. Chọn cụm từ ở cột 1 ghép với cụm từ tương ứng ở cột 2 để tạo thành kích thước đúng của khổ giấy. Cột 1 Cột 2 1 A0 a 2 A1 b 3 A2 c 4 A3 d 5 A4 e � 210 mm 1189 � 841 mm 420 � 297 mm 841 � 594 mm 594 � 420 mm 297 Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 10 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 2. Chọn cụm từ ở cột 1 ghép với cụm từ tương ứng ở cột 2 để nêu đúng ứng dụng của các nét vẽ. Cột 1 Cột 2 1 Nét liền đậm a Vẽ đường giới hạn một phần hình cắt. 2 Nét liền mảnh b Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất. 3 Nét lượn sóng c Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng. 4 Nét đứt mảnh d Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy. 5 Nét gạch chấm mảnh e Vẽ đường kích thước, đường gióng, đường gạch gạch trên mặt cắt. 3. Chọn cụm từ ở cột A ghép với cụm từ tương ứng ở cột B để nêu đúng tiêu chuẩn ghi kích thước trên bản vẽ kĩ thuật. A 1 Đường kích thước B a Được vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc và vượt quá với đường kích thước khoảng 2  4 mm. 2 Đường gióng kích thước 3 Chữ số kích thước b Chỉ trị số kích thước thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ. c Được vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước, đầu mút có vẽ mũi tên. 5. D¹y vµ häc hîp t¸c trong nhãm nhá. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 11 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 - B¶n chÊt cña häc tËp theo nhãm lµ líp häc ®îc chia thµnh nhãm nhá; trao ®æi, th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra sau ®ã cö ®¹i diÖn tr×nh bµy tríc líp ®Ó c¶ líp th¶o luËn. - C¸c nhãm ®îc ph©n chia mét c¸ch ngÉu nhiªn hoÆc cã chñ ý, æn ®Þnh trong c¶ tiÕt häc hay thay ®æi trong tõng phÇn cña tiÕt häc. - C¸c nhãm cã thÓ ®îc giao cïng mét nhiÖm vô hoÆc nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhau. - Mçi thµnh viªn trong nhãm ®îc ph©n c«ng hoµn thµnh mét phÇn viÖc. Mäi ngêi ph¶i lµm viÖc tÝch cùc kh«ng û l¹i vµo mét vµi ngêi cã hiÓu biÕt réng vµ n¨ng ®éng h¬n. - KÕt qu¶ lµm viÖc cña mçi nhãm ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ häc tËp chung cña c¶ líp. - §©y lµ ph¬ng ph¸p d¹y häc gióp c¸c thµnh viªn trong nhãm chia sÎ c¸c b¨n kho¨n, kinh nghiÖm cña b¶n th©n, cïng nhau x©y dùng nhËn thøc míi. B»ng c¸ch nãi ra nh÷ng ®iÒu ®ang nghÜ, mçi ngêi cã thÓ nhËn râ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh vÒ chñ ®Ò ®· nªu ra, thÊy m×nh cÇn häc hái thªm nh÷ng g×. Bµi häc trë thµnh qu¸ tr×nh häc hái lÉn nhau chø kh«ng ph¶i chØ lµ sù tiÕp nhËn thô ®éng tõ gi¸o viªn. VÝ dô 1: Khi d¹y bµi 4. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t, t«i ®· chia häc sinh lµm 2 nhãm ®Ó t×m hiÓu môc II. MÆt c¾t vµ môc III. H×nh c¾t. VÝ dô 2: Khi d¹y bµi 1. Tiªu chuÈn tr×nh bµy b¶n vÏ kÜ thuËt, t«i ®· chia häc sinh lµm 3 nhãm ®Ó t×m hiÓu môc I. Khæ giÊy, môc II. TØ lÖ vµ môc III. NÐt vÏ. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 12 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 ii. ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan, thiÕt bÞ d¹y häc 1. Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc. - Trong qu¸ tr×nh d¹y häc, viÖc minh ho¹ néi dung kiÕn thøc b»ng c¸c vÝ dô, h×nh ¶nh cô thÓ lµ rÊt cÇn thiÕt. ®iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc n¾m v÷ng tri thøc mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ s©u s¾c cña häc sinh. VÒ vÊn ®Ò nµy, viÖc sö dông m¸y vi tÝnh cã lµm ph¬ng tiÖn cã nhiÒu lîi thÕ. - Nh chóng ta ®· biÕt, kh¶ n¨ng m« pháng ®èi tîng cña m¸y vi tÝnh lµ rÊt lín, kÌm theo sè lîng th«ng tin lu tr÷ lµ kh«ng nhá. Râ rµng trong trêng hîp nµy, ta cã thÓ coi m¸y vi tÝnh lµ mét phîng tiÖn d¹y häc ®a n¨ng trong viÖc m« pháng, gi¶i thÝch, cung cÊp th«ng tin vÒ mét ®èi tîng nµo ®ã, gióp cho gi¸o viªn thùc hiÖn ®îc môc ®Ých s ph¹m cña m×nh. VÝ dô 1: Khi d¹y bµi 2. H×nh chiÕu vu«ng gãc, t«i ®· thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn phÇn mÒm powpoint, kÕt hîp víi m« h×nh vËt thÓ ®Ó d¹y cho häc sinh néi dung cña ph¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt. VÝ dô 2: Khi d¹y bµi 3. Thùc hµnh: VÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n, t«i ®· thiÕt kÕ vÏ c¸c ®Ò bµi trªn phÇn mÒm powpoint ®Ó häc sinh dÔ quan s¸t, ®Æc biÖt lµ kÝch thíc cña vËt thÓ. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 13 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 VÝ dô 3: Khi d¹y bµi 4. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t, t«i ®· thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn phÇn mÒm powpoint, kÕt hîp víi vËt thËt, gióp häc sinh n¾m bµi nhanh h¬n, gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ h¬n. VÝ dô 4: Khi d¹y bµi 5. H×nh chiÕu trôc ®o, t«i ®· thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn phÇn mÒm powpoint, ®Ó d¹y phÇn ph¬ng ph¸p x©y dùng h×nh chiÕu trôc ®o, vµ m« t¶ ®îc h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu cña c¸i ke gãc, h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n cña tÊm ®Öm, gióp häc sinh n¾m bµi nhanh h¬n, gi¸o viªn ®ì vÊt v¶ h¬n. VÝ dô 5: Khi d¹y bµi 7. H×nh chiÕu phèi c¶nh, t«i còng ®· thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn phÇn mÒm powpoint ®Ó d¹y, gióp häc sinh n¾m bµi nhanh h¬n, nhÊt lµ phÇn hÖ thèng x©y dùng h×nh chiÕu phèi c¶nh 2. Sö dông ph¬ng tiÖn trùc quan trong d¹y häc. - KiÕn thøc ch¬ng I. VÏ kÜ thuËt c¬ së ®ßi hái häc sinh ph¶i t duy cao, n¾m ch¾c kiÕn thøc h×nh häc vµ ph¶i dùa vµo tranh vÏ míi cã thÓ gi¶ng d¹y ®îc, trong khi ®ã tranh vÏ cña Bé gi¸o dôc l¹i kh«ng cã phÇn nµy, h¬n n÷a kh«ng ph¶i giê lªn líp nµo còng sö dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi¶ng d¹y ®îc. V× vËy, trong tÊt c¶ c¸c bµi gi¶ng ch¬ng VÏ kÜ thuËt c¬ së t«i ®Òu vÏ tÊt c¶ c¸c h×nh trong s¸ch gi¸o khoa lªn giÊy khæ A1 ®Ó lµm gi¸o cô trùc quan. H¬n thÕ n÷a, khi d¹y d¹y bµi 2. H×nh chiÕu vu«ng gãc vµ bµi 3. Thùc hµnh: VÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®¬n gi¶n hay bµi 4. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t t«i cßn c¾t xèp thµnh c¸c m« h×nh vËt thÓ, gióp häc sinh dÔ h×nh dung h¬n vµ bµi häc ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Riªng ®èi víi bµi 2. H×nh chiÕu vu«ng gãc, t«i cßn sö dông b×a cøng lµm hÖ thèng 3 mÆt ph¼ng vu«ng gãc ®Ó d¹y häc sinh xoay c¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu b»ng vµ mÆt ph¼ng h×nh chiÕu c¹nh mét c¸ch cô thÓ h¬n. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 14 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 III. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë c¸c líp 11 A4, vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi trªn, t«i nhËn thÊy häc sinh cã høng thó trong giê häc, tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi, hiÓu bµi trªn líp. So với lớp 11 A 7 , tôi không sử dụng hết các phương pháp dạy học nêu trên thì kết quả cuối học kì I của lớp 11 A 4 cao hơn đáng kể, cụ thể như sau: Lớp Sĩ số 11 A4 11 A7 45 45 Giỏi 22 15 Khá Trung Yếu Kém 21 25 bình 2 5 0 0 0 0 IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ. Chương Vẽ kĩ thuật là một chương khó trong chương trình lớp 11, lại liên quan đến một số kiến thức của một số môn học khác nên nếu áp dụng các phương pháp tôi trình bày ở trên để dạy các lớp có lực học yếu thì hiệu quả cũng không cao. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 15 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 c. kÕt luËn §Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc nãi chung, môc tiªu cô thÓ trong mçi tiÕt häc nãi riªng, cÇn vËn dông kÜ thuËt, ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin lµ yªu cÇu cã tÝnh chÊt tÊt yÕu. Tuy nhiªn viÖc vËn dông nh thÕ nµo cho cã hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ò ph¶i nghiªn cøu, trao ®æi s©u s¾c. ViÖc vËn dông ph¶i dùa trªn c¬ së hiÓu râ b¶n chÊt cña tõng kÜ thuËt, ph¬ng ph¸p, tõ ®ã míi vËn dông vµo tõng bµi cô thÓ, tõng ®èi tîng häc sinh cô thÓ. SÏ kh«ng cã mét ph¬ng ph¸p thùc sù tèi u cho tÊt c¶ c¸c d¹ng bµi, cho mäi ®èi tîng häc sinh. Víi gÇn 15 n¨m gi¶ng d¹y m«n C«ng nghÖ (C«ng nghiÖp) ë trêng phæ th«ng t«i lu«n cã mong muèn dï m«n C«ng nghÖ cha ph¶i lµ m«n chÝnh trong nhµ trêng, nhng m«n C«ng nghÖ ph¶i ®îc gi¶ng d¹y tèt gãp phÇn gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. Qua kinh nghiÖm c¸c n¨m t«i thÊy r»ng nÕu gi¸o viªn lu«n c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y bé m«n, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th× häc sinh häc bé m«n còng rÊt thÝch thó vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖp cña t«i ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh khi häc ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së (Ch¬ng tr×nh C«ng nghÖ líp 11). T«i còng ®· ¸p dông ®èi víi c¸c ch¬ng kh¸c vµ c¶ Ch¬ng tr×nh C«ng nghÖ líp 12, song do thêi gian cã h¹n, t«i chØ xin tr×nh bµy trong ph¹m vi mét ch¬ng. Khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p trªn t«i thÊy ®¹t hiÖu qu¶ cao (nh b¶ng kÕt qu¶ ë trªn cho thÊy. Tuy nhiªn, khi ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc trªn, t«i thÊy cßn cã mét sè h¹n chÕ nhá. VÝ dô: Khi d¹y häc theo nhãm, do kh«ng gian líp chËt so víi sè lîng häc sinh nªn viÖc di chuyÓn ®Ó th¶o luËn nhãm gÆp khã kh¨n, mÊt thêi gian æn ®Þnh, sù quan s¸t cña gi¸o viªn còng h¹n chÕ trong viÖc ®¸nh gi¸ sù chñ ®éng, tÝch cùc cña häc sinh, nhÊt lµ häc sinh kh«ng tÝch cùc. §Ó viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p t«i tr×nh bµy ë trªn ®¹t hiÖu qu¶ cao, t«i xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: - Bé gi¸o dôc nªn cã nhiÒu s¸ch tham kh¶o cho bé m«n C«ng nghÖ nãi chung, m«n C«ng nghÖ Trung häc phæ th«ng nãi riªng. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 16 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 - C¸c nhµ trêng nªn cã c¸c ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ cã thÓ chiÕu ®îc nhiÒu gãc ®é trong phßng häc ®Ó dÔ quan s¸t häc sinh vµ chiÕu ®îc bµi lµm cña häc sinh khi ho¹t ®éng nhãm. Hy väng víi ®Ò tµi cña t«i sÏ gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc häc sinh. Tuy nhiªn, trong thêi gian cã h¹n, ®Ò tµi cña t«i ch¾c kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp quý b¸u cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó bé m«n C«ng nghÖ (C«ng nghiÖp) ®îc gi¶ng d¹y tèt h¬n trong nhµ trêng phæ th«ng. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. ¢n Thi, th¸ng 3 n¨m 2013. T¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Minh ThuËn TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 17 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 1. Sách giáo khoa Công nghệ 11 –Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. 2. Sách giáo viên Công nghệ 11 –Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. 3.Tµi liÖu båi dìng gi¸o viªn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa líp 11m«n C«ng nghÖ (Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc)- N¨m 2007. 4. Bµi gi¶ng ®iÖn tö C«ng nghÖ 11-Th viÖn bµi gi¶ng ®iÖn tö. MỤC LỤC STT TRANG NỘI DUN G 1 2 3 A. MỞ ĐẦU I- C¬ së khoa häc cña ®Ò tµi: II. môc ®Ých nghiªn cøu. Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 1 1 1 18 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 4 5 6 7 IPh¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th« ng qua c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc: 8 9 10 11 12 III. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. IV. KÕ ho¹ch nghiªn cøu. B- Néi dung: 3 1- Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i (vÊn ®¸p) trong d¹y häc: 2- D¹y häc nªu vÊn ®Ò trong bµi d¹y. 3. Sö dông s¬ ®å t duy trong d¹y häc. 4. Sö dông phiÕu häc tËp trong d¹y häc. 2 2 3 3 6 7 8 12 5. Dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ 13 ii. ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 14 19 Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc häc tËp cña häc sinh trong gi¶ng d¹y ch¬ng I: VÏ kÜ thuËt c¬ së M«n C«ng nghÖ 11 häc sinh th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn trùc 14 15 quan, thiÕt bÞ d¹y häc. 1. Sö dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc. 14 15 2. Sö dông ph¬ng tiÖn trùc quan trong d¹y häc. 16 17 18 19 20 III. KÕt qu¶ ®¹t ®îc. IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ C. kÕt luËn TÀI LIỆU THAM KHẢO Môc lôc ®¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc trêng 16 16 17 19 20 ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Minh ThuËn- Trêng THPT ¢n Thi 20
- Xem thêm -