Tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả vegetexco

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ VEGETEXCO Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ NGOẠI THƢƠNG Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Sinh viên thực hiện MSSV: 1054010207 : Nguyễn Hoàng Hải Lớp: 10DQN02 TP. Hồ Chí Minh, 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong khóa luận là trung thực. Những kết luận của khóa luận chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Sinh viên thực hiện Nguyễn Hoàng Hải ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả VEGETEXCO đã tạo điều kiện tốt nhất cũng như tận tình giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập của mình. Đặc biệt em xin cảm ơn các cô chú trong phòng Kinh doanh 1 đã nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Em cũng xin cảm ơn thầy GVHD PGS.TS Nguyễn Phú Tụ đã hướng dẫn em làm tốt khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên thực hiện Nguyễn Hoàng Hải iii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1 Lý do chọn đề tài .........................................................................................1 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ....................................................................1 2.1 Mục tiêu chung ............................................................................................1 2.2 Mục tiêu riêng ..............................................................................................1 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ...............................................2 3.1 Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................2 3.2 Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................2 4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài .............................................................2 5 Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp .................................................................3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU ..............................................4 1.1 Khái niệm về xuất khẩu ...............................................................................4 1.2 Vai trò của xuất khẩu ...................................................................................4 1.2.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu ........................................................................4 1.2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia.................................................................5 1.2.3 Đối với các doanh nghiệp ............................................................................7 1.3 Các hình thức xuất khẩu ..............................................................................8 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu ......................................12 1.4.1 Các nhân tố trong nước ..............................................................................12 1.4.1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .........................................................12 1.4.1.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .........................................................15 1.4.2 Các nhân tố từ nước ngoài .........................................................................16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ........................................................................................18 CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ VEGETEXCO GIAI ĐOẠN 2011-2013.......19 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả VEGETEXCO ...........................................................................................................19 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .............................................................19 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động ..............................................................20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ...........................................................................................21 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ..................................................................................21 vi 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .............................................. 21 2.2 Thực trạng tình hình xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả VEGETEXCO giai đoạn 2011 – 2013 .............................................................. 23 2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013 . ................................................................................................................... 23 2.2.2 Phân tích kim ngạch xuất khẩu của công ty.............................................. 24 2.2.3 Phân tích tình xuất khẩu của công ty theo thị trường ............................... 26 2.2.4 Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty theo cơ cấu mặt hàng ............. 32 2.2.5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Rau quả ................................................................................. 35 2.2.5.1 Các nhân tố trong nước ............................................................................. 35 2.2.5.1.1 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ........................................................ 35 2.5.5.1.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp......................................................... 37 2.2.5.2 Các nhân tố từ nước ngoài ........................................................................ 39 2.2.6 Phân tích SWOT ....................................................................................... 40 CHƢƠNG 3:GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ 42 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Rau Quả ................................................................................ 42 3.1.1 Hoàn thiện và nâng cao công tác lãnh đạo ................................................ 42 3.1.2 Về chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên ................................................ 43 3.1.3 Về nguồn nhân lực .................................................................................... 44 3.1.4 Về mở rộng thị trường .............................................................................. 45 3.1.5 Về nguồn hàng hóa ................................................................................... 46 3.1.6 Về hệ thống kho bãi .................................................................................. 47 3.1.7 Về việc đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử ........................................ 48 3.1.8 Về hệ thống thiết bị của công ty ............................................................... 49 3.2 Một số kiến nghị ....................................................................................... 50 Kết luận ....................................................................................................................52 Tài liệu tham khảo Phụ lục vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Danh mục các bảng Bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011-2013 23 2.2 Kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn 2011 – 2013 25 2.3 2.4 2.5 2.6 Kim ngạch xuất khẩu của công ty theo thị trường giai đoạn 2011-2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty tại thị trường Châu Âu giai đoạn 2011 – 2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty tại thị trường Châu Á giai đoạn 2011 – 2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty 2011-2013 theo cơ cấu mặt hàng 26 28 30 32 viii Danh mục các biểu đồ Biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Tên đồ thị Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 - 2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn 2011 – 2013 Cơ cấu thị trường của công ty giai đoạn 2011 – 2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty tại thị trường Châu Âu giai đoạn 2011 - 2013 Kim ngạch xuất khẩu của công ty tại thị trường Châu Á giai đoạn 2011 – 2013 Kim ngạch của công ty theo cơ cấu mặt hàng trong năm 2011 Kim ngạch của công ty theo cơ cấu mặt hàng trong năm 2012 Kim ngạch của công ty theo cơ cấu mặt hàng trong năm 2013 Trang 24 25 27 28 31 33 33 34 1 LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài Việt Nam đã trở thanh thành viên chính thức của khối ASEAN , AFTA , tham gia khối APEC, gia nhập WTO và ký kết nhiều mối quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia khác. Chính những điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và tạo ra môi trường cạnh tranh khốc liệt. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường dưới sư điều tiết của Nhà nước thì Xuất khẩu đóng vai trò chủ đạo và làm ảnh hưởng đến cán cân thương mại của Việt Nam. Đi lên từ một quốc gia nông nghiệp Việt Nam có rất nhiều các loại nông sản , trái cây có giá trị xuất khẩu cao góp phần đem lại giá trị kinh tế cho đất nước. Tuy nhiên để có thể xuất khẩu chúng ra thị trường nước ngoài thì còn gặp rất nhiều khó khăn như: tìm kiếm thị trường, rào cản bảo hộ của các quốc gia khác, sự quản lý của chính phủ , quy trình xuất khẩu hàng hóa … Đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả - VEGETEXCO là một công ty lâu đời trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản thì việc phân tích tình hình xuất khẩu của công ty là vô cùng quan trọng. Qua đó sẽ đánh giá được năng lực của công ty từ đó đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tiếp theo. Xuất phát từ vấn đề đó đề tài nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp là “Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu Rau Quả - VEGTEXCO”. 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau QuảVEGETEXCO giai đoạn 2010-2013 từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty phát triển bền vững trong những năm tới. 2.2 Mục tiêu riêng 2 - Phân tích kim ngạch xuất khẩu của công ty giai đoạn 2011-2013 - Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty theo thị trường giai đoạn 20112013 - Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty theo cơ cấu mặt hàng giai đoạn 2011-2013 - Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty theo số lượng hợp đồng giai đoạn 2011-2013 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty - Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả-VEGETEXCO trong những năm tới. 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả-VEGETEXCO là công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản với nhiều mặt hàng đa dạng. Khóa luận tốt nghiệp này nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả-VEGETEXCO. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: khóa luận tốt nghiệp này được thực hiện tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả-VEGETEXCO. - Phạm vi thời gian: khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu dựa trên thông tin số liệu thu thập trong 3 năm 2011, 2012, 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả-VEGETEXCO để có thể tổng hợp, so sánh đưa ra các nhận định, nhận xét. 4 Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc vận dụng lý thuyết, kết hợp quan sát thực tế và sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty. Đồng thời phối hợp các phương pháp: phân tích định tính, thống kê, so sánh, tổng hợp, suy luận logic. 3 5 Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu Rau Quả - VEGTEXCO gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu Chương 2: Thực trạng tình hình xuất khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau quả VEGETEXCO giai đoạn 2011 – 2013 Chương 3: Giải pháp – Kiến nghị 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU 1.1 Khái niệm về xuất khẩu Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ từ quốc gia này sang một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiên thanh toán, với mục tiêu là lợi nhuận. Mục đích của hoạt động này là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Khi việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia đều có lợi thì các quốc gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này. Hoạt động xuất khẩu là một trong những hoạt động cơ bản của hoạt động ngoại thương. Nó đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử phát triển của xã hội và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Hình thức sơ khai của chúng chỉ là hoạt động trao đổi hàng hoá nhưng cho đến nay nó đã phát triển rất mạnh và đước biểu hiện dưới nhiều hình thức. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất, máy móc hàng hoá thiết bị công nghệ cao. Tất cả các hoạt động này đều nhằm mục tiêu đem lại lợi ích cho quốc gia nói chung và các doanh nghiệp tham gia nói riêng. Hoạt động xuất khẩu diễn ra rất rộng. Nó có thể diễn ra trong thời gian rất ngắn song cũng có thể kéo dài hàng năm, có thể đước diễn ra trên phậm vi một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau. 1.2 Vai trò của xuất khẩu 1.2.1 Đối với nền kinh tế toàn cầu Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động đã xuất hiện từ rất sớm. Nó là hoạt động buôn bán trên phạm vi giữa các quốc gia với nhau. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ, đơn phương mà ta có cả một hệ thống các quan hệ buôn bán trong tổ chức thương mại toàn cầu. Với mục tiêu là tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp nói riêng cả quốc gia nói chung. 5 Hoạt động xuất khẩu là một nội dung chính của hoạt động ngoại thương và là hoạt động đầu tiên của thương mại quốc tế. Xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của từng quốc gia cũng như trên toàn thế giới. Xuất khẩu hàng hoá là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng của nước này với nước khác. Có thể nói sự phát triển của của xuất khẩu sẽ là một trong những động lực chính để thúc đẩy sản xuất. Nhờ xuất khẩu, hàng hóa bán ra nước ngoài sẽ là các bằng chứng xác định sự đóng góp của quốc gia vào cộng đồng thế giới, xác định qui mô, lợi thế trong sản xuất kinh doanh quốc tế.Tạo được mối quan hệ và uy tín của quốc gia trong kêu gọi đầu tư cũng như trong hợp tác kinh tế xã hội giữa các nước. Xuất khẩu hàng hóa được nhiều đến quốc gia nào đó, cũng là bằng chứng thuyết phục về thiện chí và ưu đãi của quốc gia đó với nước mình. Trên cơ sở số liệu xuất khẩu, chính phủ sẽ có nhưng hình thức đối ứng thân thiện để gia tăng mậu dịch giữa hai nước. 1.2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia - Xuất khẩu gia tăng sản lƣợng sản xuất và tăng trƣởng kinh tế. Nhờ xuất khẩu hàng hóa bán được nhiều hơn. Thông qua quan hệ thương mại với các thị trường quốc tế cho phép quốc gia xuất khẩu phát triển quy mô lớn hơn, khai thác được những lợi thế kinh tế mà trước đây có thể bị giới hạn trong thị trường nội địa. Với chính sách mở cửa nền kinh tế, đẩy mạnh và phát triển xuất khẩu còn là yếu tố tích cực để thúc đẩy sự phát triển của các công ty nội địa trở thành công ty có khả năng cạnh tranh trên thế giới bằng việc giới thiệu và đưa ra những sản phẩm có chất lượng cao, phát triển quy trình sản xuất phù hợp với nhu cầu của từng thị trường, ở từng quốc gia khác nhau. Hoạt động xuất khẩu phát triển sẽ kéo theo nhiều ngành nghề mới ra đời phục vụ cho xuất khẩu, thúc đẩy và giúp các ngành kinh tế khác phát triển theo. 6 Kéo theo là kết qủa của sự phát triển là tổng sản phẩm của xã hội, nền kinh tế quốc gia phát triển. - Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. Đối với mọi quốc gia đang phát triển thì bước đi thích hợp nhất là phải công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để khắc phục tình trạng nghèo làn lạc hậu chận phát triển. Tuy nhiên quá trình công nghiệp hoá phải có một lượng vốn lớn để nhập khẩu công nghệ thiết bị tiên tiến. Với các nước đang phát triển vốn thực hiện thường dựa vào các nguồn tiền chủ yếu: nhận viện trợ, vay nợ, đầu tư nước ngoài và do xuất khẩu đem về. Nhưng chỉ có vốn do xuất nhập khẩu đem về là vốn riêng của quốc gia mình, chính phủ có thể sữ dụng theo ý định và mục tiêu chiến lược phát triển mà không bị lệ thuộc vào các cam kết của tiền vay nợ , cũng không bị vướng mắc vì cam kết ưu đãi trước đây khi kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì vậy xuất khẩu là một hoạt động tạo một nguồn vốn rất quan trọng. Xuất khẩu tạo tiền đề cho nhập khẩu, nó quyết định đến qui mô tốc độ tăng trưởng của hoạt động nhập khẩu. - Xuất khẩu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Dưới tác động của xuất khẩu, cơ cấu sản xuất và tiêu dùng của thế giới đã và đang thay đổi mạnh mẽ. Xuất khẩu làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Để cạnh tranh được với hàng hóa bên ngoài, sản xuất xuất khẩu phải theo hướng tận dụng lợi thế so sánh tuyệt đối và tương đối của đất nước. Muốn thành công được trên thị trường khu vực và thế giới, thì các ngành kinh tế phục vụ xuất khẩu phải được hoạch định dự vào những lợi thế của quốc gia như : Tài nguyên, lao động, vốn kỹ thuật và công nghệ … có như vậy sản phẩm xuất khẩu mới đạt giá rẻ, chất lượng cao và có khả nămg cạnh tranh bên ngoài. Trong từng bước phát triển kinh tế theo chiến lược xuất khẩu, cơ cấu ngành quốc gia sẽ dần 7 dần thay đổi, hướng về công nghiệp và dịch vụ nhiều hơn, tạo lợi thế lâu dài cho phát triển kinh tế. - Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Đối với công ăn việc làm, xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động thông qua việc sản xuất hàng xuất khẩu. Mặt khác, một phần kim ngạch xuất khẩu cũng được chính phủ ưu tiên dùng để nhập khẩu những hàng tiêu dùng thiết yếu cho đời sống, người dân trong nước sẽ được thụ hưởng chung do phúc lợi của cộng đồng. - Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Xuất khẩu và các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau. Hoạt động xuất khẩu là cơ sở tiền đề vững chắc để xây dựng các mối quan hề kinh tế đối ngoại đối với các quốc gia khác. Qua đó kéo theo các mối quan hệ khác phát triển như du lịch quốc tế, bảo hiểm quốc tế, tín dụng quốc tế… ngược lại sự phát triển của các ngành này lại tác động trở lại hoạt động xuất khẩu làm cơ sở hạ tầng cho hoạt động xuất khẩu phát triển. 1.2.3 Đối với các doanh nghiệp Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu thì xu hướng vươn ra thị trường quốc tế là một xu hướng chung của tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Xuất khẩu là một trong những con đường để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp. Nhờ có xuất khẩu mà tên tuổi của doanh nghiệp không chỉ được các khách hàng trong nước biết đến mà còn có mặt ở thị trường nước ngoài. 8 Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp, từ đó nâng cao khả năng nhập khẩu, thay thế, bổ sung, nâng cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… tiếp tục phục vụ cho quá trình phát triển của doanh nghiệp. Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh. Đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi thọ của chu kỳ sống của một sản phẩm.Nâng cao khả nặng tìm tòi và phát triển các mặt trong xuất khẩu đến với các thị trường mà doanh nghiệp có khả năng thâm nhập Xuất khẩu sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh, theo dõi lần nhau giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu trong và ngoài nước. Tuy nhiên đây là một trong những nguyên nhân buộc các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu, tính toán giá thành của sản phẩm một cách cẩn thận, từ đó kiểm soát được các yếu tố đầu vào tiết kiệm các nguồn lực. Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 1.3 Các hình thức xuất khẩu - Xuất khẩu trực tiếp Khái niệm trực tiếp là việc xuất khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thu mua từ các đơn vị sản xuất trong nước tới khách hàng nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu bao gồm hai công đoạn: + Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phương trong nước. + Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng và thanh toán tiền hàng với đơn vị bạn. Phương thức này có một số ưu điểm là: thông qua đàm phán thảo luận trực tiếp dễ dàng đi đến thống nhất và ít xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc do đó: 9 + Giảm được chi phí trung gian do đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. + Có nhiều điều kiện phát huy tính độc lập của doanh nghiệp. + Chủ động trong việc tiêu thụ hàng hoá sản phẩm của mình. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì phương thức này còn bộc lộ một số những nhược điểm như: + Dễ xảy ra rủi ro + Nếu như không có cán bộ XNK có đủ trình độ và kinh nghiệm khi tham gia ký kết hợp đồng ở một thị trường mới hay mắc phải sai lầm gây bất lợi cho mình. + Khối lượng hàng hoá khi tham giao giao dịch thường phải lớn thì mới có thể bù đắp được chi phí trong việc giao dịch. Khi tham gia xuất khẩu trực tiếp phải chuẩn bị tốt một số công việc như: nghiên cứu hiểu kỹ về bạn hàng, loại hàng hoá định mua bán, các điều kiện giao dịch đưa ra trao đổi, cần phải xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của công việc, lựa chọn người có đủ năng lực tham gia giao dịch, cần nhắc khối lượng hàng hoá, dịch vụ cần thiết để công việc giao dịch có hiệu quả. - Xuất khẩu gián tiếp Xuất khẩu gián tiếp là hình thức xuất khẩu mà nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu phải thông qua một người thứ ba, người này là trung gian. Ưu điểm: giảm bớt được chi phí nghiên cứu tìm kiếm bạn hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh như: mở rộng kênh phân phối, mạng lưới kinh doanh, am hiểu thị trường giảm được rủi ro, giảm các chi phí trong quá trình giao dịch. Nhược điểm: bị thụ động phải phụ thuộc nhiều vào người trung gian, đặc biệt là không kiểm soát được người trung gian. - Xuất khẩu uỷ thác Đây là hình thức kinh doanh trong đó đơn vị XNK đóng vai trò là người trung gian thay cho đơn vị sản xuất tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiến hành làm các thủ tục cần thiết để xuất khẩu cho nhà sản xuất và qua đó được hưởng một số tiền nhất định gọi là phí uỷ thác. Hình thức này bao gồm các bước sau: 10 + Ký kết hợp đồng xuất khẩu uỷ thác với đơn vị trong nước. + Ký hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán tiền hàng bên nước ngoài. + Nhận phí ủy thác xuất khẩu từ đơn vị trong nước. Ưu điểm của phương thức này: + Những người nhận uỷ thác hiểu rõ tình hình thị trường pháp luật và tập quán địa phương, do đó họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán cho nhà sản xuất. + Đối với người nhận uỷ thác là không cần bỏ vốn vào kinh doanh tạo ra công ăn việc làm cho nhân viên đồng thời cũng thu được một khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, việc sử dụng trung gian bên cạnh mặt tích cực như đã nói ở trên còn có những han chế đáng kể như : + Công ty kinh doanh XNK mất đi sự liên kết trực tiếp với thị trường thường phải đáp ứng những yêu sách của người trung gian. + Lợi nhuận bị chia sẻ. - Buôn bán đối lƣu Buôn bán đối lưu là một trong những phương thức giao dịch xuất khẩu trong xuất khẩu kết hợp chặc chẽ với nhập khẩu, người bán hàng đồng thời là ngời mua, lượng trao đổi với nhau có giá trị tương đương. Trong phương thức xuất khẩu này mục tiêu là thu về một lượng hàng hoá có giá trị tương đương. Vì đặc điểm này mà phương thức này còn có tên gọi khác như xuất nhập khẩu liên kết, hay hàng đổi hàng. Các bên tham gia buôn bán đối lưu luôn luôn phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao đổi hàng hoá. Sự cần bằng này được thể hiện ở những khía cạnh sau: + Cân bằng về mặt hàng: mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho đổi lấy mặt hàng tồn kho khó bán. + Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối phương giá hàng xuất khẩu cũng phải được tính cao tương ứng và ngược lại. + Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau + Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF.
- Xem thêm -