Tài liệu Phân tích ngân quỹ của ngân hàng vietcombank chi nhánh thanh hóa

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 897 |
  • Lượt tải: 3
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NGÂN QUỸ C ỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK- CHI NHÁNH THANH HÓA GIẢNG VIÊN HD : NGUYỄN DỤNG TUẤN SINH VIÊN TH : ĐỖ HỮU THÀNH MSSV : 11022673 LỚP : CDTN13TH THANH HÓA, THÁNG 03 NĂM 2013 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn LỜI NÓI ĐẦU Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở Thanh Hóa đã trang bị cho em kiến thức quan trọng trong quá trình học tập tại trường, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Dụng Tuấn đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại Ngân hàng. Em xin cam đoan báo cáo thực tập “Phân tích ngân quỹ của Ngân hàng VietcomBank – Chi nhánh tại Thanh Hóa” là công trình nghiên cứu riêng của em. Các số liệu trong bài báo cáo được sử dụng trung thực. Các số liệu có nguồn trích dẫn, kết quả trong bài báo cáo là trung thực. Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 1 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 2013 T/M ĐƠN VỊ (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 2 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Thanh Hóa, ngày … tháng … năm 2013 Giảng viên Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT T T 1 2 3 4 5 6 7 8 Từ viết tắt WTO NHTM NHTƯ NHNN TSCĐ TK TCTD NH Diễn giải Tổ chức thương mại thế giới Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Ngân hàng nhà nước Tài sản cố định Tài khoản Tổ chức tín dụng Ngân hàng Báo cáo thực tập Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa.......................................................................................... Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ tính đến 31/12/2012.............................................. Bảng 2.3: Tình hình thu nhập của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa................................................................................................ Bảng 2.4: Tình hình chi phí cuả Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa................................................................................................ Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa................................................................................................ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa................................................................................................ Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ tính đến 31/12/2012.................................................. Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa.............................................. Biểu đồ 2.3: Tình hình thu nhập của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa........................................................................................................... Biểu đồ 2.4: Tình hình chi phí cuả Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa........................................................................................................... Biểu đồ 2.5: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa........................................................................................................... Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.............................................................ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN..............................................iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ..................................................ii MỤC LỤC...........................................................................................................iii MỞ ĐẦU...............................................................................................................1 1 Lí do chọn đề tài.............................................................................................1 2. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................2 3. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................2 3 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu..................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu..............................................................................3 5. Tóm tắt nội dung, bố cục của bài..................................................................3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ...................................................................................................4 1.1 Khái niệm ngân quỹ....................................................................................4 1.1.1 Khái niệm Kế toán ngân hàng..............................................................4 1.1.2 Khái niệm ngân quỹ.............................................................................4 1.2. Những vấn đề chung về nghiệp vụ ngân quỹ.............................................4 1.2.1 Nội dung nghiệp vụ ngân quỹ..............................................................4 1.2.2 Tài khoản, chứng từ và sổ sách sử dụng..............................................6 1.2.3 Nghiệp vụ ngân quỹ...........................................................................10 1.2.3.1 Kế toán thu, chi tiền mặt.............................................................10 a. Kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt bằng đồng Việt Nam..................10 b. Kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ...........................................................12 1.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ điều chuyển tiền mặt.....................................14 1.2.3.3 Kế toán nghiệp vụ đối chiếu, kiểm quỹ tiền mặt cuối ngày........15 Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn 1.2. Nguồn gốc, lịch sử phát triển của hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ...................................................................................................................17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH THANH HÓA....................................................................................................................18 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa..............18 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa .....................................................................................................................18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa .....................................................................................................................20 2.2. Thực trạng các hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa...................................................20 2.2.1. Về công tác nguồn vốn......................................................................20 2.2.2.Về công tác sử dụng vốn....................................................................21 2.2.3 Về dịch vụ ngân quĩ:..........................................................................29 2.2.4. Một số công tác khác.........................................................................30 2.3. Thực trạng thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa....................................................31 2.3.1.Thực trạng thu nhập của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa..............................................................................................................31 2.3.2.Thực trạng chi phí của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa..............................................................................................................38 2.3.3. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa..............................................................................................................44 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG THU NHẬP, TIẾT KIỆM CHI PHÍ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK - CHI NHÁNH THANH HÓA49 3.1. Nhận xét về tình hình ngân quỹ của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa.......................................................................................................49 Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn 3.1.1. Những thành tựu đạt được.................................................................49 3.1.2 Những hạn chế, tồn tại.......................................................................50 3.2.Mục tiêu phấn đấu trong năm 2014 và định hướng năm 2015 và những năm tiếp theo...................................................................................................50 3.2.1.Về nguồn vốn huy động.....................................................................50 3.2.2. Về hoạt động tín dụng :.....................................................................51 3.2.3. Các định hướng tương lai của đơn vị trong thời gian tới..................52 3.3. Những giải pháp nhằm tăng thu nhập tiết kiệm chi phí và đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi.......................................................................................52 3.3.1.Giải pháp nhằm tăng thu nhập............................................................52 3.3.1.1.Đa dạng hoá các dịch vụ và mở thêm các dịch vụ mới...............53 3.3.1.2. Mở rộng hoạt động tín dụng , nâng cao hiệu quả các khoản vay .................................................................................................................54 3.3.1.3. Tăng cường chất lượng cán bộ công nhân viên trong ngân hàng .................................................................................................................57 3.3.1.4. Cơ chế khoán tài chính toàn diện :.............................................59 3.3.2. Các giải pháp giảm chi phí................................................................60 3.3.2.1 Cần phải tính toán giá cả huy động vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiết kiệm chi phí :.....................................................61 3.3.2.2 Tiết kiệm chi phí quản lý............................................................62 3.3.2.3. Tiết kiệm chi phí khác................................................................63 3.3.3. Một số giải pháp và kiến nghị của bản thân......................................64 KẾT LUẬN.........................................................................................................67 Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn MỞ ĐẦU 1 Lí do chọn đề tài Những năm gần đây, sự chuyển biến tích cực của môi trường kinh tế -xã hội nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngân hàng ngày càng phát triển. Cùng với đó, từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bên cạnh các cơ hội trong việc mở rộng hoạt động và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, các ngân hàng trong nước cũng đứng trước những thách thức rất lớn đòi hỏi phải vượt qua để có thể đứng vững và phát triển. Kế toán là một bộ phận của Ngân hàng có nhiệm vụ ghi chép, thu thập, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động tiền tệ, tín dụng. Kế toán ghi chép nhiều nghiệp vụ kinh tế tài chính: nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và vàng bạc, nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính, kế toán TSCĐ và công cụ lao động trong NHTM…. Trong đó kế toán nghiệp vụ ngân quỹ là một phần không thể thiếu trong hoạt động của NHTM. Tại Việt Nam, trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển vì thế ngày càng có nhiều Ngân hàng mở rộng quy mô cũng như Ngân hàng mới được thành lập để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vì vậy mà bộ phận kế toán cũng phát triển phù hợp với quy mô của Ngân hàng. Là một trong những Ngân hàng có uy tín, kinh nghiệm hàng đầu tại địa bàn, Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa có nhiều thế mạnh trong hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ. Tuy nhiên, để phát huy và tận dụng được thế mạnh đó thì Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa có rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Do đó, trên cơ sở lý luận về hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ của Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 1 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn NHTM và trải qua thực tiễn thực tập tại chi nhánh Ngân hàng, em đã lựa chon đề tài “ Phân tích Ngân quỹ của Ngân hang VietcomBank – Chi nhánh Thanh Hóa” để nghiên cứu trong báo cáo tốt nghiệp,với mong muốn góp phần phát triển hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ tại chi nhánh này. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn đề tài của em có thể làm kinh nghiệm tham khảo cho các Ngân hàng khác trong việc phát triển hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ nói riêng và nghiệp vụ khác của Ngân hàng nói chung. 2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hoạt động ngân quỹ, nghiệp vụ thu, chi tiền mặt và điều chuyển tại Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa 3. Phạm vi nghiên cứu Không gian: phòng ngân quỹ Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa Thời gian: giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 3 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu Nhằm hiểu rõ hơn về nghiệp vụ thu, chi tiền mặt và điều chuyển tiền tại đơn vị trong Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa theo quy trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ thể và các thông tin kế toán cung cấp. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiệp vụ kế toán ngân quỹ, hoạt động ngân quỹ và đề ra các phương hướng, chiến lược để hoàn thiện và nâng cao hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ tại Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa. Để đạt được mục tiêu trên bài báo cáo cần phải làm rõ một số vấn đề: Nghiên cứu tổng quan về kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và hoạt động ngân quỹ tại chi nhánh Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 2 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ Rút ra bài học kinh nghiệm từ các Ngân hàng trong và ngoài nước trong việc quản lý ngân quỹ Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ tại Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa. Đề ra phương hướng, giải pháp để hoạt động ngân quỹ hạn chế được mặt nhược điểm và phát huy hơn nữa mặt ưu điểm trong hiện tại và tương lai. Nhận định tình hình phát triển của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa trong tương lai. 4. Phương pháp nghiên cứu Đối chiếu giữa lý luận thực tiễn để tìm gia và giải quyết những khó khăn thách thức trong việc mở rộng các loại hình dịch vụ thanh toán mới và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, so sánh khả năng cạnh tranh của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa và các ngân hàng khác trên dịa bàn để tìm ra sự khác biệt. Qua đó giúp ta đánh giá được năng lực hiện tại của Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh Thanh Hóa 5. Tóm tắt nội dung, bố cục của bài Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt ngân quỹ và nghiệp vụ ngân quỹ của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động ngân quỹ của ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thanh Hóa Chương 3: Một số giải pháp Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 3 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN QUỸ VÀ NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ 1.1 Khái niệm ngân quỹ 1.1.1 Khái niệm Kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng là việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của đơn vị ngân hàng, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật. 1.1.2 Khái niệm ngân quỹ Ngân quỹ của Ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở NHNN hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. 1.2. Những vấn đề chung về nghiệp vụ ngân quỹ 1.2.1 Nội dung nghiệp vụ ngân quỹ Nghiệp vụ ngân quỹ của tổ chức tín dụng bao gồm các nghiệp vụ thu, chi và điều chuyển tiền mặt Mức tồn quỹ tiền mặt ở mỗi tổ chức tín dụng phụ thuộc vào quy mô hoạt động, tính chất thường xuyên hay thời vụ của các khoản thu, chi tiền mặt qua quỹ nghiệp vụ của tổ chức tín dụng đó. Các tổ chức tín dụng luôn phải cất nhắc các yếu tố trên để tự xác định mức tồn quỹ tiền mặt tối ưu cho mình để một mặt đảm bảo thực hiện nhu cầu thu, chi tiền mặt bất kỳ lúc nào, mặt khác không để tồn quỹ tiền mặt quá cao làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 4 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn Quỹ tiền mặt do bộ phận ngân quỹ (hay phòng ngân quỹ) thực hiện và bảo quản trong kho, két tuyệt đối an toàn. Tại bộ phận ngân quỹ bố trí thủ quỹ và các nhân viên kiểm ngân, thu ngân chịu trách nhiệm về số tài khoản trong kho, két. Việc tổ chức công tác quỹ phụ thuộc vào mô hình giao dịch mà ngân hàng lựa chọn: mô hình giao dịch nhiều cửa hay mô hình giao dịch một cửa. Trong mô hình giao dịch nhiều cửa: quỹ là một bộ phận trực tiếp giao dịch với khách hàng trong các nghiệp vụ liên quan đến việc thu, chi tiền mặt cho khách hàng. Với mô hình giao dịch một cửa: đầu ngày, cuối ngày quỹ chính thực hiện việc giao nhận tiền mặt cho các giao dịch viên phù hợp với hạn mức quỹ mà các giao dịch viên nắm giữ. Như vậy, khi có nghiệp vụ tiền mặt phát sinh, quỹ không phải trực tiếp thu, chi tiền mặt cho khách hàng (trừ các giao dịch vượt hạn mức giao dịch của các giao dịch viên) Khi thực hiện thu - chi tiền mặt, thanh toán, chuyển tiền tại ngân hàng, khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên của ngân hàng và nhận kết quả từ chính nhân viên đó. Tổ chức tín dụng được áp dụng cơ chế một cửa với các giao dịch nhận, trả tiền từ tài khoản, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; thanh toán qua tài khoản, chuyển tiền, mua bán thu đổi ngoại tệ, séc du lịch và các giao dịch thanh toán khác. Khi thực hiện các giao dịch này, khách hàng chỉ cần làm việc với một giao dịch viên của tổ chức tín dụng và nhận kết quả từ chính giao dịch viên đó. Đối với các giao dịch trong hạn mức cho phép, giao dịch viên vừa là người lập, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có 1 chữ ký của giao dịch viên trên chứng từ. Đối với giao dịch vượt hạn mức và các giao dịch phải có sự phê duyệt của người có thẩm quyền, các chứng từ sẽ được kiểm soát viên kiểm tra và kiểm Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 5 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn soát. Các chứng từ thuộc giao dịch này phải có đủ chữ ký của người lập chứng từ (giao dịch viên) và người kiểm soát chứng từ (kiểm soát viên) hoặc của các cấp có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng. Đối với các giao dịch thu tiền mặt, chương trình giao dịch phải in được giấy giao nhận tiền để khách hàng kiểm tra lại và ký xác nhận. Trường hợp chương trình giao dịch không in được giấy giao nhận tiền, kiểm soát viên phải kiểm soát và ký trên chứng từ thu tiền trước khi giao lại cho khách hàng. Các chứng từ và ấn chỉ giao cho khách hàng phải được in từ máy in chuyên dụng. Các máy in chứng từ, máy in khác kết nối với hệ thống máy tính trong giao dịch một cửa phải được theo dõi và quản lý chặt chẽ để không sử dụng sai mục đích. 1.2.2 Tài khoản, chứng từ và sổ sách sử dụng Tài khoản kế toán về tiền mặt 10 Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tề, kim loại quý, đá quý 101 Tiền mặt bằng đồng Việt Nam 1011 Tiền mặt tại đơn vị 1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ 1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 1014 Tiển mặt tại máy ATM 1019 Tiền mặt đang chuyển Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt bằng đồng Việt Nam tại các Ngân hàng. Nội dung và kết cấu TK 1011: Tiền mặt tại đơn vị Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt tại quỹ nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng Bên Nợ: Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ Bên Có: Số tiền chi ra từ quỹ nghiệp vụ Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 6 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn Số dư Nợ: số tiền mặt hiện có đang theo dõi tại quỹ nghiệp vụ của đơn vị. Hạch toán chi tiết: Mở một tài khoản chi tiết. Nội dung và kết cấu TK 1012: tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ. Tài khoản này sử dụng để hạch toán số tiền mặt ở tại quỹ các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ Bên Nợ: Số tiền mặt tại quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ Các khoản thu tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ Bên Có: Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ Các khoản chi tiền mặt ở đơn vị hạch toán sổ Số dư Nợ: Số tiền mặt hiện có đang theo dõi tại quỹ nghiệp vụ của đơn vị hạch toán báo sổ Nội dung và kết cấu TK 1019: Tiền mặt đang vận chuyển Bên Nợ: Số tiền xuất quỹ để vận chuyển đến đơn vị nhận tiền Bên Có: Số dư Nợ: Số tiền đã vận chuyển đến đơn vị nhận Số tiền mặt đang vận chuyển trên đường Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận tiền vận chuyển đến Nội dung và kết cấu TK 1014: tiền mặt tại máy ATM Tài khoản này sử dụng để theo dõi số tiền đồng Việt Nam tại các máy ATM của tổ chức tín dụng. Bên Nợ: Số tiền mặt tiếp quỹ cho máy ATM Các khoản thu tiền mặt trực tiếp từ máy ATM Bên Có: Số tiền mặt từ máy ATM nộp về quỹ tiền mặt đơn vị Các khoản chi tiền mặt tại máy ATM Số dư Nợ: Số tiền mặt còn tồn tại máy ATM Nội dung và kết cấu của TK 3641: Tham ô, thiếu, mất tiền, tài sản chờ xử Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 7 Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn lý Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu phát sinh trong hoạt động nội bộ của TCTD Bên Nợ: Số tiền TCTD phải thu Bên Có: Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác Số dư Nợ: Số tiền TCTD còn phải thu Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán. Nội dung và kết cấu TK 461: Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động nội bộ của TCTD Bên Nợ: Số tiền TCTD đã trả hoặc được giải quyết chuyển vào tài khoản khác Bên Có: Số dư Có: Số tiền TCTD phải trả Số tiền TCTD còn phải trả Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán Nội dung và kết cấu của TK 79: Thu nhập khác Bên Nợ: Kết chuyển thu nhập vào các tài khoản liên quan Bên Có: Số dư Có: Các khoản thu nhập trong kỳ Các khoản thu nhập trong kỳ chưa kết chuyển Nội dung và kết cấu TK 89: Chi phí khác Bên Nợ: Các khoản chi phí thực tế phát sinh Bên Có: Kết chuyển chi phí vào các tài khoản liên quan Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 8 Báo cáo thực tập Số dư Nợ: GVHD: Nguyễn Dụng Tuấn Các khoản chi phí chưa được kết chuyển Tài khoản phản ánh ngoại tệ 103 Tiền mặt ngoại tệ 1031 Ngoại tệ tại đơn vị 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển Nội dung và kết cấu TK 1031: Ngoại tệ tại đơn vị Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ nhập quỹ Bên Có: Số dư Nợ: Giá trị ngoại tệ xuất quỹ Giá trị ngoại tệ nhập quỹ hiện có đang theo dõi tại TCTD Hạch toán chi tiết: Mở một tài khoản chi tiết Nội dung và kết cấu TK 1032: Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ thu vào Bên Có: Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ nộp về quỹ của TCTD chủ quản Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ chi ra Số dư Nợ: Giá trị ngoại tệ đang theo dõi ở đơn vị hạch toán báo sổ Nội dung và kết cấu của TK 1033: Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ Bên Có: Số dư Nợ: Giá trị ngoại tệ đã được tiêu thụ Giá trị ngoại tệ đang gửi đi nhờ tiêu thụ Nội dung và kết cấu của TK 1039 : Ngoại tệ đang vận chuyển Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ chuyển cho các đơn vị khác đang trên đường đi Bên Nợ: Giá trị ngoại tệ vận chuyển đến đơn vị nhận tiền Sinh viên: Đỗ Hữu Thành – MSSV: 11022673 Trang 9
- Xem thêm -