Tài liệu Nkc-3

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi: Công ty CPTB giáo dục và XD Tân Minh Châu Địa chỉ: Số 240 Lê Lai, P Đông Sơn, TP TH Mẫu số: S03a – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm: 2014 Ngày tháng ghi sổ A … 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Chứng từ Số hiệu B … PKT37 PKT38 PKT39 PKT40 PKT41 Ngày tháng C … 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Diễn giải D Số trang trước chuyển sang … Đơn vị tnh: đồồng Đã ghi sổ cái Stt dòng Số hiệu TK đối ứng E G H Nợ 1 4.678.785.896 … … … Kế toán làm bút toán kết chuyển 511 sang tài khoản 911 Doanh thu BHH & CCDV x Xác định KQHĐKD x Kết chuyển 515 sag 911 Doanh thu HĐ tài chính x Xác định KQHĐKD x 4 5 6 7 8 511 911 561.756.413.927 515 911 6.652.009.854 Kết chuyển 632 sag 911 Giá vốn hàng bán Xác định KQHĐKD Kết chuyển 635 sag 911 9 10 11 12 Chi phí tài chính Xác định KQHĐKD Kết chuyển 642 sang TK 911 Chi phí quản lý kinh doanh Xác định KQHĐKD … Số phát sinh x x x 13 x x x 635 14 3 4 5 2 4.678.785.896 … 561.756.413.927 6.652.009.854 632 911 514.654.660.133 911 273.018.817 273.018.817 642 911 Có 514.654.660.133 3.102.583.780 3.102.583.780 31/12 31/12 31/12 31/12 … PKT43 PKT44 PKT45 PKT46 31/12 31/12 31/12 31/12 … Kết chuyển 711 sag TK 911 Thu nhập khác Xác định KQHĐKD Kết chuyển 811 sang TK 911 Chi phí khác Xác định KQHĐKD Kết chuyển 821 sang TK 9111 Chi phí thuế TNDN Xác định KQHĐKD Kết chuyển TK 911 sang 421 Lợi nhuận chưa phân phối Xác định KQHĐKD 9 x x x x x x x x Cộng chuyển sang trang sau x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... - Ngày mở sổ:01/01/2014 2014. Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Nguyễn Thị Hà Trần Khả Ngọc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 711 911 421 911 7.049.490.006 x x 8.456.700.000 811 911 821 911 1.388.565.648 1.388.565.648 395.959.675 395.959.675 2.349.830.002 2.349.830.002 7.049.490.006 8.456.700.000 Ngày 31 tháng 12 năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu Chu Ngọc Sinh
- Xem thêm -