Tài liệu Những kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi olympic tiếng anh trên internet cấp tỉnh

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Những kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi olympic tiếng anh trên internet cấp tỉnh. a. §Æt vÊn ®Ò: Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. §iÒu ®ã ®Æt ra cho Gi¸o dôc hiÖn nay lµ ph¶i thùc sù ®æi míi c¸ch d¹y cña thÇy, ph¬ng ph¸p häc cña trß, ®Ó gióp c¸c em n¾m ®îc ng«n ng÷ tiÕng Anh mét c¸ch v÷ng ch¾c, vµ sö dông nã trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp, giao lu trªn mäi ph¬ng tiÖn. §Æc biÖt ®èi víi häc sinh giái, häc sinh n¨ng khiÕu tham gia c¸c cuéc thi häc sinh gi¶i trªn m¹ng Internet. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông. Tạo ra sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học từ lớp 6 đến lớp 12. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen với Internet và sử dụng Internet là một phương thức học tập. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập. Víi ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c vïng n«ng th«n LÖ Thuû, m«i trêng ®Ó häc, thùc hµnh vµ vËn dông ng«n ng÷ cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc båi dìng häc sinh giái m«n tiÕng Anh ®èi víi häc sinh bËc THCS ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n, phøc t¹p. VËy lµm sao ®Ó n©ng cao c«ng t¸c tuyÓn chän, båi dìng häc sinh giái tiÕng Anh cã hiÖu qu¶ tèt ? Víi lßng nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, víi mong muèn thóc ®Èy phong trµo båi dìng häc sinh giái huyÖn nhµ, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: N¨m häc 2010 - 2011 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái m«n tiÕng Anh tham gia dù thi Olympic tiÕng Anh trªn Internet cÊp TØnh. B. Néi dung: I. C¬ së lÝ luËn TriÓn khai §Ò ¸n Ngo¹i ng÷ ®èi víi gi¸o dôc trung häc ngay tõ ®Çu n¨m häc 2011-2012 cho c¸c trêng Trung häc c¬ së (THCS), Trung häc phæ th«ng (THPT) ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn vµ më réng dÇn quy m« cho nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Ó ®Õn n¨m 2020, tÊt c¶ c¸c trêng THCS, THPT ®Ò tham gia thùc hiÖn §Ò ¸n ngo¹i ng÷, trong ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh häc hai ngo¹i ng÷ (häc tù chän ngo¹i ng÷ 2). Môc tiªu d¹y häc nãi chung, m«n tiÕng Anh nãi riªng lµ ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, coi häc sinh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh nhËn thøc, chñ ®éng ho¹t ®éng trÝ ãc, biÕt tù chiÕm lÜnh tri thøc tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. §iÒu nµy ®· ®îc LuËt Gi¸o dôc kh¼ng ®Þnh trong gi¸o dôc phæ th«ng . §iÒu ®Æt ra cho gi¸o viªn mét yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc mµ h¹t nh©n c¬ b¶n cña nã lµ lÊy häc sinh lµm nh©n vËt trung t©m. §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cña thÇy ®ßi hái ®ång thêi ph¶i ®æi míi ph¬ng ph¸p häc cña trß. §iÒu nµy hÕt søc quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc, riªng m«n tiÕng Anh l¹i cµng quan träng h¬n. NghÞ quyÕt Trung ¬ng kho¸ VII cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ph¶i “khuyÕn khÝch tù häc” ph¶i ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi dìng cho häc sinh n¨ng lùc t duy, s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò”. NghÞ quyÕt TW 2 khãa VIII tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh “§æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, kh¾c phôc lèi truyÒn ®¹t mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÕp t duy s¸ng t¹o cña ngêi häc. Tõng bíc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc, ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc, tù nghiªn cøu cho häc sinh ”. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm chØ ®¹o cña Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o LÖ Thuû, thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc. Ngµnh gi¸o dôc ®ang tÝch cùc tõng bíc ®æi míi c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nh»m hoµn thµnh môc tiªu " N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi". + Tæ chøc c¸c h×nh thøc båi dìng häc sinh giái linh ho¹t, hîp lý ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng tõ TH ®Õn THCS; kh«ng tæ chøc theo lo¹i h×nh trêng chuyªn, líp chän. + §¶m b¶o nguyªn t¾c "tù nguyÖn vµ hiÖu qu¶" trong c«ng t¸c båi dìng: Häc sinh tù nguyÖn; c¸n bé, gi¸o viªn tù nguyÖn, cã cam kÕt vÒ kÕt qu¶. N¨m häc 2010 - 2011 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn + TÝch cùc ph¸t huy tiÒm n¨ng trong ®iÒu kiÖn s½n cã vµ ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña ®éi ngò trong t¸c båi dìng häc sinh giái. TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu nh»m híng tíi ®Ých cuèi cïng lµ n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái. II. C¬ së thùc tiÔn 1. T×nh h×nh thùc tÕ häc sinh. Trong nh÷ng n¨m häc võa qua, häc sinh THCS ®· ®îc häc ch¬ng tr×nh d¹y häc m«n tiÕng Anh theo híng hiÖn ®¹i, ®îc tiÕp cËn víi c¸c giê häc qua phÇn tr×nh chiÕu powerpoint rÊt sinh ®éng, râ rµng. KÕt qu¶ cho thÊy, gi¸o viªn vµ häc sinh ®· sö dông kh¸ m¹nh mÏ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¸ tr×nh d¹y häc bé m«n tiÕng Anh. T©m lÝ chung cña häc sinh ®am mª häc tiÕng Anh rÊt thÝch häc, nghiªn cøu kiÕn thøc díi d¹ng thiÕt kÕ bµi tËp trªn m¸y qua c¸c trß ch¬i, c¸c em tham gia ch¬i, häc mét c¸ch nhiÖt t×nh, hiÕu th¾ng, ngay c¶ nh÷ng em häc sinh kh¸, trung b×nh vµ yÕu. H¬n n÷a c¸c em thÝch t×m hiÓu, kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi l¹. Do ®ã bíc ®Çu ¸p dông ®· cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi. Song mét sè Ýt häc sinh cßn rôt rÌ khi tham gia vµo ho¹t ®éng míi l¹. Cã lÏ kiÕn thøc c¸c em cha thËt ch¾c ch¾n, kü n¨ng sö dông m¸y vi tÝnh cßn h¹n chÕ do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan, vµ chñ quan. 2. T×nh h×nh thùc tÕ ®éi ngò gi¸o viªn: Trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi ch¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc bé m«n tiÕng Anh, gi¸o viªn chØ chó träng ®Õn viÖc ®æi míi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh trªn líp, viÖc híng båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu, häc sinh giái dù thi giao lu Olympic tiÕng Anh, thi tiÕng Anh trªn Internet cha thËt chó träng hoÆc nÕu cã quan t©m th× chØ dõng l¹i ë møc ®é s¬ lîc, cßn chung chung, cha nghiªn cøu nhiÒu vµ hiÓu râ mét kú thi trªn m¸y ®îc tæ chøc nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao c«ng t¸c båi dìng vµ båi dìng nh thÕ nµo ®Ó c¸c em dù thi ®¹t kÕt qu¶ cao. Cã lÏ ®©y lµ mét chuyªn ®Ò míi so víi c¸c thÇy, c«, cïng häc sinh khi d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. Mét vÊn ®Ò mµ nhiÒu gi¸o viªn tiÕng Anh trªn toµn huyÖn ®ang ®Æt ra c©u hái " t¹i sao" vµ "nh thÕ nµo ?" 3. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc. Víi yªu cÇu cña ®æi míi gi¸o dôc, c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng ®îc ®Çu t vµ t¨ng trëng ®¸ng kÓ. Song do sù thiÕu thèng nhÊt trong nhiÒu n¨m liÒn tríc, nªn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc cßn thiÕu thèn nh: ThiÕt bÞ trang cÊp cha ®îc ®ång bé hãa, trang thiÕt bÞ chØ ®îc trang cÊp mét lÇn ®· l©u n¨m, kh«ng ®îc bæ sung, phßng chøc n¨ng riªng giµnh cho bé m«n tiÕng Anh cha cã hoÆc ®· x©y dùng nhng cha ®óng quy c¸ch, phßng tin häc ngµy cµng xuèng cÊp, c¸c m¸y tÝnh cha ®îc nèi m¹ng 100%, sè m¸y tÝnh x¸ch tay phôc vô ho¹t ®éng d¹y häc cßn N¨m häc 2010 - 2011 3 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn qu¸ Ýt so víi nhu cÇu häc tËp hiÖn nay nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. III. c¸c gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái tham gia dù thi olympic tiÕng anh trªn internet cÊp tØnh. 1. C«ng t¸c tuyÓn chän ®éi ngò båi dìng häc sinh giái. 1.1 Môc ®Ých: TuyÓn chän ®îc ®èi tîng gi¶ng d¹y båi dìng theo híng hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao c«ng t¸c båi dìng, ®¹t n¨ng suÊt cao trong c¸c kú thi. §Æc biÖt lµ c¸c kú thi häc sinh giái trªn Internet. 1.2 C¸c bíc tiÕn hµnh chän: 1.2.1 §èi víi cÊp trêng: Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng n¾m b¾t sím c¸c c«ng v¨n chØ ®¹o Héi thi Olympic tiÕng Anh trªn Internet hµng n¨m ®Ó thµnh lËp Ban chØ ®¹o Héi thi Olympic tiÕng Anh cÊp trêng. KÕ ho¹ch tuyÓn chän ®éi ngò gi¶ng d¹y båi dìng häc sinh giái lµ nh÷ng gi¸o viªn cã tr×nh ®é tiÕng Anh, cã kiÕn thøc v÷ng ch¾c, cã kinh nghiÖm trong nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y t¹i c¬ së gi¸o dôc. Gi¸o viªn lµ nh÷ng gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp HuyÖn trë lªn. Cã lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ, gi¸m chÞu ®ùng, cã b¶n lÜnh trong c«ng t¸c båi dìng. Chän lùa nh÷ng gi¸o viªn tiÕng Anh cã tr×nh ®é Tin häc, biÕt sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, biÕt thiÕt lËp c¸c bµi gi¶ng, c¸c bµi tËp phï hîp víi c¸c néi dung båi dìng, vµ c¸c kiÓu bµi thi. BiÕt cµi ®Æt c¸c phÇn mÒm hç trî, kh¾c phôc ®îc c¸c sù cè m¸y tÝnh cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh båi dìng, híng dÉn häc sinh luyÖn trªn m¸y tÝnh. Ngoµi ra Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng cÇn ph¶i thµnh lËp tæ hç trî kû thuËt m¸y tÝnh trong qu¸ tr×nh båi dìng cÊp trêng, phôc vô cµi ®Æt c¸c phÇn mÒm dù thi, c¸c phiªn b¶n theo híng dÉn cña Héi thi , híng dÉn häc sinh t¹o c¸c ®Þa chØ thi, c¸c nick dù thi, nick tù luyÖn, tªn ®¨ng nhËp mËt khÈu. KiÓm tra m¸y tÝnh bµn hoÆc m¸y tÝnh x¸ch tay tríc c¸c buæi båi dìng. 1.2.2 §èi víi cÊp HuyÖn ( PGD) B¸m s¸t c¸c quyÕt ®Þnh, c«ng v¨n chØ ®¹o, thÓ lÖ cuéc thi Olympic tiÕng Anh trªn Internet hµng n¨m. Thµnh lËp Ban tæ chøc héi thi Olympic tiÕng Anh cÊp huyÖn sím, kÞp thêi chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trêng häc tiÕn hµnh båi dìng, lùa chän ®éi tuyÓn s¸t ®óng n¨ng lùc, n¨ng khiÕu häc bé m«n ngo¹i ng÷ cña häc sinh líp 5, 9. N¨m häc 2010 - 2011 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Phèi hîp §µi ViÔn Th«ng LÖ Thñy n©ng cÊp ®êng truyÒn kÞp thêi, phôc vô tèt cho Héi thi Olympic tiÕng Anh trªn Internet cÊp HuyÖn vµ c«ng t¸c båi dìng ®éi tuyÓn cÊp HuyÖn chuÈn bÞ dù thi cÊp TØnh. Cã 01 CV phô tr¸ch, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ båi dìng m«n ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch; ®ång chÝ phô tr¸ch bËc häc trùc tiÕp tham mu cho L·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái. Tham gia x©y dùng KH, lÞch tr×nh vÒ chØ ®¹o c«ng t¸c båi dìng häc sinh giái theo phÇn hµnh ®îc ph©n c«ng. ChØ ®¹o viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh båi dìng ë c¸c giai ®o¹n.- Theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn ch¬ng tr×nh båi dìng. Qu¶n lý chÊt lîng båi dìng chuyªn ®Ò (Gi¶i quyÕt døt ®iÓm chÊt lîng tõng chuyªn ®Ò). Theo dâi vµ chØ ®¹o ph¬ng ph¸p d¹y cña thÇy - häc cña häc sinh (bµi tËp). Qu¶n lý chÊt lîng c¸c líp båi dìng tõng thêi kú nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng ®éi tuyÓn chÝnh thøc ; ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt lùa chän, bæ sung hs c¸c líp båi dìng ë c¸c giai ®o¹n. ChØ ®¹o c¸c néi dung c«ng viÖc cña c¸c trêng cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c båi dìng. ChØ ®¹o chØnh lý ch¬ng tr×nh båi dìng häc sinh giái ; ChØ ®¹o bæ sung tµi liÖu båi dìng (nÕu cÇn thiÕt) vµ tham mu tæ chøc kiÓm tra chÊt lîng häc sinh giái theo tõng ®ît ®Ó n¾m chÊt lîng d¹y cña thÇy vµ häc cña trß . ChØ ®¹o viÖc tæ chøc båi dìng ë c¸c trêng PT theo tµi liÖu ®· ph¸t hµnh ChØ ®¹o viÖc bè trÝ GV vµ KH kÌm cÆp gióp ®ì häc sinh c¸c líp båi dìng t¹i c¸c trêng (TuyÕn 2). 2. C«ng t¸c tuyÓn chän ®èi tîng häc sinh dù båi dìng. 2.1 Môc ®Ých: §©y lµ c«ng t¸c quan träng nhÊt ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng cña mét héi thi. T¹o ®îc sù tin tëng cña ngêi d¹y vµ ngêi häc, t¹o mèi th©n thiÖn trong m«i trêng gi¸o dôc ®i ®Õn sù hoµn thiÖn vÒ mäi yÕu tè cña sù thµnh c«ng. 2.2 C¸c bíc tiÕn hµnh chän. Sau khi Ban chØ ®¹o cuéc thi Olympic tiÕng Anh cÊp HuyÖn cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp håi ®ång båi dìng häc sinh giái dù thi cÊp TØnh, tæ båi dìng tiÕn hµnh lùa chän nh÷ng häc sinh cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong kú thi Olympic tiÕng Anh cÊp HuyÖn (sè lîng tïy thuéc thÓ lÖ thi c¸c cÊp). Song song víi viÖc lùa chän häc sinh ®· tham dù kú thi Olympic tiÕng Anh cÊp HuyÖn, ngêi gi¸o viªn båi dìng còng cÇn xem kü c¸c líp båi dìng kh¸c nh: líp båi dìng häc sinh Giái tiÕng Anh líp 9 dù thi cÊp TØnh. NÕu c¸c em cña c¸c ®éi tuyÓn kh¸c tham gia dù thi Olympic tiÕng Anh cÊp HuyÖn ®¹t kÕt qu¶ th× nªn u tiªn ®Õn c¸c ®èi tîng häc 5 N¨m häc 2010 - 2011 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn sinh nµy. V× c¸c em thùc sù cã nh÷ng kiÕn thøc v÷ng ch¾c ®· ®îc båi dìng l©u dµi tõ n¨m líp 8 tríc. Víi nh÷ng lý do kh¸c, c¸c em dù thi ®¹t kÕt qu¶ cha ®îc nh mong muèn. Nhng tin ch¾c víi sù ®am mª bé m«n tiÕng Anh cña c¸c em, víi sù nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn båi dìng, c¸c em sÏ båi dìng vµ dù thi ®¹t kÕt qu¶ tèt. VÝ dô minh häa vÒ c«ng t¸c chän ®éi tuyÓn tham gia dù thi Olympic tiÕng Anh cÊp TØnh nh sau: N¨m häc 2010-2011: Sau khi cã kÕt qu¶ thi tiÕng Anh trªn Internet cÊp HuyÖn, chóng t«i tiÕp tôc tuyÓn chän ®éi tuyÓn, båi dìng dù thi cÊp TØnh. Trong qu¸ tr×nh chän lùa chóng t«i ®· cã mét h×nh thøc thèng nhÊt nh sau Thø nhÊt: Th«ng qua kÕt qu¶ dù thi cÊp HuyÖn ®Ó lùa chän nh÷ng em cã thµnh tÝch xuÊt s¾c víi sè ®iÓm tõ 280 ®Õn 300 ®iÓm. Thø hai: KÕt qu¶ nhiÒu em dù thi cÊp HuyÖn cã sè ®iÓm, sè thêi gian ngang nhau, chóng t«i trùc tiÕp trao ®æi trong tæ båi dìng, th«ng qua sù chØ ®¹o cña Phßng GD-§T LÖ Thñy, gi¸o viªn båi dìng ®éi tuyÓn häc sinh giái t¹i KiÕn Giang ®Ó cã xem xÐt vµ ®i ®Õn thèng nhÊt chung. trong qu¸ tr×nh chän lùa vÉn u tiªn cho nh÷ng häc sinh ®îc båi dìng 2 líp. V× vËy chóng t«i ®· chän lùa ®îc ®éi tuyÓn gåm cã 20 em nh sau: DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 THAM GIA ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG DỰ OLYM PIC TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hä vµ tªn Bùi Ngô Nguyễn Đinh Trần Trần Phạm Phan Võ Thanh Hoàng Nguyễn Trần Đỗ Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị N¨m häc 2010 - 2011 Đình Như Tiến Văn Văn Thị Nhật Hải Văn Thị Văn Hoài Diệu Dương Ngµy sinh Nghĩa Thiên Vũ Hiếu Thắng Liên Hoàng Ly Phi Phương Tùng Linh Huyền 21/02/1 18/12/1996 25/3/1996 14/11/1996 19/01/1996 06/08/1996 15/5/1996 21/3/1996 24/12/1996 18/09/1996 18/3/1996 11/02/1996 17/10/1996 17/6/1996 THCS Trưêng THCS An Thủy THCS Mỹ Thủy THCS Sen Thủy THCS Lộc Thủy THCS Phú Thủy THCS Liên Thủy THCS Mai Thủy THCS Phong Thủy THCS Sen Thủy THCS Hoa Thủy THCS Dương Thủy THCS Kiến Giang THCS Hoa Thủy 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Thùy 15 16 17 18 996 Bùi Thị Trương Nguyễn Thị Nguyễn Nguyễn Thị 19 20 Đỗ Thị Quỳnh Thị Nhật Thị Trang Hiền Lam Diến Hà Nguyệt 14/5/19 96 An Thư Kiến Giang 07/01/1996 09/05/1996 19/6/1996 08/03/1996 THCS Hoa Thủy THCS Hồng Thủy THCS Kiến Giang THCS Mai Thủy THCS Mỹ Thủy 10/12/1996 THCS Văn Thủy 3. C«ng t¸c x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch båi dìng häc sinh giái. Sau khi lùa chän gi¸o viªn båi dìng vµ häc sinh tham gia båi dìng, tæ båi dìng sím tæ chøc cuéc häp ®Ó ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm tõng thµnh viªn, th¶o luËn ®i ®Õn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh vµ néi dung båi dìng tËp trung vµ t¹i c¸c ®¬n vÞ nh»m ®¶m b¶o tæng hîp kiÕn thøc bé m«n tiÕng Anh, ®ñ c¸c d¹ng bµi, kiÓu bµi, cã kiÕn thøc më réng n©ng cao. X©y dùng kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng tr×nh tiÕng Anh ®· häc ®Õn thêi ®iÓm tæ chøc cuéc thi. Trong khi ban hµnh thÓ lÖ cuéc thi, Bé GD-§T ®· ph¸t hµnh c¸c cuèn s¸ch tµi liÖu luyÖn thi Olympic tiÕng Anh kÌm theo, th× ngêi gi¸o viªn båi dìng cÇn nghiªn cøu thªm tµi liÖu ®Ó bç sung x©y dùng ch¬ng tr×nh båi dìng. Thêng xuyªn truy cËp trang IOE ®Ó tiÕp cËn néi dung, c¸c kiÓu bµi thi trong mçi vßng thi ®Ó cã híng bç sung kÕ ho¹ch båi dìng. N¨m häc 2010-2011: Chóng t«i ®· x©y dùng ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch båi dìng ®éi tuyÓn tiÕng Anh líp 9 dù thi cÊp TØnh nh sau: CHƯƠNG TRÌNH, LỊCH ÔN TẬP OLYMPIC TIẾNG ANH 9 BUỔ TIẾT NỘI DUNG ÔN I 1 TIẾN TRÌNH GIÁO VIÊN DẠY TẬP 1&2 Ngữ pháp U1 + 2 Ôn ngữ pháp cơ bản. Bài tập vận dụng HS vận dụng làm bài Tiết 1,2: tập. Đ/c Lê Thị Thúy Hệ thống kiến thức ngữ pháp. N¨m häc 2010 - 2011 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Hướng dẫn học từ 3&4 Dạy từ vựng U1 +2 vựng. Tiết 3,4 What's the order? Đ/c Trương Như Thuần Hướng dẫn HS làm bài theo chủ đề. Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Học thuộc từ vựng, ngữ pháp hiện theo bài nhận đã học, nắm kỷ cách làm bài thi theo chủ đề: What's Chấm chữa và nhận xét the order ? vào bài làm học sinh và Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. gữi lại hs, hs gữi lại cho giáo viên tuyến 1. Ôn ngữ pháp cơ bản 1&2 Ngữ pháp U3 + 4 Bài tập vận dụng HS vận dụng làm bài tập. 3&4 Dạy từ vựng U3 +4 vựng. Smart monkey Đ/c Lê Thị Thúy Hệ thống kiến thức ngữ pháp. Hướng dẫn học từ 2 Tiết 1,2: Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần Hướng dẫn HS làm bài theo chủ đề. Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Học thuộc từ vựng, ngữ pháp hiện theo bài nhận đã học, nắm kỷ cách làm bài thi theo chủ đề: Smart Chấm chữa và nhận xét monkey. vào bài làm học sinh và Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. gữi lại hs, hs gữi lại cho 3 1&2 3&4 Ngữ pháp U5 + 6 Bài tập vận dụng Ôn ngữ pháp cơ bản giáo viên tuyến 1. Tiết 1,2: HS vận dụng làm bài Đ/c Lê Thị Thúy tập. Hệ thống kiến thức ngữ pháp. Dạy từ vựng U5 +6 Hướng dẫn học từ Defeat the goal vựng. keeper Hướng dẫn HS làm bài Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần theo chủ đề. N¨m häc 2010 - 2011 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Học thuộc từ vựng, ngữ pháp hiện theo bài nhận đã học, nắm kỷ cách làm bài thi theo chủ đề: Defeat Chấm chữa và nhận xét the goal keeper vào bài làm học sinh và Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. gữi lại hs, hs gữi lại cho giáo viên tuyến 1. Ôn ngữ pháp cơ bản 1&2 Ngữ pháp U7 + 8 Bài tập vận dụng HS vận dụng làm bài tập. 3&4 Dạy từ vựng U7 +8 vựng. Fill the blank Đ/c Lê Thị Thúy Hệ thống kiến thức ngữ pháp. Hướng dẫn học từ 4 Tiết 1,2: Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần Hướng dẫn HS làm bài theo chủ đề. Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Học thuộc từ vựng, ngữ pháp đã học, nắm kỷ cách làm bài thi theo chủ đề: Fill the blank. Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. hiện theo bài nhận Chấm chữa và nhận xét vào bài làm học sinh và gữi lại hs, hs gữi lại cho giáo viên tuyến 1. Ôn ngữ pháp cơ bản 5 1&2 3&4 Ngữ pháp U9 + 10 Bài tập vận dụng HS vận dụng làm bài Tiết 1,2: tập. Đ/c Lê Thị Thúy Hệ thống kiến thức ngữ Dạy từ vựng U9 pháp. Hướng dẫn học từ +10 vựng. Help bear find the Hướng dẫn HS làm bài honey theo chủ đề. N¨m häc 2010 - 2011 Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Học thuộc từ vựng, ngữ pháp hiện theo bài nhận đã học, nắm kỷ cách làm bài thi theo chủ đề: Help Chấm chữa và nhận xét bear find the honey vào bài làm học sinh và Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. gữi lại hs, hs gữi lại cho 1&2 3&4 6 Hệ thống kiến thức Phỏng vấn học sinh giáo viên tuyến 1. Tiết 1,2: ngữ pháp, từ vựng hoặc làm bài ktra trên Đ/c Lê Thị Thúy trong chương trình. Leave me out! giấy. Safe driving. Hướng dẫn HS làm bài Cool pair matching theo chủ đề Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần Giáo viên tuyến 2 thực - Giao bài tập về nhà: Nắm chắc các kiến thức ngữ hiện theo bài nhận pháp đã học. Chấm chữa và nhận xét Hệ thống hóa vốn từ vựng. vào bài làm học sinh và Học sinh nhận bài cho giáo viên tuyến 2. gữi lại hs, hs gữi lại cho 1&2 Vòng tự luyện 21 3&4 Vòng tự luyện 22 Học sinh luyện trên máy cùng ktra. Học sinh luyện trên máy cùng ktra. 7 giáo viên tuyến 1. Tiết 1,2: Đ/c Lê Thị Thúy Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần Giáo viên tuyến 2 chữa - Giao bài tập về nhà: Làm bài tự luyện vòng 21, 22 bài, nhận xét vào bài làm trên giấy tại nhà học sinh và gữi lại hs, hs gữi lại cho giáo viên 8 1&2 Vòng tự luyện 23 Học sinh làm bài trên tuyến 1. Tiết 1,2: giấy. Đ/c Lê Thị Thúy Học sinh luyện lại trên máy cùng ktra. N¨m häc 2010 - 2011 Tiết 3,4 10 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Học sinh làm bài trên 3&4 giấy. Vòng tự luyện 24 Đ/c Trương Như Thuần Học sinh luyện lại trên máy cùng ktra. Giáo viên tuyến 2 chữa - Giao bài tập về nhà: Làm bài tự luyện vòng 23, 24 bài, nhận xét vào bài làm trên giấy tại nhà học sinh và gữi lại hs, hs gữi lại cho giáo viên 1&2 3&4 Kiểm tra viết 60 Học sinh làm bài thi phút viết trên giấy Giáo viên chữa bài và Chữa bài trên máy. nhận xét. 9 - Giao bài tập về nhà: Xem lại bài kiểm tra 60 phút, bài kiểm tra từ vòng 21,22,23,24. tuyến 1. Tiết 1,2: Đ/c Lê Thị Thúy Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần Hướng dẫn học sinh các kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính, kỹ năng làm bài thi của 1 vòng thi. 1&2 Hướng dẫn kỹ năng làm bài thi. Hướng dẫn học 10 3&4 sinh chuẩn bị công tác thi. Giáo viên hướng dẫn kỹ năng làm bài thi trên Tiết 1,2: Đ/c Lê Thị Thúy máy. Giáo viên hướng dẫn công tác chuẩn bị thi, trong khi thi, sau khi Tiết 3,4 Đ/c Trương Như Thuần thi. Nhà trường, phụ huynh, - Giao bài tập về nhà: Nắm lại kỷ năng làm bài thi. Chuẩn bị tốt một số công việc trước khi thi. giáo viên tuyến 2 căn dặn, gặp gỡ, động viên các em trước khi đi thi. Sau mét thêi gian båi dìng, tæ båi dìng thÊy r»ng: ViÖc t¨ng cêng thªm thêi lîng båi dìng, kiÕn thøc ng÷ ph¸p lµ cÇn thiÕt. V× vËy chóng t«i ®· lµm kÕ ho¹ch bç sung nh sau: N¨m häc 2010 - 2011 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn KẾ HOẠCH DẠY BỖ SUNG BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 9 THCS. Thứ Sáng Chiều Ghi chú Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 Hệ thống kiến thức ngữ pháp cơ Bài tập vận dụng và nâng cao THỨ 3 bản. Thầy Thuần dạy tiết 3,4 15/3/201 Thầy Thuần dạy tiết 3,4 Luyện các vòng thi trên máy Luyện các vòng thi trên máy tính Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 tính Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 THỨ 4 Luyện các đề thi. Chữa các đề thi 16/3/201 Thầy Thuần dạy tiết 3,4 Thầy Thuần dạy tiết 3,4 Luyện các vòng thi trên máy tính Luyện các vòng thi trên máy Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 tính Cô Lê Thị Thúy dạy tiết 1,2 Luyện các đề thi. Chữa các đề thi THỨ 5 Hệ thống các dạng bài thi trên máy Hệ thống vốn từ vựng. 17/3/201 Thầy Thuần dạy tiết 3,4 Thầy Thuần dạy tiết 3,4 1 1 1 Thầy Trương Như Thuần Hướng dẫn cách làm bài thi trên Chuẩn bị điều kiện dự thi tại THỨ 6 máy tính xách tay. Một số thủ thuật Tỉnh 18/3/201 trong quá trình giải bài thi ở 01 1 THỨ 7 vòng thi. TH, THCS dự thi cấp Tỉnh 19/3/201 Thi tại Chu Văn An Tổng kết hội thi lúc 16h30' 1 4. C«ng t¸c phèi kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c båi dìng. Tæ båi dìng thêng xuyªn liªn l¹c víi nhau ®Ó trao ®æi rót kinh nghiÖm sau nh÷ng giê d¹y trªn líp. Bç sung nh÷ng thiÕu sãt vÒ kiÕn thøc, kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh, ph¬ng ph¸p d¹y cña thÇy... N¨m häc 2010 - 2011 12 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Theo dâi chÆt chÏ sù chuyªn cÇn cña häc sinh, n¾m b¾t kiÕn thøc båi dìng bé m«n tiÕng Anh, viÖc sö dông m¸y tÝnh phôc vô c«ng t¸c tù luyÖn, luyÖn theo híng dÉn cña gi¸o viªn båi dìng, tõ ®ã ph¶i th«ng tin ®Õn víi gia ®×nh, nhµ trêng, gi¸o viªn bé m«n tiÕng Anh ë c¸c ®¬n vÞ cã häc sinh dù båi dìng ®Ó cã biÖn ph¸p thóc ®Èy. N¨m häc 2010-2011: Chóng t«i ®· lËp danh s¸ch ®éi tuyÓn, lÊy c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña mçi häc sinh ®Ó cã th«ng tin 2 chiÒu kÞp thêi. Nh theo dâi sè lîng häc sinh c¸c trêng, sè ®iÖn tho¹i cña Ban chØ ®¹o, tæ båi dìng, phô huynh, häc sinh. Khi cÇn thiÕt chóng t«i cã thÓ ®iÖn tho¹i ®Ó trao ®æi. Ban chỉ đạo Thầy Hoàng Đình Khuyên Thầy: Võ Khắc Chi Số điện thoại liên hệ 0912157099 0936137656 Thầy: Phan Anh Xuân Giáo viên bồi dưỡng Cô: Lê Thị Thúy 0906572900 Số điện thoại liên hệ 0949512917 Thầy: Trương Như Thuần 0905883336 Cô: Mai Thị Hương Giang 0905805905 Thầy: Nguyễn Thanh Tuấn 0972698616 Cô: Trần Thị Minh Hoan Các trường học Trường THCS An Thủy Trường THCS Mỹ Thủy Trường THCS Sen Thủy Trường THCS Lộc Thủy Trường THCS Liên Thủy Trường THCS Phong Thủy Trường THCS Hoa Thủy Trường THCS Dương Thủy Trường THCS Kiến Giang 0917981854 Số điện thoại liên hệ 882535 882977 953199 882872 883695 882654 996258 882355 882916 5. C«ng t¸c båi dìng. Båi dìng tuyÕn trªn ( Phßng GD-§T ) Minh häa mét tiÕt d¹y thùc hµnh trªn m¸y sö dông c¸c vßng tù luyÖn. Híng dÉn c¸c em ®¨ng ký thµnh viªn: §¨ng ký 1 N¨m häc 2010 - 2011 13 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn §¨ng ký 2 §¨ng ký 3 §¨ng ký 4 N¨m häc 2010 - 2011 14 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn §¨ng ký 5 §¨ng ký 6 N¨m häc 2010 - 2011 15 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn §¨ng ký 7 §¨ng ký 8 N¨m häc 2010 - 2011 16 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn N¨m häc 2010 - 2011 17 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Båi dìng mét d¹ng bµi thi: + Dạng 1: Thủ môn bắt bóng – Defeat the Goalkeeper N¨m häc 2010 - 2011 18 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn Sau khi đọc kỹ yêu cầu bạn ấn “Start” lập tức trên màn hình sẽ xuất hiện: * Cách chơi: - Có 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm lần lượt xuất hiện. Bạn hãy đưa ra câu trả lời của mình bằng cách click chuột vào 1 trong 4 đáp án A, B, C hoặc D. - Nếu lựa chọn của bạn đúng thì bóng sẽ bay vào khung thành - Nếu lựa chọn của bạn sai thì thủ môn sẽ đẩy được bóng ra ngoài * Luật chơi: - Khi bạn nhấn “Start” hệ thống bắt đầu tính thời gian làm bài. Thời gian làm bài cho phép của bạn là 20 phút. Đồng hồ đếm ngược trên góc phải màn hình sẽ N¨m häc 2010 - 2011 19 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng Nh ThuÇn thông báo thời gian làm bài còn lại. - Với mỗi câu trả lời đúng, bạn được 10 điểm. Số điểm tối đa mà bạn có thể đạt được là 100 điểm. - Bài thi kết thúc khi bạn đã trả lời hết 10 câu hỏi hoặc hết thời gian quy định. - Điểm và thời gian làm bài sẽ được hệ thống lưu lại. Sau một thời gian bồi dưỡng, chúng tôi đã tiến hành họp tổ bồi dưỡng và chọn đội tuyển chính thức tham gia dự thi cấp Tỉnh. Gồm có 15/20 em DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 Đơn vị: PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY TT Họ và tên thí sinh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bùi Ngô Đình Nghĩa Trần Văn Hiếu Võ Thanh Hải Ly Đỗ Thị Hoài Linh Nguyễn Thị Diệu Huyền Nguyễn Thị Thùy Dương Bùi Thị Quỳnh Trang Trương Thị Hiền Nguyễn Thị Nhật Lam Nguyễn Thị Nguyệt Hà Nguyễn Như Thiên Đinh Tiến Vũ Hoàng Văn Phi Nguyễn Thị Phương Trần Văn Tùng Ngày tháng năm sinh 18/12/1996 19/01/1996 24/12/1996 17/10/1996 17/6/1996 21/2/1996 07/01/1996 09/5/1996 19/6/1996 14/5/1996 25/3/1996 14/11/1996 18/9/1996 18/3/1996 11/02/1996 Trường ID Ghi chú An Thủy Lộc Thủy Phong Thủy Kiến Giang Hoa Thủy Kiến Giang Hoa Thủy Hồng Thủy Kiến Giang Mỹ Thủy Mỹ Thủy Sen Thủy Sen Thủy Hoa Thủy Dương Thủy 72009048 72664212 70754159 71627844 69639624 71781599 68719386 70444228 70504001 72279930 71166220 68947665 72661767 71309747 70240297 Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Chính thức Tự do Tự do Tự do Tự do Tự do iv. Mét sè kÕt qu¶ bíc ®Çu Qua ¸p dông ph¬ng ph¸p tuyÓn chän vµ båi dìng, kÕt qu¶ thi Olympic tiÕng Anh trªn Internet cÊp TØnh ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch nh sau: ĐỒNG ĐỘI: Xếp thứ nhất trong toàn Tỉnh, CÁ NHÂN: 11/15 đạt giải DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 N¨m häc 2010 - 2011 20
- Xem thêm -