Tài liệu Nhận xét của gvhd

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : Trần Thị Hải Lớp : K5KTTHB Giáo viên hướng dẫn : Ths. Vũ Thi Hậu Tên đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần phát triển Việt Thái”. I NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tiến trình thực hiện đề tài ……………………………………………………………………………....................... ……………………………………………………………………………....................... 2. Nội dung báo cáo - Cơ sở lý thuyết:……………………………………………………....................... ……………………………………………………………………………........................ - Các số liệu, tài liệu thực tế:………………………………………......................... - Phương pháp và mức độ giải quyết các vấn đề……………………....................... ……………………………………………………………………………........................ ……………………………………………………………………………........................ 3. Hình thức và kết cấu báo cáo - Hình thức trình bày:………………………………………………........................ ……………………………………………………………………………........................ - Kết cấu báo cáo:…….…………………………………………............................. ……………………………………………………………………………........................ 4. Những nhận xét khác: ………………………………………………........................... ……………………………………………………………………………........................ II. ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………........................ Thái Nguyên, ngày… tháng … năm 2012 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -