Tài liệu Nghị quyết 04 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thanh hoá

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 20994 |
  • Lượt tải: 5
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

BÀI GIẢNG NGHỊ QUYẾT 04 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ " VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ ĐỔI MỚI MẠNH MẼ CÔNG TÁC CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN THÀNH TỈNH TIÊN TIẾN VÀO NĂM 2020" Người thực hiện: Lê Như Tuấn Giám đốc TT BD-CT huyện Quảng Xương I. ĐẶT VẤN ĐỀ. - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: " Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng ta phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta". - Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta trong suốt hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, làm nòng cốt cho mọi phong trào cách mạng. - Đội ngũ cán bộ của tỉnh Thanh Hoá cũng đã phát huy tốt truyền thống của Đảng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. - Ngày 12/3/2012, Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 04-NQ/TU "Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020" II. KẾT CẤU: Gồm 3 phần. 1. Phần thứ nhất: Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. 2. Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn cán bộ và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. 3. Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện. III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT. * Phần thứ 1: Tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. a. Những kết quả đạt được: Nghị quyết nêu đặc điểm, tình hình đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực, uy tín ...và sự đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH - HĐH, phát triển KT - XH... tỉnh nhà). b. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. * Về đội ngũ: Nghị quyết nêu những hạn chế, khuyết điểm cụ thể: (4 hạn chế, khuyết điểm): - Trình độ đào tạo một số cán bộ lãnh đạo thiếu cơ bản; Một bộ phận cán bộ cốt học để có bằng cấp, chưa chú ý đến chất lượng học tập (bằng cấp cao nhưng trình độ không tương xứng). - Một bộ phận cán bộ có biểu hiện cơ hội, thực dụng, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ... - Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc còn chưa bảo đảm. - Nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu gương mẫu, chưa nhìn thẳng vào sự thật để tự phê bình và phê bình. => Tóm lại: Nhìn chung đội ngũ cán bộ hiện nay của tỉnh xét về số lượng, chất lượng và cơ cấu, nhiều mặt chưa ngang tầm với đòi hỏi và yêu cầu của thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập Quốc tế. * Về công tác cán bộ: Đây là công tác nhạy cảm và luôn là khâu còn yếu: (5 khâu yếu): - Đánh giá cán bộ là khâu yếu, còn biểu hiện nể nang, né tránh; Tiêu chí đánh giá cán bộ chưa rõ ràng; Số cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, nhưng phong trào của địa phương, đơn vị lại không có gì nổi bật; - Quy hoạch cán bộ chưa đáp ứng với quy hoạch tổng thể phát triển KT -XH; - Chất lượng đào tạo cán bộ chưa cao, nặng về số lượng và hình thức; - Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ chưa thực sự phát huy dân chủ; - Việc điều động cán bộ, luân chuyển cán bộ chưa nhiều, thời gian luân chuyển ngắn, chính sách cán bộ còn bất cập. * Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. - Nghị quyết nêu cả nguyên nhân, kết quả và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính, đó là: Vấn đề nhận thức về công tác cán bộ còn hạn chế, chưa giám mạnh dạn đổi mới công tác cán bộ. Tính dân chủ chưa được mở rộng, còn chủ quan, phiến diện, cơ quan tham mưu công tác cán bộ còn hạn chế, có biểu hiện mặt trái cơ chế thị trường vào công tác cán bộ... * Phần thứ 2: Quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn cán bộ và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. a. Quan điểm, mục tiêu, tiêu chuẩn cán bộ. * Nghị quyết nêu rõ 4 quan điểm: - Cán bộ là người có quyết định sự thành bại cách mạng; - Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh phải đủ đức, đủ tài; - Công tác cán bộ giỏi, chuẩn hoá, trẻ hoá, thực tiễn hoá; - Vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. * Mục tiêu: NQ nêu mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể: + Mục tiêu chung: Mỗi nhiệm kỳ có thể đổi mới 30% trở lên về cán bộ quản lý các cấp. Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng Tỉnh Thanh Hoa thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ đã dạy. + Mục tiêu cụ thể: Từ 2015 - 2020 ▪ Cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp tỉnh: Phải có bằng Đại học về chuyên môn (40% Thạc sỹ, Tiến sỹ; Lý luận chính trị cao cấp trở lên; Trình độ ngoại ngữ C trở lên. Một số thông thạo ngoại ngữ có thể làm việc với người nước ngoài). => Cán bộ nữ trên 15% ; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trên 15%, bình quân cấp uỷ tỉnh < 45 tuổi - Trong đó 20% người dân tộc). -> Trong lãnh đạo các sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh phải có một lãnh đạo dưới 40 tuổi và đảm bảo 3 độ tuổi; Có cơ cấu người dân tộc thiểu số. ▪ Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện: Phải có bằng Đại học (trong đó 30% trở lên là Thạc sỹ, Tiến sỹ; Lý luận chính trị cao cấp trở lên); Ngoại ngữ C; cán bộ nữ 15% trở lên; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 20% trở lên; cơ cấu cán bộ phù hợp với từng địa phương ... ▪ Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã: Cơ bản có trình độ Đại học chuyên môn; Lý luận trung cấp trở lên; cán bộ nữ 15% trở lên; cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) khoảng 30%; tuổi bình quân cấp uỷ dưới 40 tuổi. * Tiêu chuẩn cán bộ: Cơ bản theo tinh thần nghị quyết TW 3 (khoá VII) của Đảng. - Lưu ý: + Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh phải qua lãnh đạo, quản lý cấp huyện. + Cấp huyện: UV BTV, PCT HĐND, UBND tham gia lần đầu, nói chung phải qua lãnh đạo chủ chốt cấp xã. + Cán bộ lãnh đạo cấp xã: Theo hướng dẫn mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. b. Nhiệm vụ, giải pháp: Nghị quyết nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp. b.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chủ trương của TW, cấp uỷ cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. b.2. Vận dụng đúng đắn và sáng tạo các quy định của TW, từng bước đổi mới nội dung,cách làm trong các khâu của công tác cán bộ: (7 nội dung). - Đổi mới về đánh giá cán bộ; - Đổi mới nội dung, phương pháp quy hoạch cán bộ; - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; - Rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử; - Làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ: từ địa phương này sang địa phương khác, từ ngành này sang ngành khác, cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ hai nhiệm kỳ liên tục phải điều động sang vị trí công tác khác; thời gian luân chuyển tối thiểu là 3 năm. Trong năm 2012: Thí điểm một số huyện, thị các chức danh (Bí thư, P.Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐ ND, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Viện trưởng VKS ND, Chánh án TAND, Trưởng phòng Tài Chính, Trưởng phòng TNMT - 9 chức danh) không phải là người địa phương. Thí điểm giao quyền cho Bí thư cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu để bầu cử uỷ viên BTV cấp uỷ; Cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bổ nhiệm cấp phó. .. - Thực hiện tốt chính sách cán bộ; - Kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ. b.3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp trên trực tiếp, của người đứng đầu và của tập thể lãnh đạo. b.4. Xây dựng tổ chức và con người làm công tác cán bộ; Phòng chống tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. b.5. Xác định khâu đột phá trong công tác cán bộ, đó là: Đánh giá cán bộ và điều động, luân chuyển cán bộ. * Phần thứ 3: Tổ chức thực hiện. - Ban chấp hành Tỉnh uỷ giao cho các Ban, ngành cấp tỉnh xây dựng hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. - Các huyện, Thị, Thành uỷ, Đảng uỷ, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ...các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để xây dựng kế hoạch, ban hành các quy định, quy chế theo phân cấp quản lý cán bộ để nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất. IV. KẾT LUẬN: - Đây là Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Tỉnh nhà nói chung, của các địa phương trong tỉnh nói riêng. Với tinh thần khách quan, khoa học, dân chủ, trí tuệ, nội dung Nghị quyết phải được cụ thể hoá trong công tác xây dựng đảng ở từng địa phương, đơn vị. - Thực hiện đúng tinh thần nội dung Nghị quyết chính là thực hiện tốt khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã theo dõi và lắng nghe ! Tháng 5/2012
- Xem thêm -