Tài liệu Nâng cao chất lượng phát triển nhận thức ngôn ngữ cho trẻ lớp 3 tuổi

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o A/ Lý do chän ®Ò tµi “Ph¸t triÓn nhËn thøc – ng«n ng÷ ” cho trÎ trong tr êng MÇm Non nh»m gióp trÎ t×m hiÓu , kh¸m ph¸ nh÷ng c¸i hay c¸i ®Ñp, c¸i míi l¹ trong tù nhiªn ,trong cuéc sèng vµ trong m«i tr êng x· héi ... Tõ ®ã mçi con ngêi c¶m thÊy cuéc sèng t¬i vui sinh ®éng h¬n vµ thªm yªu cá c©y , hoa l¸ , con vËt, c¶nh vËt xung quanh m×nh , íc m¬ v¬n tíi c¸i ®Ñp nhiÒu h¬n . §èi víi trÎ MÇm Non “ Lµm quen víi n«i tr êng xung quanh ’’ lµ mét ho¹t ®éng v« cïng phong phó ®a d¹ng vµ hÊp dÉn. Qua “ Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” gióp trÎ ph¶n ¸nh hiÖn thùc cuéc sèng b»ng h×nh tîng th«ng qua viÖc thùc hiÖn cho trÎ “Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” ë mäi lóc mäi n¬i, gióp trÎ më réng nhËn thøc vÒ thÕ giíi xung quanh. Th«ng qua ho¹t ®éng víi “ M«i trêng xung quanh” gi¸o viªn gióp trÎ cã kh¶ n¨ng quan s¸t , ghi nhí cã chñ ®Þnh , ph¸t triÓn cho trÎ sù t duy . TrÝ tëng tîng , ãc s¸ng t¹o vÒ mäi sù vËt hiÖn tîng ,c¶nh vËt ,thÕ giíi ®éng vËt ... ®ång thêi gióp trÎ cã c¶m xóc tríc “M«i trêng xung quanh”, kh¶ n¨ng c¶m thô ‘M«i trêng xung quanh” vµ mong muèn ®îc tham gia ho¹t ®éng t¹o ra “M«i trêng xung quanh” ®Ñp h¬n . Nh vËy , nÕu tæ chøc tèt cho trÎ ho¹t ®éng víi “M«i tr êng xung quanh”, trong trêng MÇm non sÏ gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch cho trÎ ,gióp trÎ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ThÕ giíi quan vµ Nh©n sinh quan . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o Do ®ã ®ßi hái mçi gi¸o viªn MÇm Non cÇn ph¶i t duy ®Ó “ Lµm thÕ nµo ®Ó gióp trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc trong Lµm quen víi m«i tr êng xung quanh “. Tr¶i qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t¹i trêng MÇm Non ,t«i ®· nhËn thÊy cho trÎ ho¹t ®éng “Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” cã mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: B/ Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n : 1- ThuËn lîi : - §îc sù quan t©m cña ban gi¸m hiÖu trêng t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ trang thiÕt bÞ ®å dïng ®å ch¬i cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng m«i trêng xung quanh cña trÎ . - §îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c bËc phô huynh .Thu gom c¸c nguyªn liÖu s½n cã ®Ó lµm ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho tiÕt häc . VÝ dô : R¬m kh« , l¸ kh« ,g¸o dõa ,¬m h¹t nÈy mÇm ... - B¶n th©n ®· cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹t chuÈn , nhiÖt t×nh n¨ng ®éng , s¸ng t¹o trong c«ng t¸c ,®îc sù gióp ®ì ®ãng gãp ý kiÕn cña chÞ em ®ång nghiÖp. - Sè trÎ ¨n b¸n tró t¹i líp ®«ng , trÎ khoÎ m¹nh ,tû lÖ trÎ ®¹t kªnh A cao nªn gióp trÎ tÝch côc ho¹t ®éng häc tËp h¬n. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o 2 – Khã kh¨n : - VÒ c¬ së vËt chÊt cña trêng cßn h¹n chÕ ,phßng häc hÑp ,®å dïng ,®å ch¬i s¸ng t¹o cßn Ýt nªn m«i tr êng ®Ó trÎ ho¹t ®éng vµ lµm quen cha phong phó ®a d¹ng. - B¶n th©n cßn h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc s ph¹m -Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ còng nh nhËn thøc cña phô huynh t¹i ®Þa ph¬ng vÒ nghµnh häc MÇm non cha cao nªn sè trÎ ®Õn líp nhµ trÎ ,MG 3-4 tuæi cßn Ýt . nªn viÖc tiÕp thu ,trÝ t ëng tîng , ghi nhí cña trÎ cßn h¹n chÕ. Tõ thùc tÕ thuËn lîi vµ khã kh¨n trªn , t«i lu«n tr¨n trë ,suy nghÜ “Lµm thÕ nµo ®Ó gióp trÎ Lµm quen víi m«i tr êng xung quanh ” Tõ ®ã t«i ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p sau : C/ BiÖn ph¸p thùc hiÖn : 1 – ChuÈn bÞ vÒ gi¸o ¸n : §Ó thùc hiÖn giê d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao t«i ph¶i nghiªn cøu kü néi dung ch¬ng tr×nh ®Ó t×m ra ph¬ng ph¸p híng dÉn trÎ sao cho ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt . Sau khi ®· nghiªn cøu kü gi¸o ¸n so¹n bµi vµ nªn kÕ ho¹nh cô thÓ , ®óng chñ ®Ò , chñ ®iÓm phï hîp víi tõng lo¹i tiÕt . ®o ®ã khi tæ chøc tiÕt d¹y t«i kh«ng cßn lóng tóng vµ giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n . ChuÈn bÞ vÒ ®å dïng ; 2Sau khi ®· so¹n kü gi¸o ¸n theo ®óng chñ ®Ò , chñ ®iÓm , t«i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña trêng cña líp vµ cña trÎ ®Ó cã mét giê S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o häc lµm quen víi “M«i trêng xung quanh ” ®îc tèt ,trÎ tiÕp thu ®îc bµi häc mét c¸ch chñ ®éng tÝch cùc t«i ®· nghiªn cøu ®Ó t×m ra nh÷ng ®å dïng trùc quan sao cho sinh ®éng ®Ñp m¾t ,võa s¸ng t¹o , ®a n¨ng nhng l¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña trêng ,cña ®Þa ph¬ng , phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ . §Ó cã nh÷ng ®å dïng sinh ®éng hÊp dÉn trÎ , ngoµi sù s¸ng t¹o cña b¶n th©n , sù ®Çu t cña nhµ trêng , t«i ®· tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh häc sinh tham gia ñng hé nguyªn liÖu s½n cã ë ®Þa ph¬ng cña gia ®×nh ®Ó gãp phÇn n¨ng cao chÊt lîng lµm quen víi m«i trêng xung quanh cña trÎ . VÝ dô : Bµi T×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i rau . Trong tiÕt häc nµy t«i sö dông ®å dïng trùc quan lµ mét sè lo¹i rau thËt cã s½n ë ®Þa ph¬ng ,cho trÎ quan s¸t vên rau cña trêng ,cña gia ®×nh trÎ... Cø nh vËy mçi tiÕt d¹y t«i cã thÓ sö dông ®å dïng trùc quan kh¸c nhau :®å vËt thËt ,tranh ¶nh , tèn Ýt kinh phÝ mµ trÎ l¹i høng thó häc tËp ,do ®ã kÕt qu¶ nhËn thøc cña trÎ vÒ “M«i tr êng xung quanh ” phong phó h¬n . Tõ ®ã t«i nhËn ®îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh gióp ®ì vÒ nhiÒu mÆt gióp t«i thùc hiÖn tãt c¸c ho¹t ®éng ë tr êng . Khi ®· cã gi¸o ¸n ,®å dïng trùc quan t«i l¹i suy nghÜ lµm thÕ nµo ®Ó tæ chøc tiÕt häc cã sù thu hót trÎ ngay tïe ®Çu tiÕt häc . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o 3- Thu hót trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng qua h×nh thøc tæ chøc vµ giíi thiÖu bµi . §Ó tiÕt häc cã kÕt qu¶ tèt , trÎ høng thó ho¹t ®éng ngay tõ ®Çu tiÕt häc t«i ®· nghiªn cøu kü vµ chän c¸ch giíi thiÖu bµi sao cho võa ng¾n gän nhng l¹i hÊp dÉn , míi l¹ ,bÊt ngê víi trÎ , råi h íng l¸i tiÕn tr×nh cña bµi d¹y theo mét chñ ®Ò ,chñ ®iÓm nhÊt ®Þnh . Cã nh÷ng tiÕt häc t«i giíi thiÖu bµi tõ mét bµi h¸t ,c©u ®è , vÇn th¬, hoÆc tranh ¶nh sinh ®éng kh¸c . VÝ dô : Bµi t×m hiÓu mét sè lo¹i qu¶ . T«i cho trÎ h¸t bµi h¸t vÒ c¸c lo¹i qu¶ vµ ch¬i trß ch¬i “Gieo h¹t” ®Ó trÎ thÝch thó trong giê häc . Qua viÖc tæ chøc tèt ho¹t ®éng giíi thiÖu bµi sao cho ph¶i phï hîp víi tõng bµi d¹y gióp trÎ høng thó häc tËp ®Ó giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao. 4- G©y høng thó cho trÎ , th«ng qua viÖc giíi thiÖu vµ sö dông ®å dïng trùc quan cña gi¸o viªn. Xong xong víi viÖc giíi thiÖu bµi hÊp dÉn cho trÎ th× viÖc sö dông ®å dïng trùc quan lµ viÖc quan träng gãp phÇn quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña bµi häc. Víi t«i viÖc chuÈn bÞ ®å dïng cho mçi tiÕt häc tr íc hÕt ph¶i ®Ñp vÒ h×nh thøc ,hµi hoµ vÒ mµu s¾c , kÝch thíc phï hîp víi ®é tuæi , kh«ng qu¸ to còng kh«ng qu¸ nhá . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o Víi nh÷ng bµi kh«ng cã ®å dïng b»ng vËt thËt th× t«i dïng m« h×nh , tranh ¶nh xong còng cÇn chó ý ®Õn kÝch th íc , mµu s¾c cña bøc tranh sao cho sinh ®éng hÊp dÉn trÎ. Trong giê häc t«i cho trÎ ho¹t ®éng tù nhiªn , kh«ng gß bã, ®Ó trÎ tù nãi lªn suy nghÜ cña m×nh . T«i lu«n “LÊy trÎ lµm trung t©m ”, trong mäi ho¹t ®éng trÎ ®· cã thÓ so s¸nh ,quan s¸t c¸c ®å vËt , con vËt , sù viÖc,hiÖn tîng mµ trÎ ®îc t×m hiÓu qua “M«i trêng xung quanh” . Nh vËy t«i ®· kÝch thÝch sù chó ý cña trÎ vµ gióp trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc ®Ó trÎ t×m hiÓu “M«i trêng xung quanh” . 5 – KÝch thÝch sù chó ý cña trÎ th«ng qua qu¸ tr×nh ®µm tho¹ i Trong giê häc “T×m hiÓu víi m«i trêng xung quanh ” , nÕu gi¸o viªn cã hÖ thèng c©u hái ®µm tho¹i tèt th× sÏ t¹o ra kh«ng khÝ líp häc nhÑ nhµng tho¶i m¸i dÔ tËp trung sù chó ý cña trÎ , trÎ quan s¸t ,so s¸nh ,tëng tîng chñ ®éng s¸ng t¹o nãi lªn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh . Do ®ã tríc khi d¹y t«i ®Òu nghiªn cøu kü c©u hái sao cho phï hîp víi nhËn thøc cña trÎ , lùa chän c©un hái tõ dÔ ®Õn khã , tr¸nh ®Æt c©u hái trïng lÆp trong cïng mét vÊn ®Ò . C¸c c©u hái thêng ng¾n gän , dÔ hiÓu , kÝch thÝch vµ ph¸t triÓn sù t duy trÝ tuÖ cña mäi trÎ trong líp . VÝ dô : Khi cho trÎ t×m hiÓu vÒ con c¸ T«i ®Æt c©u hái : §©y lµ con g× ? Con c¸ sèng ë ®©u ? Con c¸ ®ang lµm g×? ... S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o §ång thêi t«i ®Æt hÖ thèng c©u hái tr×nh tù ®Ó trÎ tù nãi lªn ®Æc ®iÓm , h×nh d¸ng , mµu s¾c cña con c¸. Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i lµ mét ph¬ng ph¸p p h¸t huy tÝnh tÝnh cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o cña trÎ. V× vËy khi ®µm tho¹i víi trÎ gi¸o viªn cÇn g¾n liÒn víi cö chØ ®iÖu bé, thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh qua ¸nh m¾t, nÐt mÆt vui vÎ ®Ó kÝch thÝch sù chó ý cña trÎ ®Ó trÎ ho¹t ®éng mét c¸ch tù nhiªn tho¶i m¸i. 6- G©y høng thó cho trÎ tÝch cùc ho¹t ®éng th«ng qua viÖc lång ghÐp tÝch cùc c¸c m«n häc sao cho phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®æi míi vÒ néi dung h×nh thøc tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc t«i ®· nghiªn cøu ®Ó lång ghÐp c¸c bé m«n trong mét tiÕt häc sao cho nhÑ nhµng, phï hîp víi yªu cÇu cña bµi häc ®Ó g©y høng thó cho trÎ ho¹t ®éng. VÝ dô: Bµi t×m hiÓu vÒ mét sè con vËt sèng trong gia ® ×nh. T«i cho trÎ h¸t bµi “ Con gµ trèng” råi cho trÎ lµm ®éng t¸c gµ trèng g¸y. Sau ®ã t«i cho trÎ vÏ vÒ c on gµ trèng. Nh vËy chØ qua ®ã t«i ®· tÝch hîp ®îc c¸c bé m«n nh ©m nh¹c, thÓ dôc vµ t¹o h×nh . §ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®îc néi dung yªu cÇu cña bµi häc , trÎ høng thó tÝch cùc häc tËp . V× vËy t«i còng cÇn chó ý ®Õn viÖc tæ chøc xen kÏ c¸c ho¹t ®éng gi÷a ®éng vµ tÜnh mét c¸nh nhÑ nhµng tho¶i m¸i ®Ó thu hót trÎ . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o D/ KÕt qu¶ : Tõ nh÷ng viÖc lµm ®îc vµ nh÷ng tån t¹i qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ë trêng , b»ng viÖc kiªn tr× thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p . T«i ®· thu ® îc mét sè kÕt qu¶ qua viÖc cho trÎ T×m hiÓu m«i tr êng xung quanh nh sau : 1- §èi víi c« : - B¶n th©n ®· n¾m ch¾c ph¬ng ph¸p d¹y bé m«n , n¾m ch¾c kiÕn thøc , ®óc kÕt kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ®Ó tiÕt häc thùc sù cã kÕt qu¶ . Khi gi¶ng d¹y t«i tù tin h¬n . - §· biÕt vËn dông ph¬ng ph¸p ®æi míi trong ho¹t ®éng cho trÎ “ Lµm quen víi m«i trêng xung quanh ” - BiÕt lùa chän ®å dïng trùc quan phï hîp víi tiÕt häc ,lùa chän c©u hái ®µm tho¹i phï hîp víi trÎ . BiÕt nång ghÐp tÝch hîp c¸c m«n häc nhÑ nhµng hÊp dÉn trÎ . 2- §èi víi trÎ : - TrÎ tÝch cùc høng thó , say mª ho¹t ®éng víi “Lµm quen m«i trêng xung quanh” h¬n . - Ph¸t huy ®îc sù chñ ®éng s¸ng t¹o , ãc tëng tîng , trÝ quan s¸t , t duy cña trÎ . - TrÎ tham gia ho¹t ®éng “Lµm quen víi m«i tr êng xung quanh” mét c¸ch tù nhiªn , kh«ng gß bã . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o E/ Bµi häc kinh nghiÖm Qua qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tæ chøc tiÕt häc cho trÎ “Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ . T«i tù rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n lµ: - Trong gi¶ng d¹y ngêi gi¸o viªn ph¶i thùc sù yªu nghÒ mÕn trÎ , cã tr×nh ®é chuyªn m«n , cã n¨ng lùc s ph¹m , tÝnh siªng n¨ng , s¸ng t¹o , kiªn tr× tû mØ vµ ham hiÓu biÕt t©m lý trÎ mÇm non . - Gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c ph¬ng ph¸p cña tõng bé m«n , cã ý thøc t×m tßi , s¸ng t¹o trong giê häc , ¸p dông c¸ch×nh thøc tæ chøc vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc míi , hÊp dÉn , nhÑ nhµng víi trÎ . - Thêng xuyªn dù giê ®ång nghiÖp , xem s¸ch b¸o , ti vi truyÒn h×nh ®Ó häc hái , ®óc kÕt kinh nghÖm cho b¶n th©n . - Trong giê häc “Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” giaã viªn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu : ®å dïng trùc quan ph¶i ®Ñp ,h¸p dÉn trÎ . HÖ thèng c©u hái ®Æt ra cho trÎ ph¶i ng¾n gän , dÔ hiÓu , phï hîp víi tr×nh ®é nh©nh thøc cña tõng trÎ , phï hîp víi néi dung yªu cÇu cña giê häc . - Qua giê häc gi¸o viªn cho trÎ nãi lªn nh÷ng c¶m xóc ý nghÜ cña trÎ , qua ®ã gióp trÎ c¶m nhËn ®îc c¸c hay , c¸i ®Ñp qua viÖc “Lµm quen víi m«i trêng xung quanh” ®Ó trÎ thªm yªu quý con vËt nu«i ,c¶nh vËt thiªn nhiªn , yªu quª h ¬ng ®Êt níc . Tù hµo vÒ truyÒn thèng cña d©n téc . S¸ng kiÕn kinh nghiÖm “n©ng cao chÊt lîng – ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ cho trÎ líp 3 tuæi” Gi¸o viªn : NguyÔn Thu HuyÒn Trêng mÇm non an hoµ - vÜnh b¶o Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p mµ t«i ®· sö dông trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y “Ph¸t triÓn nhËn thøc- ng«n ng÷ ” cña trÎ mÇm non ë ®é tuæi 3 tuæi . T«i mong ®îc sù tham gia gãp ý cña ban gi¸m hiÖu tr êng , c¸c ®ång chÝ , c¸c b¹n ®äc gióp t«i hoµn thiÖn h¬n n÷a nh÷ng ý t ëng ®· viÕt trong b¶n s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy ./. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n . An Hoµ ngµy 08/01/2008 Ngêi viÕt NguyÔn Thu HuyÒn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp – tù do – h¹nh phóc An Hoµ, ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2008 ®¬n xin gia nhËp héi ngêi cao tuæi viÖt nam KÝnh göi: Héi ngêi cao tuæi x· An Hoµ Chi héi ngêi cao tuæi th«n An L·ng Tªn t«i lµ: Ph¹m ThÞ H»ng Sinh n¨m: 1949 Sinh qu¸n: An L·ng - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng Tró qu¸n: An L·ng - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng HiÖn nay t«i ®· 60 tuæi hiÖn ®· vÒ nghØ hu t¹i th«n nhµ Qua t×m hiÓu vµ häc tËp vÒ ®iÒu lÖ cña héi ngêi cao tuæi ViÖt Nam B¶n th©n t«i xÐt thÊy tæ chøc héi lµ tæ chøc tËp thÓ nh»m tËp trung nh÷ng ngêi cao tuæi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi nh»m n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cña nh÷ng ngêi cao tuæi gióp cho mäi ngêi sèng vui khoÎ cã Ých cho x· héi vµ céng ®ång lµng xãm. ChÝnh v× vËy t«i viÕt ®¬n nµy xin tù nguyÖn ®îc ®øng vµo trong tæ chøc héi nh»m ®em søc nhá bÐ cña m×nh x©y dung héi ngµy cµng ph¸t triÓn tèt. T«i kÝnh mong Héi ngêi cao tuæi kÕt n¹p t«i vµo tæ chøc T«i xin h¸ sÏ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô mµ héi giao phã T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngêi viÕt ®¬n Ph¹m ThÞ H»ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp – tù do – h¹nh phóc An Hoµ, ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2008 ®¬n xin gia nhËp héi ngêi cao tuæi viÖt nam KÝnh göi: Héi ngêi cao tuæi x· An Hoµ Chi héi ngêi cao tuæi th«n An L·ng Tªn t«i lµ: NguyÔn ThÞ MÕn Sinh n¨m: 1949 Sinh qu¸n: An L·ng - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng Tró qu¸n: An L·ng - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng HiÖn nay t«i ®· 60 tuæi hiÖn ®· vÒ nghØ hu t¹i th«n nhµ Qua t×m hiÓu vµ häc tËp vÒ ®iÒu lÖ cña héi ngêi cao tuæi ViÖt Nam B¶n th©n t«i xÐt thÊy tæ chøc héi lµ tæ chøc tËp thÓ nh»m tËp trung nh÷ng ngêi cao tuæi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi nh»m n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cña nh÷ng ngêi cao tuæi gióp cho mäi ngêi sèng vui khoÎ cã Ých cho x· héi vµ céng ®ång lµng xãm. ChÝnh v× vËy t«i viÕt ®¬n nµy xin tù nguyÖn ®îc ®øng vµo trong tæ chøc héi nh»m ®em søc nhá bÐ cña m×nh x©y dung héi ngµy cµng ph¸t triÓn tèt. T«i kÝnh mong Héi ngêi cao tuæi kÕt n¹p t«i vµo tæ chøc T«i xin h¸ sÏ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô mµ héi giao phã T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngêi viÕt ®¬n NguyÔn ThÞ MÕn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp – tù do – h¹nh phóc An Hoµ, ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 2008 ®¬n xin gia nhËp héi ngêi cao tuæi viÖt nam KÝnh göi: Héi ngêi cao tuæi x· An Hoµ Chi héi ngêi cao tuæi th«n An L·ng Tªn t«i lµ: NguyÔn ThÞ TuyÖt Sinh n¨m: 1948 Sinh qu¸n: Néi T¹ - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng Tró qu¸n: An L·ng - An Hoµ- VÜnh B¶o – H¶i Phßng HiÖn nay t«i ®· 61 tuæi hiÖn ®· vÒ nghØ hu t¹i th«n nhµ Qua t×m hiÓu vµ häc tËp vÒ ®iÒu lÖ cña héi ngêi cao tuæi ViÖt Nam B¶n th©n t«i xÐt thÊy tæ chøc héi lµ tæ chøc tËp thÓ nh»m tËp trung nh÷ng ngêi cao tuæi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi nh»m n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cña nh÷ng ngêi cao tuæi gióp cho mäi ngêi sèng vui khoÎ cã Ých cho x· héi vµ céng ®ång lµng xãm. ChÝnh v× vËy t«i viÕt ®¬n nµy xin tù nguyÖn ®îc ®øng vµo trong tæ chøc héi nh»m ®em søc nhá bÐ cña m×nh x©y dung héi ngµy cµng ph¸t triÓn tèt. T«i kÝnh mong Héi ngêi cao tuæi kÕt n¹p t«i vµo tæ chøc T«i xin h¸ sÏ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô mµ héi giao phã T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ngêi viÕt ®¬n NguyÔn ThÞ TuyÖt
- Xem thêm -