Tài liệu Nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng anh ở trường tiểu học

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC I/ §Æt vÊn ®Ò: Tõ n¨m häc 2002 -2003 ngµnh gi¸o dôc b¾t ®Çu triÓn khai ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng vµ thay s¸ch gi¸o khoa míi tõ líp 1 ®Õn líp 5 . C¸c trêng TiÓu häc ®· vµ ®ang tiÕn hµnh d¹y 2 buæi/ ngµy bao gåm c¸c m«n b¾t buéc vµ c¸c m«n tù chän . §èi víi TiÓu häc mét trong nh÷ng m«n tù chän c¬ b¶n ®Çu tiªn ®îc triÓn khai d¹y réng r·i ®ã lµ m«n ngo¹i ng÷ , mµ cô thÓ lµ m«n tiÕng Anh. TiÕng Anh lµ mét trong nh÷ng m«n häc quan träng, cÇn thiÕt cÊp b¸ch trong thêi ®¹i hiÖn nay. M«n häc nµy lµ m«n häc chÝnh thøc ®îc d¹y ë c¸c trêng THCS, THPT, Cao ®¼ng vµ §¹i häc.Cßn ®èi víi bËc TiÓu häc míi chØ coi lµ m«n häc tù chän. Chóng ta biÕt r»ng, trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸, tiÕng Anh nãi riªng vµ ngo¹i ng÷ nãi chung ®· thµnh mét c«ng cô kh«ng chØ cña riªng ai, ë cÊp nµo, ngµnh nghÒ g×. Trong c¸c cuéc héi th¶o héi nghÞ khu vùc Apec, Asem, ASean hµng n¨m ®· cã kho¶ng 300 cuéc thuéc mäi lÜnh vùc ®Òu sö dông tiÕng Anh , cha nãi ®Õn c¸c cuéc gÆp gì, ®µm ph¸n song ph¬ng, ®a ph¬ng, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, c¸c dù ¸n ®Çu t ®Òu sö dông ®Õn tiÕng Anh. V× tiÕng Anh lµ ng«n ng÷ quèc tÕ, ®îc gÇn 1/ 3 d©n sè trªn hµnh tinh nµy sö dông lµm c«ng cô giao tiÕp. Tuy vËy vÒ n¨ng lùc tiÕng Anh cña häc sinh trong trêng Phæ th«ng lµ vÊn ®Ò cÇn bµn . Cã thÓ nãi ng¾n gän lµ sau khi tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc ( Th©m chÝ c¶ C§, §H ) vÉn cha ®ñ n¨ng lùc tù tin ®Ó sö dông ngo¹i ng÷ trong giao tiÕp, häc tËp vµ c«ng t¸c. Míi ®©y Phã thñ tíng kiªm Bé trëng Bé gi¸o dôc NguyÔn ThiÖn Nh©n ®· nãi: “ Lµm sao ®Ó biÕn n¨ng lùc sö dông tiÕng Anh cña ngêi d©n ViÖt Nam trong 10 -15 n¨m tíi trë thµnh mét thÕ m¹nh ”. T¹i sao n¨ng lùc tiÕng Anh cña chóng ta cha lµ thÕ m¹nh? Tríc hÕt bëi thêi lîng gi¶ng d¹y tiÕng Anh trong trêng cha ®Çy ®ñ ®Ó c¸c em ®¹t ®Õn tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. ViÖc t¨ng thêi lîng d¹y vµ häc tiÕng Anh ®ãng vai trß then chèt ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n nµy. Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 1 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· d¹y tiÕng Anh tõ cÊp TiÓu häc, ngay nh níc Trung Quèc c¹nh ta còng d¹y tiÕng Anh ®· hµng chôc n¨m råi C¸c nhµ t©m lÝ häc cho r»ng: D¹y Ngo¹i ng÷ d¹y cho trÎ cµng sím cµng tèt ! ChÝnh v× vËy mµ ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu thay s¸ch 2002 – 2003 nhiÒu trêng TiÓu häc ®· ®a m«n tiÕng Anh vµo gi¶ng d¹y trong trêng. Vµ míi ®©y nhÊt : Dù th¶o chiÕn lîc ph¸t triÓn Gi¸o Dôc 2008 – 2020 ®a viÖc häc tiÕng Anh vµo TiÓu häc lµ b¾t buéc ch¾c ch¾n sÏ t¹o nªn tiÒn ®Ò søc m¹nh, t¹o chÊt lîng cho bé m«n häc nµy. §ã lµ lÝ do t«i ®a ra ®Ó kh«ng ngoµi môc ®Ých n©ng cao chÊt lîng d¹y häc bé m«n nµy trong trêng TiÓu häc. II/ Thùc tr¹ng vÒ d¹y m«n tiÕng Anh hiÖn nay ë c¸c trêng TiÓu Häc: HiÖn nay nhiÒu trêng trªn ®Þa bµn TØnh ta ®· ®a m«n tiÕng Anh thµnh m«n häc tù chän . Mçi trêng cã tõ mét ®Õn hai gi¸o viªn gi¶ng d¹y víi h×nh thøc hîp ®ång ( chØ cã rÊt Ýt trêng cã biªn chÕ chÝnh thøc). C¸c gi¸o viªn tiÕng Anh ®îc c¸c trêng hîp ®ång gi¶ng d¹y, tr¶ l¬ng tõ nguån ®ãng gãp cña häc sinh. Møc l¬ng hîp ®ång nãi chung lµ thÊp so víi c¸c m«n kh¸c. Do ®ã ®êi sèng cña gi¸o viªn hîp ®ång cßn rÊt khã kh¨n. Tuy vËy ®a sè c¸c gi¸o viªn Anh v¨n gi¶ng d¹y ë c¸c trêng víi ý thøc tù gi¸c rÊt cao bëi lßng yªu nghÒ, yªu trÎ. Ch¬ng tr×nh d¹y ë c¸c trêng còng kh¸c nhau . Cã trêng võa d¹y theo ch¬ng tr×nh s¸ch tiÕng Anh theo c«ng nghÖ gi¸o dôc, ch¬ng tr×nh Let’sgo, Let’slearn English . Cã trêng ®· d¹y tiÕng Anh tõ khi thay s¸ch ( 2002 – 2003 ). Cã trêng míi d¹y ®îc vµi n¨m nay . §ãi víi c¸c trêng triÓn khai d¹y sím chñ yÕu d¹y theo ch¬ng tr×nh tiÕng Anh c«ng nghÖ gi¸o dôc . §èi víi nh÷ng trêng míi day ®îc vµi n¨m nay th× d¹y theo ch¬ng tr×nh Let ‘slearn English . Cã trêng triÓn khai d¹y ®ång lo¹t tõ líp 1 ®Õn líp 5 cã trêng chØ d¹y tõ líp 3 ®Õn líp 5 . Riªng trêng TiÓu häc DiÔn L©m1 chóng t«i thùc hiÖn d¹y ®¹i trµ tõ n¨m häc 2002 – 2003 ë tÊt c¶ c¸c Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC khèi líp tõ líp 1 ®Õn líp 5. Chóng t«i ®· m¹nh d¹n hîp ®ång hai gi¸o viªn Anh v¨n vµ tr¶ l¬ng lÊy tõ nguån thu cña häc sinh. Tuy vËy , bíc ®Çu d¹y bé m«n nµy ®· gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, ®ã lµ: M«n ngo¹i ng÷ ( tiÕng Anh ) míi ®a vµo tiÓu häc cho nªn phô huynh, häc sinh cßn bë ngì cha quan t©m, cßn xem nhÑ, ®Çu t Ýt. M«n ngo¹i ng÷ ( tiÕng Anh ) ®ang ®îc xem lµ m«n tù chän nªn cha ®îc ®a vµo thi ®ua , xÐt lªn líp, xÐt khen thëng, dã ®ã phÇn nµo cha kÝch thÝch ®éng viªn häc sinh ch¨m häc. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn d¹y cha ®ång nhÊt thiÕu c¬ së vËt chÊt, s¸ch gi¸o khoa tranh ¶nh , b¨ng ®Üa ®Ó luyÖn nghe ,luyÖn nãi... C«ng t¸c chØ ®¹o vÒ néi dung ch¬ng tr×nh, vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc lùc bé m«n nµy c¸c trêng chñ yÕu kho¸n cho gi¸o viªn tiÕngAnh. C«ng t¸c qu¶n lÝ gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh cña c¸c trêng, c¸c phßng gi¸o dôc cßn khã kh¨n , cha thµnh lËp ®îc bé phËn chuyªn m«n chØ ®¹o riªng c¸c m«n tù chän ( tiÕng Anh ) ®Ó chØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra, thi cö, kiÓm tra ch¬ng tr×nh néi dung ch¬ng tr×nh, ®¸nh gi¸ lo¹i gi¸o viªn , häc sinh… III/ Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh trong trêng TiÓu häc. 1/ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ chØ ®¹o. Tríc hÕt bé qu¶n lÝ ph¶i quan t©m dÕn bé m«n , ®i s©u ®i s¸t n¾m ch¾c ch¬ng tr×nh néi dung m«n häc vµ cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ. V× lµ bé m«n míi, cha ®îc phæ biÕn ®¹i trµ vµ b¾t buéc nªn c«ng t¸c vËn ®éng vµ tham mu lµ quan träng. Trong mäi lóc mäi n¬i, ngêi qu¶n lÝ cÇn tuyªn truyÒn phæ Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC biÕn s©u réng tÇm quan träng cÊp b¸ch cña m«n häc nµy. Th«ng qua c¸c cuéc häp víi Héi ®ång nh©n d©n x·, Héi ®ång nhµ trêng, Héi phô huynh häc sinh ®Ó lµm cho mäi c¸n bé mäi ngêi d©n biÕt, hiÓu vÒ tÇm quan träng cña m«n häc nµy. ChØ ®¹o d¹y häc ®ªn tõng tiÕt d¹y cña gi¸o viªn, tÝch cùc dù giê th¨m líp, båi dìng ph¬ng ph¸p cho gi¸o viªn. §èi víi s¸ch gi¸o khoa vµ ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y th× c¨n cø vµo híng dÉn cña quyÕt ®Þnh sè 50/ 2003 cña bé GD& DT ban hµnh vÒ chØ ®¹o d¹y theo tµi liÖu s¸ch Let’slearn English. Bé s¸ch nµy biªn so¹n theo ph¬ng ph¸p d¹y häc míi, cã mµu s¾c ®Ñp ,h×nh ¶nh minh ho¹ sinh ®éng, cô thÓ dÔ hiÓu. Néi dung s¸ch so¹n theo ch¬ng tr×nh ®ång t©m víi 4 chñ ®iÓm lín: - You and Me. - My school. - My family. - The world aroud us. Mçi chñ ®iÓm thÓ hiÖn qua ba ®¬n vÞ bµi häc, mçi ®¬n vÞ bµi häc ®îc thùc hiÖn trong bèn tiÕt. Sau mçi chñ ®iÓm ®Òu cã phÇn «n tËp. Néi dung s¸ch bµi tËp bao gåm nhiÒu d¹ng bµi tËp kh¸c nhau gióp häc sinh «n tËp, cñng cè, n©ng cao kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®· häc trong s¸ch häc sinh. Tuy nhiªn v× cã mét sè líp ë mét sè trêng d¹y theo s¸ch TiÕng Anh ch¬ng tr×nh C«ng nghÖ gi¸o dôc, hoÆc theo s¸ch Let”s go th× nªn cho häc sinh häc tiÕp cho ®Õn líp 5. Cßn nh÷ng líp míi häc nªn b¾t ®Çu theo s¸ch Let’s learn English . Song song víi viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn theo ch¬ng tr×nh cña Bé c¸n bé Qu¶n lý cÇn ph¶i tæ chøc kÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc ®¸nh, gi¸ xÕp lo¹i häc sinh cña gi¸o viªn. §èi víi bé m«n nµy, tuy cha ®a vµo ®¸nh gi¸ ,khen thëng, xÐt lªn líp nhng quy tr×nh kiÓm tra thêng xuyªn, kiÓm tra ®Þnh kú nh c¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè nh Khoa häc ,LÞch sö vµ §Þa lý. §Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng bé m«n nµy, phßng GD nªn tæ chøc ra ®Ò chung cho c¸c trêng thùc hiÖn. Bëi thùc tÕ c¸c trêng rÊt Ýt cã c¸n bé qu¶n lý am hiÓu vµ th«ng th¹o bé m«n nµy. HiÖn t¹i phÇn lín c¸c trêng giao kho¸n cho gi¸o viªn bé m«n . Nh vËy gi¸o viªn võa d¹y võa ra ®Ò ,võa kiÓm tra .. ¾t sÏ kh«ng kh¸ch quan chÝnh x¸c. Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 4 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 2/X©y dùng, båi dìng ®éi ngò cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc. N©ng cao nhËn thøc t tëng ®éi ngò gi¸o viªn d¹y Anh v¨n, lµm cho hä thùc sù yªn t©m c«ng t¸c, nhiÖt t×nh say mª gi¶ng d¹y.Tríc hÕt, c¸c truêng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho gi¸o viªn ,dÇn dÇn ®a gi¸o viªn Anh v¨n vµo ®¸nh gi¸ thi ®ua, xÕp lo¹i hµng n¨m, ®a vµo biªn chÕ chÝnh thøc ®Ó hä cã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm víi trêng víi líp víi m«n häc . TÝch cùc båi dìng n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n ®¸p øng yªu cÇu d¹y bé m«n.Th«ng qua thao gi¶ng, héi th¶o gi¸o viªn häc tËp ë ®ång nghiÖp ®îc nhiÒu vÒ ph¬ng ph¸p, vÒ kiÕn thøc, chuyªn m«n nghiÖp vô. §ã lµ con ®êng ng¾n nhÊt, tèt nhÊt ®Ó båi dìng ®éi ngò gi¸o viªn . Bªn c¹nh ®ã cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn tham gia sinh ho¹t côm , giao lu häc hái trêng b¹n vÒ ph¬ng ph¸p, vÒ ch¬ng tr×nh néi dung kiÕn thøc . Trong gi¶ng d¹y , gi¸o viªn cÇn ph¶i nhiÖt t×nh gióp ®ì häc sinh lµm quen ®Çn víi tiÕng Anh vµ kh«ng ng¹i khã . Trong tiÕt häc gi¸o viªn nªn h¹n chÕ sö dông tiÕng ViÖt, nªn dïng ®iªô bé , cö chØ, tranh ¶nh ®Ó diÔn ®¹t néi dung tõ míi. Gi¸o viªn ph¶i t¨ng cêng kiÓm tra bµi cò, kiÓm tra 15 phót vµ kiÓm tra 1 tiÕt sau 3 bµi häc . Mçi bµi häc lu«n cã ng÷ liÖu míi vÝ dô phÇn A cã A1, A2, A3, v× vËy cÇn d¹y theo ph¬ng ph¸p P.P. P. §ã lµ: - Bíc mét: Presentation : Giíi thiÖu (tõ míi, mÉu c©u míi ) - Bíc hai : Practice : Thùc hµnh ( Theo mÉu míi ) - Bíc ba : Production : Híng dÉn ®a mÉu c©u vµo thùc tÕ. Ho¹t ®éng d¹y ph¶i ®a d¹ng , phong phó. Gi¸o viªn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ c¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt d¹y häc sö dông tèt ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu,c¸c ph¬ng tiÖn cÇn cã nh tranh ¶nh, b¨ng ®Üa ®µi cat set… Bªn c¹nh ®ã ®Ó khuyÕn khÝch ®éng viªn häc sinh , gi¸o viªn cÇn tæ chøc c¸c trß ch¬i cho häc sinh .Thùc tÕ cho thÊy r»ng, lóc ®Çu häc m«n nµy häc sinh rÊt hå hëi, phÊn khëi sau ®ã cã t tëng gi¶m dÇn. V× vËy ®Ó kÝch thÝch vµ ®éng viªn, kh¬i dËy lßng ham häc lµ quan träng. Cã nhiÒu h×nh thøc tæ chøc trß ch¬i theo nhãm hoÆc c¸ nh©n. KhuyÕn khÝch ®éng viªn c¸c em høng thó häc tËp: Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 5 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC - Word-square - Sing a song in English (base on the rhythm of Vietnam’ s songs ). - Slap the board - Bingo. - Pairs race. C¸c trß ch¬i m«n häc tiÕng Anh rÊt phong phó vµ ®a d¹ng ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau ®Òu nh»m n©ng cao kü n¨ng : Nghe, nãi, ®äc, viÕt. Th«ng qua c¸c trß ch¬i c¸c em sÏ nhí l©u bµi vµ yªu thÝch m«n häc nµy. Trong bèn kÜ n¨ng nghe , nãi , ®äc , viÕt cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, gi¸o viªn cÇn lu«n ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c kÜ n¨ng nµy. VÝ dô : Nghe - §Ó hiÓu c¸ch ph¸t ©m, vÒ nghÜa cña tõ, c©u ViÕt - §Ó thÓ hiÖn ®îc ch÷, ý nghÜa néi dung ch÷ viÕt. NÕu nghe nhiÒu th× ph¸t ©m chuÈn, hiÓu nhanh néi dung. NÕu viÕt nhiÒu th× lµm quen thuéc mÆt ch÷ vµ nghÜa cña tõ, ng÷. Trong lóc viÕt ta ph¶i t duy nhí ra(Tõ, ng÷ ). Cµng viÕt nhiÒu th× cµng nhí l©u (Tõ , ng÷ ). 3) T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho m«n d¹y tiÕng Anh. §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trêng häc cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc : -Tríc hÕt vÒ c¬ së vËt chÊt cÇn cã ®ñ phßng häc, bµn ghÕ, phßng d¹y ngo¹i ng÷ nªn t¸ch riªng c¸c phßng kh¸c. Bëi v× trong giê häc c¸c em chñ yÕu ®äc- viÕt. Mµ ®äc th× chñ yÕu lµ ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh nªn lµm ¶nh hëng líp kh¸c. -Bªn c¹nh ®ã nhµ trêng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn mua ®Çu ®Üa, ®µi cat- set, ®Üa CD , b¨ng, tranh, ¶nh phôc vô cho m«n häc. §èi víi gi¸o viªn ph¶i cã ®ñ Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 6 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu phôc vô cho gi¶ng d¹y. §èi víi häc sinh b¾t buéc ph¶i cã ®ñ s¸ch, vë bµi tËp ®Ó c¸c em ghi chÐp ë líp, häc ë nhµ. Trªn ®©y t«i xin ®ãng gãp mét vµi kinh nghiÖm nhá trong qu¶n lÝ chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh trong trêng TiÓu häc, rÊt mong c¸c ®ång chÝ c¸n bé qu¶n lÝ, c¸c gi¸o viªn gãp ý bæ sung ®Ó b¶n s¸ng kiÕn nµy ®îc hoµn chØnh h¬n, vËn dông vµo thùc tÕ hiÖu qu¶ h¬n. Môc lôc I/ §Æt vÊn ®Ò. Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 7 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC II/ Thùc tr¹ng vÒ d¹y m«n tiÕng Anh hiÖn nay ë c¸c trêng TiÓu Häc. III/ Nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh trong trêng TiÓu häc. 1) §æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ chØ ®¹o. 2)X©y dùng båi dìng ®éi ngò cã ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc . 3) T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho m«n d¹y tiÕng Anh. Ngêi thùc hiÖn: TrÇn V¨n Hoµ 8
- Xem thêm -