Tài liệu Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và duy trì sĩ số học sinh dân tộc

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I/- LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: Ñeå duy trì sæ soá hoïc sinh, naâng cao chaát löôïng hoïc taäp laø vieäc laøm caáp thieát trong caùc nhaø tröôøng hieän nay; ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng tröôøng thuoäc vuøng ba, ñòa baøn coù hai ñoái töôïng hoïc sinh: Hoïc sinh kinh, hoïc sinh ngöôøi ñoàng baøo daân toäc thieåu soá Jarai, Ba Nar. Vôùi ñieàu kieän kinh teá khoù khaên vôùi maët baèng daân trí thaáp, nhaän thöùc cuûa caùc baäc phuï huynh hoïc sinh vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå ôû ñòa phöông veà yù nghóa cuûa vieäc hoïc taäp cuûa con em mình chöa toát. Neân tình traïng hoïc sinh khoâng ra tröôøng ra lôùp hoaëc boû hoïc giöõa chöøng ... coøn dieãn ra raát nhieàu laøm aûnh höôûng tôùi chaát löôïng giaùo duïc cuûa tröôøng vaø khoâng ñaûm baûo ñöôïc caùc chæ tieâu giaùo duïc cuûa ñòa phöông cuûa ngaønh haøng naêm. Do vaäy, ñeå duy trì só soá hoïc sinh vaø ñaåy maïnh phong traøo hoaï taäp trong nhaø tröôøng vaø ôû ñòa phöông, thì ngöôøi thaày giaùo ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc giaùo duïc giaùo döôõng vaø ñònh höôùng töông lai cho hoïc sinh. Ñeå laøm toát nhieäm vuï giaùo duïc maø Ñaûng vaø nhaân daân giao phoù, moãi ngöôøi thaày giaùo phaûi xaùc ñònh ñöôïc vai troø traùch nhieäm cuûa baûn thaân ñoái vôùi ngheà mình ñaõ löïa choïn. Phaûi coù moät keá hoaïch cuï theå vaø nhöõng phöông phaùp giaùo duïc phuø hôïp ñaëc ñieåm taâm sinh lyù hoïc sinh, toå chöùc caùc hình thöùc hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa tröôøng cuûa ñòa phöông ñeå kích thích tinh thaàn ham hoïc taäp, thu huùt caùc em ñeán tröôøng, ñeán lôùp, taïo ra phong traøo thi ñua hoïc taäp soâi noåi coù hieäu quaû, hình thaønh phaåm chaát nhaân caùch, saùng taïo, tính töï giaùc, tính kyû luaät ñoái vôùi moãi hoïc sinh trong vieäc hoïc taäp ôû tröôøng cuõng nhö ôû nhaø. Coù taùc ñoäng tích cöïc trong phong traøo xaõ hoäi hoaù giaùo duïc, ñaåy luøi ñöôïc nhöõng teä naïn xaõ hoäi ñang dieãn ra haøng ngaøy treân caùc ñòa baøn daân cö . Goùp phaàn naâng cao daân trí, phaùt trieån kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi ... Ñaùp öùng ñöôïc söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ta trong giai ñoaïn hieän nay. 1 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS Chính vì vaäy toâi choïn ñeà taøi “Moät vaøi kinh nghieäm trong coâng taùc chuû nhieäm vaø duy trì só soá hoïc sinh daân toäc ”, nhaèm goùp phaàn neâu leân moät vaøi bieän phaùp töø thöïc teá tröïc tieáp giaûng daïy vaø laøm coâng taùc chuû nhieäm nhieàu naêm lieân tuïc treân ñòa baøn vuøng ba, nhaèm duy trì ñöôïc só soá hoïc sinh vaø naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng hieän nay II/- TÌNH HÌNH THÖÏC HIEÄN: 1. Phaïm vi nghieân cöùu: laø moät tröôøng thuoäc vuøng ven thaønh phoá naèm treân ñòa baøn xaõ Trang, chuû yeáu laø hoïc sinh ôû xaõ. Vôùi ñòa baøn roäng, vieäc ñi laïi cuûa hoïc sinh coøn gaëp nhieàu khoù khaên, nhaát laø ñoái vôùi hoïc sinh daân toäc, moät soá laøng quaù xa nhö laøng Chaêm Neû, laøng Hlang, Phaïm gheø, gheø, Kol ... Ñoái vôùi giaùo vieân, gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc ñi laïi gia ñình phuï huynh hoïc sinh ñeå theo doõi naém tình hình hoïc sinh cuûa mình, coù höôùng ñoäng vieân giuùp ñôõ kòp thôøi. Veà phía hoïc sinh daân toäc vôùi taâm lyù e ngaïi, töï ti hay maéc côõ khi ñeán tröôøng hoïc chung vôùi hoïc sinh kinh coù ñuû ñieàu kieän vaø löïc hoïc toát hôn. Beân caïnh ñoù söï quan taâm cuûa gia ñình phuï huynh hoïc sinh cuõng nhö caùc ñoaøn theå ôû thoân laøng coøn haïn cheá. Neân ñoäng löïc thuùc ñaåy phong traøo hoïc taäp töø gia ñình vaø thoân laøng laø yeáu toá quan troïng ñeå ñoäng vieân con em ñeán tröôøng ñeán lôùp, coù yù thöùc hoïc taäp toát vaø haïn cheá tình traïng hoïc sinh boû hoïc. Töø thöïc teá veà ñôøi soáng kinh teá vaø vaên hoaù thaáp, daãn tôùi nhaän thöùc cuûa caùc baäc phuï huynh veà yù thöùc hoïc taäp cuûa caùc em coøn raát haïn cheá, ñaây laø moät vaán ñeà ñaët ra cho giaùo vieân laøm coâng taùc chuû nhieäm lôùp trong vieäc vaän ñoäng, tuyeân truyeàn gia ñình phuï huynh, taïo ñieàu kieän cho con em ñi hoïc vaø khoâng boû hoïc. Vì vaäy, ñeà taøi naøy chæ ñeà caäp tôùi nhöõng kinh nghieäm trong phöông phaùp chuû nhieäm vaø duy trì só soá hoïc sinh vaø chuù troïng ñaëc bieät tôùi ñoái töôïng hoïc sinh ngöôøi ñoàng baøo daân toäc thieáu soá, vaø ñoái töôïng hoïc sinh kinh gaëp khoù khaên trong vieäc hoïc taäp. 2 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS 2. Ñoái töôïng nghieân cöùu. Ñoä tuoåi töø 12 – 17 tuoåi. Thöïc teá tröôøng môùi ñöôïc taùch ra, böôùc ñaàu do chöa laøm toát coâng taùc vaän ñoäng tuyeân truyeàn, söï quan taâm cuûa phuï huynh vaø caùc toå chöùc ñoaøn theå khoâng thieát thöïc neân tyû leä hoïc sinh coù chieàu höôùng boû hoïc khaù cao nhaát laø hoïc sinh ñoàng baøo daân toäc Ba Nar vaø Jarai Vieäc nghieân cöùu kinh nghieäm cuûa baûn thaân qua tröïc tieáp laøm coâng taùc chuû nhieäm lôùp vaø tìm hieåu hoïc hoûi kinh nghieäm caùc ñoàng nghieäp... Baûn thaân mong muoán tìm ra nhöõng bieän phaùp toái öu ñeå laøm toát coâng taùc chuû nhieäm cuûa mình vaø duy trì ñöôïc só soá hoïc sinh ñaûm baûo yeâu caàu veà chæ tieâu cuûa ngaønh, cuûa tröôøng. 3. Quaù trình nghieân cöùu: Töø naêm 2003 –2005. Baèng vieäc xaây döïng keá hoaïch vaø phöông phaùp giaùo duïc hoïc sinh qua töøng tuaàn, töøng thaùng vaø cuûa caû naêm hoïc. Naém ñöôïc cuï theå töøng ñoái töôïng hoïc sinh veà hoaøn caûnh gia ñình, ñaëc ñieåm taâm sinh lyù veà naêng khieáu baåm sinh cuûa hoïc sinh... Xaây döïng taäp theå lôùp ñoaøn keát, coù tinh thaàn töông thaân, töông aùi giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng ... Xaây döïng ñöôïc ñoäi nguõ caùn söï lôùp coù naêng löïc trong hoïc taäp vaø naêng löïc trong toå chöùc quaûn lyù lôùp ... Ñieàu tra nhöõng hoïc sinh hay nghó hoïc vaø nhöõng hoïc sinh boû hoïc, tìm ra nguyeân nhaân cô baûn ñeå coù höôùng ñoäng vieân giuùp ñôõ caùc em trôû laïi tröôøng lôùp kòp thôøi. Giaùo vieân chuû nhieäm thöôøng xuyeân theo doõi lôùp trong sinh hoaït taäp theå, phoái keát hôïp vôùi giaùo vieân boä moân – ñoaøn – ñoäi, BCH nhaø tröôøng, hoäi phuï huynh hoïc sinh ... ñeå kòp thôøi uoán naén nhöõng khuyeát ñieåm maø caùc em maéc phaûi, höôùng caùc em vaøo moät quyõ ñaïo chung: Hoïc taäp – reøn luyeän ñöùc, traùch nhieäm, nghóa vuï cuûa hoïc sinh ñoái vôùi tröôøng lôùp. 3 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS B/- PHAÀN NOÄI DUNG I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN: Laøm theá naøo ñeå laøm toát coâng taùc chuû nhieäm lôùp vaø duy trì só soá hoïc sinh? Ñoù laø vaán ñeà ñaët leân vai cuûa moãi giaùo vieân laøm coâng taùc chuû nhieäm. Laøm toát coâng taùc chuû nhieäm lôùp laø quaûn lyù caùc em moät caùch toaøn dieän veà yù thöùc hoïc taäp, yù thöùc reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc, coù tính kyû luaät cao trong toå chöùc lôùp ... nhaèm hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch cho caùc em. Laøm toát coâng taùc chuû nhieäm seõ giaûm ñöôïc tình traïng hoïc sinh boû hoïc giöõ vöõng ñöôïc só soá lôùp cuûa tröôøng, coù yù nghóa thieát thöïc vaø laâu daøi veà an, chính trò, kinh teá, vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc; goùp phaàn thuùc ñaåy phong traøo xaõ hoäi hoaù giaùo duïc cuûa xaõ nhaø ngaøy caøng phaùt trieån ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Xuaát phaùt töø yù nghóa thöïc tieãn ñoù, ngöôøi giaùo vieân phaûi xaùc ñònh ñöôïc vai troø, traùch nhieäm cuûa mình trong coâng taùc giaùo duïc hoïc sinh: Ñaët traùch nhieäm ñoù cao hôn heát, vì lôïi ích “traêm naêm”, vì boài döôõng theá heä caùch maïng cho ñoài sau maø phaûi “troàng ngöôøi”, ñaøo taïo caùc em thaønh nhöõng ngöôøi coâng daân höõu ích cho xaõ hoäi. Ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích treân caàn phaûi coù moät ñònh höôùng cuï theå, aùp döïng nhöõng phöông phaùp toát nhaát trong quaù trình laøm coâng taùc chuû nhieäm, laøm cho caùc em thaáy ñöôïc yù nghóa cuoäc vieäc hoïc taäp ñoái vôùi baûn thaân mình sau naøy. Vì vaäy, baûn thaân toâi laøm coâng taùc chuû nhieäm ñaõ nhieàu naêm, cuõng ñaõ coù nhöõng traên trôû laøm theá naøo ñeå hoïc sinh ngaøy caøng toát vaø giaûm ñöôïc tình traïng hoïc sinh boû hoïc. Ñaëc bieät laø hoïc sinh treân ñòa baøn vuøng ven thaønh phoá trong ñoù hoïc sinh ñoàng baøo daân toäc tieåu soá chieám gaàn 1/2. Qua kinh nghieäm hoïc hoûi vaø tích luyõ ñöôïc töø thöïc teá trong nhöõng naêm qua, toâi mong muoán goùp phaàn neâu leân moät soá bieän phaùp trong coâng taùc chuû nhieäm vaø duy trì só soá hoïc sinh. 4 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS II. THÖÏC TRAÏNG HOÏC SINH TREÂN ÑÒA BAØN: 1. Ñoái vôùi hoïc sinh kinh: Phaàn lôùn laø xuaát thaân töø gia ñình laøm noâng thu nhaäp kinh teá haøng naêm cuûa moãi hoä gia ñình thaáp, tính coäng ñoàng haïn cheá. Veà maët daân trí coøn thaáp, gia ñình xaõ hoäi chöa taïo ra ñoäng löïc thuùc ñaåy phong traøo hoïc taäp cuûa con em, chæ chuù troïng vaøo laøm kinh teá. Ñoái vôùi hoïc sinh bò aûnh höôûng bôûi moâi tröôøng soáng cuûa moät soá thanh nieân boû hoïc hö hoûng, teä naïn, röôïu cheø, thaønh baêng nhoùm troäm caép, quaäy phaù vaø loái soáng buoâng thaû ñaõ tieâm nhieãm vaøo taàm thöùc cuûa caùc em hoïc sinh. Töø moâi tröôøng gia ñình vaø xaõ hoäi ñaõ aûnh höôûng tôùi chaát löôïng hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc cuûa hoïc sinh trong tröôøng daãn tôùi hoïc sinh coù tö töôûng boû hoïc vaø hoïc yeáu keùm. Ñoái vôùi caùc toå chöùc ñoaøn theå cuûa xaõ cuõng chöa thöïc söï quan taâm tôùi phong traøo giaùo duïc cuûa xaõ nhaø. 2. Ñoái vôùi hoïc sinh ñoàng baøo daân toäc thieåu soá: Do ñieàu kieän kinh teá keùm phaùt trieån, trình ñoä daân trí thaáp caùc baäc phuï huynh phaàn lôùn khoâng coù trình ñoä vaên hoaù. Ñôøi soáng vaên hoaù chæ boù heïp trong laøng baûn, ít ñöôïc giaùo löu neàn vaên hoaù beân ngoaøi, phong tuïc taäp quaùn coøn laïc haäu. Vì theá, vieäc chaêm lo cho con em mình ñeán tröôøng hoïc taäp chöa thöïc hieän ñöôïc, ñaëc bieät khoù khaên vôùi thaày coâ giaùo trong coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng caùc em ñeán tröôøng. Ñoái vôùi hoïc sinh chöa nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc hoïc taäp ñoái vôùi baûn thaân; taâm lyù e ngaïi khoâng thích ñeán tröôøng sôï va chaïm ñeán hoïc sinh kinh, coäng vôùi söùc eùp taâm lyù töø vieäc hoïc baøi, laøm baøi ôû nhaø, ôû lôùp... Beân caïnh ñoù, ñoäi nguõ giaùo vieân laøm coâng taùc chuû nhieäm khoâng hieåu ñöôïc ngoân ngöõ cuûa daân toäc Jarai vaø BaNar neân khoù khaên trong vieäc vaän ñoäng tuyeân truyeàn hoïc sinh vaø phuï huynh hoïc sinh. Ñòa baøn cuûa xaõ Trang quaù roäng gaây khoù khaên trong vieäc ñi laïi cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh. Ñaëc bieät chính quyeàn hai xaõ chöa thöïc söï vaøo cuoäc ñeå laøm toát coâng taùc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc. 5 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS III/- MOÄT SOÁ COÂNG TAÙC TRONG COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM VAØ DUY TRÌ SÓ SOÁ HOÏC SINH: 1. Ñeå laøm toát coâng taùc chuû nhieäm: cuûa mình, ngay töø ñaàu naêm hoïc giaùo vieân phaûi naém ñöôïc lyù lòch hoïc sinh, töøng böôùc tìm hieåu veà hoaøn caûnh gia ñình, tìm hieåu veà ñaëc ñieåm taâm sinh lyù, naêng khieáu, sôû thích cuûa caùc em ñeå coù höôùng ñoäng vieân, giuùp ñôõ, giaùo duïc caùc em. 2. Xaây döïng neà neáp lôùp ngay töø ñaàu naêm: Veà noäi qui, qui cheá cuûa nhaø tröôøng, cuûa Ñoaøn – ñoäi vaø nhieäm vuï cuûa hoïc sinh ñoái vôùi tröôøng. Ñeå cho lôùp coù yù thöùc töï quaûn, giaùo vieân chuû nhieäm phaûi nghieân cöùu löïa choïn nhöõng hoïc sinh vöøa hoïc gioûi, khaù caùc moân, vöøa coù khaû naêng quaûn lyù lôùp toát baàu vaøo ban caùn söï lôùp trong Ñaïi hoäi lôùp ñaàu naêm hoïc, giaùo vieân chuû nhieäm giaønh thôøi gian höôùng daãn cho ban caùn söï lôùp veà kyõ naêng cô baûn, caàn thieát trong coâng taùc quaûn lyù lôùp sinh hoaït, hoïc taäp, tham gia caùc phong traøo vaø yù thöùc chaáp haønh noäi qui, qui cheá tröôøng hoïc cuõng nhö thöïc hieän caùc keá hoaïch cuûa lôùp ñaõ vaïch ra trong tuaàn. 3. Töøng böôùc xaây döïng tinh thaàn ñoaøn keát tinh thaàn töông thaân töông aùi giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp vaø trong cuoäc soáng, saép xeáp choã ngoài hôïp lyù giöõa hoïc sinh hoïc khaù gioûi vaø hoïc sinh hoïc löïc trung bình, yeáu, keùm, ñeå xaây döïng ñoâi baïn cuøng tieán, ñaëc bieät giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh ngöôøi ñoàng baøo vöøa naâng cao chaát löôïng hoïc taäp vöøa taïo tình caûm gaén boù yeâu thöông, ruùt ngaén khoaûng caùch giöõa hai ñoái töôïng hoïc sinh kinh vaø hoïc sinh ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. 4. Xaây döïng phong traøo hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc baèng caùch chaám ñieåm thi ñua trong tuaàn giöõa caùc caù nhaân vaø caùc toå trong lôùp, cuoái tuaàn toå tröôûng coù theå toång keát ñaùnh giaù ñieåm thi ñua trong hoïc taäp, ñieåm reøn luyeän cuûa töøng toå vieân trong toå. Döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng, lôùp phoù hoïc taäp cho caùc thaønh vieân cuûa caùc toå phaùt bieåu yù kieán moät caùch nghieâm tuùc trong giôø sinh hoaït lôùp, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng baïn coù ñieåm thi ñua xeáp loaïi trung bình, yeáu, giuùp caùc em nhaän ra ñöôïc nhöõng öu, 6 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS khuyeát ñieåm vaø coù höôùng khaéc phuïc trong nhöõng tuaàn tôùi. Lôùp tröôûng ñaùnh giaù nhaän xeùt chung giöõa maët laøm ñöôïc vaø chöa laøm ñöôïc, tuyeân döông nhöõng baïn coù yù thöùc phaán ñaáu trong hoïc taäp vaø reøn luyeän ñoàng thôøi nhaéc nhôû, ñoäng vieân nhöõng baïn chöa ñaït ñöôïc thaønh tích maø toå vaø lôùp ñaõ ñeà ra. Töø baùo caùo cuûa lôùp cuoái tuaàn giaùo vieân chuû nhieäm naém ñöôïc tình hình cuï theå cuûa töøng caù nhaân hoïc sinh ñeå coù höôùng nhaéc nhôû vaø vaïch ra keá hoaïch cho tuaàn tôùi yeâu caàu ban caùn söï lôùp, toå tröôûng caùc toå, toå tröôûng boä moân phaûi quaùn trieät caùc thaønh vieân trong lôùp thöïc hieän. 5. Giaùo vieân chuû nhieäm thöôøng xuyeân tham gia sinh hoaït cuøng vôùi lôùp ngay töø 15 phuùt ñaàu giôø ñeå uoán naén neà neáp sinh hoaï, höôùng daãn cho caùc toå tröôûng caùc toå kieåm tra vieäc hoïc baøi vaø laøm baøi taäp chuaån bò baøi môùi cuûa caùc toå vieân trong toåâ vaø nhöõng baøi taäp khoù, nhöõng vaán ñeà vöôùng maéc trong baøi hoïc, thì yeâu caàu toå tröôûng boä moân giaûi ñaùp: leân baûng giaûi baøi taäp hoaëc trình baøy vaán ñeà maø moät soá baïn khoâng hieåu vaø caû lôùp thaûo luaän tìm ra keát quaû chung. 6. Giaùo vieân chuû nhieäm phaûi tröïc tieáp giaûng daïy lôùp mình chuû nhieäm, ñeå tieän theo doõi vaø giuùp ñôõ caùc em. Chuû ñoäng toå chöùc cho lôùp sinh hoaït ngoaïi khoaù hoaëc qua nhöõng tieát hoaït ñoäng ngoaøi giôø ôû treân lôùp, höôùng daãn cho caùc em caùch thöùc toå chöùc, ñaëc bieät qua nhöõng buoåi sinh hoaït ñoù nhaèm giaùo duïc cho caùc em tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc, bieát ôn, toân troïng nhöõng thaønh quaû maø cha oâng mình ñaõ laøm neân, coù yù thöùc hoïc taäp, giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät Nam ... Ñoù cuõng laø nhöõng baøi hoïc giaùo duïc ñaïo ñöùc, giaùo duïc truyeàn thoáng lòch söû maø giaùo vieân loàng gheùp trong quaù trình tröïc tieáp giaûng daïy vaø laøm coâng taùc chuû nhieäm cuûa mình, boài ñaép nhöõng tình caûm toát ñeïp trong taâm hoàn caùc em, giuùp caùc em töï bieát ñaùnh giaù, töï bieát khaúng ñònh mình ngay töø khi ñang ngoài treân gheá nhaø tröôøng. Töø ñoù caùc em coù yù thöùc trong vieäc hoïc taäp vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc, coù yù thöùc tham gia caùc phong traøo vaên hoaù vaên ngheä – theå duïc theå thao do nhaø tröôøng hoaëc 7 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS Ñoaøn – ñoäi phaùt ñoäng, coù yù thöùc giöõ gìn cô sôû vaät chaát cuûa tröôøng, giöõ gìn an ninh hoïc ñöôøng vaø chaáp haønh toát luaät an toaøn giao thoâng, xaây döïng moâi tröôøng vaên hoaù laønh maïnh ôû trong tröôøng hoïc, coù taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng xaõ hoäi nôi caùc em cö truù ... 7. Coâng taùc phoái keát hôïp: Giaùo vieân chuû nhieäm phoái hôïp vôùi giaùo vieân boä moân tröïc tieáp giaûng daïy ñeå naém ñöôïc tình hình hoaït ñoäng cuûa lôùp, phaùt hieän kòp thôøi ñeå nhöõng bieåu hieän sai traùi cuûa hoïc sinh nhö haønh vi cö xöû ñoái vôùi thaày coâ, ñoái vôùi baïn beø hoaëc löôøi hoïc baøi vaø laøm baøi taäp ôû nhaø, thieáu yù thöùc xaây döïng baøi hoïc treân lôùp hoaëc coù tö töôûng meät moûi... Nhöõng thoâng tin naøy seõ ñöôïc cung caáp cho giaùo vieân chuû nhieäm sau moãi buoåi hoïc ñeå giaùo vieân chuû nhieäm theo doõi tìm ra nguyeân nhaân vaø coù höôùng ñoäng vieân giuùp ñôõ vaø coù theå ñöa ra kieåm ñieåm trong nhöõng giôø sinh hoaït lôùp. Ñay cuõng laø nhöõng thoâng tin ñeå giaùo vieân chuû nhieäm vaø giaùo vieân boä moân neân coù höôùng phuï ñaïo cho hoïc sinh yeáu keùm, giuùp ñôõ caùc em hoïc toát hôn. Ñoái vôùi hoïc sinh daân toäc, tính töï ti, töï aùi cao, ngoân ngöõ phoå thoâng chöa thaønh thaïo, söï tieáp thu baøi treân lôùp coøn haïn cheá, hoaøn caûnh kinh teá gia ñình coøn khoù khaên, neân caùc em coøn maëc caûm veà baûn thaân mình ...Vì theá giaùo vieân chuû nhieäm, cuõng nhö giaùo vieân boä moân phaûi ñaëc bieät quan taâm giuùp ñôõ: Thöôøng xuyeân gaàn guõi troø chuyeän vôùi caùc em ñoäng vieân cho caùc em ñaây cuõng laø caùch thöùc ñeå thaày coâ giaùo hoïc taäp ñöôïc ngoân ngöõ Jarai vaø BaNar vaø hieåu caùc em hôn, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc tuyeân truyeàn vaän ñoäng phuï huynh hoïc sinh coù hieäu quaû. Trong töøng giôø hoïc hoïc vieäc kieåm tra baøi cuõ vaø söï chuaån bò baøi môùi hay caùch cho ñieåm... Caàn nheï nhaøng teá nhò, caàn daønh nhöõng caâu hoûi phaùt hieän phuø hôïp nhaän thöùc cuûa caùc em ñeå caùc em traû lôøi. Phöông phaùp daïy hoïc naøy phaûi kheùo leùo ñeå traùnh tö töôûng khoâng baèng loøng cuûa hoïc sinh ngöôøi kinh hay söï yû laïi cuûa hoïc sinh daân toäc. Gaây maát ñoaøn keát trong lôùp hoïc, aûnh höôûng ñeán chaát löôïng daïy vaø hoïc, daãn tôùi tình traøng hoïc sinh daân toäc chaùn naûn vaø boû hoïc. Hoaëc trong caùc phong traøo taäp theå giaùo vieân cuõng taïo ñieàu kieän cho 8 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS caùc em tham gia vaên hoaù vaên ngheä, theå duïc theå thao ...Töø ñoù giuùp caùc em coù söï töï tin khi ñeán tröôøng ñeán lôùp vaø coù yù thöùc hoïc taäp toát hôn. Ñoái vôùi hoïc sinh kinh coù hoaøn caûnh khoù khaên nhö vaäy, giaùo vieân cuõng luoân löu yù quan taâm ñoäng vieân giuùp ñôõ ñeå caùc em vöôït qua hoaøn caûnh khoù khaên cuûa gia ñình vaø xaùc ñònh ñöôïc coâng vieäc hoïc taäp cuûa baûn thaân. Söï quan taâm cuûa thaày coâ giaùo ñoái vôùi caùc em vaø gia ñình caùc em, seõ xaây ñaép neân moái tình caûm toát ñeïp cuûa tình thaày troø vaø caûm hoaù ñöôïc caû nhöõng hoïc sinh caù bieät trong lôùp, laøm cho caùc em bieát vaâng lôøi thaày coâ giaùo bieát ôn söï daïy doã cuûa thaày coâ vaø bieát ñöôïc traùch nhieäm cuûa baûn thaân mình khi ñeán tröôøng. Taïo khoâng khí vui veû thoaûi maùi trong hoïc taäp vaø vui chôi. 8. Phoái keát hôïp vôùi nhaø tröôøng – Ñoaøn ñoäi Treân cô sôû theo doõi vaø naém ñöôïc tình hình hoïc sinh haøng ngaøy baùo caùo nhöõng vaán ñeà caàn thieát cho ban giaùm hieäu vaø Ñoaøn - Ñoäi ñeå coù keá hoaïch chæ ñaïo, nhaèm ñaåy maïnh phong traøo chung cuûa tröôøng, taïo cho caùc em coù saân chôi laønh maïnh boå ích, thu huùt ñoâng ñaûo caùc em tham gia phong traøo vaø haïn cheá ñöôïc tình traïng hoïc sinh boû hoïc. 9. Coâng taùc phoái keát hôïp vôùi phuï huynh hoïc sinh. Ñaây laø moät vieäc laøm quan troïng theå hieän söï phoái keát hôïp giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng trong vieäc giaùo duïc caùc em. Giaùo vieân chuû nhieäm naém roõ choã ôû cuûa gia ñình hoïc sinh, thöôøng xuyeân lieân heä vôùi phuï huynh hoïc sinh ñeå baùo caùo tình hình hoïc taäp cuûa con em phuï huynh, ñoàng thôøi phuï huynh hoïc sinh cung caáp thoâng tin ñaày ñuû chính xaùc, kòp thôøi cho giaùo vieân chuû nhieäm. Ñoái vôùi phuï huynh hoïc sinh treân ñòa baøn xaõ Trang giaùo vieân chuû nhieäm coøn phaûi laøm toát coâng taùc vaän ñoäng tuyeân truyeàn chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät Nhaø nöôùc vaø taùc duïng, yù nghóa cuûa con ñöôøng hoïc taäp ñoái vôùi baûn thaân con em loâi keùo caùc baäc phuï huynh cuøng vaøo cuoäc, coù traùch nhieäm ñoäng vieân con em mình vaø caû coäng ñoàng. 9 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS 10. Coâng taùc phoái keát hôïp vôùi chính quyeàn ñòa phöông: Vôùi thöïc traïng ôû ñòa baøn vuøng ven nhö ñaõ phaân tích ôû treân thì ñeå ñaåy maïnh xaõ hoäi hoaù giaùo duïc, vieäc tuyeân truyeàn naâng cao nhaän thöùc vaø traùch nhieäm cuûa caùc caáp uyû Ñaûng, chính quyeàn, caùc ban ngaønh ñoaøn theå vaø taàng lôùp nhaân daân laø vieäc laøm quan troïng haøng ñaàu. Khoâng coù nhaän thöùc ñuùng thì khoâng theå haønh ñoäng ñuùng. Vaø trong söï nghieäp naøy, vai troø cuûa ngaønh giaùo duïc laø chuû coâng, beân caïnh ñoù phaûi coù söï hoã trôï vaø cuøng vaøo cuoäc cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå, taàng lôùp nhaân daân cuûa ñòa phöông ñeàu tham gia laøm coâng taùc giaùo duïc, nhaän thöùc ñöôïc “Giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu, ñaàu tö cho giaùo duïc laø ñaàu tö cho phaùt trieån” Ñoái vôùi hoïc sinh vuøng ñoàng baøo daân toäc ñeå huy ñoäng ñöôïc caùc em ra lôùp vaø haïn cheá tình traïng caùc em boû hoïc thì vai troø cuûa giaø laøng, tröôûng thoân, bí thö chi boä, ñoaøn thanh nieân... Laø nhöõng toå chöùc quan troïng maø giaùo vieân chuû nhieäm caàn bieát khai thaùc, baèng vieäc vaän ñoäng tuyeân truyeàn ñeå hoï nhaän thöùc ñöôïc vaø coù nhöõng bieän phaùp cuï theå ñoäng vieân, giuùp ñôõ con em ñi hoïc. Taát caû nhöõng phöông phaùp treân ñeàu theå hieän vai troø traùch nhieäm cuûa giaùo vieân chuû nhieäm lôùp nhaèm naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh, reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc taïo moâi tröôøng toát nhaát cho caùc em ñöôïc hoïc taäp sinh hoaït, ñöôïc tham gia caùc phong traøo thu huùt caùc em ñeán tröôøng, ñeán lôùp vaø caùc em nhaän thöùc ñöôïc chæ coù hoïc taäp môùi giuùp caùc em tröôûng thaønh vaø coù ích ñoái vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi. IV/- MOÄT SOÁ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC TRONG NAÊM QUA: Qua vieäc nghieân cöùu vaø aùp duïng phöông phaùp neâu treân töøng böôùc naâng cao ñöôïc chaát löôïng hoïc taäp, giaûm ñöôïc tình traïng hoïc sinh boû hoïc vaø tình traïng hoïc sinh vi phaïm an ninh hoïc ñöôøng, vi phaïm luaät an toaøn 10 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS giao thoâng dieãn ra, neà neáp hoïc sinh ngaøy caøng toát töø caùch aên maëc, caùch cö xöû vaø tuaân thuû noäi qui cuûa nhaø tröôøng. + Keát quaû ñaït ñöôïc trong hai naêm qua nhö sau: Naêm hoïc 2003 2004 2004 2005 Lôùp chuû nhieäm 7B 7B TSHS ñaàu naêm Sæ soá hoïc sinh TSHS cuoái naêm HSDT TS/ DT Chaát löôïng hoïc löïc cuûa naêm Haïnh kieåm cuûa naêm Gioûi Khaù Tb Yeáu Toát Khaù TB 35/16 34/15 2 7 19 6 15 14 5 45,7% 44,1% 5,9% 20,6% 55,9% 17.6% 44,1% 41,2% 14,7 36/18 35/17 2 8 21 4 16 17 2 50% 48,6% 5,7% 22,9% 60% 11,4% 45,7% 48,6% 5,7 V/- BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: 1. Daïy hoïc khoâng chæ laø ngheà nghieäp, ñoù coøn laø söï ñam meâ, chæ coù loøng ñam meâ môùi giuùp chuùng ta laøm vieäc heát khaû naêng tinh thaàn traùch nhieäm môùi coù nhöõng böûu xuùc, traên trôû, lo laéng ñoái vôùi nhöõng hoïc sinh thaân yeâu cuûa mình. Ngöôïc laïi, neáu caùc em nhaän thöùc ñöôïc söï quan taâm, taän tuî, söï yeâu thöông cuûa thaày coâ thì caùc em thích ñeán tröôøng, ñeán lôùp vaø laø ñoäng löïc toát cho caùc em phaán ñaáu trong hoïc taäp vaø reøn luyeän. “Moät trong nhöõng ñieàu quan troïng nhaát ñoái vôùi ngöôøi thaày laø mang ñeán cho hoïc sinh cuûa mình söï an uûi, voã veà vaø laáy ñi noãi lo aâu, buoàn baõ”. 2. Ñeå giaùo duïc cho hoïc sinh moät caùch toaøn dieän haïn cheá hoïc sinh boû hoïc thì phaûi coù söï coäng taùc phoái keát hôïp cuûa taäp theå giaùo vieân trong tröôøng, söï quan taâm giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Ñaûng Uyû, caùc toå chöùc ñoaøn theå vaø nhaân daân treân ñòa baøn. 3. Giaùo vieân chuû nhieäm laøm toát coâng taùc vaän ñoäng tuyeân truyeàn chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng phaùp luaät Nhaø nöôùc ñaëc bieät tuyeân truyeàn veà taùc duïng yù nghóa cuûa coâng taùc giaùo duïc ñoái vôùi con em trong töông lai ñeå cho toaøn xaõ hoäi ñeàu coù traùch nhieäm trong coâng taùc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc 11 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS ñaùp öùng ñöôïc muïc tieâu maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñeà ra trong nhöõng naêm gaàn ñaây. VI/- KEÁT LUAÄN: Qua nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñeà taøi “ Coâng taùc chuû nhieäm vaø duy trì só soá hoïc sinh ” ôû tröôøng trung hoïc cô sôû Leâ Quyù Ñoân thuoäc xaõ Trang toâi nhaän thaáy: Ñoái vôùi baûn thaân giaùo vieân, vöøa tröïc tieáp giaûng daïy, vöøa laøm coâng taùc chuû nhieäm, ñuùc ruùt ra ñöôïc nhieàu baøi hoïc kinh nghieäm boå ích veà phöông phaùp quaûn lyù lôùp ngaøy caøng coù neà neáp, thuùc ñaåy phong traøo thi ñua hoïc taäp cuûa caùc em, taïo taâm lyù thoaûi maùi cho caùc giaùo vieân boä moân khi ñöùng lôùp ñem laïi hieäu quaû cao cho töøng giôø hoïc. Ñoái vôùi hoïc sinh ñöôïc reøn luyeän qua nhöõng phöông phaùp giaùo duïc cuû thaày coâ giaùo qua moät quaù trình daàn daàn caùc em nhaän thöùc ra vaán ñeà, loâi cuoán ñöôïc caùc em ñeán tröôøng, ñeán lôùp vaø coù yù thöùc hoïc baøi, laøm baøi ôû nhaø coù yù thöùc xaây döïng baøi hoïc treân lôùp, coù söï ganh ñua trong hoïc taäp vaø reøn luyeän, coù yù thöùc xaây döïng taäp theå lôùp coù tinh thaàn ñoaøn keát, töông thaân töông aùi, tham gia nhieät tình caùc phong traøo vaên hoaù, vaên ngheä, theå duïc theå thao... Tính töï giaùc, töï chuû ... cuûa caùc em daàn daàn ñöôïc phaùt huy giuùp caùc em töï bieát ñaùnh giaù chính baûn thaân mình, bieát laøm nhöõng gì neân laøm vaø nhöõng gì khoâng neân laøm taïo ra ñöôïc moâi tröôøng coù vaên hoaù ôû tröôøng hoïc vaø caùc em laø nhaân toá trong vieäc xaây döïng gia ñình, thoân laøng vaên hoaù. Ñoái vôùi phuï huynh hoïc sinh daàn daàn cuõng hieåu ra “ Giaùo duïc laø quoác saùch haøng ñaàu” neân ñaõ coù söï ñaàu tö quan taâm thieát thöïc cho con em mình trong quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng vaø ôû gia ñình. Ñaây chæ laø böôùc ñaàu vöøa nghieân cöùu vöøa thöû nghieäm qua caû moät quaù trình laøm coâng taùc chuû nhieäm cuûa mình, baûn thaân toâi nhaän thaáy ñöôïc caàn phaûi tieáp tuïc nghieân cöùu vaø aùp duïng nhöõng bieän phaùp treân vaø coù söï ñieàu chænh boå sung thaät cuï theå xaùc thöïc vôùi töøng ñoái töôïng hoïc sinh trong nhöõng naêm tieáp theo ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát trong coâng taùc giaùo duïc, töøng böôùc ruùt ngaén khoaûng caùch chaát löôïng daïy vaø hoïc ôû vuøng ven thaønh phoá 12 Saïng kiãún kinh nghiãûm : Moä t soá kinh nghieä m trong coâ n g taù c chuû nhieä m vaø duy trì só soá hoï c sinh ôû tröôø n g THCS ngang baèng vôùi caùc vuøng noäi thò, taïo nieàm tin cho nhaân daân khi göûi con em mình vaøo hoïc taïi tröôøng vaø ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån giaùo duïc chung cuûa toaøn xaõ hoäi trong giai ñoaïn hieän nay. Xaõ Trang, Ngaøy 6 thaùng 3 naêm 2006 Ngöôøi vieát Traàn Ñình Truyeàn 13
- Xem thêm -