Tài liệu Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (phần quản lí học sinh)

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) MOÄT VAØI BIEÄN PHAÙP TRONG COÂNG TAÙC CHUÛ NHIEÄM LÔÙP ( PHAÀN QUAÛN LÍ HOÏC SINH) LÔØI NOÙI ÑAÀU: Trong lónh vöïc giaùo duïc, ngöôøi thaày khoâng chæ coù loøng “ yeâu ngheà meán treû ” ñem heát nhieät tình ñeå truyeàn ñaït kieán thöùc cho hoïc sinh maø quan troïng hôn nöõa laø phaûi coù moät bieän phaùp, laøm theá naøo ñeå ñaït hieäu quaû cao. Muoán hoïc sinh tieáp caän ñöôïc moïi tri thöùc, ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm phaûi coù bieän phaùp giuùp caùc em coù yù thöùc hoïc taäp chuû ñoäng tieáp thu kieán thöùc, haêng say vaø thi ñua trong hoïc taäp . Qua thöïc teá coâng vieäc cuûa ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm toâi xin trình baøy moät soá khía caïnh nhoû noùi veà phaàn theo doõi vaø quaûn lyù hoïc sinh . Toâi xin nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa thaày coâ ñeå giuùp toâi laøm coâng taùc chuû nhieäm lôùp ngaøy caøng ñaït keát quaû cao hôn. I /. Ñaëc ñieåm tình hình : 1/.Thuaän lôïi : Ñöôïc söï chæ ñaïo saâu saéc cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng, ñeà ra keá hoaïch cuï theå haøng thaùng kì hoïc, theo doõi, kieåm tra, ñoân ñoác thöôøng xuyeân . Söï keát hôïp, hoã trôï kòp thôøi cuûa ñoaøn ñoäi, cuûa ban thi ñua trong nhaø tröôøng. Söï coäng taùc chaëc cheõ töø phía giaùo vieân boä moân cuøng toâi quaûn lí lôùp . Söï quan taâm töø phía ñòa phöông vaø chính quyeàn . 2/. Khoù khaên : Trang 1 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) Laø giaùo vieân boä moân söû ñòa, soá giôø tröïc tieáp ñöùng lôùp coù moäi ñeán hai tieát treân moät tuaàn. Vieäc theo doõi haøng ngaøy nhaéc nhôû kòp thôøi ñeán hoïc sinh khoù khaên. Trong tình hình hieän nay, vaán ñeà phoå caäp giaùo duïc daãn ñeán vieäc hoïc taäp, yù thöùc hoïc taäp cuûa caùc em phaàn naøo bò giaûm suùt . Ñeå xaùc ñònh ñoäng cô trong hoïc taäp, ngöôøi giaùo vieân chuû nhieäm phaûi maát thôøi gian daøi . II/. Noäi dung vaø bieän phaùp : 1 – Tröôùc ngaøy khai giaûng, toâi nhaän söï phaân coâng cuûa Ban giaùm hieäu nhaø tröôøng thu nhaän hoïc sinh cuûa lôùp chuû nhieäm . 2 – Gaëp giaùo vieân chuû nhieäm cuõ naém baét tình hình chung cuûa lôùp vaø cuï theå ñeán töøng hoïc sinh. Caàn chuù yù ñeán nhöõng hoïc sinh gioûi, hoïc sinh caù bieät hoïc sinh laø caùn söï lôùp cuõ. HIeåu roõ hôn nhöõng nguyeân nhaân maø hoïc sinh yeáu, hoaøn caûnh nhöõng em caù bieät … Töø kinh nghieäm bieän phaùp giaùo duïc cuûa giaùo vieân chuû nhieäm cuõ, toâi ñieàu chænh laïi bieän phaùp cuûa mình sao cho phuø hôïp. Vôùi toâi seõ khoâng xa laùnh caùc em, duøng hình thöùc söû phaït nghieâm gay gaét seõ khoâng coù taùc duïng. Toâi gaàn guõi vôùi caùc em nhieàu hôn, theå hieän moät tình caûm nhö ngöôøi meï, ngöôøi chò, ñoäng vieân kòp thôøi chæ roõ cho caùc em vieäc laøm sai laøm ñung…Vieäc söû phaït laø vieäc baát ñaét dó vaø khi duøng bieän phaùp naøy thì phaûi kheùo leùo , vöøa meàm moûng vöøa kieân quyeát. 3 – Sau leã khai giaûng, phaûi tieán haønh hoïp lôùp. OÅn ñònh lôùp nhaéc nhôû laïi noäi quy cuûa tröôøng ñaõ ñeà ra . 4 – Toå chöùc caùn söï lôùp : Trang 2 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) Tieán haønh ngay sau vaøi buoåi hoïc ñaàu tieân, laáy yù kieán bieåu quyeát cuûa taäp theå. a , Chia toå : VD : Lôùp toång soá 46 hoïc sinh , toâi chia laøm 4 toå . Toå ( toå 1 baèng 11 em , toå 2 baèng 11 em ,toå 3 baèng 12 em , toå 4 baèng 12 em ). Moãi toå phaûi ñaûm baûo nhieàu ñoái töôïng: Coù hoïc sinh yeáu, hoïc sinh gioûi,hoïc sinh ôû ñòa baøn xa, hoïc sinh ôû ñòa baøn gaàn, coù hoïc sinh ngoan, coù hoïc sinh caù bieät …. * Baàu toå tröôûng toå phoù : - Laáy yù kieán bieåu quyeát cuûa toå treân cô sôû gôïi yù cuûa giaùo vieân chuû nhieäm . - Giao nhieäm vuï cho toå tröôûng, toå phoù . + Toå tröôûng : Ñieàu haønh coâng vieäc chung,theo doõi, ñoân ñoác caùc hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa toå veà vieäc thöïc hieän noäi quy, hoïc taäp … + Toå phoù : Theo doõi, ñieàu haønh coâng vieäc thuoäc veà lao ñoäng, veä sinh, caây xanh ... Nhieäm vuï chung cuûa toå tröôûng, toå phoù laø 15 phuùt ñaàu giôø kieåm tra toå vieân vieäc hoïc ôû nhaø,vieäc laøm baøi taäp , noäi quy. Toâi ñöa ra nhöõng quy ñònh cuï theå ñeå caùc em toå tröôûng ,toå phoù theo doõi chính xaùc – coâng baèng . VD: Baét buoäc hoïc sinh phaûi laøm baøi taäp 100% thaày coâ cho veà nhaø . Neáu laøm coøn thieáu phaûi coù lí do chính ñaùng . Khoâng chaáp nhaän tröôøng hôïp baøi khoù maø khoâng laøm, hoïc sinh caàn phaûi suy nghó , neáu laøm sai 15 phuùt ñaàu giôø lôùp phoù hoïc taäp giaûi ñaùp, neáu khoâng giaûi ñöôïc ñöa kieán nghò leân giaùo vieân boä moân. Trang 3 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) VD: Nhieäm vuï toå phoù : Ñeán löôïc toå mình veä sinh lôùp toå phoù nhaän baøn giao töø toå baïn , phaân coâng toå vieân tröïc 2 ngöôøi treân 1 buoåi ( thöù 2 baïn A – B , thöù 3 baïn C – D…) . Nhö vaäy coâng vieäc giao cuï theå, baïn naøo laøm chöa toát cuoái tuaàn lôùp phoù naém tình hình, hoaëc maát ñoà ( choåi , xoâ muùc nöôùc …..) . Seõ bieát ñöôïc ñoù laø traùch nhieäm cuûa ai, giaùo vieân chuû nhieäm deã daøng xöû lí . Ví duï tröïc veä sinh saän tröôøng toå phoù nhaän vò trí cuûa toå mình theo doõi, nhaéc nhôû toå vieân , baùo caùo chính xaùc cho lôùp phoù lao ñoäng cuï theå . * Giaùo vieân chuû nhieäm höôùng daãn caùc toå chuaån bò moät cuoán soå theo doõi toå vieân . Bìa soå : SOÅ THEO DOÕI TOÅ VIEÂN – Ngöôøi phuï traùch : Toå tröôûng Toå phoù Trang 1 stt Hoï vaø teân Löu Vaên A Traàn VAÊn B Phan VAÊn C Löu Leân Nguyeãn Vaên A Phaïm Vaên B Thaùng 9 / Tuaàn 1 KT Hoïc taäp KL baøi SÑ baøi 1 2 3 4 5 6 TOÅ 1 ÑH BKT treã YÙ thöùc ñaïo ñöùc Boû VP Noùi KÑ giôø quyõ ñoàng chuyeä phuïc n ++ + 7.10 Söû Vaät lyù + + * Giaùo vieân chuû nhieäm ra quy ñònh ñeå hoïc sinh trong toå töï xeáp loaïi . Ví duï : Loaïi toát: Khoâng vi phaïm ñieàu gì vaø coù ñieäm töø khaù trôû leân. Loaïi khaù : Coøn 1-2 loãi vi phaïm nhöng khoâng phaûi coá yù. Trang 4 Xeáp loaïi TB Toát Khaù TB Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) (Boû giôø laø loãi coá yù… Xeáp loaïi trung bình, nhaéc nhôû nhieàu laàn xeáp loaïi yeáu). Ví duï :Ban B ra ñöôøng coù maâu thuaãn vôùi baïn khaùc . Caùn söï lôùp tìm hieåu roõ vaø baùo laïi giaùo vieân chuû nhieäm giaûi quyeát kòp thôøi . * Thuû quyõ: Sau 1 thaùng baùo caùo thu – chi …. Toàn taïi bao nhieâu, coâng khai taøi chính tröôùc lôùp . 5 – Giaùo vieân chuû nhieäm laéng nghe baùo caùo cuûa giaùo vieân boä moân . Kòp thôøi giaûi quyeát coâng vieäc ôû lôùp. 6 – Giaùo vieân chuû nhieäm laøm coâng taùc quan heä vôùi gia ñình vaø xaõ hoäi : Ñaàu naêm hoïp phuï huynh ñaàu thaùng möôøi . Naém baét nguyeän voïng cuûa phuï huynh , thoâng baùo nhöõng khoaûng ñoùng goùp …….. Caàn chuù yù ñeán gia ñình ngheøo, kieán nghò leân caáp treân caùc khoaûn ñoùng goùp. Vaän ñoäng caùc nhaø haûo taâm, chính quyeàn hoã trôï nhö: aùo quaàn, taäp vôû , saùch giaùo khoa…. Toå chöùc lôùp : Thaêm hoûi , ñoäng vieân caùc gia ñình gaëp hoaøn caûnh khoâng may. Giaùo vieân chuû nhieäm in saün soå lieân laïc, laáy chöõ kyù vaø chöõ vieát cuûa phuï huynh laøm maãu . Quy ñònh thöù 2 haøng tuaàn gôûi soå lieân laïc veà nhaø …gia ñình naém baét öu nhöôïc ñieåm cuûa con em mình – ñöa yù kieán nhaän xeùt vaø yeâu caàu ñeán giaùo vieân chuû nhieäm . Hoïp phuï huynh laàn 2 vaøo cuoái hoïc kì I . Hoïp phuï huynh laàn 3 vaøo cuoái hoïc kì II. III/. Keát quaû ñaït ñöôïc Trang 5 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh)  Ñaïi ña soá hoïc sinh cuûa lôùp chuû nhieäm coù yù thöùc , kæ luaät cao . Bieát pheâ bình, töï pheâ bình , thi ñua hoïc taäp . ° Söï keát hôïp chaët cheõ giöõa giaùo vieân chuû nhieäm vaø gia ñình, thoâng tin chính xaùc kòp thôøi … vì vaäy lôùp toâi chuû nhieäm ñaõ nhieàu naêm qua khoâng coù hoïc sinh cuùp tieát, boû giôø . ° Caùc em töï reøn cho mình moät yù thöùc giöõ gìn lôùp saïch ñeïp . Trong suoát buoåi hoïc lôùp khoâng coù hieän töôïng xaû raùc böøa baõi, ñeå deùp ngoaøi haønh lang, lôùp hoïc thoaùng maùt. ° Töøng toå coù yù thöùc veà traùch nhieäm ñöôïc giao vaø baûo quaûn caây xanh ñaït hieäu quaû cao. ° YÙ thöùc chaáp haønh noäi quy cuûa caùc em raát cao . Ñoàng phuïc tröôùc khi ñeán lôùp vaø sau khi ra khoûi tröôøng … Xeáp haøng tröôùc khi vaøo lôùp, khi ra khoûi tröôøng . Treân ñaây laø nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc khi toâi aùp duïng baèng caùc bieän phaùp treân. Nhôø coù nhöõng bieän phaùp treân , toâi tranh thuû thôøi gian hoaøn thaønh toát nhieàu coâng taùc kieâm nhieäm khaùc. IV/. Ruùt kinh nghieäm : * Quaù trình quaûn lí hoïc sinh chuùng toâi ruùt ra kinh nghieäm nhö sau: * Ñaàu naêm phaûi coù ñöôïc noäi quy, quy ñònh rieâng cuûa lôùp loàng gheùp trong noäi quy cuûa nhaø tröôøng . * Xaây döïng ñoäi nguõ caùn söï lôùp : gioûi trong hoïc taäp vaø yù thöùc ñaïo ñöùc toát , naêng ñoäng , saùng taïo , maïnh daïn , laø caùnh tay ñaét löïc cuûa giaùo vieân chuû nhieäm . Trang 6 Một vài biện pháp trong chủ nhiệm lớp (Phần quản lí học sinh) * Söï keát hôp chaët cheõ cuûa giaùo vieân boä moân, coù bieän phaùp vaø hoã trôï kòp thôøi cuøng giaùo vieân chuû nhieäm . * Söï quan taâm cuûa gia ñình, keát hôïp chaët cheõ cuøng giaùo vieân chuû nhieäm beân caïnh ñoù nhôø söï giuùp ñôõ cuûa BGH nhaø tröôøng cuûa chính quyeàn ñòa phöông. V/. Keát luaän: Trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp, chuùng toâi gaëp raát nhieàu khoù khaên. Baèng kinh nghieäm nhoû beù cuûa mình toâi aùp duïng vaøo thöïc teá, naém baét tình hình hoïc sinh khi khoâng ñöùng lôùp, xöû lí hoïc sinh kòp thôøi, ñöôïc phuï huynh thoáng nhaát . Toâi tin raèng vôùi bieän phaùp neâu treân, ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân boä moân, cuûa BGH nhaø tröôøng, gia ñình vaø xaõ hoäi, keát quaû trong coâng taùc chuû nhieäm lôùp seõ ñaït cao hôn . Treân ñaây laø moät vaøi bieän phaùp trong phaàn quaøn lí hoïc sinh cuûa lôùp chuû nhieäm , mong söï ñoùng goùp cuûa caùc ñoàng nghieäp giuùp ñôõ toâi laøm toát hôn . Xin chaân thaønh caûm ôn !!! Trang 7
- Xem thêm -