Tài liệu Một số phương pháp khắc phục lỗi phát âm cho học sinh thcs-khối 8

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SAÙNG KIEÁN KINH NGHIEÄM MOÂN TIEÁNG ANH “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC LỖI PHÁT ÂM CHO HỌC SINH THCS-KHỐI 8” Naêm hoïc: 2003-2004 - GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN: VOÕ THANH THEÁ - ÑÔN VÒ COÂNG TAÙC: THCS LONG ÑÖÙC I/- Nhaän ñònh vaán ñeà: Trong thôøi ñaïi hieän nay khi khoa hoïc coâng ngheä phaùt trieån vöôït baäc, ñeå tieáp caän vôùi neàn vaên minh hieän ñaïi treân theá giôùi. Qua giao tieáp baèng ngoân ngöõ tieáng Anh ngaøy nay ñöôïc söû duïng gaàn nhö phoå bieán treân toaøn theá giôùi vaø mang yù nghóa quoác teá raát quan troïng trong quan heä ngoaïi giao giöõa caùc nöôùc vôùi nhau. Do ñoù coâng vieäc giaûng daïy tieáng Anh baäc THCS voâ cuøng quan troïng, laø moät giaùo vieân giaûng daïy toâi luoân nhaän thöùc roû ñoäng cô thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc laø vieäc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc theo xu höôùng chung cuûa ñaát nöôùc vaø qua thöïc teá giaûng daïy toâi nhaän thaáy raèng: vieäc daïy Ngoaïi Ngöõ laø moät vaán ñeà khoâng ñôn giaûn. Noù ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân khoâng chæ coù chuyeân moân, phöông phaùp maø coøn phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp naâng cao trình ñoä vaø phaûi luoân tích cöïc tìm ra caùc phöông phaùp môùi, ñuùc keát kinh nghieäm ñeå vieäc daïy vaø hoïc Ngoaïi Ngöõ ñaït keát quaû cao hôn. Qua thöïc teá giaûng daïy toâi nhaän thaáy raèng ñeå phaùt trieån toát hai kó naêng nghe vaø noùi ñoøi hoûi phaûi phaùt aâm (Pronunciation) ñuùng, vì coù noùi ñuùng thì môùi nghe ñöôïc. Do ñoù vaán ñeà phaùt aâm naøy ñaõ hình thaønh trong toâi khi daïy moân tieáng Anh 8 nhaèm giuùp cho caùc em: “Khaéc phuïc loãi phaùt aâm” ñeå cuûng coá vaø phaùt trieån caùc kó naêng nghe, noùi vaø ñoïc ñöôïc toát hôn. II/- Giaûi quyeát vaán ñeà: Tieáng Anh 8 ñöôïc bieân soaïn nhaèm giuùp cho vieäc daïy vaø hoïc tieáng Anh thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu yeâu caàu theo qui ñònh cuûa chöông trình tieáng Anh lôùp 8 caûi caùch giaùo duïc “Cung caáp theâm nhöõng ngöõ lieäu caàn thieát veà ngöõ aâm, ngöõ phaùp vaø tieáp tuïc reøn luyeän hai kó naêng nghe-noùi vaø baét ñaàu höôùng veà kó naêng ñoïc hieåu. Döïa vaøo yeâu caàu treân vaø qua thöïc teá kieåm tra, ñaùnh giaù baèng nhieàu hình thöùc cuûa thaùng ñaàu naêm hoïc, toâi nhaän thaáy ña soá hoïc sinh khoái 7 leân lôùp 8 caùc em phaùt aâm sai töø raát nhieàu. Nguyeân nhaân daãn ñeán vieäc phaùt aâm sai do nhieàu nguyeân nhaân khaùc nhau coù theå laø trong quaù trình daïy giaùo vieân khoâng chuù yù (hoaëc chæ daïy sô qua) phaàn daïy caùch phaùt aâm cho hoïc sinh theo phaàn Pronunciation trong saùch giaùo khoa ôû khoái 6, 7 vaø khi hoïc sinh noùi hoaëc ñoïc baøi coù sai ôû loãi phaùt aâm giaùo vieân khoâng chuù yù söõa sai cho caùc em, vaø cuõng coù theå do loãi cuûa giaùo vieân khi noùi vaø ñoïc baøi giaùo vieân phaùt aâm chöa ñöôïc chuaån. Beân caïnh ñoù ñieàu kieän giaûng daïy khoù khaên khoâng coù maùy nghe neân hoïc sinh ít coù cô hoäi ñöôïc nghe caùch phaùt aâm cuûa ngöôøi baûn xöù. Ngoaøi ra do thôøi löôïng giaûng daïy treân lôùp khaù haïn heïp neân möùc ñoä reøn luyeän phaàn phaùt aâm bò haïn cheá. Coøn veà phía hoïc sinh do ñieàu kieän hoïc taäp coøn thieáu thoán, thieáu söï quan taâm cuûa gia ñình, thôøi gian daønh cho vieäc töï hoïc ôû nhaø raát ít, caùc em thieáu töï tin vaøo moân hoïc vaø ngaïi khoù, beân caïnh ñoù caùc em chöa coù phöông phaùp hoïc phuø hôïp, caùc em phaùt aâm moät töø theo kieåu nghe giaùo vieân ñoïc roài phieân aâm thaønh tieáng vieät maø khoâng chuù yù nghe kæ giaùo vieân phaùt aâm caùc phuï aâm, nguyeân aâm, nhò truøng aâm. . .khi ñoïc vaø noùi cuõng nhö khi daïy phaàn phaùt aâm. Aûnh höôûng cuûa vieäc phaùt aâm sai seõ laøm cho hoïc sinh khoâng nhôù ñöôïc maët chöõ vaø theá laø voán töø vöïng bò haïn cheá, hôn nöõa caùc em seõ gaëp khoù khi ñoïc vaø noùi tieáng Anh, vaø khi noùi khoâng ñöôïc thì caùc em seõ khoâng nghe ñöôïc caùc em seõ raát khoù khaên trong vieäc ñoaùn xem töø hoaëc caâu ngöôøi vöøa noùi laø töø gì, nghóa caâu ra sao ? töø ñoù daãn ñeán vieäc caùc em ngaïi noùi trong giôø hoïc tieáng Anh cuï theå trong caùc baøi taäp hoûi vaø ñaùp (Asxing and answering the questions, complete the open-dialogue. . . ). Do ñoù vieäc taïo laïi nieàm tin baèng caùch ñoäng vieân, khuyeán khích, höôùng daãn caùch hoïc ôû lôùp, ôû nhaø. . .cho caùc em ngaïi ñoïc, noùi laø vieäc laøm caàn thieát tröôùc khi aùp duïng phöông phaùp môùi. Vieäc khaéc phuïc loãi phaùt aâm cho hoïc sinh (khoái 8) laø vieäc caàn laøm vaø muoán ñaït ñöôïc keát quaû ñoøi hoûi baûn thaân toâi phaûi töøng böôùc loàng gheùp vieäc reøn luyeän phaàn phaùt aâm cho caùc em trong moãi tieát hoïc, moãi phaàn cuûa moät ñôn vò baøi hoïc maø vaãn khoâng aûnh höôûng ñeán caùc kó naêng khaùc hoaëc noäi dung cuûa tieát hoïc. Vieäc laøm naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi kieân trì, nhaån naïi vaø nhieät tình. . .vieäc laøm ñaàu tieân cuûa toâi laø oân laïi caùch phaùt aâm cuûa moät soá nguyeân aâm nhö: //, /i/, /e/, /o/, /u/, /a/. Ví duï: word, hit, get, not, put, car. Caùc em ñeàu ñoïc vaø phaùt aâm ñöôïc moät caùch deã daøng, keá ñeán toâi seõ höôùng daãn cho caùc em phaùt aâm nhöõng aân gaàn gioáng nhau nhö: /æ/ ngaân e daøi hôn – ví duï: bat. /I:/ ngaân I daøi hôn – ví duï: need /u:/ ngaân u daøi hôn – ví duï: pool. Ñoàng thôøi toâi coøn höôùng daãn cho caùc em caùch nhìn ra maët chöõ ñeå phaùt aâm cho ñuùng: - AÂm /i/ thöôøng ñöôïc vieát laø a, e, I, y Ví duï: Village, prepare, bit, carry. - AÂm /i:/ thöôøng ñöôïc vieát laø a, ea, ee, ei, eo Ví duï: he, leaf, seem, ceiling, people. - AÂm /e/ thöôøng ñöôïc vieát laø a, e, ea, ei, er Ví duï: any, bed, dead, leizure, berry. Nhö ñaõ noùi ôû treân vieäc khaéc phuïc loãi phaùt aâm cho hoïc sinh khoâng phaûi laø vieäc laøm moät ngaøy, moät buoåi maø ñoøi hoûi söï laâu daøi vaø bieát taän duïng thôøi gian ñeå loàng gheùp vaøo töøng tieát daïy, töøng muïc daïy. Beân caïnh nhöõng nguyeân aâm treân toâi coøn höôùng daãn cho caùc em caùch phaùt aâm vaø nhaän dieän caùc phuï aâm nhö: d, t, , , s, z. . .chuù yù cho caùc em traùnh söï nhaàm laån khi phaùt aâm giöõa  vaø , giöõa s vaø z cuï theå: - Khi s ñi sau moät phuï aâm tænh (k, p, t) thì ñoïc laø s. Ví duï: books, stops, eats. . . - Khi s ñi sau moät nguyeân aâm a, e,. . .hay moät phuï aâm ñoäng (b, d, g, m, r) thì ta ñoïc laø z. Ví duï: was, clubs, cars. . . Toâi ñaëc bieät löùu yù vaø söûa sai khi caùc em ñoïc taùch rôøi laøm hai aâm /f/ vaø /r/ cuûa cuïm phuï aâm /fr/, /z/ vaø /r/ cuûa cuïm phuï aâm /zr/ (Unit 3-English 8). Hay caùc em thöôøng coù khuynh höôùng boû bôùt moät soá phuï aâm /t/ trong khi phaùt aâm cuïm phuï aâm /-ts/, /nz/ (Unit 4-English 8). Möùc ñoä khoù hôn laø vieäc phaùt aâm vaø nhaän dieän hai truøng aâm vaø ba truøng aâm toâi khoâng chæ höôùng daãn caùc em baèng lyù thuyeát, luyeän ñoïc nhieàu laàn trong khi daïy töø vöïng, maãu caâu maø coøn caû baèng ñieäu boä nöõa. - Ví duï: /am/ aâm töông ñöông tieáng vieät laø ao - Caùch ñoïc: ñoïc maïnh aâm a roài chuyeån nheï sang o. Sau moät thôøi gian phaàn lôùn caùc em ñaõ naém vöõng caùch phaùt aâm vaø hieän töôïng phaùt aâm sai nhöõng aâm cô baûn khoâng coøn nöõa vaø ñaëc bieät laø caùc em bieát nhaän dieän caùc aâm trong töø, bieát ñoïc töø môùi döïa vaøo phieân aâm sau moãi töø vöïng trong saùch giaùo khoa soá löôïng naøy ñaàu tieân chæ taäp trung ôû nhöõng em khaù gioûi vaø daàn chuyeån sang caùc em hoïc trung bình ñieàu naøy baùo hieäu söï tieán boä cuûa caùc em trong vieäc khaéc phuïc loãi phaùt aâm. Vaán ñeà thöù hai trong vieäc khaéc phuïc loãi phaùt aâm laø reøn luyeän cho caùc em ñoïc ñuùng troïng aâm cuûa töø (Word stress), toâi höôùng daãn vaø trình baøy döôùi hình thöùc xeáp coät theo vò trí cuûa troïng aâm (ôû aâm tieát thöù nhaát, thöù nhì, thöù 3. . .). Coät 1 coät 2 coät 3 Cleùver acquaùinted regulaùtion Ñoïc maãu vaøi laàn cho caùc em nghe ñeå nhaän dieän troïng aâm ôû aâm tieát naøo cuûa töø baèng caùch noùi soá cuûa aâm tieát nhaán troïng aâm. Phöông phaùp naøy raát tieän lôïi cho giaùo vieân khi daïy phaàn töø vöïng vì chæ caàn noùi soá laø hoïc sinh hieåu ngay seõ nhaán troïng aâm ôû aâm tieát thöù maáy cuûa töø ñoù. Do ñoù giuùp cho giaùo vieân söûa sai moät caùch nhanh choùng vaø khoâng maát thôøi gian. Vaán ñeà cuoái cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng laø chuù yù höôùng daãn, reøn luyeän, söûa sai cho caùc em ôû phaàn ngöõ ñieäu cuûa caâu, thöôøng thì caùc em ñoïc caâu ôû möùc ñoä ngang khoâng nhaán ñöôïc aâm ñieäu leân hay xuoáng cuûa caâu, do ñoù khi noùi seõ khoâng dieãn ñaït, baøy toû ñöôïc caûm xuùc khi noùi cuõng nhö coù theå seõ laøm cho ngöôøi nghe hieåu nhaàm yù töôûng cuûa ngöôøi noùi. Vì vaäy theo toâi khi reøn luyeän cho caùc em ñoïc, noùi (Dialogue, practice) ñuùng ngöõ ñieäu cuûa caâu tröôùc tieân caàn qui öôùc cho caùc em moät soá kí hieäu sau: Ngöõ ñieäu leân, ngöõ ñieäu xuoáng, - ngöõ ñieäu ngang. Trong khi ñoïc maåu cho caùc em nhaän dieän toâi thöôøng duøng tay ñeå minh hoaï theo caùc kyù hieäu treân, vieäc laøm naøy seõ giuùp cho toâi söûa sai khi caùc em ñoïc baøi sau naøy, caùc em chæ caàn nhìn vaøo höôùng daãn cuûa tay toâi laø caùc em coù theå töï söûa sai, do ñoù phöông phaùp naøy cuõng khoâng maát nhieàu thôøi gian cuûa giaùo vieân. Ví duï: - - Is this a yes, it - Let’s go over desk ? is. there. (Unit 4-English 8). Ngoaøi ra khi reøn luyeän maåu caâu toâi coù theå duøng kæ thuaät noùi ngöôïc töø cuoái cuûa caâu ñeå giuùp hoïc sinh deã daøng laëp laïi, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng caâu töông ñoái khoù, daøi. Ví duï: it before Never done it before. We’ve – never done it before. Toùm laïi, ñeå giuùp caùc em phaùt aâm ñöôïc chuaån vaø chính xaùc ngoaøi nhöõng phöông phaùp daïy treân lôùp, höôùng daãn caùc em töï hoïc ôû nhaø baûn thaân toâi raát chuù troïng daïy phaàn pronunciation trong saùch giaùo khoa cuï theå khi ñoïc maåu toâi ñoïc vôùi toác ñoä chaäm vaø phaùt aâm roû raøng, maïch laïc töøng töø vaø coù theå phieân aâm leân baûng nhöõng töø khoù, beân caïnh ñoù coøn phaûi bao quaùt lôùp trong quaù trình daïy ñeå kòp thôøi phaùt hieän nhöõng sai phaïm cuûa caùc em vaø coù bieän phaùp söûa chöûa kòp thôøi. Ñoái vôùi caùc em hoïc yeáu, chaäm tieán boä caàn ñöôïc söï quan taâm nhieàu hôn, nhöõng lôøi ñoäng vieân, khuyeán khích, khen ngôïi. . .laø ñoäng löïc khoâng theå thieáu nhaèm loâi cuoán caùc em say meâ vôùi moân hoïc hôn, töï tin hôn, haïn cheá söï ngaïi nguøng trong vieäc söû duïng tieáng Anh trong giôø hoïc. Qua quaù trình aùp duïng moät soá phöông phaùp, kó thuaät trong vieäc daïy caùch phaùt aâm cho hoïc sinh keát quaû cho thaáy caùc em phaùt aâm trong khi ñoïc vaø noùi khaù chuaån vaø chính xaùc daãn ñeán kó naêng nghe hieåu cuûa caùc em tieán boä roû reät, tæ leä hoïc sinh phaùt aâm chuaån vaø chính xaùc taêng hôn so vôùi naêm hoïc 20022003 (öôùc tính khoaûng 80% soá hoïc sinh khoái 8 taêng hôn naêm hoïc tröôùc 20%). Tuy nhieân caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaät neâu treân phaûi thöïc hieän ñoàng boä trong caùc tieát leân lôùp vaø phaûi keát hôïp chaët cheõ vôùi caùc kyõ naêng khaùc nhaèm traùnh cho hoïc sinh tö töôûng xem nheï kyõ naêng naøy hay xem troïng kyõ naêng kia. III/- Keát luaän: Treân ñaây laø moät soá phöông phaùp vaø kyõ thuaät daïy phaùt aâm cho hoïc sinh maø baûn thaân toâi ñaõ goùp nhaët ñöôïc trong quaù trình giaûng daïy tieáng Anh nhaèm cho hoïc sinh vaän duïng moät caùch chính xaùc kieán thöùc vaøo thöïc teá, giuùp caùc em khaéc phuïc loãi phaùt aâm taïo ñieàu kieän ñeå caùc em ñoïc vaø noùi ñuùng hôn, laøm neàn taûn cho caùc lôùp sau naøy. Tuy nhieân ñieàu kieän vaø tình traïng hoïc sinh ôû töøng ñòa phöông seõ khaùc nhau do ñoù caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaät treân chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt neân toâi hy voïng seõ nhaän ñöôïc nhieàu yù kieán ñoùng goùp cho baøi vieát cuûa toâi theâm phong phuù ñeå naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc moân tieáng Anh trong thôøi gian tôùi. Traân troïng kính chaøo. Long Ñöùc, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 2003 YÙ kieán BTÑ - Coù ñaàu tö cho saùng kieán, coù ñöa ra vaán ñeà vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñöa ra nhieàu caâu hoûi daãn daét hoïc sinh ñöa ra nhieàu phöông phaùp uoán naén khaéc phuïc phaùt aâm cuûa hoïc sinh, coù so saùnh keát quaû ñaït ñöôïc thöïc teá ôû lôùp. - Caàn boå sung trang thieát bò nghe nhìn ñeå phaùt trieån tö duy cuûa hoïc sinh - Xeáp loaïi: Toát Ngöôøi thöïc hieän Voõ Thanh Theá
- Xem thêm -