Tài liệu Một số biện pháp quản lý quá trình dạy học ở trường thpt khoái châu, hưng yên

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi: LÞch sö x· héi loµi ng−êi cho thÊy gi¸o dôc lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng. Gi¸o dôc ph¸t triÓn sÏ t¹o nguån ®éng lùc ®Ó x· héi ph¸t triÓn. BÊt cø quèc gia tiªn tiÕn nµo trªn thÕ giíi ®Òu coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng ®· tõng c¨n dÆn: “ V× lîi Ých m−êi n¨m th× ph¶i trång c©y. V× lîi Ých tr¨m n¨m th× ph¶i trång ng−êi”. ThÊm nhuÇn t− t−ëng cña Ng−êi, §¶ng vµ nhµ n−íc ta lu«n coi gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, nhÊt lµ trong thêi k× ®æi míi hiÖn nay. T¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh: “ Gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi”.Vµ §¹i héi §¶ng lÇn thø IX, §¶ng ta tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “ Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lµ ®iÒu kiÖn ph¸t huy nguån lùc con ng−êi: yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x· héi, t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng”. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø X còng chØ râ: “Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cïng víi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ qu«c s¸ch hµng ®Çu, lµ nÒn t¶ng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc”. Nh− vËy, trong c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n−íc, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh ®Çu t− cho con ng−êi, cho gi¸o dôc lµ ®Çu t− cho ph¸t triÓn. B−íc sang thÕ kØ XXI – thÕ kØ mµ c¸c nhµ dù b¸o t−¬ng lai cho lµ sÏ cã nh÷ng bïng næ k× diÖu vÒ trÝ tuÖ cña loµi ng−êi th× gi¸o dôc cµng gi÷ vai trß ®Æc biÖt trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia. Víi ViÖt nam nã cßn lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn, bëi muèn ®−a n−íc ta trë thµnh mét n−íc ph¸t triÓn ngang tÇm víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ: “ Gi¸o dôc ph¶i ®i tr−íc mét b−íc, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc vµ båi d−ìng nh©n tµi ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi”( ChiÕn l−îc ph¸t triÓn Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Õn n¨m 2020) H¬n 20 n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc, ngµnh gi¸o dôc ®· ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tÝch to lín. Trong NghÞ quyÕt Trung −¬ng 6 kho¸ IX cña §¶ng ®· ®¸nh gi¸ gi¸o dôc: “ §· cã b−íc ph¸t triÓn míi, gãp phÇn chuÈn bÞ Lª ThÞ V©n H−êng 1 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm tiÒn ®Ò cho nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c h¬n cña sù nghiÖp gi¸o dôc trong thÕ kØ XXI v× môc tiªu C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN”.C¸c cuéc vËn ®éng lín cña ngµnh ( cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung, “ Mçi th©ú c« gi¸o lµ tÊm g−¬ng s¸ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”…) ®· ®−îc thµy, trß vµ nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc h−ëng øng vµ ®−îc x· héi hoan nghªnh. §iÒu ®ã cho thÊy ngµnh gi¸o dôc nãi riªng vµ x· héi nãi chung rÊt quan t©m ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc. Song bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ Êy, nÒn gi¸o dôc cña n−íc ta còng cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®−îc kh¾c phôc. Mét trong nh÷ng h¹n chÕ ®ã lµ chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc vÉn ch−a ®¸p øng ®−îc víi yªu cÇu cña giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. §èi víi tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn chóng t«i, Ban gi¸m hiÖu vµ tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn lu«n tr¨n trë vÒ viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc ®Ó ®¸p øng lßng mong mái cña chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph−¬ng nãi riªng, gãp phÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Êt n−íc nãi chung. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lÝ do trªn, t«i chän ®Ò tµi nghiªn cøu: "Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn". 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ò tµi nghiªn cøu nh»m t×m ra mét sè biÖn ph¸p qu¶n lÝ chuyªn m«n ®Ó n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn, gãp phÇn ®¹t ®−îc môc tiªu, kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ tr−êng. 3. §èi t−îng nghiªn cøu: - §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: BiÖn ph¸p qu¶n lÝ chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc ë tr−êng THPT Kho¸i Ch©u. 4. NhiÖm vô nghiªn cøu: 4.1- Nghiªn cøu c¬ së khoa häc, c¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña c«ng t¸c qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr−êng THPT. 4.2- §¸nh gi¸, ph©n tÝch thùc tr¹ng cña biÖn ph¸p chØ ®¹o, qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y vµ häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn. Lª ThÞ V©n H−êng 2 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 4.3- §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lÝ chuyªn m«n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y vµ häc ë tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn. 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. 5.1. C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn. - Dùa vµo c¸c v¨n kiÖn, nghÞ quyÕt cña §¶ng,c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n−íc nh− luËt gi¸o dôc, ®iÒu lÖ tr−êng THPT. - C¸c t¹p chÝ, c¸c ®Ò tµi vÒ gi¸o dôc ®µo t¹o. - Dùa trªn c¸c lý luËn ®−îc tiÕp thu qua c¸c bµi gi¶ng ë häc viÖn qu¶n lý gi¸o dôc. 5.2. C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. - Ph−¬ng ph¸p quan s¸t vµ kh¶o s¸t thùc tÕ. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra. - Ph−¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm. 5.3. C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu hç trî: - Ph−¬ng ph¸p thèng kª. - LËp b¶ng, biÓu. Lª ThÞ V©n H−êng 3 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm phÇn néi dung Ch−¬ng 1 C¬ së khoa häc cña c«ng t¸c qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y häc trong tr−êng THPT. 1.1- C¬ së lÝ luËn: - C«ng t¸c qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y häc trong nhµ tr−êng chÝnh lµ qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y cña thµy vµ qu¸ tr×nh häc cña trß nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu ®Ò ra. V× thÕ ta cÇn t×m hiÓu mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan sau ®©y: 1.1.1 Mét sè kh¸i niÖm liªn quan. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm qu¸ tr×nh d¹y häc. Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh trong ®ã d−íi t¸c ®éng chñ ®¹o ( tæ chøc, ®iÒu khiÓn ) cña gi¸o viªn, häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc, tù ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng häc nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô d¹y häc ®· ®Æt ra. S¬ ®å ho¹t ®éng d¹y häc nh− sau: Qu¸ tr×nh d¹y häc Hîp t¸c Ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn: - Tæ chøc - §iÒu khiÓn Gióp ®ì Th«ng tin Ho¹t ®éng cña häc sinh: - Tù tæ chøc - Tù ®iÒu khiÓ Liªn hÖ ng−îc KÕt qu¶ häc tËp B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét hÖ thèng toµn vÑn bao gåm hai thµnh tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh, lu«n t−¬ng t¸c lÉn nhau ®ã lµ d¹y vµ häc. C¸c nhiÖm vô d¹y häc c¬ b¶n lµ: Lª ThÞ V©n H−êng 4 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Tæ chøc, ®iÒu khiÓn ng−êi häc n¾m v÷ng hÖ thèng kiÕn thøc khoa häc vµ hÖ thèng kÜ n¨ng, kÜ x¶o t−¬ng øng. - Tæ chøc, ®iÒu khiÓn ng−êi häc h×nh thµnh, ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ, ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc t− duy s¸ng t¹o. - Tæ chøc, ®iÒu khiªn ng−êi häc h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÕ giíi quan khoa häc, nh©n sinh quan vµ c¸c phÈm chÊt, thãi quen hµnh vi ®¹o ®øc. 1.1.1.2.CÊu tróc qu¸ tr×nh d¹y häc: Theo c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng, qu¸ tr×nh d¹y häc ®−îc cÊu thµnh theo mét hÖ thèng ®a thµnh tè mang dÊu hiÖu ®Æc tr−ng cña qu¸ tr×nh s− ph¹m vµ cã tÝnh x· héi. CÊu tróc ®ã bao gåm c¸c thµnh tè: - Môc tiªu d¹y häc. - Néi dung d¹y häc. - Ph−¬ng ph¸p d¹y häc. - Gi¸o viªn - Häc sinh - C¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc Cã thÓ m« t¶ theo s¬ ®å sau: MT ND PP GV HS TBDH Nh×n vµo cÊu tróc cña qu¸ tr×nh nµy cã thÓ thÊy: - Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã kÕ ho¹ch vµ cã tæ chøc cña thÇy vµ trß theo môc tiªu vµ néi dung ch−¬ng tr×nh ®· ®Þnh tr−íc nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Lª ThÞ V©n H−êng 5 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc, lµ qu¸ tr×nh cña sù céng t¸c gi÷a thÇy gi¸o vµ häc sinh nh»m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô d¹y häc ®· ®Æt ra. - Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét hÖ toµn vÑn gåm khoa häc d¹y vµ häc. C¸c thµnh tè nµy lu«n t−¬ng t¸c víi nhau, th©m nhËp vµo nhau vµ quy ®Þnh lÉn nhau ®Ó t¹o nªn sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a d¹y vµ häc, gi÷a truyÒn ®¹t víi tæ chøc, ®iÒu khiÓn trong viÖc d¹y, gi÷a lÜnh héi víi tù ®iÒu khiÓn trong viÖc häc. 1.1.1.3.ChÊt l−îng gi¸o dôc vµ chÊt l−îng d¹y häc * ChÊt l−îng gi¸o dôc lµ tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc, ®¸p øng ngµy cµng cao nhu cÇu ng−êi häc vµ sù ph¸t triÓn toµn diÖn x· héi. * ChÊt l−îng d¹y häc lµ chÊt l−îng cña ng−êi häc hay tri thøc phæ th«ng mµ ng−êi häc lÜnh héi ®−îc vèn häc phæ th«ng toµn diÖn, v÷ng ch¾c ë mçi ng−êi lµ chÊt l−îng ®Ých thùc cña d¹y häc. *Yªu cÇu chÊt l−îng d¹y häc ë bËc THPT trong giai ®o¹n míi. + §©y lµ bËc häc chuyÓn sang ®a d¹ng vÒ lo¹i h×nh, ®a d¹ng ho¸ c¸c tr−êng häc, lµ cÊp häc ph¶i tÝnh ®Õn sù kÕt nèi ch−¬ng tr×nh THCS víi ch−¬ng tr×nh häc sinh sÏ häc ë THPT. + Lµ bËc häc cã nhiÖm vô ®µo t¹o nguån cho ®µo t¹o ë cÊp trung häc nghÒ, cao ®¼ng, ®¹i häc ®Ó phôc vô cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, cÇn cã sù t¨ng c−êng néi dung gi¸o dôc, néi dung ®µo t¹o vµ gi¸o dôc h−íng nghiÖp. + Lµ bËc häc chÞu nhiÒu ¸p lùc lín vÒ nhu cÇu häc tiÕp cña trung häc c¬ së ®Ó hoµn thµnh phæ cËp n¨m 2010, chuÈn bÞ tham gia hoµn thµnh phæ cËp THPT vµo n¨m 2020. 1.1.1.4. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc: - Kh¸i niÖm chung: Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc chÝnh lµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh d¹y häc, lµm cho qu¸ tr×nh ®ã ®−îc vËn hµnh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc vµ ®−îc chØ ®¹o, kiÓm tra gi¸m s¸t th−êng xuyªn nh»m tõng b−íc h−íng vÒ thùc hiÖn môc ®Ých nhiÖm vô d¹y häc ®· ®Æt ra. - VÞ trÝ cña qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y häc : Lª ThÞ V©n H−êng 6 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét bé phËn cÊu thµnh chñ yÕu cña toµn bé hÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong nhµ tr−êng. Nã cã sù liªn th«ng víi c¸c bé phËn kh¸c, cã sù phèi hîp ngoµi, phèi hîp trong, t¹o ra s¶n phÈm lµ con ng−êi ph¸t triÓn toµn diÖn. - Chøc n¨ng cña qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng ®−îc n©ng cao, cã sù bïng næ vÒ khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin, häc sinh cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp nhËn nhiÒu nguån tri thøc ngoµi ch−¬ng tr×nh häc tËp. Do ®ã viÖc phèi hîp víi gia ®×nh, x· héi, c¸c trung t©m v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, nghÖ thuËt, c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c h−íng vÒ môc ®Ých gi¸o dôc thèng nhÊt lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tèi −u ho¸ qu¸ tr×nh d¹y häc. Qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc th«ng qua viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn tæng hîp ph¸t triÓn nh©n c¸ch, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ båi d−ìng nh©n tµi cho ®Êt n−íc. Nã ®Æt nÒn t¶ng c¬ b¶n cho sù nghiÖp ph¸t triÓn c¸c phÈm chÊt nh©n c¸ch, c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc, thÈm mÜ, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, tinh thÇn ... cho häc sinh. ViÖc chØ ®¹o qu¸ tr×nh d¹y häc cÇn tiÕn hµnh xen kÏ, song song, phèi hîp mét c¸ch linh ho¹t, cã sù hç trî víi viÖc chØ ®¹o qu¸ tr×nh gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp, gi¸o dôc h−íng nghiÖp.....trªn nÒn t¶ng ®ã ®Ó thÓ hiÖn chøc n¨ng d¹y ch÷, d¹y lµm ng−êi, d¹y nghÒ....®Ó häc sinh b−íc vµo ng−ìng cöa “Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mét c¸ch v÷ng vµng”. HÖ thèng qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc cã thÓ quy tô l¹i ë nh÷ng yÕu tè sau: - X¸c ®Þnh quy m« ph¸t triÓn sè l−îng häc sinh. - X©y dùng c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¶ thi: c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc, tr−êng líp, ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn, nguån tµi chÝnh... - Qu¸n triÖt môc tiªu, néi dung, ch−¬ng tr×nh d¹y häc. - Tæ chøc chØ ®¹o ho¹t ®éng d¹y cña thÇy, ho¹t ®éng häc cña trß. §æi míi ph−¬ng ph¸p sao cho phï hîp víi môc tiªu néi dung ch−¬ng tr×nh. - C¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý . - Tæ chøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ d¹y häc. Lª ThÞ V©n H−êng 7 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm C¸c yÕu tè trªn t¹o thµnh mét hÖ thèng t−¬ng ®èi c¬ b¶n vµ hoµn chØnh trong viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc . §©y chÝnh lµ c¬ së cho viÖc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc: - Mang tÝnh chÊt qu¶n lý hµnh chÝnh s− ph¹m. + TÝnh hµnh chÝnh: Qu¶n lý theo ph¸p luËt vµ nh÷ng néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh cã tÝnh chÊt b¾t buéc trong ho¹t ®éng d¹y häc. + TÝnh s− ph¹m: ChÞu sù quy ®Þnh cña c¸c quy luËt qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o dôc diÔn ra trong m«i tr−êng s− ph¹m lÊy ho¹t ®éng vµ quan hÖ d¹y - häc cña thÇy vµ trß lµm ®èi t−îng qu¶n lý. - Mang ®Æc tr−ng cña khoa häc qu¶n lý: + Nã vËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c chøc n¨ng cña ch−¬ng tr×nh qu¶n lý trong viÖc ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh d¹y häc ®ã lµ: LËp kÕ ho¹ch Tæ chøc chØ ®¹o KiÓm tra + Cã kh¶ n¨ng sö dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý trong qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc. - Cã tÝnh x· héi ho¸ cao: + ChÞu sù chi phèi trùc tiÕp cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi. + Cã mèi quan hÖ th−êng xuyªn víi ®êi sèng x· héi. - HiÖu qu¶ cña qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ®−îc tÝch hîp trong kÕt qu¶ ®µo t¹o. KÕt qu¶ ®ã ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ sè: + Sè l−îng häc sinh ®¹t ®−îc môc ®Ých häc tËp. + ChÊt l−îng d¹y häc. + HiÖu qu¶ d¹y häc (hiÖu qu¶ bªn trong, hiÖu qu¶ bªn ngoµi) 1.1.3. Nh÷ng yªu cÇu cña qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc: - §¶m b¶o tÝnh ph¸p lý. - §¶m b¶o tÝnh khoa häc. - §¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn. - Gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ viÖc d¹y häc. Lª ThÞ V©n H−êng 8 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm 1.1.4 . Nh÷ng néi dung c¬ b¶n qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc: 1.2.4.1- Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y cña thÇy : - Qu¶n lý thùc hiÖn néi dung ch−¬ng tr×nh, vÒ c¶ môc tiªu vµ tæ chøc néi dung gi¸o dôc phæ th«ng. - Qu¶n lý thùc hiÖn so¹n bµi chuÈn bÞ lªn líp, giê lªn líp cña GV - Qu¶n lý thùc hiÖn c«ng t¸c th¨m líp, dù giê vµ ph©n tÝch hai ho¹t ®éng s− ph¹m, kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh. - Qu¶n lý hå s¬ chuyªn m«n, båi d−ìng vµ sö dông ®éi ngò. - Qu¶n lý vÒ ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc. 1.2.4.2- Qu¶n lý ho¹t ®éng häc cña trß. - Qu¶n lý vÒ th¸i ®é cña häc sinh. - Qu¶n lý vÒ ph−¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc häc tËp cña häc sinh. - Qu¶n lý vÒ vui ch¬i, gi¶i trÝ, c¸c ho¹t ®éng x· héi. -Qu¶n lý vÒ ®¸nh gi¸, ph©n tÝch kÕt qu¶ vµ chÊt l−îng häc sinh. 1.4.3- Qu¶n lý vÒ c¬ së vËt chÊt: - Qu¶n lý vÒ tr−êng líp, phßng häc, bµn ghÕ - Qu¶n lý vÒ trang thiÕt bÞ d¹y häc, c¸c phßng chøc n¨ng. - Qu¶n lý vÒ th− viÖn, tµi liÖu, ®å dïng häc tËp. 1.2.4.4-Qu¶n lý nguån tµi chÝnh. - Qu¶n lý nguån ng©n s¸ch Nhµ n−íc. - Qu¶n lý nguån ngoµi ng©n s¸ch Nhµ n−íc. 1.2- C¬ së ph¸p lÝ: * C¸c c¨n cø c¬ b¶n: - LuËt gi¸o dôc 2005. - §iÒu lÖ tr−êng THPT. - H−íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña Bé GD- §T - Môc tiªu kÕ ho¹ch ®µo t¹o tr−êng THPT. - Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc THPT ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 16/2006/Q§BGD-§T ngµy 5/5/2006 cña Bé tr−ëng Bé GD- §T - Ph©n phèi ch−¬ng tr×nh kÕ ho¹ch d¹y häc cña Bé GD & §T - S¸ch gi¸o khoa vµ h−íng dÉn gi¶ng d¹y cña m«n häc . Lª ThÞ V©n H−êng 9 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - C¸c v¨n b¶n vÒ h−íng dÉn tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh theo quy ®Þnh cña Bé GD & §T. - C¸c v¨n b¶n h−íng dÉn tæ chøc kiÓm tra häc kú, tæ chøc thi theo quy ®Þnh cña Bé GD & §T * Mét sè ®iÒu cÇn l−u ý: + Môc tiªu cña gi¸o dôc THPT §iÒu 27 môc 1 cña luËt Gi¸o dôc ®· nªu râ: "Môc tiªu cña gi¸o dôc phæ th«ng lµ gióp häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, tri thøc, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng−êi ViÖt nam XHCN . . ." + Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng: Theo ®iÒu 28 luËt Gi¸o dôc: Gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i cñng cè, ph¸t triÓn néi dung ®· häc ë THCS, hoµn thiÖn néi dung gi¸o dôc phæ th«ng, ngoµi néi dung chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o chuÈn kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, toµn diÖn vµ h−íng nghiÖp cho mäi häc sinh cßn cã néi dung n©ng cao ë mét sè m«n häc ®Ó ph¸t triÓn n¨ng lùc, ®¸p øng nguyÖn väng cña häc sinh. Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh; phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc; båi d−ìng ph−¬ng ph¸p tù häc, kh¨ n¨ng lµm viÖc theo nhãm, rÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh. + Ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tr−êng THPT: Theo ®iÒu 24 - ch−¬ng III cña §iÒu lÖ tr−êng trung häc: Ho¹t ®éng gi¸o dôc trªn líp ®−îc tiÕn hµnh qua viÖc d¹y vµ häc c¸c m«n häc b¾t buéc vµ tù chän theo quy ®Þnh trong ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc THPT do bé tr−ëng Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh. + NhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010. 1.3- C¬ së thùc tiÔn: + Thùc tr¹ng vÒ hÖ thèng gi¸o dôc THPT, tr−êng THPT vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh (nh÷ng xu h−íng ph¸t triÓn tÝch cùc, tiªu cùc, c¸c gi¶i ph¸p ®Æt ra). Lª ThÞ V©n H−êng 10 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm + Xu h−íng ph¸t triÓn thêi ®¹i cña gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nãi chung vµ gi¸o dôc phæ th«ng nãi riªng (xu h−íng ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ, kü thuËt, tin häc, nh÷ng øng dông trong gi¸o dôc). + Thùc hiÖn ph¸t triÓn cña nhµ tr−êng vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt cã ¶nh h−ëng tíi d¹y häc (thùc tr¹ng vÒ ®éi ngò gi¸o viªn, ®èi t−îng häc sinh, ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc, kh¶ n¨ng huy ®éng céng ®ång, tæ chøc qu¶n lý, chÊt l−îng d¹y häc). ViÖc nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã kh¶ n¨ng t×m kiÕm gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. Nh÷ng nhËn thøc vµ hiÓu biÕt khoa häc trªn ®©y lµ kim chØ nam cho qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc tÕ, t×m ra c¸c biÖn ph¸p trong viÖc qu¶n lý chuyªn m«n, gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh d¹y häc ë Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn. Lª ThÞ V©n H−êng 11 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Ch−¬ng 2 thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o, qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ë tr−êng THPT Kho¸i ch©u, H−ng yªn 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn: 2.1.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ- x· héi cña huyÖn Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn: - HuyÖn Kho¸i Ch©u gåm 24 x· vµ thÞ trÊn, n»m ë phÝa t©y b¾c tØnh H−ng Yªn. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi nªn kinh tÕ t−¬ng ®èi ph¸t triÓn, tr×nh ®é d©n trÝ ë møc trung b×nh kh¸. - Nh©n d©n Kho¸i Ch©u cã truyÒn thèng hiÕu häc. C¸c gia ®×nh ®Òu t¹o ®iÒu kiÖn cho con em m×nh ®−îc ®Õn tr−êng. - HuyÖn Kho¸i Ch©u cã 4 tr−êng THPT C«ng lËp ( ®−îc t¸ch tõ tr−êng THPT Kho¸i Ch©u), vµ 1 tr−êng THPT D©n lËp. 2.1.2. §Æc ®iÓm cña tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn: - Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u ®−îc thµnh lËp n¨m 1962, lµ tr−êng trung t©m cña huyÖn Kho¸i Ch©u. Tr−êng ®· ®−îc Nhµ n−íc tÆng Hu©n ch−¬ng Lao ®éng h¹ng Ba, h¹ng Nh×, h¹ng NhÊt. NhiÒu n¨m liÒn tr−êng ®¹t danh hiÖu tr−êng Tiªn tiÕn xuÊt s¾c . - Tr−êng ®Æt ë trung t©m huyÖn, giao th«ng thuËn lîi, c¬ së vËt chÊt t−¬ng ®èi khang trang, c¶nh quan xanh- s¹ch -®Ñp. Tuy nhiªn, do x©y dùng tõ l©u nªn mét sè c«ng tr×nh ®· xuèng cÊp, thiÕu ®ång bé. - Quy m« nhµ tr−êng n¨m häc 2009- 2010: Gåm 33 líp ( sè liÖu ®Çu n¨m) Stt Khèi Sè líp Sè HS 1 10 9 396 2 11 12 532 3 12 12 507 Tæng céng 33 1435 Lª ThÞ V©n H−êng 12 Ghi chó Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - §éi ngò CB- GV cña tr−êng tæng sè 86, trong ®ã cã 78 gi¸o viªn trùc tiÕp tham gia gi¶ng d¹y, cô thÓ nh− sau: Sè n¨m c«ng t¸c Stt M«n Sè <10 >10<20 >20 l−îng Tr×nh ®é ®µo t¹o Ch−a ChuÈn ®¹t 1 To¸n 15 8 3 4 2 Tin 3 3 0 0 3 Lý 8 2 3 3 4 Ho¸ 5 2 1 5 V¨n 11 8 6 Sö 5 7 §Þa 8 9 0 Trªn chuÈn 13 2 3 0 0 8 0 2 0 5 0 1 2 0 11 0 3 1 1 0 5 0 5 4 1 0 0 5 0 GDCD 3 2 0 1 0 3 0 Ngo¹i 8 6 0 2 0 8 0 ng÷ 10 Sinh- KÜ 6 3 1 2 0 6 11 C«ng 3 2 0 1 0 3 0 nghÖ 12 ThÓ dôc 5 3 1 1 1 4 0 13 QPhßng 1 1 0 0 0 1 0 78 47 12 19 1 75 2 Tæng céng 2.1.I. Nh÷ng thuËn lîi trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y vµ häc: - Nhµ tr−êng lu«n nhËn ®−îc sù quan t©m, gióp ®ì cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, sù chØ ®¹o s¸t sao cña së GD- §T H−ng Yªn. - Víi bÒ dµy truyÒn thèng, gÇn 50 n¨m qua tr−êng ®· ®¹t ®−îc nhiÒu thµnh tÝch to lín . §iÒu ®ã ®· khÝch lÖ, cæ vò tinh thÇn phÊn ®Êu v−¬n lªn cña c¸c thÕ hÖ thµy trß tr−êng THPT Kho¸i Ch©u. - Chi bé nhµ tr−êng cã 33 ®¶ng viªn. NhiÒu n¨m liÒn ®¹t Danh hiÖu Chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. Lª ThÞ V©n H−êng 13 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - C¸c tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn nhiÒu n¨m ®¹t danh hiÖu V÷ng m¹nh, XuÊt s¾c. - §éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ nhµ tr−êng cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. - TËp thÓ c¸n bé- gi¸o viªn ®oµn kÕt, yªu nghÒ. Cã nhiÒu ®/c giµu kinh nghiÖm, n¨ng lùc chuyªn m«n giái, lµm nßng cèt trong c¸c tæ, nhãm chuyªn m«n. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò gi¸o viªn trÎ, nhiÖt huyÕt víi nghÒ, cã n¨ng lùc cã søc bËt tèt. - Häc sinh tËp trung chñ yÕu ë 6 x·, viÖc ®i l¹i häc tËp cña c¸c em thuËn tiÖn, c¸c em ë cïng gia ®×nh sù qu¶n lý vÒ thêi gian häc tËp chÆt chÏ h¬n; ®a sè häc sinh ch¨m ngoan,tÝch cùc häc tËp thùc hiÖn tèt mäi néi quy cña nhµ tr−êng ®Ò ra. §Çu vµo tuyÓn sinh líp 10 lu«n ®¹t ë møc chÊt l−îng kh¸ so víi c¸c tr−êng trong tØnh. - C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng ®−îc coi träng, v× thÕ nhµ tr−êng nhËn ®−îc sù quan t©m, hç trî cña Héi cha mÑ häc sinh, cña c¸c kho¸ häc sinh cò, cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp… 2.1.2. Nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o d¹y häc: 2.1.2.1. VÒ phÝa c¸n bé qu¶n lÝ vµ gi¸o viªn: - Ban gi¸m hiÖu cã 4 ®/c chØ míi cã 1 ®/c HiÖu tr−ëng cã tr×nh ®é th¹c sÜ vµ cã trªn 10 n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ. C¸c hiÖu phã sè n¨m lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ cßn Ýt nªn kinh nghiÖm vµ lý luËn vÒ qu¶n lÝ cßn h¹n chÕ. - §éi ngò gi¸o viªn chÊt l−îng ch−a ®ång ®Òu, ë mét sè bé m«n sè gi¸o viªn chuyªn m«n giái cßn rÊt Ýt. - NhiÒu gi¸o viªn n÷ trÎ ®ang ë ®é tuæi sinh con nªn thiÕu gi¸o viªn ®øng líp ( n¨m häc 2008-2010 cã 10 ®/c nghØ ®Î, riªng tæ ngo¹i ng÷ cã 4 ®/c; n¨m 2009- 2010 cã 5 ®/c). - PhÇn lín GV h¹n chÕ vÒ ngo¹i ng÷ vµ cã tíi h¬n 50% sè GV cßn h¹n chÕ vÒ tin häc. - §éi ngò GV chñ nhiÖm ( mét sè GV trÎ) cßn thiÕu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c tæ chøc líp vµ gi¸o dôc HS. - Ch−a cã GV chuyªn vÒ thiÕt bÞ, thÝ nghiÖm. Lª ThÞ V©n H−êng 14 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - C¸c thµy c« gi¸o cßn lóng tóng trong viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc. - C¬ së vËt chÊt cho d¹y häc cßn thiÕu vµ ch−a ®ång bé ( ch−a cã c¸c phßng häc thùc hµnh cho m«n LÝ, Ho¸, Sinh…, sè m¸y chiÕu cßn Ýt c¶ tr−êng cã 4 chiÕc nªn nhiÒu khi GV ®¨ng kÝ sö dông nh−ng kh«ng ®−îc ®¸p øng…). Tr−êng thiÕu phßng häc, ph¶i d¹y 2 ca, sè phßng häc dµnh cho häc ®éi tuyÓn, chuyªn ®Ò, phô ®¹o…thiÕu nªn viÖc tæ chøc vµ qu¶n lÝ cßn gÆp khã kh¨n. 2.1.2.2. VÒ phÝa häc sinh: - §Þa bµn tuyÓn sinh cña tr−êng THPT Kho¸i Ch©u cã 6 x·, trong ®ã cã 3 x· ë ven ®−êng 39 bè mÑ c¸c em th−êng lµm ¨n, bu«n b¸n xa nhµ nªn viÖc qu¶n lÝ con em cßn láng lÎo. - Mét bé phËn nhá HS ch−a x¸c ®Þnh râ môc ®Ých, ®éng c¬, th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n nªn ý thøc tæ chøc kØ luËt cßn yÕu. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn, BGH tr−êng THPT Kho¸i Ch©u ®· tõng b−íc ®−a ra mét sè biÖn ph¸p qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c chØ ®¹o, qu¶n lÝ qu¸ tr×nh d¹y häc cña tr−êng THPT Kho¸i Ch©u, H−ng Yªn. 2.2.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc cña nhµ tr−êng : * C¸c b¶ng sè liÖu: B¶ng 2.2.1.1a : B¶ng thèng kª kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc- h¹nh kiÓm N¨m häc 2008-2009 Khèi Tæng sè XÕp lo¹i h¹nh kiÓm XÕp lo¹i häc lùc líp Líp H.S Tèt Kh¸ T.b×nh YÕu KÐm Giái Kh¸ T.b×nh YÕu KÐm Líp 10 12 539 308 173 47 11 0 65 275 185 14 0 Líp 11 12 515 289 154 51 21 0 37 254 219 5 0 Líp 12 12 506 325 141 40 0 0 34 275 184 13 0 Céng 36 1560 922 468 138 32 0 136 804 588 32 0 59,1 30 8,85 2,1 0 8,72 51,5 37,7 2,05 0 TØ lÖ % Lª ThÞ V©n H−êng 15 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm B¶ng 2.2.1.1b : B¶ng thèng kª kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc- h¹nh kiÓm N¨m häc 2009-2010 Khèi Tæng sè XÕp lo¹i h¹nh kiÓm XÕp lo¹i häc lùc líp Líp H.S Tèt Kh¸ T.b×nh YÕu KÐm Giái Kh¸ T.b×nh YÕu KÐm Líp 10 9 397 237 143 17 0 0 52 226 119 0 0 Líp 11 12 525 297 187 34 7 0 51 300 169 5 0 Líp 12 12 504 329 138 37 0 0 42 318 143 1 0 Céng 33 1426 863 468 88 7 0 145 844 431 6 0 60,5 32,8 6,2 0,5 0 10,2 59,2 30,2 0,4 0 TØ lÖ % B¶ng 2.2.1.2a : B¶ng thèng kª kÕt qu¶ §éi tuyÓn HS Giái líp 12 cÊp tØnh N¨m häc 2008-2009 Stt M«n §¹t gi¶i Sè l−îng gi¶i NhÊt Nh× Ba KK 1 To¸n 4 0 0 2 2 2 Lý 2 0 0 0 2 3 Ho¸ 4 0 1 2 1 4 Sinh 4 0 0 2 2 5 Tin 3 0 0 2 1 6 V¨n 1 0 0 1 0 7 Sö 1 0 0 0 1 8 §Þa 1 0 0 0 1 9 Ngo¹i ng÷ 4 1 1 2 10 M¸y tÝnh 4 1 1 2 cÇm tay 11 ThÓ dôc Tæng céng Lª ThÞ V©n H−êng 1 1 0 0 0 29 1 3 11 14 16 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm B¶ng 2.2.1.2b : B¶ng thèng kª kÕt qu¶ §éi tuyÓn HS Giái líp 12 cÊp tØnh N¨m häc 2009-2010 Stt M«n §¹t gi¶i Sè l−îng gi¶i NhÊt Nh× Ba KK 1 To¸n 4 0 0 1 3 2 Lý 4 0 2 1 1 3 Ho¸ 4 0 1 2 1 4 Sinh 3 0 1 0 2 5 Tin 4 0 1 3 0 6 V¨n 2 0 0 1 1 7 Sö 1 0 0 1 0 8 §Þa 4 0 2 2 0 9 Ngo¹i ng÷ 4 0 0 0 3 10 M¸y tÝnh 4 0 0 3 1 cÇm tay 11 Tin häc trÎ 1 0 0 0 1 12 §iÒn kinh 1 1 0 0 0 35 1 7 14 13 Tæng céng B¶ng 2.2.1.3 : B¶ng thèng kª sè l−îng HS ®ç §H-C§ Stt N¨m häc Sè HS 12 Sè §ç §H- TØ lÖ % Ghi chó C§ 1 2006- 2007 592 267 45,1 2 2007-2008 708 336 47,4 3 2008-2009 506 312 66,5 Lª ThÞ V©n H−êng 17 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm B¶ng 2.1.1.4 : Sè gi¸o viªn Lµ cst® c¸c cÊp N¨m häc 2008-2009 N¨m häc Tæng sè CB- GV 2008-2009 88 ChiÕn sÜ thi ®ua ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së cÊp tØnh 15 o B¶ng 2.1.1.5 : B¶ng thèng kª xÕp lo¹i thanh tra, kiÓm tra Gi¸o Viªn N¨m häc 2008-2009 H×nh thøc KÕt qu¶ Sè TT, KT l−îng Giái Ghi chó % Kh¸ % TB % YÕu % Së T.tra 24 1 4.2 15 62.5 4 16.7 0 0 12 ®/c GV d¹y Tr−êng KT 21 3 14.3 10 47.6 0 0 0 0 ch−¬ng tr×nh líp 12 chØ nhËn xÐt, kh«ng xÕp lo¹i. N¨m häc 2009-2010 H×nh thøc Sè TT, KT l−îng Tr−êng KT 22 Ghi chó KÕt qu¶ Giái 9 % Kh¸ 40% 13 % 60% TB % YÕu % 0 0 0 0 2.2.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n : - Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch trªn, nhµ tr−êng cßn mét sè tån t¹i sau : + Trong c«ng t¸c qu¶n lÝ, ®«i lóc c¸c biÖn ph¸p ch−a linh ho¹t, hiÖu qu¶ ch−a cao. + ChÊt l−îng mét sè ®éi tuyÓn HS giái c¸c m«n x· héi nh− v¨n, sö ... cßn h¹n chÕ, c¸c m«n tù nhiªn to¸n , lÝ , ho¸, sinh... cã cao h¬n song gi¶i nhÊt , nh× cßn hiÕm. Lª ThÞ V©n H−êng 18 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm + NÒn nÕp lµm viÖc cã biÕn chuyÓn theo chiÒu h−íng tÝch cùc song ch−a cã ®é æn ®Þnh, bÒn v÷ng. + ChÊt l−îng ®éi ngò ch−a ®ång ®Òu. Mét sè GV ý thøc v−¬n lªn ch−a cao. + ViÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ë nhiÒu GV cßn ch−a th−êng xuyªn, lóng tóng. - Nguyªn nh©n : Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi nh÷ng h¹n chÕ trªn, chóng ta cã thÓ chia thµnh mét sè lÜnh vùc sau : + Vai trß cña tæ, nhãm chuyªn m«n : Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u cã 6 tæ chuyªn m«n : Tæ To¸n, Tæ V¨n, Tæ LÝHo¸, Tæ Sinh- KÜ –ThÓ, Tæ Sö- §Þa-GDCD, Tæ Ngo¹i ng÷. Nh− vËy, cã 3 tæ ph¶i ghÐp m«n, viÖc sinh ho¹t chuyªn m«n ph¶i tiÕp tôc ®−a vÒ nhãm. ViÖc sinh ho¹t tæ, nhãm chuyªn m«n ®Ó th«ng qua bµi nhiÒu khi cßn nÆng vÒ h×nh thøc. C¸c buæi häp dµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc phæ biÕn c«ng t¸c. HÇu nh− viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu bµi gi¶ng, träng t©m kiÕn thøc, ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ... lµ do nhãm tr−ëng ®¶m nhiÖm, Ýt cã sù bµn b¹c, trao ®æi, thèng nhÊt cña c¶ nhãm. Trõ nh÷ng ®ît thao gi¶ng, viÖc dù giê cña ®ång nghiÖp cßn Ýt. Rót kinh nghiÖm giê gi¶ng ®«i lóc cßn qua loa, ch−a th¼ng th¾n. ViÖc kiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn, mét sè tæ nhãm xÕp lo¹i cßn m¾c bÖnh thµnh tÝch. + §éi ngò gi¸o viªn : Mét sè Ýt gi¸o viªn ch−a nhËn thøc ®−îc sù cÇn thiÕt, cÊp b¸ch cña viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nªn cßn ng¹i khã, ng¹i khæ, ch−a chÞu c¶i tiÕn, ch−a chÞu khã häc tin häc... Mét sè gi¸o viªn ch−a thËt sù t©m huyÕt víi nghÒ, lµm viÖc thiÕu nhiÖt t×nh. Mét sè GV hîp ®ång l−¬ng thÊp, d¹y 3- 4 n¨m vÉn ch−a ®−îc vµo biªn chÕ nªn ch−a yªn t©m c«ng t¸c. Sau ®©y, chóng t«i t¹m chia ®éi ngò GV thµnh 3 nhãm : Lª ThÞ V©n H−êng 19 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u S¸ng kiÕn kinh nghiÖm * Nhãm 1 : Gåm nh÷ng GV cã chuyªn m«n giái. BGH nhµ tr−êng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c, ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña hä. * Nhãm 2 : Gåm nh÷ng GV cã tay nghÒ kh¸.Trong ®ã cã nhiÒu GV trÎ rÊt nhiÖt t×nh song kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt, nªn cÇn ®−îc quan t©m, rÌn luyÖn th−êng xuyªn, tr¸nh chñ quan. * Nhãm 3 : Gåm nh÷ng GV cã tay nghÒ b×nh th−êng.( trong ®ã do n¨ng lùc b¶n th©n vµ do c¶ hoµn c¶nh riªng...).BGH cïng c¸c tæ chøc C«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, tæ chuyªn m«n... nªn quan t©m, ®éng viªn th−êng xuyªn. + Nguyªn nh©n thuéc vÒ HS : Mét sè HS ch−a x¸c ®Þnh môc ®Ých, ®éng c¬ häc tËp, ý thøc tæ chøc kØ luËt cßn yÕu. Mét sè chØ häc nh÷ng m«n thi theo khèi thi ®¹i häc, nªn dÉn tíi t×nh tr¹ng häc lÖch, c¸c m«n häc kh¸c kh«ng ®−îc quan t©m. NhiÒu HS ch−a ®¸p øng ®−îc víi viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc cña thµy, c¸c em cßn thô ®éng, û l¹i, kÜ n¨ng lµm viÖc theo nhãm cßn nhiÒu h¹n chÕ. + Nguyªn nh©n thuéc vÒ gia ®×nh , x· héi : Chóng ta ®· biÕt, m«i tr−êng cña nÒn gi¸o dôc hiÖn ®¹i gåm 3 yÕu tè : gia ®×nh, nhµ tr−êng, x· héi. Vai trß cña gia ®×nh vµ x· héi hÕt søc quan träng trong viÖc gi¸o dôc HS. Tuy nhiªn mét sè gia ®×nh cßn ch−a quan t©m ®Õn con em, ch−a qu¶n lÝ, ®«n ®èc s¸t sao, ch−a l¾ng nghe t©m t− cña c¸c em. Mét sè gia ®×nh quan t©m th¸i qu¸, kh«ng ®óng c¸ch còng g©y søc Ðp t©m lÝ cho c¸c em. HoÆc do hoµn c¶nh gia ®×nh gÆp khã kh¨n, nªn c¸c em kh«ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc tËp. MÆt tr¸i cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng còng khiÕn mét sè HS sèng thiÕu lÝ t−ëng, nghiÖn internet...V× vËy rÊt cÇn tíi sù quan t©m ®ång bé cña gia ®×nh, nhµ tr−êng, x· héi. + C¸c nguyªn nh©n thuéc vÒ l·nh ®¹o nhµ tr−êng vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c : Lª ThÞ V©n H−êng 20 Tr−êng THPT Kho¸i Ch©u
- Xem thêm -