Tài liệu Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường tiểu học thuận lợi b

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài : Ñeå duy trì, naâng cao hieäu quaû coâng taùc phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc vaø ñaït chæ tieâu phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc ñuùng ñoä tuoåi , ñoøi hoûi moät trong nhöõng ñieàu kieän khoâng theå thieáu ñöôïc ñoù laø : “ Duy trì só soá cho hoïc sinh noùi chung vaø hoïc sinh daân toäc noùi rieâng” . Ñaây laø vaán ñeà maø caùc caáp uyû Ñaûng vaø chính quyeàn ñòa phöông quan taâm , chæ ñaïo baèng caùc Nghò quyeát cuûa Ñaûng boä huyeän , xaõ , chi boä nhaø tröôøng . Huyện uỷ đã tổ chức quán triệt đến các cấp uỷ đảng , các cơ quan ban ngành , đoàn thể, đồng thời có công văn 199-CV/HU ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của bộ chính trị khoá X . Trong đó nhấn mạnh : các cấp uỷ đảng , chính quyền , các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo , chỉ đạo tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục , giúp học sinh bỏ học đi học lại , góp phần giảm tỉ lệ học sinh bỏ học , động viên mọi người đi học để thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở . Địa bàn xã Thuận Lợi là xã vùng sâu , vùng xa , tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm 39,2% . Hằng năm tỷ lệ học sinh dân tộc bỏ học rất cao cụ thể năm học 2006-2007 Tiểu học Thuận Lợi B có : 40 em học sinh bỏ học chiếm tỉ lệ 9,87% cao nhất trong toàn huyện . Tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều như thế không những ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đào tạo của nhà trường cũng như ngành giáo dục của huyện, nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi . Năm học 2007-2008 tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng nhà trường, trước những vấn đề nêu trên , tôi suy nghĩ rất nhiều : làm thế nào mà duy trì được sĩ số học sinh, để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi . Nên tôi đã chọn đề tài : “ Một số biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B”. Nguyễn Thị Thu Anh 1 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B 2. Mục đích nghiên cứu : Tìm ra các mguyên nhân chủ yếu dẫn đến học sinh bỏ học. Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu : Để dạt được mục đích nghiên cứu nêu trên đề tài tự xác định cho mình những nhiệm vụ nghiên cứu sau : 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài . 3.2. Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học cao ở trường Tiểu học Thuận Lợi B. 3.3. Đề xuất biện pháp quản lý nhằm duy trì sĩ số học sinh giai đoạn 2008 -2010. 4. Phương pháp nghiên cứu : 4.1/ Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Đọc các tài liệu có liên quan đến công tác duy trì sĩ số, Các văn kiện , các chỉ, Nghị quyết của TW của Bộ chính trị, Đảng bộ huyện Đồng Phú , các Nghị quyết của Đảng ủy xã Thuận Lợi , Kế hoạch năm học của trường Tiểu học Thuận Lợi B. 4.2/ Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn : - Tôi đã dùng bảng hỏi, phỏng vấn Phụ huynh , học sinh và phỏng vấn Giáo viên. Điều tra hoàn cảnh gia đình học sinh, chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc. 4.3/ Nhóm các phương pháp hỗ trợ : dùng bảng thống kê để nắm được số liệu học sinh bỏ học qua những năm học. Nguyễn Thị Thu Anh 2 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B PHẦN II : NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN Bậc tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nơi tạo những cơ sở ban đầu cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Nhà trường tiểu học có vị trí, chức năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho trẻ em, là nơi tổ chức một cách tự giác quá trình phát triển đúng đắn, lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kỹ năng học tập, rèn luyện của học sinh. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường tiểu học là đem đến cho trẻ em hạnh phúc được học tập, là làm cho trẻ em được hưởng thụ một nền giáo dục tốt đẹp ở trường tiểu học. Việc duy trì sĩ số trong các trường học , là một chủ trương lớn của ngành giáo dục nhằm cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng ta, đây là giải pháp có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng những tài năng của đất nước. Vì chỉ trên cơ sở của sự phát triển phong phú, hài hoà có tính toàn diện của nhân cách thì tài năng con người mới có điều kiện nảy nở và phát triển một cách cơ bản và bền vững. Ở những trường tiểu học việc duy trì tốt sĩ số học sinh, học sinh được giáo dục toàn diện, được học đủ các môn học theo quy định, được thực hiện các hoạt động khác; đặc biệt các em được học các thầy cô giáo có tâm huyết, có tay nghề và tinh thần trách nhiệm cao, các em có đầy đủ các điều kiện và phương tiện học tập, các em được phát triển trong môi trường giáo dục đầy đủ, lành mạnh. Trong điều kiện đó, mỗi học sinh sẽ được phát triển theo khả năng của mình để đạt chất lượng cao, để trở thành học sinh giỏi và là tiền đề cơ bản để trẻ em tiếp tục phát triển và xuất hiện những tài năng sau này , các em sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước . Với xã Thuận Lợi là xã vùng sâu , vùng xa , đồng bào dân tộc lại đông, kinh tế còn nghèo ,tri thức còn rất hạn chế , các em thì chưa xác định được việc học là quan trọng, dẫn đến bỏ học nhiều, với bản thân là một cán bộ quản lý trong nghề dạy học, Nguyễn Thị Thu Anh 3 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B tôi chưa thấy trường nào bỏ học nhiều như trường này, ngay từ ngày đầu mới về trường tôi đã suy nghĩ làm thế nào để hạn chế việc bỏ học của các em và tôi đã quyết tâm tìm biện pháp để duy trì sĩ số học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B . Nguyễn Thị Thu Anh 4 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TÁC DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN LỢI B : 1. Thực trạng công tác duy trì sĩ số ở trường Tiểu học Thuận Lợi B : Trường Tiểu học Thuận Lợi B là trường vùng sâu, vùng xa, còn nhiều điểm trường cách xa nhau, địa bàn dân cư rộng, nên việc xây dựng nề nếp , quản lý học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Học sinh dân tộc chiếm 39,2%, đa số các em chưa xác định được việc học là quan trọng. Điều kiện kinh tế gia đình học sinh còn thiếu thốn. Phần đa phụ huynh học sinh lại không biết chữ nên không biết kèm con em khi ở nhà. Có một số học sinh lại chưa qua lớp mẫu giáo, nên các em nói Tiếng Việt chưa được thành thạo. Vì vậy các em rất khó tiếp thu bài. => Từ những khó khăn như trên dẫn đến nhiều năm liền tại trường TH Thuận Lợi B số lượng học sinh bỏ học rất nhiều , cụ thể : Năm học Năm học 2005-2006 Năm học 2006-2007 Năm học 2007-2008 TS học sinh 419 405 346 TSHS bỏ học 8 40 1 Tỷ lệ 1,91% 9,87% 0,28% 2. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi B bỏ học cao : Qua tìm hiểu , điều tra tôi nắm được các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến học sinh bỏ học cao, đó là: - Nguyên nhân thứ nhất từ phía gia đình và học sinh : + Trẻ em thuộc gia đình nghèo , đông con , các em không có áo quần lành lặn để đến lớp như bao bạn khác. Những học sinh này thường mặc cảm , tự ti về hoàn cảnh, tự cho thân phận của mình không bằng bạn bè , tự tách biệt khỏi tập thể , các em luôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương và chán nản dẫn đến bỏ học . Nguyễn Thị Thu Anh 5 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B + Phần đa HS daân toäc, boá meï caùc em khoâng bieát chöõ, neân khi ñi hoïc veà khoâng coù ai keøm, dẫn đến hoïc yeáu, caùc em phaûi ôû laïi lôùp nhieàu naêm lieàn caûm thaáy xaáu hoå thế là boû hoïc . + Coù moät soá em laïi chöa qua lôùp maãu giaùo, chöa laøm quen vôùi Tieáng Vieät , caùc em phaùt aâm raát khoù, tiếp thu bài cũng chậm ñaâm ra chaùn naûn , vaø không thích đi học. + Trẻ em thuộc gia đình thiếu bố ( mẹ) hoặc thiếu cả bố lẫn mẹ ; Tức là bố mẹ ly hôn hoặc bố mẹ hay cãi nhau . Số trẻ em này thường có tính khí bất thường , hay quậy phá , hờn giận , đánh nhau , tự ti , ủ ê , lúc nào cũng mặc cảm , tự cho mình thua kém và tự xa lánh bạn bè dẫn đến bỏ học . + Trẻ em mồ côi bố hoặc mẹ , thường hay nhút nhát, ít hòa đồng , thường hay sợ hãi đám đông , cảm thấy thua kém bạn bè, dẫn đến tự ti , mặc cảm và bỏ học. + Trẻ em thuộc gia đình có mức kinh tế trung bình, không đông con, nhưng bố mẹ ít quam tâm đến con cái, lo kiếm sống , suốt ngày để các em lêu lổng , không quản lý giờ giấc. Số trẻ này rất tự do , bừa bãi , hay quậy phá , học ít chơi nhiều , hay trốn học, thường nói dối cha mẹ , thầy cô , hay cãi lại người lớn , không biết nghe lời, ít có lòng tự trọng và thích là bỏ học . + Trẻ em thuộc gia đình khá giả, có của, hoặc bố mẹ có chức có quyền , được cha mẹ nuông chiều. Thường những em này như những ông trời con, tính khí đỏng đảnh, muốn gì được nấy, hay dỗi , thích thì học không thích thì thôi, đôi lúc còn tỏ ra khoe khoang coi thường bạn bè . - Nguyên nhân thứ hai từ phía nhà trường và giáo viên : + Về công tác tổ chức và quản lí : Trường có 3 điểm lẻ, BGH trước đây lại chỉ có 2 người rất khó kết hợp với GV để quản lý học sinh . + Về đội ngũ giáo viên của trường có: 30 người. Nguyễn Thị Thu Anh 6 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Trình độ đào tạo giáo viên trong trường: có 29/30 người đạt chuẩn trở lên, Tuy đủ về số lượng nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không đồng đều, số giáo viên đạt “ Giáo viên dạy giỏi” các cấp còn ít, phương pháp dạy học và vận dụng phương pháp dạy học mới chưa được đồng bộ, chưa kích thích được hứng thú học tập của học sinh, đặc biệt đối với những điểm trường lẻ cách xa trung tâm. + Cơ sở vật chất - thiết bị trường học: Số phòng học của nhà trường có 08 phòng học cấp 4 được xây dựng đã lâu. Có 2 điểm trường chưa có điện. Chưa có phòng chức năng, và nơi làm việc riêng cho các bộ phận như :Y tế, công tác đội . Thư viện có rất ít sách tham khảo, chỉ đảm bảo đủ sách giáo khoa và sách giáo viên cho giáo viên giảng dạy. Thiết bị không đủ cho nhu cầu sử dụng giảng dạy trên lớp. Các em đến lớp không có quạt, không có đèn thắp sáng vào mùa mưa không có đủ sách giáo khoa, thiếu tập vở nên các em cũng chán nản và không thích đi học + Về công tác xã hội hoá giáo dục: Những năm trước đây công tác xã hội hoá chưa thực hiện tốt, một phần do dân trí địa phương thấp, cộng đồng chưa có sự quan tâm đúng mức. Do đó nhà trường hầu như là đơn thương, độc mã làm chủ trận địa giáo dục, có chăng chỉ là sự quan tâm của một bộ phận nhỏ phụ huynh. Tuy nhiên cũng có sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội đồng Giáo dục xã ...nhưng chưa hiệu quả. + Về hiệu quả chất lượng giáo dục: Nhà trường đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học, nhưng do cơ sở vật chất thiếu thốn, phương pháp giảng dạy tích cực chưa được áp dụng sâu rộng. Vì vậy chất lượng giáo dục không cao. Hầu như không có học sinh giỏi cấp tỉnh và học sinh giỏi cấp huyện cũng rất hiếm hoi . Nguyễn Thị Thu Anh 7 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B CHƯƠNG III : NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ DUY TRÌ SĨ SỐ HỌC SINH Ở TRƯỜNG TH THUẬN LỢI B: Từ những nguyên nhân nêu trên , tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp để duy trì sĩ số học sinh như sau : A. Biện pháp thứ nhất áp dụng với gia đình và học sinh: Trước tiên tôi tìm hiểu từng hoàn cảnh của những học sinh hay nghỉ học và những học sinh có nguy cơ bỏ học: Một trong những yếu tố quan trọng là tìm hiểu môi trường và hoàn cảnh sống của các em , bởi vì đó chính là cái nôi nuôi dưỡng và hình thành nhân cách của các em ngay từ thuở ban đầu. Để các em hình thành cho mình một hướng đi. Tôi tiến hành : Tìm hiểu qua phiếu thông tin ( điều tra sơ yếu lý lịch) : Phiếu thông tin này ngoài những thông tin cơ bản: Họ tên bố, mẹ; địa chỉ; thêm cả hoàn cảnh sống: gia đình em đó có mấy người ; em ấy là con thứ mấy; sở thích của em, thường chơi với bạn như thế nào. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bằng cách: đến tại gia đình các em , tiếp xúc với bố, mẹ các em để biết cụ thể hoàn cảnh của những học sinh này. Tìm hiểu tính cách các em qua bạn bè . Tìm hiểu qua tổ, ấp ( thông qua tổ trưởng, ấp trưởng của thôn ấp) . BGH cuøng GV chuû nhieäm lôùp theo doõi , thaáy nhöõng HS naøo nghæ hoïc töø 2 buoåi trôû leân , cho GV veà ngay gia ñình ñeå tìm hieåu hoaøn caûnh cuûa caùc em , roài keát hôïp vôùi thoân aáp ñeán nhaø vaän ñoäng caùc em ñi hoïc laïi .Tröôøng Laäp danh saùch nhöõng HS coù nguy cô boû hoïc baùo ngay vôùi UBND xaõ quaùn trieät trong caùc buoåi giao ban . Ñeå caùc aáp tröôûng naém và veà thoân aáp vaän ñoäng boá meï nhaéc nhôû caùc em ñi hoïc . Nguyễn Thị Thu Anh 8 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Đồng thời tôi đưa ra biện pháp giáo dục trực tiếp , kết hợp với GV chủ nhiệm gần gũi tìm hiểu hoàn cảnh của các em và đưa ra biện pháp giáo dục linh hoạt với từng đối tượng : * Ở lớp 44 có 2 em Có nguy cơ bỏ học, 2 em này có hoàn cảnh gần giống nhau . Bố mẹ làm nghề tự do, suốt ngày lo kiếm sống , ít quan tâm đến con mình , nên ngoài giờ đến trường, các em suốt ngày lang thang trên đường , học ít chơi nhiều, đến lớp thường muộn giờ, do không biết sắp xếp thời gian ở nhà, có hôm 2 em này thức khuya xem phim, sáng ngủ quên, tự ý bỏ học mà gia đình không hay biết. Với đối tượng này tôi đã gần gũi các em vừa bằng tình thương , vừa nghiêm khắc cảnh cáo phê bình và chỉ ra hậu quả để các em sửa chữa . Ngoài ra tôi đã mời phụ huynh, họp riêng với cha mẹ của 2 em học sinh này. Đề nghị GV chủ nhiệm lớp lập nhật ký theo dõi có nhận xét kể cả GV dạy các môn chuyên . Tôi đã yêu cầu bố mẹ phối hợp với các thầy cô trong việc giáo dục cụ thể : Học sinh và cha mẹ cùng làm cam kết thực hiện những nội quy yêu cầu của nhà trường , của lớp đề ra . Lập thời gian biểu để học sinh thực hiện ở nhà , có sự giám sát của cha mẹ . Phân công học sinh khá, giỏi kèm cặp. Những học sinh được phân công giúp bạn điều chỉnh giờ học cho phù hợp, giảng bài cho bạn, học cùng bạn và trong lớp nhắc nhở động viên và kiểm tra vở ghi chép của các bạn. * /Ở lớp 2 3 có 2 em hoàn cảnh bố mẹ ly hôn ở với ông bà , các em rất nhút nhát tự ti hay mặc cảm , xa lánh bạn bè, học khá , nhưng không thích phát biểu xây dựng bài . có nhiều hôm 2 em đã rủ nhau nghỉ học . Tôi đã giao nhiệm vụ cho GV chủ nhiệm quan tâm gần gũi các em nhiều hơn , giúp các em lấy lại thăng bằng, đề nghị GV chủ nhiệm lớp giao cho 2 em, hai nhiệm vụ: 1 em làm lớp phó lao động , còn 1 em làm tổ trưởng , dần dần các em đã phát huy được vai trò của mình , trở thành những cán bộ lớp năng nổ , có trách nhiệm , khi các em có tiến bộ, tôi đã động viên các em kịp thời, bằng cách : thưởng cho các em những cuốn tập , những bộ áo quần quyên góp ở cô Nhật Anh của trường TH Tân Phú . Nguyễn Thị Thu Anh 9 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B * / Ở lớp 24 có 1 em Bố mất sớm ở với mẹ, em học khá , nhưng rất bướng bỉnh,em cũng thường xuyên nghỉ học, hiểu được hoàn cảnh của em , tôi đã trực tiếp gặp em thường xuyên , khuyên nhủ , đồng thời phát huy mặt tích cực của em là học khá , hướng em vào các hoạt động của tập thể như cho em vào đội bóng đá của trường, đội sao đỏ để theo dõi kỷ luật của các lớp bạn . Vừa để em làm vừa nghiêm khắc với những hành vi của em , một tháng sau em có chuyển biến rõ rệt, em đã đi học đều đặn trở lại . * Ở lớp 5 3 cũng có 1 em thường xuyên vi phạm về nề nếp học tập, hay đi học muộn , ăn mặc không theo nội quy của nhà trường , nhuộm tóc vàng , giờ học không ghi chép bài , hay nói chuyện trong lớp , quay ngang , quay ngửa , khuấy động trong lớp , người lớn nói không nghe lời , hay cãi lại , luôn nghĩ ra mọi trò tinh nghịch ,hễ GV chủ nhiệm lớp la mắng là em nghỉ học. Qua tìm hiểu biết được em này con một gia đình khá giả , được bố mẹ nuông chiều . tôi đã phải thực hiện nhiều biện pháp : chủ động gặp gỡ bố mẹ của em , bàn bạc góp ý với họ về biện pháp giáo dục, không chiều theo sở thích của các em và nghiêm khắc với những sai phạm . Nếu gia đình không giáo dục được sẽ đưa ra thôn ấp và đề nghị với UBND xã cắt mọi chế độ ưu tiên đối với đồng bào. * Ở lớp 54 có 3 em con nhà nghèo không có đủ áo quần , sách vở để đi học . Nhà trường đã kết hợp với Bí thư chi bộ của ấp Thuận Tiến đi quyên góp SGK, tập vở, áo quần cũ tặng các em ngay vào đầu năm học. * Ở lớp 13, 14 có 2 em chưa qua lớp mẫu giáo , các em không rành về Tiếng Việt , bố mẹ các em lại không biết chữ, tôi lên kế hoạch cho GV chủ nhiệm lớp kèm cặp cho các em ngay vào đầu năm học nhiều hơn những em khác. Cứ 1 tuần 2 buổi chủ yếu kèm cho các em biết đọc và biết viết . * Coù moät soá em hoïc yeáu ôû laïi lôùp nhieàu naêm , neân lôùn tuoåi, caùc em maëc caûm khoâng thích ñi hoïc, naêm hoïc 2007-2008 nhaø tröôøng ñaõ môû ñöôïc 3 lôùp phoå caäp vôùi Nguyễn Thị Thu Anh 10 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B 4 trình ñoä, vaän ñoäng các em ra lôùp : 12 em, chuyeån HS chính thöùc qua 26 em, toång coäng laø : 38 em. Naêm hoïc 2008-2009 cũng mở được 3 lớp phổ cập với 3 trình độ, vận động ra lớp: 2 em cùng với học sinh lớp dưới lên, tổng cộng : 30 em. Năm học 2009-2010 tiếp tục mở được 3 lớp phổ cập với 3 trình độ, tổng cộng : 30 em. B. Biện pháp thứ hai về phía nhà trường : 1. Về công tác tổ chức và quản lí : Ban giám hiệu nhà trường đến nay đã có 3 người và đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, những người quản lý trường học là không ngừng học hỏi, tìm tòi, đổi mới công tác tổ chức, chỉ đạo chuyên môn, bố trí đội ngũ phù hợp với năng lực của từng cán bộ giáo viên. Không ngừng học tập và nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức tác phong để từ đó đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của công tác quản lý nhà trường, góp phần từng bước đưa đơn vị trưởng thành và ngày một vươn lên. Các tổ chức đoàn thể và hội đồng tư vấn trong nhà trường cùng nhau phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động, từ đó đã góp phần làm cho nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy. Chi bộ Đảng tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao tinh thần phê và tự phê để nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Củng cố tổ chức Chi đoàn thanh niên, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của nhà trường. Liên đội thiếu niên và các sao nhi đồng . Hội đồng thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng . Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường được xây dựng và thực hiện thường xuyên. Mọi công việc đều được bàn bạc công khai, đảm bảo tính tập trung, dân chủ. Nguyễn Thị Thu Anh 11 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Chaøo côø ñaàu tuaàn thöôøng xuyeân nhaéc nhôû vaán ñeà HS boû hoïc . Khen ngôïi nhöõng lôùp coù tæ leä HS vaéng hoïc ít . Ngoài ra tröôøng caáp phaùt kòp thôøi saùch vôû ñoà duøng hoïc taäp cuûa döï aùn PECD cấp . 2/ Về công tác xây dựng đội ngũ giáo viên: Nhà trường luôn xác định yếu tố con người là chìa khoá cho sự thành công. Chính vì vậy ưu tiên hàng đầu của đơn vị là xây dựng một đội ngũ giáo viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vừng vàng, chuyên môn giỏi. Từ thực tế của đội ngũ giáo viên, nhà trường đã từng bước tổ chức bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ theo nhiều hình thức khác nhau. Một mặt là động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi học tại chức, từ xa và học tập trung; thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, dự giờ, thăm lớp rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Mặt khác là tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm và phổ biến học tập sáng kiến kinh nghiệm. Động viên khen thưởng kịp thời những đồng chí giáo viên có thành tích cao trong công tác, coi đây là đòn xeo để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Đối với công tác hoạt động chuyên môn: nhà trường tích cực thực hiện công tác tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hoạt động giáo dục và giảng dạy của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Hàng năm nhà trường đều tổ chức định kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để động viên khuyến khích giáo viên tích cực hơn nữa trong chuyên môn, đồng thời giúp giáo viên nâng cao trình độ tay nghề qua hội thi. Đối với học sinh, nhà trường tổ chức thi “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”, Thi tiếng hát tuổi thơ , thi kể chuyện đạo đức Hồ Chí Minh, thi học sinh giỏi vòng trường. Tổ chức các trò chơi dân gian. Nhằm động viên những em học sinh học giỏi, chăm ngoan. Thu hút những Nguyễn Thị Thu Anh 12 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B em học sinh hay bỏ học vào các hoạt động phong trào, để các em tìm thấy những niềm vui trong trường , hạn chế tình trạng bỏ học. Giáo viên chuû ñoäng cuï theå hoùa noäi dung vaø ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy cho phuø hôïp vôùi töøng ñoái töôïng HS, theo tinh thaàn coâng vaên 896 vaø caùc vaên baûn höôùng daãn giaûng daïy theo vuøng mieàn cuûa Boä giaùo duïc vaø Ñaøo taïo , khoâng ñeå HS beân leà lôùp hoïc . 3/ Về cơ sở vật chất - thiết bị trường học: Trước thực trạng cơ sở vật chất của trường còn nghèo nàn, khi tôi về, có 2 điểm trường: điểm Dân Tộc và điểm Cầu Đôi chưa có điện, nhà trường đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, Nông trường Thuận Phú, Năm học 2008 -2009: Tất cả các điểm trường đã có điện đầy đủ. Học sinh có quạt mát lúc trời nóng , đèn thắp sáng khi trời mưa gió, các em yên tâm học tập, số học sinh nghỉ học đã giảm dần. Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục, trường đã có thêm 8 phòng học kiên cố , cả 4 điểm trường đã có đủ bàn ghế đúng quy cách. 4/ Về công tác xã hội hoá giáo dục: Với phương châm tích cức tham mưu, tham mưu mọi lúc, mọi nơi. Năm học 2008-2009: tranh thủ sự giúp đỡ của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú với số tiền là 10 triệu , nông trường Thuận Phú 2 triệu , một số doanh nghiệp đóng trên địa 4 triệu ; Tổng cộng là : 16 triệu, nhà trường đã xây xong tường rào ở điểm Đội 2, làm sân bóng chuyền ở điểm Chính, tạo sân chơi lành mạnh cho các em, thu hút các em đến trường . Để khơi dậy mối quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng, đơn vị đã tích cực tham mưu cùng với cộng đồng tổ chức Đại hội Giáo dục cấp xã. Nhà trường tích cực đóng vai trò chính trong hoạt động của Hội đồng Giáo dục xã, công tác tham mưu đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền kịp thời và có hiệu quả. Hàng năm Nguyễn Thị Thu Anh 13 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B nhà trường thường xuyên đề xuất với Hội đồng Giáo dục có những hoạt động thúc đẩy sự nghiệp giáo dục trong địa bàn ngày càng phát triển, đề ra các biện pháp để thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước, kế hoạch hoạt động của hội đồng đã đề ra. Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh đựơc củng cố vào đầu năm học, là cầu nối giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. Cùng nhà trường làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia giáo dục học sinh. Nhà trường đã cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua các buổi họp phụ huynh tổ chức các hoạt động tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục như: Luật giáo dục, Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Điều lệ trường tiểu học, các cách giáo dục chăm lo cho con em học hành; đặc biệt là về mục tiêu giáo dục tiểu học, cách đánh giá học sinh của chương trình Tiểu học mới, phương pháp hướng dẫn học sinh học tập...Mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình được thường xuyên duy trì qua nhiều hình thức khác nhau, như trao đổi gặp gỡ trực tiếp giữa giáo viên phụ trách với phụ huynh, trao đổi qua sổ liên lạc, thông qua các cuộc họp phụ huynh đầu năm, giữa năm và cuối năm học. Qua đó có sự hợp tác cùng giáo dục học sinh, tạo cho học sinh điều kiện thuận lợi trong học tập và rèn luyện. 5/ Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng: Giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn - Học sinh tích cực, chủ động học tập. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục. Các lớp học theo chương trình tiểu học được đánh giá theo Quyết định số: 30/2005/QĐ-BGD & ĐT, ngày 30 tháng 09 năm 2005. Và thông tư số 32 /2009 TTBGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009. Công tác đánh giá, xếp loại học sinh được thực hiện đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai và công bằng, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Ban giám hiệu. Mặt khác, làm tốt công tác PCGDTH – CMC Nguyễn Thị Thu Anh 14 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B và PC GDTH ĐĐT trên địa bàn quản lí. coi công tác phổ cập là nền tảng của việc nâng cao chất lượng giáo dục. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Nhờ có những biện pháp nêu trên, cùng với sự tích cực cố gắng về mọi mặt, tập thể cán bộ giáo viên đồng lòng, đoàn kết nhất trí cao, nên đến cuối năm học 2007-2008 trường TH Thuận Lợi B có 1 em bỏ học ; năm học 2008-2009 trường không có học sinh bỏ học ; học kỳ I năm học 2009-2010 trường cũng chưa có học sinh bỏ học . Cụ thể như sau : Năm học Năm học 2007-2008 Năm học 2008-2009 Học kỳ I năm học: TSHS 346 324 324 Số HS bỏ học 1 0 0 2009-2010 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Nguyễn Thị Thu Anh 15 Tỷ lệ 0,28% 0 0 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B I. KẾT LUẬN: Công tác huy động HS ra lớp và duy trì sĩ số, là công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền; sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Trước thực trạng của đơn vị khi bắt tay vào phấn đấu duy trì sĩ số trong nhà trường, tôi đã phát huy sức mạnh của tập thể cán bộ, giáo viên, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan hữu quan đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là bài học lớn trong khâu tổ chức phấn đấu, xây dựng nhằm đưa nhà trường từng bước hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra : duy trì sĩ số 100%. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, cần có thêm thời gian để tiếp tục kiểm chứng, đồng thời cần được sự quan tâm hơn nữa của ngành trong công tác chỉ đạo xây dựng các trường học nói chung và trường TH Thuận Lợi B nói riêng ngày càng tốt hơn về công tác duy trì sĩ số , để nâng cao công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi . II. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG SÁNG KIẾN: Sau khi áp dụng những biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh trong nhà trường , tôi đã rút ra những bài học bổ ích cho bản thân cũng như cho các đơn vị khác có hoàn cảnh tương đồng đối với trường chúng tôi. Đó là: việc áp dụng các biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện không khó, có điều yêu cầu người cán bộ quản lý cùng tập thể cán bộ, giáo viên các trường cần có lòng kiên trì, tâm huyết với công việc. Những biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện cũng có khả năng áp dụng cho các đơn vị trường tiểu học ở các vùng miền khác nhau, đều mang lại hiệu quả. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan ở từng địa phương mà hiệu quả đạt được cao hoặc thấp. III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Nguyễn Thị Thu Anh 16 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B Để đảm bảo được công tác duy trì sĩ số ,nâng cao chất lượng giáo dục và tiến tới mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Cần có sự quan tâm hỗ trợ đúng mức của toàn xã hội. Chúng tôi xin có một số đề xuất như sau: - Đối với ngành : Đề nghị có cơ chế chính sách đào tạo đội ngũ giáo viên phù hợp hơn nữa, để không ngừng nâng cao tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo vượt chuẩn. VD: Tăng cường đào tạo giáo viên bậc tiểu học có trình độ đại học, cao đẳng theo hệ tập trung, có như vậy chất lượng, trình độ tay nghề của giáo viên mới nâng lên cả về chất và về lượng. - Đối với chính quyền các cấp: Đề nghị tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, gắn kế hoạch đầu tư CSVC với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. - Đối với các đơn vị trường học: Cần tích cực trong công tác giáo dục và giảng dạy để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường . Chung quy lại, Với thời gian và khả năng có hạn nên tôi chỉ nêu lên một số biện pháp đã thực hiện trong quá trình cùng tập thể nhà trường phấn đấu xây dựng đơn vị không có học sinh bỏ học .Mong nhận được sự quan tâm của các cấp quản lý, đặc biệt là của các đồng chí cùng làm công tác quản lý Trường Tiểu học như tôi. Xin chân thành cảm ơn ! Thuận Lợi ngày tháng năm 2010 Người thực hiện Nguyễn Thị Thu Anh PHỤ LỤC Nguyễn Thị Thu Anh 17 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B 1. Phần I : Phần Mở đầu : - Lý do chọn đề tài - Mục đich nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu 2. Phần II : Nội dung : - Chương I : Cơ sở lý luận của đề tài. - Chương II : Thực trạng công tác duy trì sĩ số ở trường Tiểu học Thuận Lợi B và nguyên nhân dẫn đến thực trạng . - Chương III : Các biện pháp để duy trì sĩ số học sinh ở trường Tiểu học Thuận Lợi và kết quả đạt được. 3. Phần III : Kết luận và kiến nghị : I. Kết luận . II. Một số nhận định khái quát về khả năng vận dụng sáng kiến. III. Một số đề xuất kiến nghị . Nhận xét , xếp loại của tổ chuyên môn : Nguyễn Thị Thu Anh 18 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................... Nhận xét , xếp loại của hội đồng khoa học nhà trường : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .................................................................................................................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................................. Nhận xét xếp loại của hội đồng khoa học PGD : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................ Danh mục các tài liệu tham khảo : Nguyễn Thị Thu Anh 19 Một số biện pháp quản lý, nhằm duy trì sĩ số học sinh dân tộc ở trường Tiểu học Thuận Lợi B 1. Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X 2. công văn 199-CV/HU của huyện ủy Đồng Phú ngày 20 tháng 4 năm 2009 3. Điều lệ trường Tiểu học . 4. Tạp chí giáo dục 5. báo thời đại mới Nguyễn Thị Thu Anh 20
- Xem thêm -