Tài liệu Một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng viết phương trình và nhận biết các dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 9

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

UÛY BAN NHAÂN DAÂN HUYEÄN KEÁ SAÙCH PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO KEÁ SAÙCH TRÖÔØNG THCS PHONG NAÃM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VÀ NHẬN BIẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN MÔN HÓA HỌC LỚP 9 Ngöôøi thöïc hieän: HUYØNH VAÊN ÑÖÙC Naêm hoïc: 2007 - 2008 0 I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Theo chöông trình saùch giaùo khoa cuõ, giaùo vieân thöôøng daïy theo phöông phaùp thuyeát trình, do chöa coù duïng cuï thí nghieäm vaø hoùa chaát, neân caùc em chæ lónh hoäi kieán thöùc theo loái thuï ñoäng maø chöa taän maét thaáy caùc hieän töôïng xaõy ra, neân vieäc reøn luîeân kyõ naêng vieát phöông trình hoaù hoïc vaø nhaän bieát moät soá baøi taäp cô baûn veà thí nghieäm thöïc haønh cuûa caùc em coøn nhieàu haïn cheá. Töø khi daïy hoïc moân hoaù hoïc theo chöông trình saùch giaùo khoa ñoåi môùi, boä moân hoùa hoïc laø boä moân khoa hoïc thöïc nghieäm, thaày laø ngöôøi chuû ñaïo, caùc em tích cöïc chuû ñoäng trong hoïc taäp. Qua nhieàu naêm giaûng daïy boä moân hoùa hoïc, toâi nhaän thaáy caùc em hay vaáp phaûi nhöõng toàn taïi nhö: Khi vieát caùc phöông trình hoaù hoïc caùc em thöôøng vieát sai coâng thöùc caùc chaát vaø caân baèng chöa ñuùng. Nhaän bieát caùc chaát coøn luùng tuùng, chöa xaùc ñònh roõ raøng vaø söû duïng phuø hôïp caùc hoaù chaát ñeå nhaän bieát caùc chaát trong daïng baøi taäp phaân bieät loï maát nhaõn, vieát phöông trình hoaù hoïc chöa ñuùng neân gaëp khoù khaên trong daïng baøi taäp vieát phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc theo sô ñoàbieánhoaù Qua nhöõng vaán ñeà neâu treân toâi nhaän thaáy caàn taïo tình huoáng coù vaán ñeà, söû duïng toát caùc phöông tieän daïy hoïc tröïc quan ñaëc bieät laø cho caùc em laøm quen vôùi nhieàu loaïi hoaù chaát trong thí nghieäm, höôùng daãn caùc em laøm quen vôùi caùc chaát hoaù hoïc trong thöïc teá ñôøi soáng maø ta thöôøng gaëp, caùc hieän töôïng hoaù hoïc xaõy ra trong töï nhieân. Nhaèm giuùp caùc em coù söï chuyeån toát trong nhaän bieát caùc chaát hoaù hoïc vaø aùp duïng kieán thöùc ñeå vieát chính xaùc caùc phöông trình hoaù hoïc trong caùc daõy bieán hoaù vaø nhaän bieát toát caùc chaát trong moät soá baøi taäp II. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ: Qua keát quaû thoáng keâ tình hình chung cuûa boä moân hoùa hoïc lôùp 9 cuoái naêm hoïc 2005 – 2006 vôùi toång soá 60 em, ñaït chaát löôïng nhö sau: + Gioûi : 05 Tyû leä: % 1 + Khaù : 15 Tyû leä: % + Trung bình : 35 Tyû leä: % +Yeáu : 05 Tyû leä:% Qua nhieàu naêm giaûng daïy boä moân hoùa hoïc, toâi nhaän thaáy caùc em hoïc sinh lôùp 8 leân hoïc hoùa hoïc lôùp 9 khoâng ñöôïc toát laø do nhöõng nguyeân nhaân cô baûn sau: - Caùc em khoâng nhôù ñaày ñuû hoaù trò vaø kí hieäu hoaù hoïc cuûa caùc chaát neân thöôøng daãn ñeán vieäc vieát khoâng ñuùng coâng thöùc hoaù hoïc vaø phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc. Chöa nhaän daïng ñöôïc maøu saéc, daïng toàn taïi cuûa caùc chaát sinh ra sau phaû öùng - Caùc em khoâng naém vöõng kieán thöùc veà ñieàu kieän xaûy ra ôû phaûn öùng trao ñoåi, neân daãn ñeán caùc em khoâng bieát löïa choïn chaát tham gia phaûn öùng. - Caùc em khoâng nhôù tính chaát tan ñöôïc trong nöôùc cuûa caùc chaát - Caùc em chöa naém ñöôïc tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa töøng chaát Ñoái vôùi caùc vaán ñeà neâu treân toâi luoân chuû ñoäng höôùng daãn caùc em töï laøm caùc thí nghieäm, ñoái vôùi nhöõng thí nghieäm khoùvaø phöùc taïp toâi laøm thí nghieäm bieåu dieãn cho caùc em quan saùt, nhaèm giuùp caùc em deã naém baét kieán thöùc vaø phaùt huy toái ña voán kieán thöùc maø caùc em ñaõhoïc ñöôïc töø noäi dung baøi hoïc, theo toâi coù caùc vaán ñeà cuï theå sau: 1. Vaán ñeà 1: Caùc thao taùc giuùp caùc em laäp phöông trình hoaù hoïc Khi giaûng daïy phaàn naøy, toâi nhaän thaáy caùc em thöôøng maéc phaûi caùc sai soùt sau: - Nhôù khoâng ñaày ñuû coâng thöùc hoaù hoïc cuûa caùc chaát - Nhôù khoâng ñaày ñuû hoaù trò cuûa caùc chaát - Chöa aùp duïng ñöôïc qui taéc hoaù trò ñeå laäp coâng thöùc hoaù hoïc - Khoâng naém ñöôïc caùc phöông phaùp caân baèng phöông trình phaûn öùng 2 Do vaäy ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ñoøi hoûi caùc em phaûi naém vöõng caùc kieán thöùc neâu treân vaø vaän duïng linh hoaït qui taéc veà hoùa trò vaø toâi thöôøng laøm nhö sau: Ñoái vôùi kí hieäu vaø hoùa trò caùc nguyeân toá kim loaïi cuõng nhö goác axit, toâi thöôøng choïn nhöõng kim loaïi vaø goác axit laäp thaønh baûng: Hoùa trò Teân nguyeân toá kim loaïi thöôøng gaëp Goác axit thöôøng gaëp I K, Na, Ag - Cl ; - NO3 II Mg, Zn, Ba, Cu, Fe, Ca, Pb, Hg = SO4 ; = CO3 ; = S ; = SO3 III Fe, Al  PO4 a. Ñoái vôùi vieäc laäp coâng thöùc hoaù hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô: Khi giaûng daïy phaàn naøy, toâi cho caùc em nhaéc laïi ñònh nghóa oxit, axit, bazô vaø muoái töø ñoù gôïi yù giuùp caùc em hieåu ñöôïc daïng chung cuûa: -Coâng thöùc oxit: a II x y AO A : Coâng thöùc chung : Kí hieäu ngyeân toá x.a  y.II  x  y. II a ; y x a II - Coâng thöùc axit: I g x y H G G g : Coâng thöùc chung : Goác axit : Laø chæ soá cuûa goác axit x.I  y.g  x  g ; y 1 - Coâng thöùc bazô: A  OH  a I x y : Coâng thöùc chung 3 A OH : Kí hieäu kim loaïi : Nhoùm hidroxit luoân coù hoùa trò I (- OH) x 1; y a Vì nhoùm (- OH) coù hoùa trò I neân kim loaïi ñi chung vôùi noù baèng hoùa trò bao nhieâu thì chæ soá cuûa nhoùm (- OH) seõ baèng hoùa trò cuûa kim loaïi ñoù. - Coâng thöùc cuûa muoái: a g x y AG A G : Coâng thöùc chung : Kí hieäu kim loaïi : Goác axit x.a  y.g  x  y. g a ; y x a g b. Caùc thao taùc laäp phöông trình phaûn öùng: Ñeå laäp phöông trình phaûn öùng ta tieán haønh caùc böôùc sau. Böôùc 1: Vieát sô ñoà phaûn öùng Böôùc 2: Caân baèng soá nguyeân töû cuûa nguyeân toá ôû hai veá cuûa phöông trình ( Söû duïng pheùp tính nhaân ñoái vôùi soá nguyeân töû cuûa nguyeân toá ôû hai veá. Söû duïng pheùp tính coäng ñoái vôùi soá nguyeân töû cuûa nguyeân toá ôû cuøng veá) Böôc3: Ghi heä soá phuø hôïp vaøo phöông trình Böôc4: kieåm tra laïi Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy ñoøi hoûi toâi phaûi coù söï toå chöùc hoïc taäp moät caùch kheùo leùo ñeå giuùp caùc em “thaám daàn”. Do vaäy trong moãi giôø leân lôùp, toâi maïnh daïn goïi caùc em leân vieát coâng thöùc hoaù hoïc ñeå phaùt hieän sai soùt vaø kòp thôøi uoán naén. Qua ñoù nhaèm reøn luyeän kyõ naêng cho caùc em laäp coâng thöùc chính xaùc. Ñeå laøm tieàn ñeà cho caùc em laäp phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc 2. Vaán ñeà 2: Ñoái vôùi vieäc laäp phöông trình hoaù hoïc ñoàng thôøi nhaän bieát caùc daïng baøi taäp cô baûn: 4 */ Ñoái vôùi tính chaát hoùa hoïc cuûa axit – bazô (ôû baøi 3 trang 12 SGK vaø baøi 7 trang 24 SGK Hoùa 9) Trong tröôøng hôïp naøy neáu toâi chæ hình thaønh kieán thöùc baèng “Phöông phaùp ñaøm thoaïi, thuyeát trình” thì caùc em seõ luùng tuùng khoâng xaùc ñònh roõ raøng chaát chæ thò maøu naøo vaø lónh hoäi kieán thöùc moät caùch khoù khaên. Ñeå caùc em lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc veà tính chaát laøm ñoåi maøu chaát chæ thò, toâi höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm baèng quyø tím. Qua ñoù caùc em seõ nhaän bieát deã daøng söï khaùc bieät veà tính chaát cuûa axit vaø bazô qua söï ñoåi maøu cuûa giaáy quyø tím. Ví duï: Coù 3 oáng nghieäm maát nhaõn ñöïng 3 chaát loûng: dung dòch NaOH, dung dòch H2SO4 loaõng vaø dung dòch NaCl. Trình baøy phöông phaùp hoaù hoïc ñeå nhaän bieát 3 chaát loûng treân. Toâi ñaët vaán ñeà: Ñeå nhaän ra 3 chaát loûng maát nhaõn treân, caùc em seõ duøng chaát chæ thò maøu naøo? Caùc em traû lôøi: Duøng maãu giaáy quyø tím. Toâi höôùng daãn cho caùc em laøm thí nghieäm: nhoû vaøi gioït chaát loûng ô û töøng oáng nghieäm rieâng bieät leân 3 maãu giaáy quyø tím khaùc nhau. Caùc em seõ quan saùt roõ hieän töôïng. Toâi ñaët caâu hoûi: giaáy quyø tím chuyeån sang maøu ñoû seõ chöùa chaát loûng naøo? Caùc em traû lôøi: giaáy quyø tím chuyeån sang maøu ñoû ñoù laø dung dòch H2SO4 loaõng. Toâi ñaët caâu hoûi: giaáy quyø tím chuyeån sang maøu xanh seõ chöùa chaát loûng naøo? Caùc em traû lôøi: giaáy quyø tím chuyeån sang xanh ñoù laø dung dòch NaOH caùc em coù theå keát luaän ngay chaát loûng coøn laïi laø NaCl. */ Caùc thao taùc giuùp caùc em nhaän daïng veà maøu saéc vaø chaát khí cuûa dung dòch sau phaûn öùng (ôû baøi 9 trang 31 SGK Hoùa 9) Ñoái vôùi tính chaát cuûa muoái taùc duïng vôùi axit, caùc em töôûng chöøng nhö axit naøo vaø muoái naøo taùc duïng vôùi nhau cuõng ñöôïc, do ñoù 5 caùc em thöôøng luùng tuùng khoâng nhôù ñieàu kieän xaûy ra ôû phaûn öùng trao ñoåi, neân caùc em khoâng bieát löïa choïn caùc chaát tham gia phaûn öùng. Trong tröôøng hôïp naøy toâi höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm, ñeå giuùp caùc em thaáy raèng saûn phaåm sinh ra sau phaûn öùng phaûi coù chaát khoâng tan hoaëc chaát khí. Ví duï: Coù 3 oáng nghieäm maát nhaõn, moãi loï ñöïng moät dung dòch muoái sau: NaCl, Na2CO3, BaCl2 laøm theá naøo ñeå nhaän ra moãi dung dòch. Toâi ñaët caâu hoûi: Ñeå nhaän ra 3 dung dòch maát nhaõn treân, caùc em seõ duøng chaát chæ thò naøo thích hôïp? Caùc em traû lôøi: Duøng dung dòch H2SO4 loaõng. Toâi höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm: nhoû vaøi gioït dung dòch H2SO4 loaõng vaøo 3 dung dòch maát nhaõn ñöïng rieâng bieät. Caùc em seõ quan saùt roõ hieän töôïng. Toâi ñaët caâu hoûi: oáng nghieäm coù suûi boït khí bay ra seõ chöùa dung dòch naøo? Caùc em traû lôøi: oáng nghieäm coù suûi boït khí bay ra ñoù laø dung dòch Na2CO3. Toâi ñaët caâu hoûi: oáng nghieäm taïo chaát keát tuûa khoâng tan maøu traéng seõ chöùa dung dòch naøo? Caùc em traû lôøi: oáng nghieäm taïo chaát keát tuûa khoâng tan maøu traéng ñoù laø dung dòch BaCl2. Caùc em seõ deã daøng keát luaän ngay oáng nghieäm coøn laïi laø dung dòch NaCl. Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc: - Ñoái vôùi: H2SO4 vaø Na2CO3 Toâi yeâu caàu caùc em nhaéc laïi tính chaát hoaù hoïc cuûa muoái taùc duïng vôùi axit Caùc em traû lôøi: Dung dòch muoái taùc duïng vôùi dung dòch axit taïo thaønh muoái môùi vaø axit môùi Toâi yeâu caàu caùc em laäp coâng thöùc cuûa muoái môùi vaø axit môùi 6 Caùc em leân baûng thöïc hieän: Na2SO4 ; H2CO3 Toâi yeâu caàu caùc em vieát sô ñoà phaûn öùng Caùc em leân baûng thöïc hieän: H2SO4 + Na2CO3  Na2SO4 + H2CO3 Toâi hoûi: Soá goác axit ôû hai veá baèng nhau chöa, soá nguyeân töû hiñro ôû hai veá baèng nhau chöa, soá nguyeân töû natri ôû hai veá baèng nhau chöa Caùc em traû lôøi: Soá goác axit ôû hai veá baèng nhau, soá nguyeân töû hiñro ôû hai veá baèng nhau, soá nguyeân töû natri ôû hai veá baèng nhau - Ñoái vôùi: H2SO4 vaø BaCl2 Toâi yeâu caàu caùc em nhaéc laïi tính chaát hoaù hoïc cuûa muoái taùc duïng vôùi axit Caùc em traû lôøi: Dung dòch muoái taùc duïng vôùi dung dòch axit taïo thaønh muoái môùi vaø axit môùi Toâi yeâu caàu caùc em laäp coâng thöùc cuûa muoái môùi vaø axit môùi Caùc em leân baûng thöïc hieän: BaSO4 ; HCl Toâi yeâu caàu caùc em vieát sô ñoà phaûn öùng Caùc em leân baûng thöïc hieän: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + HCl Toâi hoûi: Soá goác axit (SO 4) vaø (Cl) ôû hai veá baèng nhau chöa, soá nguyeân töû hiñro ôû hai veá baèng nhau chöa, soá nguyeân bari ôû hai veá baèng nhau chöa Caùc em traû lôøi: Soá goác axit (SO 4)ôû hai veá baèng nhau, nhöng soá goác axit (Cl)ôû hai veá chöa baèng nhau , soá nguyeân töû hiñro ôû hai veá chöa baèng nhau, soá nguyeân töû natri ôû hai veá baèng nhau Toái yeâu caàu caùc em tính soá goác axit (Cl)ôû hai veá vaø soá nguyeân töû hiñro ôû hai veá. Vieát Phöông trình phaûn öùng hoaøn chænh Caùc em leân thöïc hieän Cl2  Cl 2 = 1  2 = 1.2  Cl2 2 Cl (1) H2  H 2 = 1  2 = 1.2  H2 2 H ( 2) Töø 1vaø 2  2HCl 7 Phöông trình phaûn öùng hoaøn chænh: H2SO4 + BaCl2  BaSO4 +2 HCl */ Nhaän bieát tính chaát hoùa hoïc cuûa meâtan (CH 4) vaø eâtilen (C2H4) (ôû baøi 36 trang 113 vaø baøi 37 trang 117 SGK Hoùa 9) Khi giaûng daïy phaàn naøy, toâi nhaän thaáy caùc em seõ luùng tuùng, khoâng xaùc ñònh tính chaát naøo roõ raøng ñeå nhaän bieát chaát khí naøo laø meâtan, chaát khí naøo laø eâtilen. Trong tröôøng hôïp naøy ñeå caùc em lónh hoäi ñöôïc kieán thöùc veà tính chaát laøm maát maøu dung dòch nöôùc broâm. Toâi coù theå höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm ñeå nhaän ra khí naøo tham gia phaûn öùng ñaõ laøm maát maøu dung dòch nöôùc broâm maøu da cam, khí naøo seõ khoâng tham gia phaûn öùng. Toâi coù theå giaûi thích cho caùc em hieåu roõ phaûn öùng vôùi eâtilen vôùi broâm trong dung dòch coøn ñöôïc goïi laø phaûn öùng coäng. Ví duï: Coù 2 bình maát nhaõn ñöïng hai chaát khí meâtan vaø eâtilen. Chæ duøng dung dòch broâm coù theå phaân bieät ñöôïc hai chaát khí treân khoâng? Toâi ñaët caâu hoûi: CH 4 vaø C2H4 chaát khí naøo tham gia phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch broâm? Caùc em traû lôøi: Khí eâtilen tham gia phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch broâm. Toâi höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm: daãn 2 khí loäi qua dung dòch broâm coù maøu da cam. Caùc em quan saùt roõ hieän töôïng. Toâi ñaët caâu hoûi: Chaát khí naøo laøm maát maøu dung dòch broâm? Caùc em traû lôøi: Khi eâtilen laøm maát maøu dung dòch broâm. Caùc em coù theå keát luaän deã daøng chaát khí coøn laïi laø meâtan khoâng tham gia phaûn öùng vôùi dung dòch broâm. */ Ñoái vôùi tính chaát hoùa hoïc cuûa ñöôøng glucoâzô vaø ñöôøng saccaroâzô (ôû baøi 50 trang 151 vaø baøi 51 trang 153 SGK Hoùa 9) Khi giaûng daïy phaàn naøy caùc em khoù phaân bieät ñöôïc ñaâu laø ñöôøng glucoâzô, ñaâu laø ñöôøng saccaroâzô vì caû hai ñeàu laø chaát keát tinh maøu traéng, coù vò ngoït, tan nhieàu trong nöôùc. Ñeå lónh hoäi ñöôïc kieán 8 thöùc naøy cho caùc em veà tính chaát khaùc bieät giöõa ñöôøng glucoâzô, vaø ñöôøng saccaroâzô. Trong tröôøng hôïp naøy toâi höôùng daãn caùc em laøm thí nghieäm ñeå caùc em nhaän thaáy raèng sau phaûn öùng coù chaát maøu saùng baïc baùm leân thaønh oáng nghieäm. Ví duï: Neâu phöông phaùp phaân bieät 3 dung dòch sau: glucoâzô, röôïu eâtilic, saccaroâzô. Toâi ñaët caâu hoûi: Trong 3 dung dòch treân, dung dòch naøo taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch AgNO3 trong NH3. Caùc em traû lôøi: Dung dòch glucoâzô taùc duïng ñöôïc vôùi dung dòch AgNO3 trong NH3. Toâi ñaët caâu hoûi: Hai dung dòch naøo coøn laïi khoâng tham gia phaûn öùng? Caùc em deã daøng keát luaän ñoù laø dung dòch saccaroâzô vaø dung dòch röôïu eâtilic khoâng tham gia phaûn öùng. Toâi ñaët caâu hoûi: Laøm theá naøo ñeå phaân bieät ñöôïc dung dòch saccaroâzô vaø röôïu eâtilic? Neáu caùc em khoâng phaân bieät ñöôïc thì baèng caùch toâi cho vaøi gioït H2SO4 vaøo 2 dung dòch coøn laïi, ñun noùng moät thôøi gian roài cho dung dòch AgNO3 trong NH3 vaøo. Caùc em seõ quan saùt roõ hieän töôïng. Toâi ñaët vaán ñeà: Dung dòch naøo coù phaûn öùng traùng baïc? Caùc em traû lôøi: Dung dòch saccaroâzô coù phaûn öùng traùng baïc. Toâi ñaët caâu hoûi: Vaäy dung dòch coøn laïi laø gì? Coù tham gia phaûn öùng khoâng? Caùc em seõ deã daøng keát luaän: dung dòch coøn laïi laø röôïu eâtilic, khoâng coù tham gia phaûn öùng. Qua moät thôøi gian thöïc hieän caùc giaûi phaùp treân, toâi nhaän thaáy roõ raøng khi kieåm tra laïi kieán thöùc cuûa caùc em, boä moân hoùa hoïc ñaït keát quaû nhö sau: - Naêm hoïc 2006 – 2007 qua keát quaû thoáng keâ boä moân hoùa hoïc 9 vôùi toång soá 62 em, xeáp loaïi cuoái naêm nhö sau: 9 + Gioûi : 10 Tyû leä: 16,1% + Khaù : 20 Tyû leä: 32,2% + TB : 31 Tyû leä: 50% +Yeáu :4 Tyû leä: 1,7% III. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Ñeå thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp cho töøng vaán ñeà ñöôïc neâu treân, toâi ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm sau: - Giaùo vieân khoâng neân noùng voäi, bi quan, chaùn naûn, maø caàn phaûi kieân trì, nhaãn naïi ñeå vöôït qua moïi khoù khaên vì caùc em khoâng tích cöïc chuû ñoäng trong hoïc taäp, neân böôùc ñaàu chaát löôïng coøn thaáp. - Giaùo vieân phaûi chuaån bò toát baøi daïy tröôùc khi leân lôùp, khi ñöùng lôùp giaûng baøi hoaëc chöõa caùc baøi taäp khoâng bò luùng tuùng, phaûi coù keá hoaïch chu ñaùo. - Caàn taïo khoâng khí thoaûi maùi, töôi vui, ñoäng vieân nhaèm höùng thuù, kích thích caùc em. - Giaùo vieân phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra baèng caùch goïi caùc em leân baûng chöõa caùc baøi taäp, thöôøng xuyeân kieåm tra laïi kieán thöùc ñaõ hoïc coù lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc môùi. - Giaùo vieân caàn ñoäng vieân khen ngôïi, khuyeán khích caùc em hoïc toát baèng caùch cho ñieåm cuï theå ñeå caùc em maïnh daïn xung phong vaø ñoäng vieân uoán naén söûa chöõa kòp thôøi khi coøn chöa thöïc hieän toát. Beân caïnh nhöõng kinh nghieäm treân, toâi nhaän thaáy coøn nhöõng khoù khaên trong quaù trình thöïc hieän caùc giaùi phaùp ñoù laø do tröôøng hoïc toâi chöa coù phoøng thí nghieäm, neân coù moät soá thí nghieäm chöa thöïc hieän ñöôïc treân lôùp neân phaàn naøo cuõng khoâng gaây ñöôïc höùng thuù vieäc hoïc boä moân hoùa hoïc, ít nhieàu cuõng laøm aûnh höôûng ñeán chaát löôïng hoïc taäp vaø phaùt trieån tö duy, trí tìm toøi vaø kyõ naêng quan saùt, nghieân cöùu cuûa caùc em. IV. KEÁT THUÙC VAÁN ÑEÀ: Qua quaù trình thöïc hieän caùc giaûi phaùp vöøa neâu treân, toâi nhaän thaáy vieäc laøm cuûa toâi trong thôøi gian qua coù taùc duïng maïnh meõ, 10 nhaèm giuùp caùc em ghi chính xaùc caùc coâng thöùc hoùa hoïc, vaän duïng toát kieán thöùc veà ñieàu kieän xaûy ra ôû phaûn öùng trao ñoåi ñeå vieát ñuùng caùc phöông trình phaûn öùng; nhaän bieát nhaïy beùn caùc chaát sinh ra sau phaûn öùng qua maøu saéc, suûi boït khí, chaát keát tuûa, vaän duïng toát kieán thöùc baøi hoïc coù lieân quan ñeán ñôøi soáng thöïc teá. Töø ñoù giuùp caùc em thaáy ñöôïc hoïc theo phöông phaùp ñoåi môùi laø phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc vaø töï giaùc cuûa caùc em. Treân ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm nhoû cuûa toâi, trong luùc giaûng daïy boä moân hoùa hoïc Hoùa 9 töø naêm hoïc 2005 – 2006 ñeán nay, toâi nhaän thaáy coù nhieàu chuyeån bieán toát. Toâi raát mong raèng caùc baïn ñoàng nghieäp seõ trao ñoåi, ñoùng goùp vaø xaây döïng ñeå kinh nghieäm cuûa toâi ngaøy caøng hoaøn thieän vaø ñaït chaát löôïng cao hôn. Cuoái lôøi toâi khoâng bieát noùi gì hôn laø xin chuùc caùc baïn ñoàng nghieäp, khi böôùc vaøo naêm môùi luoân luoân vui veû, doài daøo söùc khoûe, haïnh phuùc vaø hoaøn thaønh xuaát saéc moïi nhieäm vuï ñöôïc giao, toâi thaønh thaät caùm ôn! YÙ KIEÁN BAN GIAÙM HIEÄU Phong Naãm, ngaøy 21 thaùng12 naêm 2007 Ngöôøi vieát HUYØNH VAÊN ÑÖÙC 11
- Xem thêm -