Tài liệu Mau giay chung nhan tn tam thoi (r) (1) (1)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng……năm…… GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Tạm thời) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Chứng nhận sinh viên: Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính: Lớp: Khóa học: Ngành đào tạo: Hình thức đào tạo: Đã được công nhận tốt nghiệp đại học và cấp bằng cử nhân theo Quyết định số……../QĐ-ĐHCĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Điểm trung bình chung học tập: Xếp loại tốt nghiệp: Hiện tại, sinh viên đang chờ cấp bằng tốt nghiệp. Giấy chứng nhận này có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày cấp. KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Đinh Thị Mai TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày……tháng……năm…… GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG (Tạm thời) HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Chứng nhận sinh viên: Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính: Lớp: Khóa học: Ngành đào tạo: Hình thức đào tạo: Đã được công nhận tốt nghiệp cao đẳng và cấp bằng cử nhân cao đẳng theo Quyết định số……../QĐ-ĐHCĐ của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Điểm trung bình chung học tập: Xếp loại tốt nghiệp: Hiện tại, sinh viên đang chờ cấp bằng tốt nghiệp. Giấy chứng nhận này có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày cấp. KT.HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS Đinh Thị Mai
- Xem thêm -