Tài liệu Mẫu đề tin học văn phòng

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 540 |
  • Lượt tải: 0
hoctranquoc

Tham gia: 29/11/2017

Mô tả:

MẪU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÊN MÁY VI TÍNH (Dùng để thí sinh tham khảo) Câu hỏi 1: Virus máy tính có khả năng: a. Tự sao chép để lây nhiễm b. Lây lan qua máy quét (Scanner) c. Lây lan qua màn hình d. Lây qua máy in Câu hỏi 2:Trong Microsoft Excel, công thức =SUM(9,MIN(5,6),MAX(5,2)) kết quả là: a. 6 b. 19 c. 9 d. 27 Câu hỏi 3: Trang web nào dưới đây không phải là trang tìm kiếm (máy tìm kiếm) thông tin a. www.bing.com b. www.Yahoo.com c. www.vnexpress.net d. www.ask.com Câu hỏi 4: Trong Microsoft PowerPoint, cách nào sau đây không phải là cách tạo ra một bản trình diễn mới (Presentation): a. Dùng template b. Dùng chức năng Scan\In Slides c. Tạo một bản trình diễn trắng. d. Dùng chức năng AutoContent Wizard Câu hỏi 5: Trong Microsoft Outlook, khi nhận được một thư, để chuyển tiếp thư đó đến một người khác, ta nhấn nút: a. Send 1 b. Forward c. Reply d. Compose Câu hỏi 6: Người và máy tính giao tiếp thông qua: a. Tất cả đều đúng b. RAM c. Bàn phím và màn hình d. Hệ điều hành Câu hỏi 7: Trong Microsoft Excel để sắp xếp dữ liệu trong trang bảng tính (Sheet), ta thực hiện: a. Chọn lệnh Data\Sort b. Chọn lệnh Data\Table c. Chọn lệnh Data\Form d. Chọn lệnh Data\Filter Câu hỏi 8: Thiết bị nào sau đây được gọi là thiết bị đầu ra (Output Device)? a. Màn hình b. Con chuột c. Máy quét d. Bàn phím Câu hỏi 9: Trong Microsoft Excel, để đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành ký tự thường (vd: đổi “THI TUYEN” thành “thi tuyen”), ta sử dụng hàm a. TEXT b. LOWER c. UPPER d. PROPER Câu hỏi 10: Trong Microsoft Outlook, khi nhận được một thư, để trả lời thư cho người gửi ta nhấn nút: a. Forward b. Reply 2 c. Compose d. Send Câu hỏi 11: Trang chủ là gì? a. Là một trang web đầu tiên của Website b. Là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau c. Là địa chỉ của Website d. Tất cả các câu đều đúng Câu hỏi 12: Trong Microsoft Word, nếu muốn có một khối văn bản đã chọn (đã đánh dấu bằng cách bôi đen) được in theo kiểu chữ nghiêng, gạch chân, ta có thể làm như sau: a. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I trên thanh công cụ b. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, I, U trên thanh công cụ c. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu I, U trên thanh công cụ d. Bấm trỏ chuột vào ký hiệu B, U trên thanh công cụ Câu hỏi 13: Trong Microsoft Excel, hàm HLOOKUP dùng để a. Tìm kiếm giá trị theo hàng của vùng chọn b. Tìm kiếm giá trị theo cột của vùng chọn c. Đếm các có chứa dữ liệu trong một vùng dữ liệu d. Chỉ ra vị trí của một giá trị trong một vùng dữ liệu Câu hỏi 14: Trong Microsoft Excel, tại một ô đánh vào công thức: =“Đoàn”&“kết”; kết quả sẽ là: a. Đoàn kết b. Đoàn&kết c. Đoànkết d. Đoàn”&“kết Câu hỏi 15: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ: a. Trên bộ nhớ ngoài b. Trong CPU c. Trong ROM d.Trong RAM 3 Câu hỏi 16: Trong Microsoft Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta thực hiện: a. File\Page Setup\Portrait b. File\Page Setup\Left c. File\Page Setup\Landscape d. File\Page Setup\Right Câu hỏi 17: Thiết bị nào sau đây được gọi là thiết bị đầu vào (Input Devices)? a. Máy in b. Màn hình c. Loa d. Webcam Câu hỏi 18: Trong Microsoft PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới vào tập tin trình diễn (Presentation) ta dùng lệnh: a. Insert\Slides from files b. Insert\New Slide c. File\New d. Insert\Slide Number Câu hỏi 19: Trong Microsoft Word, để xóa dòng đang chọn trong bảng (Table), ta thực hiện: a. Chọn lệnh Table\Delete\Columns b. Chọn lệnh Table\Delete\Rows c. Chọn lệnh View\Columns d. Chọn lệnh Tools\Delete\Cell Câu hỏi 20: Trong Microsoft Word, dùng tổ hợp phím Ctrl + PageUp để: a. Đến đầu trang b. Đến trang trước c. Đến trang kế tiếp d. Đến cuối trang 4 Câu hỏi 21: Trong Microsoft Word, sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P, để: a. Di chuyển đến trang cần tìm b. In văn bản c. Về trang sau d. Di chuyển đến cuối trang Câu hỏi 22: Trong Microsoft Excel, công thức =MAX(14,9,AVERAGE(7,3,32)) a. 19 b. 14 c. 32 d. 7 Câu hỏi 23: Trong soạn thảo văn bản Mirosoft Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện: a. File\Save As b. Window\Save As c. Window\Save d. File\Save Câu hỏi 24: Trong Microsoft Excel, hàm nào trong các hàm sau đây không thuộc trong nhóm hàm điều kiện: a. IF b. OR c. SUMIF d. COUNTIF Câu hỏi 25: Trong hệ điều hành Windows XP, tên của thư mục được đặt theo nguyên tắc: a. Bắt buộc phải có phần mở rộng b. Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục c. Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệp d. Bắt buộc không được có phần mở rộng 5
- Xem thêm -