Tài liệu M4-phieu danh gia cong tac bdtx[2]

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 160 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Mẫu M4 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014 Họ và tên giáo viên: ..........................................................................Tổ chuyên môn………….............................................................. Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá Mã mô đun (1) Nội dung bồi dưỡng 1 Nội dung bồi dưỡng 2 Mã MD1:……………………….. Nội dung Mã MD2:……………………….. bồi dưỡng 3 Mã MD3:……………………….. Tiêu chí 1 Mã MD4:……………………….. Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa (2) Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 5đ Tiêu chí 2 Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 (3) 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5đ 5 5đ 5đ 5đ ĐTB = (4xA+4xB+C+D+E+F):12 Điểm do GV tự đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (4) 5 5 4 5 4 5 5 5 10 5 5 5 (5) 10 ĐTB 9.6 Điểm do tổ CM đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (6) (7) Điểm do nhà trường đánh giá Điểm Điểm tiêu chí tổng (8) (9) Ký hiệu điểm tương ứng với nội dung và mô đun (10) A 9 B 9 C 10 D E 10 F ĐTB ĐTB Xếp loại: ................................................ Ngày…….tháng…..năm 20…. ( hướng dẫn đánh giá chi tiết ở mặt sau). Mẫu M4 Giáo viên tự đánh giá (Ký, ghi họ tên) ( hướng dẫn đánh giá chi tiết ở mặt sau). Tổ chuyên môn (Ký, ghi họ tên) Ban đánh giá BDTX (Ký, ghi họ tên) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 1. Tiêu chí và thang điểm: Đánh giá nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 theo 2 tiêu chí sau: - Tiêu chí 1: Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (thang điểm: 5 điểm); - Tiêu chí 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (thang điểm: 5 điểm). Cho điểm từng tiêu chí vào các cột (4), (6) và (8), cộng điểm tổng 2 tiêu chí (ứng với mỗi nội dung, mô đun) và ghi điểm tổng vào các cột (5), (7) và (9). Ghi chú: Những nội dung giáo viên tham gia các lớp BD tập trung do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức, được cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết quả thì kết quả đó được giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường lấy để ghi vào cột Điểm tổng (đối với các điểm C, D, E, F) hoặc làm cơ sở để cho điểm các tiêu chí (đối với các điểm A, B). 2. Tính điểm trung bình kết quả BDTX: Ký hiệu điểm nội dung 1; nội dung 2; điểm mô đun thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư (theo thứ tự đăng ký trong kế hoạch của mỗi giáo viên) lần lượt là A, B, C, D, E, F thì điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB) được tính theo công thức: ĐTB=(4xA+4xB+C+D+E+F):12. Điểm trung bình được làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 3. Xếp loại: Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX cá nhân và có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên: - Loại Giỏi: Có ĐTB từ 9 đến 10 và không có điểm thành phần nào dưới 7; - Loại Khá: Có ĐTB từ 7 đến dưới 9 và không có điểm thành phần nào dưới 6; - Loại TB: Có ĐTB từ 5 đến 7 và không có điểm nào dưới 5; - Không hoàn thành kế hoạch (KHT): Các trường hợp khác.
- Xem thêm -