Tài liệu Giao an gia dinh (lan)

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm noN QU¶NG PHó Líp A4(5-6 TUæI) Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : GIA §×NH Thêi gian thùc hiÖn: 4 tuÇn (Tõ ngµy 19/10 ®Õn 13/11/2015) Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thao QuyÓn 3 N¨m häc: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH TUẦN TUẦN 1: GIA ĐÌNH TÔI. ( Từ ngày 19/10- 23/10/2015) I.ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm B¶n th©n. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. II.THỂ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kü n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy . 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, gậy, nơ, băng đĩa... 3.Hướng dẫn:  Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC.  Trọng động: Tập kết hợp với bài “ cả nhà đều yêu”. 1.§éng t¸c h« hÊp: 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 3: §¸nh xoay trßn 2 c¸nh tay ( cuén len) +§øng th¼ng, 2 tay ®Ó tríc ngùc+ 2 c¸nh tay xoay trßn vµo nhau. + Gi¬ 2 tay lªn cao. + H¹ 2 tay xuèng 3. §éng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 3: §a ch©n ra c¸c phÝa §øng th¼ng, 2 tay chèng h«ng + Mét ch©n lµm trô, chan kia ®a lªn phÝa tríc. + §a mét ch©n vÒ phÝa sau. + §a sang ngang. + §a ch©n vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. §æi ch©n lµm trô, bËt tiÕp. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông - §éng t¸c 3: Nghiªng ngêi sang bªn §øng th¼ng, 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai. + Nghiªng ngêi sang ph¶i. + nghiªng ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i theo ngêi. 5. BËt §T1: BËt lªn xuèng.( Ch©n s¸o) III.HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung - Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, gia đình đi chơi. NÊu ¨n: cách bày món ăn trong gia đình. B¸n hµng, mời khách mua ... - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. Yªu cÇu - §å dïng gia ®×nh - §å ch¬i nÊu ¨n, ®å ch¬I b¸n hµng,các loại rau,quả ChuÈn bÞ * Thảo Luận Trước khi chơi - Trß chuyÖn về chủ đề, nội dung chơi, giới thiệu các góc chơi * Quá trình trẻ chơi: - Gîi më ®Ó trÎ tham gia vai ch¬i - Quan s¸t trÎ ch¬i - Híng dÉn trÎ ch¬i - §éng viªn, khuyÕn khÝch - Híng dÉn c¸ nh©n. rÌn kÜ n¨ng riªng cho tõng trÎ 1.Gãc ph©n vai * Nhận xét buổi 2.Gãc x©y dùng-L¾p ghÐp -Hµng rµo, c©y hoa, L¾p ghÐp c¸c kiÓu nhµ, th¶m cá, sái ®¸, ống c¸c khu«n viªn ,vên hoa, hút,ốngc2,vỏ vên c©y.... ngao,gạch... - TrÎ biÕt sö dông c¸c -§å ch¬i l¾p ghÐp. nguyªn liÖu cã s½n, phÕ -C¸c lo¹i khèi liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c kiÓu nhµ, khu«n viªn vên hoa, vên c©y. chơi: ch¬i kÜ n¨ng ch¬i. pp tiÕn hµnh 3.Gãc t¹o h×nh - BiÕt sö dông c¸c kü - Bót s¸p, giÊy mµu, n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in ®Êt nÆn, h×nh vÒ c¸c lo¹i ®å dïng - H×nh mÉu VÏ, xÐ d¸n gia ®×nh tranh vÒ gia ®×nh, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng gia ®×nh, nÆn ®å dïng gia ®×nh Hát hoặc biÓu diÔn c¸c - Bé dông cô ©m nh¹c bµi h¸t đã thuéc về chñ ®Ò, 4.Gãc ©m - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét nh¹c c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. §äc chuyÖn vÒ gia ®×nh, - TrÎ biÕt c¸ch cÇm c¸c bµi ca dao tôc s¸ch vµ më s¸ch. 5.Gãc s¸ch ®äc ng÷ vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch - KÓ chuyÖn theo vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi tranh víi sù s¸ng t¹o theo tranh Vï cña m×nh. Lµm biÓu ®å chiÒu cao, BiÕt c¸ch lµm biÓu ®å c©n nÆng. T×m ®å dïng chiÒu cao, c©n nÆng. 6.Gãc trong tói vµ ®o¸n xem®ã ®o¸n ®îc vµ nãi ®îc khoa häc- lµ ®å dïng g×, lµm b»ng c«ng dông, chÊt liÖu chÊt liÖu g×? Ph©n lo¹i cña ®å dïng. toán c¸c kiÓu - T/h 1 sè kü n¨ng l/® Gieo h¹t ,ch¨m sãc c©y ë ®¬n gi¶n ®Ó c/s c©y ë gãc thiªn nhiªn. gãc thiªn nhiªn. Ph©n lo¹i ®å dïng theo - BiÕt sù h¬n kÐm vÒ Gãc thiên c«ng dông, xÕp sè lîng sè lîng c¸c thµnh c¸c thµnh viªn trong g/® viªn trong gia ®×nh nhiên tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. §å dïng g/®. - S¸ch, truyÖn vÒ gia ®×nh - Tranh ¶nh, häa b¸o... Bót,giÊy,thíc ®o,tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. §å dïng g/®. - X« níc, b×nh tíi, kh¨n lau… KÕ Ho¹ch Ngµy I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh. KPKH: Thứ 2/19/10/2015 - H§C: Gia ®×nh cña ch¸u - H§KH: ¢N, To¸n, v¨n häc 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia ®×nh m×nh ®Þa chØ n¬i ë mèi quan hÖ c¸c thµnh viªn, trong gia ®×nh ®èi víi trÎ («ng bµ bè mÑ anh chÞ em) - BiÕt c«ng viÖc cña mçi ngêi trong gia ®×nh c«ng lao va sù quan t©m cña c¸c thµnh viªn - BiÕt gia ®×nh cã tõ 3con lµ gia ®×nh ®«ng con b- Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng trong giao tiÕp øng xö. Phï hîp víi truyÒn thèng v¨n ho¸ trong gia ®×nh c- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ lßng yªu quý, ch¨m sãc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt lÔ phÐp víi nh÷ng ngêi bÒ trªn. 2. ChuÈn bÞ: * Cña trÎ: - Mçi trÎ cã mét bé l« t« d©n sè. - Mçi trÎ mang mét ¶nh chôp c¶ gia ®×nh. * Cña c«: Tranh ¶nh, bµi th¬, c©u ®è vÒ gia ®×nh. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * trÎ ch¬i kªt hîp * H§1: æn ®Þnh * Ch¬i gia ®×nh t«m +Võa ch¬i vÒ g×? ®äc lêi. tæ chøc * TrÎ trß chuyÖn * H§2: T×m hiÓu * C« gîi ®Ó trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh +Gia ®×nh con mÊy ngêi ? cïng c« vµ giíi vÒ c¸c thµnh thiÖu vÒ gia ®×nh viªn trong gia + Anh chÞ bao nhiªu tuæi? häc líp mÊy? m×nh. ®×nh - TrÎ nªu ®©ú ®ñ +Bè con tªn g× ? lµm nghÒ g× ? hä tªn cña m×nh vµ +MÑ con tªn gi ? lµm nghÒ g× ? cña bè mÑ. +trong líp m×nh ai ®· ®îc lµm anh chÞ? - C¶ líp ®äc +Anh chÞ em cã th¬ng yªu nhau kh«ng? - NhÆt rau quÐt Cho trÎ ®äc th¬ “Lµm anh” nhµ tr«ng em... +Hµng ngµy c¸c con thêng lµm g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ vµ mäi ngêi trong gia ®×nh? *Gi¸o dôc:Trong gia ®×nh b« mÑ ®ªu rÊt yªu th¬ng ch¨m lo cho c¸c con tõng li tõng tý vµ lµm viÖc vÊt v¶ ®Ó nu«i c¸c con ¨n häc .Cßn bæn phËn cña c¸c con cÇn lµm g× ®Ó cha mÑ vui lßng ? - Cho trÎ h¸t : C¶ nhµ th¬ng nhau * 3, 4 trÎ nhËn xÐt * Tranh 1: G§ cã 3 ngêi: bè, mÑ, con * H§3: QS tranh + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? - Cho trÎ ®Õm sè vµ ®µm tho¹i + Gåm nh÷ng ai? ngêi trong tranh theo tranh - Tranh 2: G§ cã 4 ngêi (t¬ng tù) - Tranh 3: G§ cã 5 ngêi - 2, 3 trÎ nhËn xÐt - Cho trÎ so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 g® (g® 1 con, g® 2 con); (g® 2 con, g® 3 con)... - Hái trÎ g® b¹n nµo cã 2 con, g® b¹n nµo cã 3con - Cho trÎ biÕt g® cã tõ 1-2 con lµ g® Ýt con bè mÑ ®ì vÊt v¶ nhiÒu h¬n vµ ngîc l¹i - Lång gd d©n sè - Më réng: Cho trÎ biÕt ®¹i g® lµ g® cã nhiÒu thÕ hÖ («ng, bµ, bè, mÑ,...). Trong mçi g® mÆc dï Ýt ngêi hay ®«ng ngêi, ai ai còng th¬ng yªu vµ quý träng nhau: bè mÑ ch¨m sãc con c¸i, con c¸i ph¶i biÕt yªu quý, v©ng lêi bè mÑ, «ng bµ, ngêi trªn mçi g® lµ 1 tæ Êm. - Cho trÎ h¸t: Tæ Êm gia ®×nh * TrÎ ch¬i trß ch¬i * Trß ch¬i 1: Mèi quan hÖ trong gia ®×nh *H§4: Trß ch¬i - XÕp c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh theo thø theo y/ c cña c«. - TrÎ sö dông l«t« tù quan hÖ (viÕt sè t¬ng øng). ®Ó thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c«. * Trß ch¬i 2: T×m vÒ ®óng nhµ - TrÎ høng thó - C« nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i tham gia trß ch¬i. * GD: Trong gia ®×nh cña c¸c con kh«ng chØ - TrÎ nghe c«. cã «ng bµ, bè mÑ mµ cßn cã c« d×, chó b¸c n÷a, ®è lµ nh÷ng ngêi hä hµng th©n thuéc cña chóng ta, lu«n gÇn gòi bªn ta t¹o thµnh mét tæ - H¸t vµ vËn ®éng Êm gia ®×nh. - H¸t: Tæ Êm gia ®×nh II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã chñ ®Ých: Quan s¸t khu nÊu ¨n cña nhµ trêng - Môc ®Ých: TrÎ biÕt c¸ch s¾p xÕp ®å dïng trong khu nÊu ¨n, biÕt c¸c lo¹i ®å dïng cã trong nhµ bÕp, nh÷ng ®å dïng nguy hiÓm. - §µm tho¹i: + Trong bÕp cã nh÷ng g×? + C¸c b¸c s¾p xÕp nh thÕ nµo? + Nåi c¸c b¸c ®Ó ®©u? + V× sao ph¶i ®Ó nh vËy? + T¹i sao ph¶i ®Ó dao lªn cao? 2. Chơi vận động: Trò chơi 1 : Chuyền bóng bằng 2 chân. Luật chơi:dùng 2 bàn chân lấy bóng Cách chơi:Chia trẻ làm 2 đôi hình hàng dọc.trẻ nọ cách trẻ kia0,5-0,6m.Khi có hiệu lệnh bắt dầu,tất cả trẻ đều nằm xuống.TRẻ dầu tiên dùng 2 bàn chân cắp lấy quả bóng rồi chuyền bóng qua đầucho bạn nằm sau.Những trẻ nằm sau dùng bàn chângiữ bóng và chuyển tiếp cho tới hết.trẻ cuối cung lấy bóng dùng 2 tay cầm bóng và chạy đứng lên phía đầu hàng.Đội nào xong trước là thắng cuộc. Trò chơi 2:Rồng rắn lên mây - Luật chơi : Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". -Cách chơi : Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao: "Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi.Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua. . 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y… c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc to¸n: Ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh. . 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh. 5.Góc thiên nhiên:Chăm sóc cây,nhạt lá ,bắt sâu cho cây IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm albun gia ®×nh cña c¶ líp. - Làm quen bài míi:TH NÆn c¸i cốc. *Đánh giá trẻ cuối ngày .............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Thø 3 ngµy 21/10/2014 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC - H§C: Lµm quen ch÷ c¸i e,ª - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. Ch¬i XÕp ch÷ theo hiÖu lÖnh 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸ch NhËn ra ©m vµ ch÷ c¸i ®· häc trong tiÕng, tõ trän vÑn thÓ hiÖn néi dung cña chñ ®Ò. b- Kü n¨ng: TrÎ biÕt m« t¶ ®êng nÐt ch÷ e, ª. TrÎ biÕt sö dông vËn ®éng trß ch¬i ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ch÷ c- Th¸i ®é: Høng thó tham gia häc bµi, biÕt gi÷ g×n c¸c ®å dïng trong gia ®×nh.TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp 2.chuẩn bị - Đồ dùng của cô: Thẻ chữ cái to, bảng cài, giáo án điện tử, que chỉ, Máy tính, nhạc một số bài hát về gia đình... - Đồ dùng của trẻ: mỗi trẻ một rổ đựng thẻ chữ cái a,ă,â,e,ê; - 2 cột đích thẳng đứng, quả còn có gắn chữ cái a, ă, â,e, ê - Thẻ số trẻ đeo: Gđ số 1,Gđ số 2 *NDKH: PT nhận thức, vận động… III. TIẾN HÀNH. Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * HĐ1: Ổn đinh tổ chức : Cô giới thiệu chương trình : “Ô cửa bí mật” - Trẻ cùng hào hứng giới thiệu các Gđ tham gia Gđ số 1,2, giới thiệu người dẫn chương trình cô Lâm Lan.Tham gia chương trình có các cô giáo trong ban giám hiệu..... - Giới thiệu các phần chơi: Phần 1:Giao lưu và khám phá Phần 2:Vui cùng gia đinh Phần 3:Gia đình trổ tài  HĐ2: Giao lưu và khám phá . Để bước vào chương trình vui ve xin mời 2 Gđ cùng hát giao Trẻ hát lưu bài hát hát quen thuộc chương trình “Cả nhà thương nhau” Cô tuyên dương - Để biết xem chương trình đem đến cho 2 Gđ điều bí mật gì cô mời 2 gđ nhẹ nhàng ngồi xuôngvà hướng mắt lên màn hình nào . Như thường lệ chương trình có 3 ô cửa được đánh số 1,2,3, để dành quyền mở ô cửa xin mời 2 gđ ên oẳn tù tì Gđ số 1 mở ô cửa số 1 nào - Cô hỏi trong ô cửa số 1 có hình ảnh gì ? Em bé là thành viên nhỏ tuổi nhát trong gia đình mình các con thường lam gì cho em nhỉ? Cô giới thiệu tranh: “Em bé” - Cho trẻ nhận xét và đọc từ dưới tranh. - Cho trẻ xem băng từ cô vừa ghép có giống từ trên màn hình ? - Cho trẻ đếm số chữ cái trong từ. - Cho trẻ tìm giúp cô 2 chữ cái giống nhau trong từ “Em bé” . - Cô giới thiệu chữ cái e. Cô phát âm mẫu. Cho trẻ phát âm theo lớp, nhóm, cá nhân. - Cho trẻ tri giác và nhận xét chữ e. Cô giới thiệu cấu tạo chữ e gồm: một nét ngang và một nét cong hở phải. - Giới thiệu chữ e in hoa, in thường và viết thường. Hỏi xem trẻ thấy chữ cái ở đâu? - Cho trẻ phát âm lại. - Cô tuyen dương 2 gđ - Xin mời gđ số 2 mở ô cửa số 2 có hình ảnh gì? + Hình ảnh 2: “Mẹ bế bé” - Cho trẻ nhận xét và đọc từ dưới tranh. - Cho trẻ xem băng từ cô vừa ghép có giống từ trên màn hình ? - Cho trẻ đếm chữ cái trong từ. - Cho trẻ tìm chữ cái gống nhau cô vừa cho các con làm quen và phát âm.chữ e Cô mời 1 trẻ lên rút chữ cái gần giống chữ e - Cô giới thiệu chữ ê. Cô phát âm mẫu. Cho trẻ phát âm theo lớp, nhóm, cá nhân. - Cho trẻ tri giác và nhận xét chữ ê. Cô giới thiệu cấu tạo chữ ê gồm: một nét ngang, một nét cong hở phải và một dấu mũ. - Giới thiệu chữ ê in hoa, in thường và viết thường. - Cho trẻ phát âm lại. Cô tuyên dương gđ Chương trình vẫn còn 1 ô cửa cô xin mời 2 thành viên lên oẳn tù tì dành quyền mở ô cửa số 3 . Ô cửa số 3 có gì? Trẻ đọc ô cửa - Trẻ oẳn tù tì Trẻ mở ô cửa trẻ trả lời - Trẻ đọc từ dưới tranh - Trẻ so sánh - Đếm và nói kết quả - 1 trẻ tìm chữ e - Lắng nghe - Trẻ phát âm - Nhắc lại cấu tạo chữ - Trẻ trả lời - Cả lớp phát âm Trẻ mở ô cửa trẻ trả lời - Đếm và nói kết quả - Trẻ đọc từ dưới tranh - Trẻ so sánh Trẻ rút chữ - trẻ phát âm - 1 nhận xét cấu tạo - Lắng nghe - Trẻ phát âm - Cả lớp phát âm trẻ oẳn tù tì Trẻ mở ô cửa + Cho trẻ so sánh chữ e,ê. Cô cho trẻ nhạn xét điểm giống nhau và khác nhau chữ e, ê Cô khái quát lại. 3. HĐ3:Phần 2: “Vui cùng gia đình”. Trong phần chơi náy chương trình dành tặng 2 Gđ 2 trò chơi - TC1: Thi xem ai nhanh: Cho trẻ giơ thẻ chữ theo cách phát âm, theo cấu tạo chữ. - TC 2:Ai tinh mắt: Trên màn hình có các hình ảnh nhiêm vụ các gđ tinh mắt quan sát xem chữ gì sẽ được ghép vào từ dưới tranh. Phía trên hình ảnh cái ghế ,xe đạp, bếp ga nhung dưới các hình ảnh các từ còn thiếu chữ cái .Phía dưới có chữ cái e, ê,o, ô...Các gia đình quan sát kỹ xem chữ gì đang di chuyển lên để tạo thành từ hoàn chỉnh dưới mỗi hình ảnh Ví dụ:Chữ “Cái gh..” ------chữ ê di chuyển lên Sau mỗi lần cô tuyên dương GĐ 4.HĐ 4: Phần 3: “GĐ trổ tài” Trò chơi: “Ném còn” - Cô nói ý nghĩa trò chơi ném còn ..... - Cô phổ biến luật chơi và cách chơi: Bạn đầu tiên GĐ sẽ đứng vạch xuất phát chọn quả còn có gắn chữ cái giông chữ cái trên đích đội mình nhằm thẳng đích ném. Trò chơi diễn ra trong một bản nhạc khi bản nhạc kết thúc GĐ nào ném nhiều quả con trúng vào đích nhất ,GĐ đó sẽ chiến thắng. Cô bật nhac trẻ chơi ,kết thúc cô kiểm ra kết quả và tuyên dương GĐ chiến thắng 4. HĐ4: Kết thúc. Cô trao quà lưu niệm và nói chương trình ô cửa bí mật đến đây kết thúc .......... - Cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài “ Tổ ấm gia đình ”. Trẻ nhận xét e, ê - Trẻ chơi 2-3 lần - Trẻ chơi Trẻ chơi trò chơi - Vận động nhẹ nhàng I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: T¹O H×NH: - H§C: T¹o h×nh: VÏ Êm pha trµ (mÉu) - H§KH: ¢N H¸t Ng«i nhµ míi, MTXQ, v¨n häc. 1.Môc dÝch yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt vËn dông kü n¨ng vÏ c¬ b¶n ®Ó vÏ mét c¸ch s¸ng t¹o thÓ hiÖn ®Æc ®iÓm næi bËt cña Êm. Miªu t¶ hîp lý c¸c phÇn cña Êm. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng, ®êng nÐt, bè côc, mµu s¾c t¹o h×nh ®Ó vÏ thµnh chiÕc Êm pha trµ mét c¸ch s¸ng t¹o. - Th¸i ®é: TrÎ yªu quý, gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh, yªu quÝ c¸c ®å dïng trong ng«i nhµ cña m×nh. BiÕt tiÕt kiÖm n¨ng lîng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶, yªu quÝ gi÷ g×n vª sinh ®å dung trong nhµ vµ sö dông n¨ng lîng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ: * Cña c«: - Ba tranh vÏ c¸c kiÓu Êm pha trµ kh¸c nhau:1Êm cao,2 Êm thÊp ,3 Êm h×nh trô. - Bµi th¬, c©u ®è , bµi h¸t vÒ chñ ®iÓm. * Cña trÎ: - Vë t¹o h×nh, s¸p mµu, bµn ghÕ ®óng qui c¸ch - §µn oocgan, mét sè bµi th¬, bµi h¸t vÒ ng«i nhµ, gia ®×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn ®Þnh * Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi * TrÎ høng thó. “Ch¬ng tr×nh vui cïng s¾c mµu” tæ chøc + Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. + Giíi thiÖu vßng ch¬i + Chñ ®Ò ch¬i : BÐ lµm ho¹ sü - TrÎ nghe híng dÉn trß ch¬i. * H§2: Quan s¸t * Vßng 1: T×m ®Ò tµi Trong vßng ch¬i nµy 2 ®éi cïng tranh gîi ý thÓ hiÖn mét bµi th¬ vµ tr¶ lêi c©u hái do ch¬ng tr×nh ®a ra - Cho trÎ ®äc bµi th¬: “Em yªu - §äc th¬. nhµ em “. - Cïng c¸c b¹n trß chuyÖn. + Võa ®äc bµi th¬ nãi vÒ g×? + Nhµ c¸c con ë ®©u lµ nhµ ngãi hay nhµ tÇng? + H·y kÓ vÒ nhµ cña m×nh ? + T×nh c¶m cña con víi ng«i nhµ thÕ nµo? - C« lång gi¸o dôc m«i trêng vµ - §a ra ý kiÕn cña m×nh. tiÕt kiÖm n¨ng lîng níc vµ ¸nh s¸ng. *Cho trÎ ®i th¨m triÓn l·m c¸c * TrÎ quan s¸t tranh ¶nh, m« ®å dïng trong ng«i nhµ ë qua h/ h×nh c¸c kiÓu Êm. - Quan s¸t vµ th¶o luËn cïng ¶nh vi ®eo clip. - C« vµ trÎ lÇn lît quan s¸t c¸c c«. bøc tranh c« ®· chuÈn bÞ vµ cïng th¶o luËn mµu s¾c, bè côc cña tranh + Tranh vÏ g×? +Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc Êm - TrÎ nªu ý tëng cña m×nh. nµy? + Xung quanh Êm ntn? + Êm dïng ®Ó lµm g×? + Lµ ®å dïng ®Ó lµm g×?... - Con cã muèn vÏ vÒ chiÕc Êm ®Ñp nh nµy kh«ng? *H§3: TrÎ thùc - Con sÏ vÏ nh thÕ nµo? *Vßng 2:ThÓ hiÖn tµi n¨ng hiÖn - C« vÏ mÉu + ph©n tÝch C« sÏ vÏ th©n Êm tríc võa vÏ võa NÐt g¹ch ngang trªn lµm miÖng ph©n tÝch Th©n Êm h×nh g×? NÐt cong nhá ©m, nÐt g¹ch ngang díi lµm ®¸y ë trªn lµm n¾p Êm. Vßi Êm vÏ Êm, nÐt cong tr¸i, nÐt cong b»ng 2 nÐt cong lîn ph×nh ra ë ph¶i.... phÝa díi nèi vµo th©n Êm, vµ 2 nÐt cong nèi vµo th©n ë phÝa tay ph¶i ®Ó lµm tay cÇm. Ngoµi ra ®Ó Êm xinh ®Ñp vµ xinh x¾n c« vÏ thªm hoa, c¸,... ®Ó trang trÝ ©m thªm ®Ñp. * TrÎ thùc hiÖn : C« híng dÉn trÎ * TrÎ thùc hiÖn ý tëng cña c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót. -C« híng dÉn riªng víi nh÷ng trÎ m×nh. cßn lóng tóng. - Trong qu¸ tr×nh trÎ vÏ, c« më * H§4: NhËn xÐt nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung. s¶n phÈm * Vßng 3: B×nh xÐt vµ trao gi¶i. * Cho trÎ trng bµy s¶n phÈm, * TrÎ nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n. quan s¸t vµ nhËn xÐt: + Con thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? S¶n phÈm nµo gièng mÉu cña c«...? - H¸t “Tæ Êm gia ®×nh”. - Sau ®ã, c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã môc ®Ých: Quan s¸t c©y c¶nh , c/s c©y c¶nh trong gia ®×nh - Môc ®Ých y/c: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i c©y c¶nh trong gia ®×nh, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng c©y g×? + §©y lµ c©y g×? + Con biÕt g× vÒ c©y nµy? + C©y nµy cã t¸c dông g×? + Trong gia ®×nh cßn c©y g× n÷a? + §Ó c©y c¶nh lu«n ®Ñp th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y, c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. 5. Gãc to¸n: ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông , xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - Lµm quen bµi míi:To¸n nhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6 nhËn biÕt sè6 - Ch¬i tù do *§¸nh gi¸:........................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Thø 4 ngµy 22/10/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH Hoạt động chính: Truyện “ Ba c« g¸i ” Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1.Mục đích yêu cầu. * Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu truyện: Cô út hiếu thảo thì được hưởng hạnh phúc, 2 cô chị không hiếu thảo nên bị nhận hậu quả xấu. * Kỹ năng: - Trẻ thuộc 1 vài lời thoại dễ trong câu truyện. kể lại được truyện - Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng và khả năng sáng tạo. * Thái độ: - Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện. - Mạnh dạn, tự tin, tích cực hoạt động nhóm.. 2. Chuẩn bị * Cho cô: - Bộ tranh minh hoạ truyện. - Que chỉ, đàn, 1 số bài hát thuộc chủ đề. * Cho trẻ: - Tâm thế thoải mái khi tham gia hoạt động. Bộ thẻ chữ cái. Tranh để trẻ ghép 3 . Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1. Gây hứng thú. * Trẻ chú ý lắng nghe. * Giới thiệu chương trình “Vườn cổ tích” - Giới thiệu 2 đội chơi - Giới thiệu vòng chơi * Vòng 1: Tìm đề tài. - Cho 2 đội thi ghép tranh trong 2 phút đội nào ghép đúng đẹp sẽ giành phần thắng +Nhận xét kết quả của 2 đội +Cho trẻ đọc từ “Ba cô gái” -Cô giới thiệu hướng trẻ vào bài. *Hoạt động 2. * L1: Cô kể diễn cảm + cử chỉ điệu Nghe kể chuyện. bộ. - L2: Cô kể diễn cảm + Tranh minh hoạ. * Gi¶ng nội dung, trích dẫn làm rõ ý, giảng từ khó *Hoạt động 3. * Vòng 2: Vượt qua thử thách. Giúp trẻ hiểu nd + Đàm thoại: câu truyện. - Cô vừa kể các con nghe chuyện gì? + Câu chuyện có những nhân vật nào? + Ai là người hiếu thảo nhất? + Tại sao biết cô Út hiếu thảo? + Cô chi cả ( Chị hai ) thế nào? + Tại sao biết cô chị Cả, chị Hai không hiếu thảo? + Cô Cả đã nói với Sóc những gì khi Sóc con mang thư đến? + Sóc con đã mắng chị Cả thế nào? + Khi đến nhà chị Hai thì điều gì đã xảy ra? + Chúng ta phải sống thế nào với những người thận trong gia đình? 2đội thi nhau ghép Trẻ lắng nghe và qs tranh. * Trẻ nghe cô. + Tìm hiểu về nội dung truyện. *Trẻ bắt thăm trả lời câu hỏi. *Hoạt động 4. * Cô kể lại truyện cho trẻ nghe (kèm * Trẻ nghe cô. Cô kể tóm tắt theo tranh minh hoạ.) truyện. - Trẻ nhắc lại các câu nói trong truyện và làm động tác cọ chậu, xe chỉ, nhào bột. *Hoạt động 5 * Vòng 3: Thử tài nghệ sỹ. * Trẻ kể lại truyện. Trẻ kể truyện. * Trẻ xem tranh truyện “ Ba cô gái” -Trẻ thực hiện theo cô và kể tiếp theo cô. ( Lúc đầu chủ yếu là cô kể và cô cho trẻ kể tiếp theo các câu gọi. Những lần sau, cô khuyến khích trẻ tự kể nhiều hơn. ái”. - Kết thúc: Cùng đi dạo chơi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã chñ ®Ých: Quan s¸t c©y c¶nh , c/s c©y c¶nh trong gia ®×nh - Môc ®Ých y/c: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i c©y c¶nh trong gia ®×nh, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng c©y g×? + §©y lµ c©y g×? + Con biÕt g× vÒ c©y nµy? + C©y nµy cã t¸c dông g×? + Trong gia ®×nh cßn c©y g× n÷a? + §Ó c©y c¶nh lu«n ®Ñp th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con,c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y… c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - H¸t c¸c bµi cã liªn quan ®Õn chñ ®iÓm. - Lµm quen bµi míi:To¸n: NhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6 - Ch¬i tù do *§¸nh gi¸:......................................................................................................................... Thø 5 ngµy 23/10/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: TO¸N : - H§C: To¸n : NhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6. NhËn biÕt sè 6 - H§KH: LQCC, MTXQ.¢m nh¹c: H¸t C¶ nhµ th¬ng nhau 1. Mục đích yêu cầu. * Kiến thức: -Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6, nhận biết chữ số 6. Biết thêm bớt trong phạm vi 6. * Kỹ năng: - Trẻ nhận biết được các nhóm đối tượng - Biết đếm xuôi , ngược tư 1-6 và ngược lại. - Biết so sánh 2 nhóm đối tượng nhiều hơn và ít hơn. - Ôn kỹ năng xếp tương úng 1-1. - Phát triển tu duy, ngôn ngữ , vận động ...thông qua trò chơi. * Thái độ: - Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. -TrÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng, biÕt quan t©m, ch¨m sãc mäi ngêi trong gia ®×nh. 2. Chuẩn bị: * Của cô: 6 c¸i b¸t, 6 c¸i th×a, thẻ số từ 1-6. - Các nhóm đồ dùng có số lượng 4,5,6 để xung quanh lớp. * Của trẻ: Giống cô kích thước nhỏ hơn. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết cấc nhóm số lượng trong p/v 5. * - H¸t “C¶ nhµ th¬ng nhau” + Võa h¸t vÒ g×? + Gia ®×nh con cã nh÷ng ai? Trò chơi: Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Gia đình” - Cách chơi: Trẻ tạo thành nhóm gia đình có từ 3- 5 người. Đếm số ngươi trong gia đình, biết được đó là gia đình đông con hoặc ít con. - Trò chơi” Ai tinh mắt nhất” Cách chơi: Cô treo 5 Cái ghế , 5 cái ca… ở trong lớp, đố trẻ tìm các nhóm đồ vật đó( Nếu trẻ tìm không đủ , cô gọi trẻ khác sao cho tìm đủ 5 cái ghế, 5 cái ca -Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng , đồ chơi có số lượng trong p/v 5. - Ch¬i t¹o nhãm g® 5 ngêi - Ch¬i t×m trªn c¬ thÓ c¸c bé phËn cã sè lîng lµ 5. - Lång GD tiÕt kiÖm n¨ng lîng níc * Trẻ chơi. - Trẻ đếm và tìm được nhóm kem đánh răng, ca, ghế…, trong phạm vi 5. * Hoạt đông 2 * Chơi “ Giấu tay”- Cho trẻ lấy rổ đồ NhËn biÕt sè lîng dùng.- Cùng chơi đồ hàng. * Trẻ thực hiện theo trong ph¹m vi 6. - Cho trẻ bày và đếm tất cả số bát yêu cầu của cô. NhËn biÕt sè 6 trong rổ ra. - Cho trẻ xếp và đếm 5 cái thìa cho mỗi cái bát theo tương ứng 1-1. + Ai phát hiện điều gì ở 2 nhóm này? - Cho trẻ đêm lại số bát thìa ở 2 nhóm + Làm thế nào để 2 nhóm này bằng nhau? - Cho trẻ lấy thêm 1 cái thìa nữa xếp vào. * Hoạt động 3. + Con nhận xét gì về 2 nhóm lúc này? Cho trẻ đếm lại số bát thìa. - Đố trẻ biết có mấy cái đĩa ở trên bàn, có bao nhiêu cây ha ở trên giá dồ chơi. - Cho trẻ tìm xem còn đồ chơi gì có 6 cái nữa… - Cho trẻ xem bìa có 6 chấm tròn, đếm số chấm tròn. - Cho trẻ tìm bìa có 6 chấm tròn trong rổ của mình giơ lên. - Chơi: Cô nói tên đồ dùng, đồ chơi Vd: cây hoa, cái nồi… - Hỏi trẻ : nếu không giơ bìa có 6 chấm tròn mà giơ số thì chọn số mấy? - Mời trẻ lên chọn và giơ số 6 giúp cô. - Cho trẻ chọn và giơ số 6. Đặt số 6 cạnh nhóm bát thìa. Đọc số, phân tích số. - Đặt số 6 vào các nhom có số lượng 6 ở xung quanh lớp. - Bớt dần số bát , sau mỗi lần bớt đặt số tương ứng. - Cất số thìa. - C« l«ng sö dông n¨ng lîng giã vµ ¸nh s¸ng * TRò chơi: - TrÎ ®Õm sè ngãn tay, ngãn ch©n * B¸t, th×a vµ ch÷ sè. - TrÎ xÕp vµ ®Õm 6 cái bát. - trÎ xÕp 5 th×a(t¬ng øng1-1) - kh«ng b»ng nhau - thªm 1 th×a - TrÎ ®Õm vµ t¹o l¹i sè lîng b»ng c¸c c¸ch t¬ng øng. +B»ng nhau ®Òu b»ng6 - Quan sát, đếm và nhận xét. - §Õm sè chÊm trßn. * TRÎ nãi sè lîng: 6 c©y hoa, 6 c¸i nåi - Sè 6 trÎ ph¸t ©m Luyện tập, nhận * Trò chơi 1: Con số bí mật. biết số lượng có 6 - Trò chơi2: tìm nhà. đối tượng. - Cách chơi: Khi cô nói số nhà , trẻ - TrÎ nghe c«. phải chạy về đúng số nhà đó( Nhà có 6 chấm tròn, 6 hình tam giác, 6 - TrÎ tham gia trß ch¬i theo y/c cña c«... HCH). - Luật chơi: Ai về sai sẽ phải lặc lò cò. - Trò chơi 3: Nặn các số trong pv 6. - Cùng đi dạo chơi ngoài sân trường II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã môc ®Ých: Trß chuyÖn vÒ trang phôc khi thay ®«Ø thêi tiÕt. - Yªu cÇu: TrÎ biÕt ¨n mÆc quÇn ¸o phï hîp theo mïa, cã ý thøc b/v søc khoÎ cña m×nh. - §µm tho¹i: + Con thÊy thêi tiÕt h«m nayntn? + CÇn ¨n mÆc thÕ nµo khi thêi tiÕt thay ®æi? + Ai cã ý kiÕn kh¸c? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: T×m ®óng nhµ 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ch¬i theo ý thÝch III- Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. b¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y, c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. * M§YC: - TrÎ ch¬i ph¶n ¸nh ND Phong phó, s¸t thùc tÕ, biÕt nhËp vai ch¬i tù nguyÖn. §oµn kÕt cïng nhau ch¬i IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm albun gia ®×nh cña c¶ líp. - Làm quen bài míi: ¢m nh¹c, h¸t vËn ®éng “c¶ nhµ ®Òu yªu”. *)§¸nh gi¸:........................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 24/10/2014 ¢M NH¹C : - H¸t móa: C¶ nhµ ®Òu yªu - Nghe h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. 1) Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. H¸t râ lêi bµi h¸t, thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña bµi h¸t. - Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu quý mäi ngêi trong gia ®×nh, biÕt kÝnh träng mÑ. Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2) ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: ChØ cã mét trªn ®êi. - Mét sè hép quµ, mät sè vßng. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn ®Þnh *Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “Vên ¬m tµi * §µm tho¹i cïng c«. n¨ng nhÝ”. tæ chøc - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i . *Trß ch¬i: Gia ®×nh t«m. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh trÎ + Nhµ con cã nh÷ng ai? + Trong nhµ mäi ngêi ®èi sö víi nhau nh thÕ nµo? + C¸c con cã yªu quý bè mÑ kh«ng? V× sao? - Cã mét bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña con ®èi víi mÑ mäi ®Êy, c¸c con l¾ng * H§2: H¸t vµ nghe giai ®iÖu xem bµi g× nhÐ. *DÉn vËn ®éng minh d¾t vµo bµi h¸t: “Móa cho mÑ xem” ho¹ bµi: “ Móa - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn . -C« ®µn h¸t móa“ C¶ nhµ ®Òu yªu” 2 cho mÑ xem” lÇn. - Trß ch¬i: “ Vò khóc gia ®×nh” - TrÎ nghe c« ®µn vµ ®o¸n tªn bµi h¸t. * H¸t theo ®µn. - H¸t vµ vËn ®éng minh ho¹ mét sè ®éng t¸c. - TrÎ lªn thÓ hiÖn theo sù s¸ng t¹o riªng. - C¸c gia ®×nh cïng lªn biÓu diÔn tiÕt - C¸c tæ biÓu diÔn. môc cña ®éi m×nh. - Mét sè thµnh viÖn trong c¸c gia ®×nh - Nhãm giao lu víi nhau. lªn giao lu víi nhau. - Mêi 1 ®¹i diÖn cña gia d×nh lªn thÓ - C¸ nh©n trÎ h¸t móa. hiÖn tµi n¨ng cña m×nh. - B¹n nµo cã c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nµo? - H¸t vµ vËn ®éng theo ý t- Cho trÎ h¸t kÕt hîp dông cô c« lång ëng cña m×nh. gi¸o dôc MT. *H§3:Nghe * Nghe h¸t vµ hëng øng h¸t: “ ChØ cã * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. -LÇn 1: C« h¸t + ®µn theo. mét trªn ®êi” - LÇn 2: C« h¸t+ minh ho¹ - LÇn 3: më ®Üa cho trÎ nghe vµ *H§4: Trß ch¬i: khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo * C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i * Nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch Ai nhanh nhÊt. c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè ch¬i. l¹i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. - Ch¬i trß ch¬i. - GD: TrÎ biÕt yªu quý mäi ngêi trong - TrÎ nghe c«. gia ®×nh, biÕt kÝnh träng «ng bµ, bè, mÑ. - KÕt thóc: Cïng ®i th¨m bµ ngo¹i mét b¹n trong líp. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã môc ®Ých: Quan s¸t c©y c¶nh , c/s c©y c¶nh trong gia ®×nh - Môc ®Ých y/c: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i c©y c¶nh trong gia ®×nh, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng c©y g×? + §©y lµ c©y g×? + Con biÕt g× vÒ c©y nµy? + C©y nµy cã t¸c dông g×? + Trong gia ®×nh cßn c©y g× n÷a? + §Ó c©y c¶nh lu«n ®Ñp th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y, c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. 5. Gãc to¸n: ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông , xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - ¤n bµi cò ¢m nh¹c: H¸t vËn ®éng bµi h¸t “ c¶ nhµ ®Òu yªu” - Ch¬i tù do *§¸nh gi¸:........................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Chủ đề: Gia ®×nh sèng chung mét ng«i nhµ ( Từ ngày 27/10- 31/10/204) I. §ãN TRÎ: 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. * Hướng dẫn: Cho trẻ trò chuyện về gia đình, các thành viên trong gia đình , các đồ dùng trong gia đình, sở thích, tính cách, công việc của những người thân trong gia đình… - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ gia ®×nh, ®Þa chØ gia ®×nh m×nh. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , thÓ dôc s¸ng, tËp kÕt hîp víi lêi ca “ThËt ®¸ng yªu” II. THÓ DôC S¸NG: *Môc ®Ých yªu cÇu :TrÎ vËn ®éng nhÞp nhµng biÕt ph¶n øng nhanh, khÐo lÐo khi nghe tÝn hiÖu. 1.§éng t¸c h« hÊp: §T3. Thæi n¬. 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 3: §¸nh xoay trßn 2 c¸nh tay ( cuén len) +§øng th¼ng, 2 tay ®Ó tríc ngùc+ 2 c¸nh tay xoay trßn vµo nhau. + Gi¬ 2 tay lªn cao. + H¹ 2 tay xuèng 3. §éng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 3: §a ch©n ra c¸c phÝa §øng th¼ng, 2 tay chèng h«ng + Mét ch©n lµm trô, chan kia ®a lªn phÝa tríc. + §a mét ch©n vÒ phÝa sau. + §a sang ngang. + §a ch©n vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. §æi ch©n lµm trô, bËt tiÕp. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông - §éng t¸c 3: Nghiªng ngêi sang bªn §øng th¼ng, 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai. + Nghiªng ngêi sang ph¶i. + nghiªng ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i theo ngêi. 5. BËt: BËt lªn xuèng III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc x©y dùng-L¾p ghÐp Néi dung - Ch¬i gia ®×nh: Dän dÑp nhµ cöa: NÊu ¨n: Cöa hµng b¸n ®å dïng gia ®×nh. Yªu cÇu ChuÈn bÞ - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng gia ch¬i, thÓ hiÖn dîc ®×nh hµnh ®éng cña c¸c - §å ch¬i nÊu vai. ¨n, ®å ch¬I b¸n hµng - TrÎ biÕt sö dông c¸c - Hµng rµo, c©y L¾p ghÐp ; X©y khu nhµ nguyªn liÖu cã s½n, hoa, th¶m cá, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó sái ®¸, bÐ ë.. l¾p ghÐp, x©y dùng - §å ch¬i l¾p s¸ng t¹o thµnh c¸c ghÐp. kiÓu nhµ, khu«n viªn - C¸c lo¹i khèi vên hoa, vên c©y. T« mµu nhµ cña gia ®×nh bÐ; lµÇmccs kiÓu nhµ b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau. Gãc ©m - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, nh¹c Hát hoặc s¸ng t¹o. biÓu diÔn - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m c¸c bµi h¸t nh¹c thµnh th¹o. đã thuéc về gia ®×nh. Gãc t¹o h×nh pp tiÕn hµnh * Thảo Luận Trước khi chơi - Trß chuyÖn về chủ đề, nội dung chơi, giới thiệu các góc chơi - BiÕt sö dông c¸c kü - Bót s¸p, giÊy * Quá trình trẻ n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, mµu, ®Êt nÆn, chơi: in h×nh vÒ c¸c lo¹i ®å - H×nh mÉu dïng gia ®×nh - Gîi më ®Ó trÎ - Bé dông cô ©m nh¹c tham gia vai ch¬i - Quan s¸t trÎ ch¬i Gãc s¸ch - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ më s¸ch. Chän s¸ch, - KÓ chuyÖn theo tranh xem vµ ®äc víi sù s¸ng t¹o cña m×nh. s¸ch vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, lµm truyÖn tranh vÒ g/®. Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng. T×m ®å dïng Gãc kh¸m trong tói vµ ®o¸n xem®ã ph¸ khoa lµ ®å dïng g×, lµm b»ng chÊt liÖu g×? Ph©n lo¹i häc. c¸c kiÓu Gieo h¹t ,ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn. - S¸ch, truyÖn vÒ gia ®×nh - Tranh ¶nh, häa b¸o... BiÕt c¸ch lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng. ®o¸n ®îc vµ nãi ®îc c«ng dông, chÊt liÖu cña ®å dïng. - T/h 1 sè kü n¨ng l/® ®¬n gi¶n ®Ó c/s c©y ë gãc thiªn nhiªn. - Híng dÉn trÎ ch¬i - §éng viªn, khuyÕn khÝch - Híng dÉn c¸ nh©n. rÌn kÜ n¨ng riªng cho tõng trÎ Bót,giÊy,thíc ®o,tranh ¶nh vÒ * NhËn xét c¸c thµnh viªn buổichơi: ch¬i trong gia ®×nh. kÜ n¨ng ch¬i. §å dïng g/®. - X« níc, b×nh tíi, kh¨n lau KÕ Ho¹ch Ngµy I. Ho¹t ®éng hoc cã chñ ®Þnh: THÓ DôC: - H§C: - H§KH: Thø 2 ngµy 27/10/2014 §i ngang bíc dån ¢m nh¹c, LQCC, MTXQ. - KiÕn thøc: TrÎ biÕt gi÷ th¨ng b»ng, bíc ®i trªn ghÕ ®óng kü thuËt. TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc - Kü n¨ng: TrÎ biÕt ®i bíc dån ngang, gi÷ ®îc th¨ng b»ng trªn ghÕ.Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn cña ®«i bµn ch©n. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, can ®¶m, tù tin bíc ®i trªn ghÕ.cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: - 2 ghÕ thÓ dôc, bãng - C©y cã qu¶ g¾n ch÷ c¸i. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Khëi *Trß chuyÖn vÒ nh÷ng chuyÕn du lÞch * Trß chuyÖn cïng c«. cña gia ®×nh ®éng + Khi ®i du lÞch c¸c con ®i b»ng g×? + H«m nay c¸c gia ®×nh cïng lªn tµu ®i du lÞch nhÐ. - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. - Cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn - TrÎ ®i c¸c kiÓu ®i theo vµ ®i c¸c kiÓu ®i. hiÖu lÖnh cña c«, sau ®ã - C« lång GDBV m«i tr¬ng vµ ATGT vÒ hµng theo tæ. *H§2: Träng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: +Tay §T2: Tay ®a ra phÝa tríc lªn cao + TËp 2 lÇn x 8 nhÞp ®éng + Ch©n §T2: Ngåi khuþu gèi + TËp 3 lÇn x 8 nhÞp
- Xem thêm -