Tài liệu Tuan2-toi la ai

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2 : T«i lµ ai? I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt 4 nhãm TP, hiÓu t¸c dông cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt Cã kh¶ n¨ng phôc vô b¶n th©n, tù lùc thùc hiÖn c¸c thao t¸c vÖ sinh c¸ nh©n Cã kü n¨ng thùc hiÖn kü thuËt bËt xa, nÐm xa b»ng mét tay 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n, biÕt c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, t¸c dông, c¸ch gi÷ g×n vµ ch¨m sãc chóng, biÕt sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh TrÎ nhËn biÕt nhãm ch÷ a, ¨, © NhËn biÕt ®óng sè, sö dông thao t¸c kü n¨ng nÆn ®Ó t¹o SP bÐ tËp thÓ dôc, x¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn díi tríc sau cña §T kh¸c TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm BH “§êng vµ ch©n” 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông ng«n ng÷ phï hîp ®Ó kÓ vÒ b¶n th©n, biÕt biÓu ®¹t nh÷ng suy nghÜ Ên tîng cña m×nh víi ngêi kh¸c râ rµng m¹ch l¹c NhËn biÕt 1 sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ hä tªn m×nh vµ c¸c b¹n, gäi tªn 1 sè bé phËn trªn c¬ thÓ M¹nh d¹n trong giao tiÕp 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: BiÕt sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh ®Ó t¹o ra 1 sè s¶n phÈm m« t¶ b¶n th©n, c¸c b¹n , bè côc c©n ®èi mµu s¾c hµi hoµ ThÓ hiÖn c¶m xóc trong ©m nh¹c 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: C¶m nhËn ®îc tr¹ng th¸i c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé t×nh c¶m, sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b»ng lêi nãi, cö chØ hµnh ®éng Cã ý thøc BV m«i trêng s¹ch ®Ñp, thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña líp vµ n¬i c«ng céng II/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc hoÆc ch¬i theo ý thÝch III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc xem b¨ng ®Üa 2/ ThÓ dôc s¸ng - H« hÊp: Thæi n¬ - Tay: Tay ngang gËp khuûu tay - Ch©n: Tay gi¬ cao kiÔng ch©n , khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt t¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ: TËp nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc Néi dung - Gia ®×nh, Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp ChuÈn bÞ §å ch¬i G§, PP TiÕn hµnh PP quan s¸t, ph©n vai cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi - Siªu thÞ, cöa hµng thùc phÈm Gãc x©y L¾p ghÐp bÐ ®ang tËp thÓ dùng dôc, x©y nhµ cña bÐ, x©y c«ng viªn gi¶i trÝ Gãc t¹o C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc h×nh phÈm, nÆn ®å dïng cña bÐ, bÐ tËp thÓ dôc Gãc ©m H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ nh¹c chñ ®Ò, ch¬i c¸c dông cô ©m nh¹c Gãc s¸ch Lµm s¸ch, tranh truyÖn vÒ 1 sè ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, lµm a bum ¶nh Lµm biÓu ®å Gãc chiÒu cao, c©n khoa nÆng, ph©n häc, nhãm, , gép thiªn nhãm b¹n trai nhiªn g¸i, tËp ®ong ®o níc, ch¨m sãc c©y vai ch¬i, thÓ b¸c sÜ, c¸c lo¹i ®µm tho¹i, hiÖn hµnh mÆt hµng, rau t¹o t×nh ®éng vai m×nh qu¶ t¬i huèng ®ãng TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh §C l¾p ghÐp, hµng rµo, c©y xanh, hoa, vá ngao, hép giÊy… Quan s¸t, ®µm tho¹i, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu, c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o SP TrÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò Tranh, ho¹ b¸o, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn Híng dÉn, quan s¸t, ®éng viªn trÎ §å dïng ©m nh¹c, mò móa…. Quan s¸t , nªu g¬ng trÎ TrÎ biÕt ®ãng s¸ch, lµm tranh truyÖn, lµm a bum ¶nh vÒ chñ ®Ò D©y len, b×a mµu, ho¹ b¸o, giÊy tr¾ng, bót mµu, kÐo Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ TrÎ sö dông §å dïng lµm nh÷ng kü n¨ng vên kh¨n lau, lao ®éng nhá b×nh tíi…. ®Ó ch¨m sãc c©y Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ KÕ ho¹ch ngµy ------------------------------------------------Thø 2 ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Hoat ®éng cã chñ ®Ých: - H§C:V¨n häc : -H§KH: ¢m nh¹c CËu bÐ mòi dµi 1/Môc tiªu: a/KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/Kü n¨ng: trÎ tr¶ lêi c©u hái râ rµng m¹ch l¹c c/Th¸i ®é: GD trÎ tÝnh ®oµn kÕt th©n ¸i 2/ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn, ®µn, hÖ thèng c©u hái 3/TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1:æn ®Þnh tæ chøc Cho trÎ h¸t bµi “Tãm ®îc råi" C« trß truyÖn víi trÎ vÒ ND bµi h¸t H§2: C« DÉn d¾t giíi thiÖu truyÖn kÓ truyÖn C« kÓ lÇn 1 kÕt hîp chØ tranh minh ho¹ C« kÓ lÇn 2: ChØ tranh minh ho¹ H§3: Gi¶ng gi¶i ND c©u truyÖn H§4:C©u hái ®µm tho¹i TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe C©u truyÖn kÓ vÒ cËu bÐ mòi dµi, cËu bÐ ®· chª mòi cña m×nh dµi qu¸ vµ ®· nghÜ ®Õn kh«ng cÇn ®Õn c¸i mòi n÷a v× c¸i mòi ®· lµm phiÒn m×nh kh«ng bt ®îc qu¶ t¸o. RÊt may cã c¸c b¹n ong, ho¹ mi, nh÷ng b«ng hoa ®· gióp cho cËu bÐ thÊy ®îc c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ rÊt cã Ých. V× thÕ c©u bÐ ®· hÓu vµ c¸m ¬n c¸c b¹n TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn g×? - Trong c©u truyÖn cã nh÷ng ai? - CËu bÐ khi nh×n thÊy qu¶ t¸o cËu bÐ ®· lµm g×? CËu nghÜ ®Õn ®iÒu g×? - §Çu tiªn ai ®· gióp cËu bÐ,gióp nh thÕ nµo? - TiÕp theo ai nãi g× víi cËu bÐ? - Cuèi cïng nh÷ng c¸nh hoa ®· nãi g×? - CËu bÐ ®· hiÓu ra ®iÒu g×? C« nhÊn m¹nh GD trÎ vÒ tÇm quan H§5:KÕt träng cña c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ TrÎ chia 4 ®éi thi vÏ thóc C« kÓ tãm t¨t truyÖn Cho trÎ vÏ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt bÐ C« nhËn xÐt c¸c ®éi tham gia II/Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/Ph©n vai: Phßng kh¸m nhi 3/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Häc tËp, s¸ch: Lµm tranh truyÖn vÒ bÐ, kÓ truyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò III/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: Trang phôc cña bÐ M§: TrÎ nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n trai ,b¹n g¸i GD trÎ vÒ ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n mÆc quÇn ¸o phï hîp víi thêi tiÕt - B¹n g× ®©y? - Ai nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n? - Theo con b¹n mÆc quÇn ¸o cã phï hîp víi thêi tiÕt cha? 2/Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ -Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh -NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng. Høng thó kÓ truyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái - Mét sè trÎ tr¶ lêi vµ kÓ truyÖn tèt: C«ng, Thu Ph¬ng,Nam Anh - Ho¹t ®éng gãc ch¬i høng thó vµ ®¹t yªu cÇu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 3 ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: -H§C: TiÕt 1: Ch÷ c¸i LQCC a ,¨, © -H§KH: ¢m nh¹c ,To¸n, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: -TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©. Ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i b/ Kü n¨ng: -TrÎ nhËn ®óng c¸c ch÷ c¸i, ph¸t ©m ®óng mÆt ch÷ c/ Th¸i ®é: -TrÎ høng thó chó ý trong giê häc 2/ ChuÈn bÞ: -C¸c thÎ ch÷ c¸i, tranh bµn tay, ®«i m¾t, bµn ch©n - Hoa cho trÎ ch¬i, c¸c nÐt ch÷ -§µn 3/TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh H§2: Trß chuyÖn ,giíi thiÖu bµi H§4: so s¸nh ch÷ H§5:Trß ch¬i Cho trÎ h¸t “Tãm ®îc råi” TrÎ h¸t Hái trÎ vÒ ND bµi h¸t, c« t¹o t×nh huèng ®a lÇn lît c¸c bøc tranh, hái tranh g× ®©y? Cho trÎ ®äc tõ trong tranh Gäi 1 trÎ ghÐp thÎ ch÷ gièng bøc tranh Cho trÎ chän 2 ch÷ c¸i gièng nhau Trong tõ C« giíi thiÖu ch÷ a, c¸ch ph¸t ©m, cho trÎ ®äc Giíi thiÖu ch÷ a viÕt thêng T¹o t×nh huèng ®a bøc tranh ®«i m¾t, bµn ch©n( TiÕn hµnh t¬ng tù) Cho trÎ so s¸nh ch÷ a vµ ¨, ¨ vµ ©, a vµ © TrÎ tr¶ lêi Tranh bµn tay TrÎ chän ch÷ a TrÎ ®äc ch÷ c¸i TrÎ ®äc ch÷ c¸i TrÎ so s¸nh TC1: GhÐp nÐt ch÷ TrÎ ch¬i TC TC2: Chän hoa cho bÐ Chia trÎ thµnh 3 ®éi thi chän hoa d¸n ®óng vµo lµn cã ch÷ c¸i t¬ng øng TiÕt 2: ¢m nh¹c H¸t gâ ®Öm : §êng vµ ch©n Nghe h¸t : Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh TC: Tai ai tinh -H§KH: MTXQ, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc : TrÎ biÕt h¸t vµ gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t §êng vµ ch©n. Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ hëng øng theo c« b/ Kü n¨ng : TrÎ gâ ®Öm dóng theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng, tÝch cùc ch¬i TC 2/ ChuÈn bÞ: §µn , ®å dïng s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ 3/ TiÕn hµnh: -H§C: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1:æn Cho trÎ ngåi xung quanh c« trß ®Þnh chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ trÎ BËt nh¹c: Hái trÎ võa h¸t bµi h¸t g×? H§2: D¹y vËn ®éng Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho bµi h¸t C« giíi thiÖu vç tay theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« 2 lÇn Cho tõng vßng trßn thùc hiÖn Gîi ý trÎ nãi lªn ý tëng cña trÎ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi TrÎ QS TrÎ thùc hiÖn TrÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i Gäi 3 trÎ T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc lÊy DC ©m nh¹c LÇn lît cho 2 hµng h¸t gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm BH Cho nhãm gâ ®Öm Gäi c¸ nh©n gâ ®Öm DÉn d¾t trÎ , bËt nh¹c cho trÎ tù cÊt ®å dïng vµ h¸t vç tay theo tiÕt tÊu chËm 1 lÇn C« t¹o t×nh huèng cho trÎ nghe c« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau TrÎ thùc hiÖn TrÎ l¾ng nghe hëng øng theo c« TrÎ ch¬i C« giíi thiÖu trß ch¬i,c¸ch ch¬i ,cho trÎ ch¬i II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ kh¸m nhi 3/ Häc tËp: KÓ chuyÖn theo tranh, lµm s¸ch tranh 4/ ¢m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa lan ý *M§: TrÎ gäi tªn ,nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y *§T: -C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ TC vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n vËn ®éng “§êng vµ ch©n” Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng, thÝch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, nhËn biÕt tèt c¸c mÆt ch÷ c¸i a, ¨, ©. - TrÎ thuéc bµi h¸t vµ biÓu diÔn thµnh th¹o - Ng«n ng÷ m¹ch l¹c, râ rµng (ch¸u H¶i Anh, Thu Ph¬ng, YÕn Chi…) - Ho¹t ®éng gãc: Gãc x©y dùng bè côc c«ng tr×nh t¬ng ®èi h¬n, ph©n bè c¸c kho vùc râ rµng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 4 ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: -H§C: To¸n : X¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn díi, tríc sau cña §T kh¸c -H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ,T¹o h×nh 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc : TrÎ x¸c ®Þnh phÝa trªn díi tríc sau cña §T kh¸c b/ Kü n¨ng:TrÎ ®Þnh híng chÝnh x¸c c¸c phÝa cña §T c/ Th¸i ®é: trÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: §µn, 1b¹n g¸i mÆc trang phôc ®Ñp ®eo cÆp cµi n¬, ®i giÇy, ®Çu ®éi mò 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: ¤n x¸c ®Þnh phÝa trªn díi cña b¶n th©n H§2: X¸c ®Þnh phÝa trªn díi tríc sau cña §T kh¸c Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t bµi “ Tãm ®îc råi” Hái trÎ BH nãi vÒ g×? Trªn c¬ thÓ cña chóng ta c¸i g× ë phÝa trªn? Hai bµn ch©n ë phÝa nµo? Lng ë phÝa nµo ? Bông ë phÝa nµo? Ch¬i TC: Thi xem ai nhanh C« nãi bé phËn C« t¹o t×nh huèng cã 1 b¹n tíi th¨m líp h¸t anh em ta vÒ Hái trÎ ai nhËn xÐt g× vÒ b¹n? Cho trÎ nhËn xÐt c« H§3:LuyÖn tËp x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c phÝa cã sù ®Þnh híng T¹o t×nh huèng cho 3 trÎ ®øng xÕp hµng däc. C« hái trÎ vÒ c¸c phÝa cña b¹n phÝa tríc ch¸u cã g×? PhÝa sau ch¸u cã g×? PhÝa trªn ch¸u cã g× ? PhÝa díi cã g×? T¹o t×nh huèng kÓ cho trÎ nghe c©u chuyÖn “C¸o thá vµ gµ trèng” Hái trÎ c¸c con vËt ®ang ®øng ®©u so víi ng«i nhµ? Cho trÎ xÕp l¹i vÞ trÝ c¸c con vËt theo ý thÝch C¶ líp nãi vÞ trÝ c¸c con vËt ®ã so víi ng«i nhµ GD trÎ vÒ tÝnh ®oµn kÕt cña c¸c b¹n Cho trÎ ®Õm xem cã bao nhiªu b¹n Tæ chøc cho trÎ ch¬i chuyÓn tiÕp DËm c¸i ch©n , l¾c c¸i m«ng, tay ra tríc , tay ra sau tay bu«ng xu«i Chia trÎ thµnh 3 nhãm ch¬i t« mµu ®å dïng c¸ nh©n cña b¹n (§å dïng ë trªn, díi, tríc, sau) C« bËt nh¹c c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ nãi phÝa nµo TrÎ t¶ vÒ b¹n trªn ®Çu cµi n¬, díi ch©n di giÇy, sau lng ®eo cÆp s¸ch phÝa tríc cµi hoa - TrÎ nhËn xÐt TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi TrÎ nhËn xÐt TrÎ ®Õm TrÎ t« mµu theo yªu cÇu II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: Ng«i nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Phßng kh¸m nhi 3/ Häc tËp: VÏ ch©n dung b¹n 4/ ¢m nh¹c: h¸t móa vÒ chñ ®Ò III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hång xiªm *M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y *§T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? - GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu - ¤n luyÖn kü n¨ng ch¬i gãc ph©n vai - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng,thÝch thó ch¬i trß ch¬i. - TrÎ häc to¸n tèt,tham gia häc tËp tÝch cùc: S¬n, Thu Ph¬ng, Nam Anh, YÕn Chi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 5 ngµy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých - H§C : TiÕt 1: MTXQ Mét sè bé phËn cña c¬ thÓ bÐ - H§KH: ¢m nh¹c, To¸n , ThÓ chÊt, V¨n häc 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ ph©n biÖt c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ, biÕt chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña chóng b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt c¸c bé phËn, chøc n¨ng cña bé phËn, trÎ biÕt vÏ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ c/ Th¸i ®é : TrÎ biÕt ch¨m sãc gi÷ g×n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ gãp phÇn trong viÖc ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n 2/ ChuÈn bÞ: M¸y chiÕu, c¸c h×nh ¶nh phôc vô cho tiÕt d¹y, mét sè ®å dïng nh níc hoa, lä dÇu, hép ®ùng ®å ch¬i, ®µn, ®Üa qu¶ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1:æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« C« dÉn d¾t giíi thiÖu trÎ h¸t : Tãm ®îc råi Hái trÎ võa h¸t BH nãi vÒ ®iªu g×? VËy h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiÓu c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi trÎ tr¶ lêi chóng m×nh nhÐ H§2: giíi thiÖu c¸c bé phËn C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS bøc tranh, hái trÎ v× sao mµ con thÊy bøc tranh ®ã ®Ñp? ®ã chÝnh lµ nhê bé phËn g×? Mçi ngêi cã mÊy m¾t? Cho trÎ lÊy tay tre m¾t, cã nh×n thÊy g× kh«ng? M¾t cã quan träng kh«ng? VËy chóng ta ph¶i b¶o vÖ m¾t nh thÕ nµo? Hái trÎ trªn khu«n mÆt ngoµi m¾t ra cßn cã bé phËn g×? Cho trÎ QS c¸i mòi Hái trÎ nhËn xÐt vÒ c¸i mòi, mçi ngêi cã mÊy mòi? mòi cã Ých cho c¬ thÓ nh thÕ nµo? mòi dïng ®Ó thë, ®Ó ngöi c¸c mïi kh¸c nhau. C« xÞt níc hoa, hái trÎ cã mïi g×? Cho trÎ ngöi dÇu cã mïi g×? BËt h×nh ¶nh b¸nh xµ phßng, nhµ vÖ sinh, hái trÎ cã mïi g×? C« t¹o t×nh huèng h¸t trÎ nghe hái trÎ nhê g× mµ c« h¸t ®îc? Cho trÎ xem h×nh ¶nh c¸i miÖng .Ai nhËn xÐt g× ? mçi ngêi cã mÊy miÖng? MiÖng dïng ®Ó lµm g×? NhÊn m¹nh miÖng dïng ®Ó ¨n , nãi , nÕm thøc ¨n cho ta c¶m gi¸c c¸c vÞ kh¸c nhau. BËt mµn h×nh hái trÎ cam , b¸nh sinh nhËt, cho ta vÞ g×? Cho trÎ nÕm ®Üa tr¸i c©y hái trÎ con thÊy cã vÞ g×? Chóng ta ph¶i b¶o vÖ miÖng nh thÕ nµo? *T¹o t×nh huèng cho trÎ nghe tiÕng ®µn, hái trÎ tiÕng g× ? v× sao mµ con nghe ®îc , nhê bé phËn g×? Mçi ngêi cã mÊy tai? tai gióp Ých g× cho c¬ thÓ? Cho trÎ bÞt tai , con cã nghe thÊy g× ? më ra nghe nh thÕ nµo? Tai cã quan träng kh«ng , chóng ta ph¶i b¶o vÖ tai nh thÕ nµo *Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ, nhê 1 trÎ lÊy ®å ch¬i , b¹n lÊy ®îc lµ nhê g×? Mçi ngêi cã mÊy tay? mçi tay cã mÊy ngãn? 2 tay cã mÊy ngãn?tay dïng ®Ó lµm g×? Tay cßn cho ta c¶m gi¸c nãng, l¹nh, nÆng, nhÑ, mÒm cøng… BËt mµn h×nh cã c¸c h×nh ¶nh hái trÎ c¶m gi¸c tay cÇm sÏ nh thÕ nµo. Nhê m¾t TrÎ tr¶ lêi TrÎ nhËn xÐt Dïng ®Ó ¨n, nãi, h¸t, nÕm thøc ¨n TrÎ tr¶ lêi Ph¶i vÖ sinh r¨ng miÖng s¹ch sÏ Nghe nhá Nhê tay TrÎ tr¶ lêi. H§4: so s¸nh Theo con tay cã quan träng kh«ng? chóng ta ph¶i gi÷ g×n ®«i tay nh thÕ nµo *C« t¹o t×nh huèng ®øng dËy hái c« TrÎ tr¶ lêi ®øng ®îc lµ nhê bé phËn g×? Mçi ngêi cã mÊy ch©n? mçi bµn ch©n cã mÊy ngãn? ch©n gióp Ých nh thÕ nµo?( cho trÎ xem h×nh ¶nh) Con thÊy ch©n nh thÕ nµo? chóng ta ph¶i gi÷ g×n nh thÕ nµo? Chóng ta võa t×m hiÓu nh÷ng bé TrÎ nhËn xÐt so s¸nh phËn nµo? H§5: më réng Cho trÎ so s¸nh mòi- miÖng; taych©n H§6: Trßch¬i Ngoµi c¸c bé phËn Êy con cßn biÕt trªn c¬ thÓ cßn cã bé phËn g× n÷a. Lång bµi häc GD trÎ (C« cïng trÎ vËn ®éng theo bµi th¬ “S¸ng dËy sím”) TrÎ tr¶ lêi TrÎ tËp ®éng t¸c TrÎ ch¬i trß ch¬i Cho trÎ ch¬i trß ch¬i vÏ thªm c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ ThÓ dôc: BËt xa 45 cm, nÐm xa b»ng 1 tay -H§KH: ¢m nh¹c, 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ n¾m ®îc kü thuËt bËt xa, nÐm xa b»ng 1 tay b/ Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng m¹nh, khÐo, ®óng hiÖu lÖnh c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó luyÖn tËp 2/ ChuÈn bÞ: 10 tói c¸t, s©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: -H§C: TiÕt 2: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: Khëi Cho trÎ tËp “ å sao bÐ kh«ng l¾c” ®éng Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ tËp H§2: *Bµi tËp ph¸t triÓn chung Träng ®éng - Tay:N1+3: tay ®a ra tríc, bµn tay sÊp. N2: Tay gi¬ cao bµn tay híng vµo nhau - Ch©n: N1+3:Tay ngang N2: Tay ®a ra tríc, khôy gèi -Bông: N1+3: Tay gi¬ cao N2: Cói lng ch¹m tay xuèng ®Êt -BËt: TiÕn *VËn ®éng c¬ b¶n:C« giíi thiÖu bµi tËp, tËp mÉu LÇn 1: Kh«ng ph©n tÝch TrÎ tËp §T TrÎ QS H§3: Håi tÜnh LÇn2: Ph©n tÝch kü thuËt *Cho trÎ thùc hiÖn, c« söa sai *Cñng cè BT TrÎ tËp BT Cho trÎ ®i nhÑ nhµng ®äc BT “ S¸ng dËy sím TrÎ ®äc th¬ II/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa mêi giê *M§: TrÎ biÕt tªn gäi , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y *§T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt CS b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gióp c« t×m b¹n 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: X©y nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n ch¸o dinh dìng 3/ Häc tËp : Lµm a bum ¶nh cña bÐ 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc VI/ Ho¹t ®éng chiÒu: Tæ chøc ch¬i TC “C¸o ¬i ngñ µ” Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt , nªu g¬ng ; tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - Mét sè trÎ tham gia ho¹t ®éng cã chñ ®Ých cha m¹nh d¹n, cha giíi thiÖu râ rµng tªn cña m×nh, cßn nãi nhá - Ng«n ng÷ m¹ch l¹c, râ rµng (ch¸u H¶i Anh, Thu Ph¬ng, YÕn Chi…) - Ho¹t ®éng gãc: Gãc x©y dùng bè côc c«ng tr×nh t¬ng ®èi h¬n, ph©n bè c¸c khu vùc râ rµng --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø 6 ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: T¹o h×nh : NÆn bÐ tËp thÓ dôc - H§KH: MTXQ, v¨n häc, ©m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ sö dông kü n¨ng nÆn ®· häc ®Ó nÆn h×nh bÐ b/ Kü n¨ng: TrÎ biÕt nhµo bãp ®Êt, chia ®Êt, xoay trßn, l¨n däc… c/ Th¸i ®é: TrÎ tËp chung chó ý, GD trÎ ý thøc tËp luyÖn thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: MÉu, ®Êt nÆn, bµn ®ùng s¶n phÈm cña trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1:æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc t¹o h×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh H§2: Giíi Cho trÎ h¸t bµi: å sao bÐ kh«ng l¾c TrÎ h¸t thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi cho trÎ nhËn xÐt mÉu H§3: C« nÆn mÉu Giíi thiÖu c¸ch nÆn, ®Çu tiªn ph¶i lµm mÒm ®Êt, chia ®Êt íc lîng phÇn TrÎ QS ®Çu, th©n, ch©n. Dïng tay Ên miÕt thµnh h×nh trßn ®Ó t¹o ®Çu, phÇn th©n nÆn 2 tay, cuèi cïng nÆn 2 ch©n TrÎ nÆn C« t¹o t×nh huèng cho trÎ nÆn, c« bao qu¸t, gîi ý híng dÉn trÎ TrÎ nhËn xÐt bµi cña GÇn cuèi buæi, cho trÎ tù trng bµy nhau s¶n phÈm trªn gi¸ , cho trÎ tù nhËn xÐt bµi cña nhau H§4: Cho trÎ nÆn H§5: NhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: Nhµ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n mãn ¨n dinh dìng cña bÐ 3/ ¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Häc tËp, s¸ch: TrÎ lµm a bum ¶nh vÒ bÐ III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c b¹n vui ch¬i *M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ c¸c b¹n, trÎ biÕt ph¶i vui vÎ ®oµn kÕt v¬i c¸c b¹n *§T: C¸c con nh×n xem trªn s©n trêng c¸c b¹n ®ang lµm g×?( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ hµnh ®éng cña c¸c b¹n) 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trong s©n IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh NhËn xÐt, nªu g¬ng; tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - Ho¹t ®éng ngoµi trêi cã mét sè trÎ cßn cha chó ý: Kiªn, Nam, Thµnh, L¬ng - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých : S¶n phÈm ®Ñp: YÕn Chi,Thu Ph¬ng, Giang.Cßn mét sè trÎ cha thµnh th¹o kü n¨ng t¹o h×nh: Linh Nhi, Th¶o,Thµnh, S¬n -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -