Tài liệu Tham lu©n dai hoi dang

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o tham luËn t¹i ®¹i héi ®¶ng bé x· qu¶ng t©m Chi bé: Trêng MÇm non KÝnh tha ®oµn chñ tÞch! KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, tha ®¹i héi ! Lµ ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho chi bé trêng MN vÒ dù §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé x· lÇn thø XXV cho phÐp t«i thay mÆt cho CBGV HS trêng MN xin ®îc göi tíi c¸c vÞ ®¹i biÓu c¸c vÞ kh¸ch quý lêi chóc søc khoÎ, chóc ®¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp. Tha ®¹i héi ! Qua c¸c b¸o c¸o ®· th«ng qua §¹i héi cã thÓ nãi r»ng 5 n¨m qua ®îc ®¸nh gi¸ lµ nhiÖm kú §¶ng bé ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng nhÊt, tõ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn v¨n ho¸ x· héi, an ninh quèc phßng …, ®Ó cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh c«ng ®ã lµ do BCH §¶ng bé ®· l·nh ®¹o, chØ ®¹o s¸t, ®óng, phï hîp víi thùc tÕ vµ ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph¬ng. §ång thêi b¸o c¸o ®· chØ râ mét sè ®iÓm cßn tån t¹i h¹n chÕ, nªu ra nh÷ng nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm, trong 5 n¨m ®Þa ph¬ng ®· t¹o ®· sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trong viÖc tæ chøc, chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng GD trong c¸c nhµ trêng nãi chung vµ trêng MÇm non nãi riªng. Trêng MN trong 5 n¨m qua ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c huy ®éng trÎ thu hót trÎ ®Õn trêng ngµy cµng ®«ng, chÊt lîng ch¨m sãc GD ®· chuyÓn biÕn râ nÐt, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c tæ chøc b¸n tró t¹i trêng, trÎ SDD ®· gi¶m tõ 16,2% ë n¨m häc 2004-2005 ®Õn nay xuèng cßn 4,7% n¨m häc 2009-2010 Lµ 1 trong nh÷ng ®¬n vÞ ®îc së GD&§T ®¸nh gi¸ cao vÒ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”, vµ vinh dù nhµ trêng ®· ®ãn ®oµn gåm 27 huyÖn thÞ trong TØnh vÒ th¨m quan nhµ. Trong nh÷ng n¨m qua nhµ trêng liªn tôc ®îc Së GD&§T, UBND TØnh, Bé GD&§T khen thëng. Trêng MN cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do sù tËp trung l·nh ®¹o ®óng híng cña §¶ng bé, sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mäi mÆt cña chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n ®Þa ph¬ng lµ yÕu tè t¹o nªn sù thµnh c«ng chÊt lîng GD. KÝnh tha c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, tha ®¹i héi: Ph¸t huy thµnh tÝch ®¹t ®îc trong thêi gian qua vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé, §¶ng bé trong thêi gian tíi Chi bé chóng t«i tiÕp tôc chÊn chØnh vµ t¨ng cêng kû c¬ng nÒ nÕp trong chi bé nhµ trêng, tËp trung x©y dùng vµ n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nhµ gi¸o, ®æi míi m¹nh mÏ c«ng t¸c qu¶n lý GD, phÊn ®Êu n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng GD vµ hiÖu qu¶ GD theo ®óng tinh thÇn cuéc vËn ®éng “ hai kh«ng”, lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ ®Ó phÊn ®Êu 100% trÎ b¸n tró t¹i trêng vµ tiÕn tíi tõng bíc x©y dùng trêng CQG møc ®é 2. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng, ®¶m b¶o nhu cÇu ®îc göi con vµo trêng MN Q.T©m cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng ®îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o huyÖn, ®Þa ph¬ng ®ang hoµn tÊt thñ tôc më réng khu«n viªn, x©y dùng thªm 6 phßng häc. Chi bé trêng MN cã mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghi nh: + §Ò nghÞ L·nh ®¹o HuyÖn quan t©m h¬n n÷a viÖc ®Çu t hç trî kÝch cÇu, bæ sung trang thiÕt bÞ cho c¸c trêng CQG vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi GVMN ngoµi biªn chÕ cha ®îc hëng trî cÊp. + §Ò nghÞ L·nh ®¹o HuyÖn xem xÐt ®Ò nghÞ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó GVMN kh«ng ph¶i ®ãng BHTN v× ®êi sèng GVMN cßn qu¸ khã kh¨n. + §Ò nghÞ §¶ng bé quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nhµ trêng thùc hiÖn ®îc môc tiªu, kÕ ho¹ch, thùc hiÖn tèt 3 néi dung ch¨m sãc, nu«i dìng, gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ cao vµ ®¸p øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña sù nghiÖp GD nãi chung KÝnh tha ®¹i héi ! §Õn víi ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé x· kho¸ XXV nhiÖm kú 2010 -2015 h«m nay thay mÆt cho chi bé trêng MN t«i ®· kh¸i qu¸t mét sè kÕt qu¶ chi bé ®· ®¹t ®îc vµ nªu lªn mét sè môc tiªu, nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ t¹i ®¬n vÞ trong thêi gian tíi cïng víi mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ víi §¶ng bé c¸c cÊp. Cuèi cïng xin kÝnh chóc c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu, c¸c quÝ vÞ kh¸ch quÝ cïng toµn thÓ ®¹i héi lêi chóc søc khoÎ - H¹nh phóc – thµnh ®¹t. Chóc §¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp. Xin tr©n träng c¶m ¬n./.
- Xem thêm -