Tài liệu Luật an ninh

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Quèc héi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc LuËt sè: 32/2004/QH11 Quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th¸ng 10 ®Õn ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004) LuËt An ninh quèc gia C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; LuËt nµy quy ®Þnh vÒ an ninh quèc gia. Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh LuËt nµy quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch an ninh quèc gia; nguyªn t¾c, nhiÖm vô, biÖn ph¸p b¶o vÖ an ninh quèc gia; quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc, c«ng d©n trong b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông LuËt nµy ¸p dông ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c«ng d©n níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ c tró, ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp quy ®Þnh kh¸c th× ¸p dông theo ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong LuËt nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. An ninh quèc gia lµ sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, sù bÊt kh¶ x©m ph¹m ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. 2. B¶o vÖ an ninh quèc gia lµ phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, ®Êu tranh lµm thÊt b¹i c¸c ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. 3. Ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia lµ nh÷ng hµnh vi x©m ph¹m chÕ ®é chÝnh trÞ, chÕ ®é kinh tÕ, nÒn v¨n ho¸, an ninh, quèc phßng, ®èi ngo¹i, ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 4. Nguy c¬ ®e do¹ an ninh quèc gia lµ nh÷ng nh©n tè bªn trong, bªn ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng thùc tÕ g©y nguy h¹i cho an ninh quèc gia cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 5. C¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia lµ c¬ quan chØ ®¹o, chØ 2 huy vµ ®¬n vÞ nghiÖp vô thuéc lùc lîng vò trang nh©n d©n ®îc giao nhiÖm vô chuyªn tr¸ch lµm tham mu, tæ chøc, trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia. 6. C¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia lµ sÜ quan, h¹ sÜ quan cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc giao nhiÖm vô chuyªn tr¸ch lµm tham mu, tæ chøc, trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia. 7. BiÖn ph¸p nghiÖp vô lµ biÖn ph¸p c«ng t¸c cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 8. Môc tiªu quan träng vÒ an ninh quèc gia lµ nh÷ng ®èi tîng, ®Þa ®iÓm, c«ng tr×nh, c¬ së vÒ chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, v¨n ho¸, x· héi thuéc danh môc cÇn ®îc b¶o vÖ do ph¸p luËt quy ®Þnh. 9. NÒn an ninh nh©n d©n lµ søc m¹nh vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, sù ®oµn kÕt vµ truyÒn thèng dùng níc, gi÷ níc cña toµn d©n téc ®îc huy ®éng vµo sù nghiÖp b¶o vÖ an ninh quèc gia, trong ®ã lùc lîng chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia lµm nßng cèt. 10. ThÕ trËn an ninh nh©n d©n lµ viÖc tæ chøc, bè trÝ lùc lîng b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 4. ChÝnh s¸ch an ninh quèc gia 1. Nhµ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch hßa b×nh, h÷u nghÞ, më réng giao lu vµ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c níc trªn c¬ së t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi. 2. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc; ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, khoa häc, c«ng nghÖ, an ninh, quèc phßng, ®èi ngo¹i v÷ng m¹nh, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ ®Ó b¶o ®¶m an ninh quèc gia. §iÒu 5. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. Tu©n thñ HiÕn ph¸p, ph¸p luËt, b¶o ®¶m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n. 2. §Æt díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc; huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña hÖ thèng chÝnh trÞ vµ toµn d©n téc, lùc lîng chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia lµm nßng cèt. 3. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia víi nhiÖm vô x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi; phèi hîp cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng an ninh, quèc phßng vµ ®èi ngo¹i. 4. Chñ ®éng phßng ngõa, chñ ®éng ®Êu tranh lµm thÊt b¹i mäi ©m mu vµ ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. §iÒu 6. X©y dùng lùc lîng b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. Nhµ níc x©y dùng lùc lîng chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia c¸ch m¹ng, chÝnh quy, tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i lµm nßng cèt thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. C¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng lùc lîng c«ng an x·, d©n qu©n tù vÖ, b¶o vÖ c¬ quan, doanh nghiÖp, b¶o vÖ d©n phè, d©n phßng tham gia ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 7. B¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia Nhµ níc b¶o ®¶m ng©n s¸ch vµ c¬ së vËt chÊt cho c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia trong mäi t×nh huèng, u tiªn c¸c ®Þa bµn chiÕn lîc, xung yÕu, quan 3 träng vÒ an ninh quèc gia; cã chÝnh s¸ch huy ®éng thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô b¶o vÖ an ninh quèc gia B¶o vÖ an ninh quèc gia lµ sù nghiÖp cña toµn d©n. C¬ quan, tæ chøc, c«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 9. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. Nhµ níc b¶o vÖ, gi÷ bÝ mËt cho c¸n bé, chiÕn sÜ thuéc lùc lîng chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia cã thµnh tÝch th× ®îc khen thëng, bÞ tæn h¹i vÒ danh dù th× ®îc kh«i phôc, bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n th× ®îc ®Òn bï; ngêi bÞ th¬ng tÝch, tæn h¹i vÒ søc kháe, bÞ thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng th× b¶n th©n vµ gia ®×nh ®îc hëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 10. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. ChÝnh phñ, c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. C¬ quan th«ng tin, tuyªn truyÒn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc b¶o vÖ an ninh quèc gia cho toµn d©n. 3. C¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, vËn ®éng c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi b¶o vÖ an ninh quèc gia. 4. Gi¸o dôc b¶o vÖ an ninh quèc gia lµ mét néi dung gi¸o dôc quèc d©n. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm ®a néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ an ninh quèc gia vµo ch¬ng tr×nh d¹y häc trong nhµ trêng vµ c¸c c¬ së gi¸o dôc kh¸c phï hîp víi ngµnh häc, cÊp häc. §iÒu 11. Hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o vÖ an ninh quèc gia Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch hîp t¸c quèc tÕ ®a ph¬ng, song ph¬ng víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ trong ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt quèc tÕ; thùc hiÖn c¸c ®iÒu íc quèc tÕ liªn quan ®Õn lÜnh vùc b¶o vÖ an ninh quèc gia mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 12. ChÝnh s¸ch xö lý c¸c hµnh vi x©m ph¹m an ninh quèc gia 1. Mäi hµnh vi x©m ph¹m an ninh quèc gia ®Òu ph¶i bÞ xö lý nghiªm minh, kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi chñ mu, cÇm ®Çu, chØ huy, ngoan cè chèng ®èi th× bÞ nghiªm trÞ. 2. Ngêi bÞ Ðp buéc, lõa g¹t, l«i kÐo nhËn lµm viÖc cho tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia mµ tù thó, thµnh khÈn khai b¸o th× ®îc khoan hång; nÕu lËp c«ng th× ®îc khen thëng. 3. Ngêi níc ngoµi cã hµnh vi x©m ph¹m an ninh quèc gia cña ViÖt Nam ë ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam cã thÓ bÞ xö lý theo ph¸p luËt cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh. §iÒu 13. C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm 4 1. Tæ chøc, ho¹t ®éng, c©u kÕt, xói giôc, khèng chÕ, kÝch ®éng, mua chuéc, lõa g¹t, l«i kÐo ngêi kh¸c nh»m chèng chÝnh quyÒn nh©n d©n, xãa bá vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, chia c¾t ®Êt níc, ph¸ ho¹i khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. 2. NhËn nhiÖm vô cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia hoÆc tham gia, gióp søc, cung cÊp tµi chÝnh, vò khÝ, ph¬ng tiÖn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. 3. Thu thËp, tµng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n, sö dông, tiÕt lé, cung cÊp, t¸n ph¸t tr¸i phÐp tin tøc, tµi liÖu, vËt phÈm thuéc bÝ mËt nhµ níc. 4. X©m ph¹m môc tiªu quan träng vÒ an ninh quèc gia. 5. Chèng l¹i hoÆc c¶n trë c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia. 6. Lîi dông viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia ®Ó x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n. 7. Hµnh vi kh¸c x©m ph¹m an ninh quèc gia ®îc quy ®Þnh t¹i Bé luËt h×nh sù vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. Ch¬ng II b¶o vÖ an ninh quèc gia §iÒu 14. NhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. B¶o vÖ chÕ ®é chÝnh trÞ vµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, b¶o vÖ ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña Tæ quèc. 2. B¶o vÖ an ninh vÒ t tëng vµ v¨n ho¸, khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n. 3. B¶o vÖ an ninh trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, quèc phßng, ®èi ngo¹i vµ c¸c lîi Ých kh¸c cña quèc gia. 4. B¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc vµ c¸c môc tiªu quan träng vÒ an ninh quèc gia. 5. Phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, ®Êu tranh lµm thÊt b¹i vµ lo¹i trõ c¸c ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia, nguy c¬ ®e do¹ an ninh quèc gia. §iÒu 15. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n b¶o vÖ an ninh quèc gia bao gåm vËn ®éng quÇn chóng, ph¸p luËt, ngo¹i giao, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, nghiÖp vô, vò trang. 2. Néi dung, ®iÒu kiÖn, thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc vµ tr¸ch nhiÖm ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy do ph¸p luËt quy ®Þnh. §iÒu 16. X©y dùng nÒn an ninh nh©n d©n vµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n 1. VËn ®éng toµn d©n tham gia phong trµo b¶o vÖ an ninh Tæ quèc; gi¸o dôc, ®éng viªn c¸n bé, c«ng chøc, ngêi lao ®éng vµ mäi c«ng d©n tham gia x©y dùng ®Þa ph¬ng, c¬ quan, tæ chøc v÷ng m¹nh; x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc; n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. 2. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch b¶o vÖ an ninh quèc gia g¾n víi x©y dùng, cñng cè hÖ thèng chÝnh trÞ, ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, ®èi ngo¹i vµ kÕt hîp chÆt chÏ víi x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n. 3. T¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, x©y dùng, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia; x¸c ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong b¶o vÖ an ninh quèc gia. 5 4. X©y dùng lùc lîng b¶o vÖ an ninh quèc gia v÷ng m¹nh; x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n vµ tæ chøc, bè trÝ lùc lîng, ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia trong mäi t×nh huèng. §iÒu 17. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. Tham gia lùc lîng b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tè c¸o hµnh vi x©m ph¹m an ninh quèc gia, hµnh vi lîi dông viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n. 3. Ph¸t hiÖn, kiÕn nghÞ víi chÝnh quyÒn hoÆc c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia kh¾c phôc s¬ hë, thiÕu sãt trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. 4. Ph¸t hiÖn, cung cÊp kÞp thêi th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia cho chÝnh quyÒn hoÆc c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia n¬i gÇn nhÊt. 5. Thùc hiÖn yªu cÇu cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¬ quan vµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, ®Êu tranh víi ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. §iÒu 18. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc trong b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. C¬ quan, tæ chøc trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ néi bé, huy ®éng søc m¹nh cña c¬ quan, tæ chøc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia; ®a nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia vµo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vµ c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cña c¬ quan, tæ chøc. 3. Gi¸o dôc, ®éng viªn mäi thµnh viªn cña c¬ quan, tæ chøc m×nh vµ nh©n d©n tham gia b¶o vÖ an ninh quèc gia. 4. Ph¸t hiÖn, cung cÊp kÞp thêi th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia cho c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia hoÆc chÝnh quyÒn n¬i gÇn nhÊt. 5. Thùc hiÖn yªu cÇu cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 19. Tr¸ch nhiÖm cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong b¶o vÖ an ninh quèc gia MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc thµnh viªn trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, ®éng viªn nh©n d©n x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia; gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia cña tæ chøc, c¸ nh©n. §iÒu 20. B¶o vÖ an ninh quèc gia khi cã t×nh tr¹ng khÈn cÊp, t×nh tr¹ng chiÕn tranh Khi cã t×nh tr¹ng khÈn cÊp, t×nh tr¹ng chiÕn tranh, viÖc b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp, t×nh tr¹ng chiÕn tranh. 6 Héi ®ång quèc phßng vµ an ninh cã tr¸ch nhiÖm ®éng viªn mäi lùc lîng vµ kh¶ n¨ng cña ®Êt níc ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc; thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®Æc biÖt do Quèc héi giao. §iÒu 21. ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi cã nguy c¬ ®e do¹ an ninh quèc gia nhng cha ®Õn møc ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp 1. Khi cã nguy c¬ ®e do¹ an ninh quèc gia nhng cha ®Õn møc ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp, Thñ tíng ChÝnh phñ ®îc quyÕt ®Þnh ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: a) T¨ng cêng b¶o vÖ c¸c môc tiªu quan träng; b) Tæ chøc c¸c tr¹m canh g¸c ®Ó h¹n chÕ hoÆc kiÓm so¸t ngêi, ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng vµo nh÷ng giê nhÊt ®Þnh, t¹i nh÷ng khu vùc nhÊt ®Þnh; c) Thùc hiÖn kiÓm so¸t ®Æc biÖt t¹i c¸c cöa khÈu, c¸c chuyÕn vËn chuyÓn b»ng ®êng hµng kh«ng, ®êng biÓn, ®êng thuû néi ®Þa, ®êng s¾t vµ ®êng bé; d) H¹n chÕ hoÆc t¹m ngõng viÖc vËn chuyÓn, sö dông chÊt ch¸y, chÊt næ, chÊt ®éc, ho¸ chÊt ®éc h¹i, chÊt phãng x¹ thuéc quyÒn sö dông hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n; kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc vËn chuyÓn, sö dông c¸c lo¹i vò khÝ, c«ng cô hç trî; ®) CÊm, gi¶i t¸n hoÆc h¹n chÕ c¸c cuéc tô tËp ®«ng ngêi vµ nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ chøc xÐt thÊy cã h¹i cho an ninh quèc gia; e) H¹n chÕ hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng cña nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim vµ n¬i sinh ho¹t c«ng céng kh¸c; g) KiÓm so¸t viÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c t¹i mét ®Þa ph¬ng hay khu vùc nhÊt ®Þnh; h) Buéc ngêi cã hµnh vi g©y nguy h¹i cho an ninh quèc gia rêi khái c¸c khu vùc quan träng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, an ninh, quèc phßng hoÆc kh«ng ®îc rêi khái n¬i c tró; i) Huy ®éng nh©n lùc, vËt lùc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i chÊp hµnh c¸c mÖnh lÖnh, quyÕt ®Þnh cña c¬ quan vµ ngêi thi hµnh c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng III c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia §iÒu 22. C¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. C¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia bao gåm: a) C¬ quan chØ ®¹o, chØ huy vµ c¸c ®¬n vÞ an ninh, t×nh b¸o, c¶nh vÖ C«ng an nh©n d©n; b) C¬ quan chØ ®¹o, chØ huy vµ c¸c ®¬n vÞ b¶o vÖ an ninh qu©n ®éi, t×nh b¸o Qu©n ®éi nh©n d©n; c) Bé ®éi biªn phßng, c¶nh s¸t biÓn lµ c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ë khu vùc biªn giíi trªn ®Êt liÒn vµ khu vùc biªn giíi trªn biÓn. 2. Tæ chøc bé m¸y, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng vµ quan hÖ phèi hîp cña c¸c c¬ quan quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy do ph¸p luËt quy ®Þnh. §iÒu 23. NhiÖm vô cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia 7 1. C¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia thùc hiÖn nhiÖm vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña LuËt nµy. 2. C¸c nhiÖm vô cô thÓ cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia: a) Tæ chøc thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù b¸o t×nh h×nh vµ ®Ò xuÊt c¸c chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p, ph¬ng ¸n b¶o vÖ an ninh quèc gia; b) Híng dÉn, kiÓm tra c¬ quan, tæ chøc vµ c«ng d©n thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ an ninh quèc gia, b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc, x©y dùng c¬ quan, ®¬n vÞ an toµn, x©y dùng phong trµo b¶o vÖ an ninh Tæ quèc; c) Tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c phßng ngõa, ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, ®Êu tranh víi c¸c ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia; d) Nghiªn cøu, øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc gia; ®) Thùc hiÖn hîp t¸c víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp trong phßng, chèng ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. §iÒu 24. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. C¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc quyÒn: a) Sö dông c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu, ®å vËt khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia; c) Yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc tµi chÝnh, kho b¹c, ng©n hµng kiÓm tra, phong to¶ tµi kho¶n, nguån tµi chÝnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia; d) Yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc bu chÝnh, viÔn th«ng, h¶i quan bãc më hoÆc giao th tÝn, ®iÖn tÝn, bu phÈm, bu kiÖn, hµng ho¸ ®Ó kiÓm tra khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh trong ®ã cã th«ng tin, tµi liÖu, chÊt næ, vò khÝ, vËt phÈm kh¸c cã nguy h¹i cho an ninh quèc gia; ®) KiÓm tra ph¬ng tiÖn giao th«ng, ph¬ng tiÖn th«ng tin, m¸y tÝnh, m¹ng m¸y tÝnh, ®å vËt, tµi liÖu, hµng ho¸, chç ë, n¬i lµm viÖc hoÆc c¸c c¬ së kh¸c cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia; e) Trng dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ph¬ng tiÖn th«ng tin, ph¬ng tiÖn giao th«ng, ph¬ng tiÖn kh¸c vµ ngêi ®ang sö dông, ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn ®ã trong trêng hîp cÊp b¸ch ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia hoÆc ®Ó ng¨n chÆn hËu qu¶ thiÖt h¹i cho x· héi ®ang x¶y ra hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra; g) T¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ viÖc sö dông ph¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c trªn l·nh thæ ViÖt Nam khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng nµy g©y nguy h¹i cho an ninh quèc gia; yªu cÇu ngõng c¸c chuyÕn vËn chuyÓn b»ng c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng cña ViÖt Nam hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng cña níc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ b¶o ®¶m an toµn cho c¸c ph¬ng tiÖn ®ã; h) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ ngêi céng t¸c, ngêi tè gi¸c, ngêi lµm chøng, ngêi bÞ h¹i trong c¸c vô ¸n x©m ph¹m an ninh quèc gia. 2. Thñ trëng c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia quyÕt ®Þnh viÖc sö dông c¸c quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy theo thñ tôc, thÈm quyÒn do ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3. C¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia cã tr¸ch nhiÖm: 8 a) TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n; trong trêng hîp v× yªu cÇu b¶o vÖ an ninh quèc gia ph¶i h¹n chÕ c¸c quyÒn vµ lîi Ých ®ã th× ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; c) Gi÷ bÝ mËt vÒ sù gióp ®ì cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®èi víi c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 25. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. C¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc quyÒn: a) Thùc hiÖn c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24 cña LuËt nµy theo quyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn cña c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia; b) Gi÷ bÝ mËt vÒ nh©n th©n, lai lÞch, nhiÖm vô vµ ph¬ng tiÖn thùc hiÖn nhiÖm vô; c) MiÔn thñ tôc h¶i quan ®èi víi tµi liÖu, ph¬ng tiÖn nghiÖp vô mang theo khi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh qua biªn giíi, cöa khÈu; d) XuÊt tr×nh giÊy chøng minh an ninh trong trêng hîp cÇn thiÕt ®Ó yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n gióp ®ì. 2. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. C¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña Nhµ níc, c¸c quy t¾c nghiÖp vô chuyªn m«n, kû luËt cña lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc lµm cña m×nh. §iÒu 26. Trang bÞ vµ sö dông vò khÝ, ph¬ng tiÖn kü thuËt nghiÖp vô, c«ng cô hç trî cña c¸n bé, chiÕn sÜ c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia C¸n bé, chiÕn sÜ c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc trang bÞ vµ sö dông vò khÝ, ph¬ng tiÖn kü thuËt nghiÖp vô, c«ng cô hç trî ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 27. ChÕ ®é qu¶n lý th«ng tin, tµi liÖu, ®å vËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia 1. Th«ng tin, tµi liÖu, ®å vËt liªn quan ®Õn c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia hoÆc do c¬ quan nµy thu thËp ®îc thuéc bÝ mËt nhµ níc vµ ®îc qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc. 2. Th«ng tin, tµi liÖu, ®å vËt quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã gi¸ trÞ lÞch sö, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®îc c«ng bè theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× cã thÓ ®îc chuyÓn giao cho c¬ quan lu tr÷ nhµ níc qu¶n lý. §iÒu 28. ChÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, chiÕn sÜ c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia C¸n bé, chiÕn sÜ c¬ quan chuyªn tr¸ch b¶o vÖ an ninh quèc gia ®îc tuyÓn chän, båi dìng, ®µo t¹o, ®îc phong, th¨ng hµm, cÊp lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ hëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV 9 qu¶n lý Nhµ níc vÒ an ninh quèc gia §iÒu 29. Néi dung qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia 1. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc, chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n b¶o vÖ an ninh quèc gia vµ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia; ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. Tæ chøc, chØ ®¹o, híng dÉn ho¹t ®éng thu thËp, ph¸t hiÖn, ®iÒu tra, xö lý th«ng tin, tµi liÖu, hµnh vi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©m ph¹m an ninh quèc gia. 3. ChØ ®¹o, híng dÉn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an ninh quèc gia. 4. Tæ chøc bé m¸y, trang bÞ ph¬ng tiÖn, ®µo t¹o c¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc gia; båi dìng kiÕn thøc b¶o vÖ an ninh quèc gia cho c¸n bé chñ chèt cña c¸c c¬ quan, tæ chøc; x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia; x©y dùng vµ thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n tham gia b¶o vÖ an ninh quèc gia. 5. KiÓm tra, thanh tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o trong ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh quèc gia. 6. Hîp t¸c quèc tÕ vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 30. Thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. 2. Bé C«ng an chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Quèc phßng, Bé Ngo¹i giao, c¸c bé, c¬ quan ngang bé thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia. §iÒu 31. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Quèc phßng trong qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia Bé Quèc phßng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ phèi hîp víi Bé C«ng an thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia; chØ ®¹o c¸c lùc lîng thuéc quyÒn phèi hîp chÆt chÏ víi lùc lîng C«ng an nh©n d©n vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Quy chÕ phèi hîp gi÷a Bé C«ng an víi Bé Quèc phßng trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 32. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Ngo¹i giao trong qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia Bé Ngo¹i giao trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña LuËt nµy, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan vµ phèi hîp víi Bé C«ng an, Bé Quèc phßng, c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia. Quy chÕ phèi hîp gi÷a Bé C«ng an víi Bé Ngo¹i giao trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 33. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé trong qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia C¸c bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 cña LuËt nµy, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó b¶o vÖ an ninh quèc gia. 10 §iÒu 34. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc gia Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia t¹i ®Þa ph¬ng; thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh quèc gia theo quy ®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 35. HiÖu lùc thi hµnh LuËt nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi LuËt nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 36. Híng dÉn thi hµnh ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt nµy. LuËt nµy ®· ®îc Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 6 th«ng qua ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004. Chñ tÞch quèc héi NguyÔn V¨n An
- Xem thêm -