Tài liệu Kinh nghiệm trong công tác quản lý thiết bị giáo dục

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 1 Lêi nãi ®Çu Nh÷ng vÊn ®Ò chung Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu NhiÖm vô nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu PhÊn thø Hai: Néi dung - kÕt qu¶ vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD 1. C¬ së lý luËn 1.1/ Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ CSVC - TBGD 1.2/ Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý CSVC - TBGD 2. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC- TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh 1. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh . 2. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC- TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh 3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra cho qu¸ tr×nh qu¶n lý CSVC - TBDH Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng Kim §ång TP Hßa B×nh 1. N©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé gi¸o viªn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD 2. N©ng cao kü n¨ng qu¶n lý vÒ c«ng t¸c CSVC - TBGD 3. N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý CSVC - TBGD vÒ mäi mÆt cho CBQL. 3.1/ Qu¶n lý CSVC – TBGD 3.2/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông CSVC – TBGD 3.3/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc b¶o qu¶n, söa ch÷a CSVC – TBGD PhÊn thø ba: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn. 2. Mét sè kiÕn nghÞ. PhÊn thø nhÊt: 1. 2. 3. 4. Lêi nãi ®Çu Nh chóng ta ®· biÕt ®Ó qu¸ tr×nh d¹y häc cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao, tõ xa xa con ngêi ®· t×m ra vµ sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau cho môc ®Ých nµy vµ theo ®ã, c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô cho ph¬ng ph¸p d¹y häc còng ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Môc tiªu vµ néi dung d¹y häc trong nhµ trêng phô thuéc vµo môc tiªu kinh tÕ x· héi vÜ m«, cßn s¸ch gi¸o khoa vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc mét mÆt phô thuéc vµo môc Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 2 tiªu kinh tÕ x· héi, mÆt kh¸c cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña khoa häc c«ng nghÖ ®¬ng thêi. Ngµy nay, khi khoa häc vµ c«ng nghÖ trong x· héi tiÕn bé vît bËc th× sù tiÕn bé ®ã còng ®îc ph¶n ¸nh vµo hÖ thèng c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ trêng. C¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc ®ãng vai trß hç trî tÝch cùc cho qu¸ tr×nh D¹y – Häc. Bëi v× cã thiÕt bÞ d¹y häc tèt th× chóng ta míi cã thÓ tæ chøc ®îc qu¸ tr×nh d¹y häc khoa häc, huy ®éng ®îc ®a sè ngêi häc tham gia thùc sù vµo qu¸ tr×nh nµy, hä tù khai th¸c vµ tiÕp nhËn tri thøc díi sù híng dÉn cña ngêi d¹y mét c¸ch tÝch cùc. Nh vËy th× thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i ®ñ vµ phï hîp míi triÓn khai ®îc c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch hiÖu qu¶. Nªn c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc lµ bé phËn quan träng cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p, chóng cã thÓ võa lµ ph¬ng tiÖn ®Ó nhËn thøc, võa lµ ®èi tîng chøa néi dung cÇn nhËn thøc. HiÖn nay CSVC - TBDH ®îc xem nh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc - §µo t¹o. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc ®· vµ ®ang t¹o ra tiÒm n¨ng s ph¹m to lín cho qu¸ tr×nh d¹y häc vµ viÖc gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶. C¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i ®· ®em l¹i chÊt lîng míi cho c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nªu trªn trong thùc tÕ c¸c trêng TiÓu häc nãi chung vµ trêng TH Kim §ång nãi riªng: vÊn ®Ò CSVC - TBDH ®· ®îc quan t©m song vÉn cßn cã nhiÒu bÊt cËp vµ khã kh¨n. ViÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm ®îc vµ nh÷ng khã kh¨n ®Æt ra, cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó c¸c nhµ tr êng lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi ph¸t huy cã hiÖu qu¶ vÒ CSVC - TBDH hiÖn cã ë c¸c nhµ trêng chÝnh lµ lý do chän ®Ò tµi: “ C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh”. Trong bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ n¨ng lùc c¸ nh©n. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh SKKN nµy, bªn c¹nh sù nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n,cÇn sù ñng hé cña CBGV vµ sù quan t©m cña cña c¸c cÊp l·nh ®¹o PGD . Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m ¬n. PhÇn thø nhÊt: 1/. Lý do chän ®Ò tµi : Nh÷ng vÊn ®Ò chung C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc (CSVC - TBGD) trong c¸c trêng TH hiÖn ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m; tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. §Æc biÖt lµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ngµnh Gi¸o dôc §µo t¹o. Tríc ®©y trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ; Gi¸o viªn chñ yÕu lµ d¹y chay hoÆc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ, ®å dïng cò, l¹c hËu kh«ng phï hîp Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 3 hoÆc ®å dïng tù lµm. §iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng giê d¹y vµ viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu thÕ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ, cho nªn CSVC - TBGD ®îc xem nh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc - §µo t¹o nh»m ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái tríc m¾t vµ l©u dµi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Trong b¸o c¸o cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng khãa VIII ®îc tr×nh bµy t¹i ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX cã ®o¹n: “T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt vµ tõng bíc hiÖn ®¹i hãa nhµ trêng, líp häc, s©n ch¬i, b·i tËp, thiÕt bÞ gi¶ng d¹y vµ häc tËp hiÖn ®¹i … “ vµ “§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy t duy s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc tù ®µo t¹o ngêi häc, coi träng thùc hµnh, thùc nghiÖm, ngo¹i khãa, lµm chñ kiÕn thøc, tr¸nh nhåi nhÐt, häc vÑt, häc chay”… §ång thêi v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh: … “T¨ng ng©n s¸ch nhµ níc cho gi¸o dôc - ®µo t¹o theo nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ” … C¸c trêng phæ th«ng trªn ®Þa bµn TP Hßa B×nh trong ®ã cã trêng TH Kim §ång còng ®· ®îc §¶ng vµ nhµ níc quan t©m cÊp vèn ®Çu t ®Ó x©y dùng CSVC - TBGD nh»m thùc hiÖn tèt môc tiªu gi¸o dôc, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®· nªu trªn, ngoµi yÕu tè kh¸ch quan th× c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD trong c¸c nhµ trêng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Trong thùc tÕ ë c¸c nhµ trêng phæ th«ng nãi chung vµ ë trêng TH Kim §ång TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh nãi riªng, vÊn ®Ò qu¶n lý CSVC - TBGD ®· ®îc chó ý song vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. Do vËy, nã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc - ®µo t¹o cña c¸c nhµ trêng. VÊn ®Ò nµy lµm cho nh÷ng ngêi qu¶n lý, nhµ gi¸o dôc ph¶i cã nh÷ng suy nghÜ, tr¨n trë vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. Trong khu«n khæ cã h¹n , t«i chØ xin ®îc ®Ò cËp ®Õn mét sè gi¶i ph¸p ®· vµ ®ang vËn dông ®Ó qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. C¸c gi¶i ph¸p tr×nh bµy nµy ®· ®îc lùa chän ®Ó phï hîp víi c¸c nhµ trêng cã quy m« nhá, sè lîng gi¸o viªn, häc sinh Ýt vµ cã ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt khã kh¨n, trªn ®Þa bµn TP Hoµ B×nh. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn lµ lý do chÝnh ®Ó chän ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh”. 2/. Môc ®Ých : T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. Nh»m ®Ò xuÊt vµ lý gi¶i c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 4 Hßa B×nh, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC TBGD cña c¸c nhµ trêng phæ th«ng. 3/. NhiÖm vô : Nghiªn cøu thùc tr¹ng t«i x¸c ®Þnh ba nhiÖm vô c¬ b¶n lµ: +/ X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. +/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh trong giai ®o¹n hiÖn nay. +/ §Ò xuÊt vµ lý gi¶i nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cña trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. 4/. §èi tîng : §èi tîng nghiªn cøu lµ: c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cña trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. PhÇn thø hai : Néi dung - kÕt qu¶ vµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý C¬ Së VËt ChÊt - ThiÕt BÞ gi¸o dôc 1/. C¬ së lý luËn: 11/. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ CSVC - TBGD: 1.1.1/ Kh¸i niÖm vÒ CSVC - TBGD: C¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt vµ kü thuËt kh¸c nhau ®îc sö dông vµo viÖc gi¶ng d¹y - häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh gi¸o dôc kh¸c ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých gi¸o dôc. CSVC - TBGD bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (líp häc, phßng thÝ nghiÖm …), s©n ch¬i, b·i tËp, trang thiÕt chuyªn dïng, thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸c m«n häc, c¸c ph¬ng tiÖn nghe, nh×n … . §©y chÝnh lµ hÖ thèng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ cã mét sè bé phËn t¬ng ®èi phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt. TÝnh ®a d¹ng, phong phó cña hÖ thèng nµy t¹o ra kh«ng Ýt trë trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông. 1.1.2/ Néi dung CSVC - TBGD: CSVC - TBGD bao gåm: trêng häc, s¸ch vµ th viÖn trêng häc, TBGD. +/ Trêng häc: lµ c«ng tr×nh v¨n hãa – gi¸o dôc cã møc ®Çu t lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi; lµ n¬i thùc hiÖn viÖc gi¸o dôc, d¹y häc tËp trung; lµ n¬i thÇy vµ trß ph¶i ®îc b¶o vÖ an toµn. V× vËy: qu¶n lý trêng häc lµ tÝnh ®Õn viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh häc ®êng, an toµn c¸c mÆt còng nh ®¶m b¶o tèt qu¸ tr×nh c¬ b¶n ë nhµ trêng cïng c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 5 +/ S¸ch vµ th viÖn trêng häc: §©y lµ lo¹i CSVC träng yÕu, lµ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt, phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc; §ång thêi lµ nguån tri thøc quan träng cña gi¸o viªn vµ häc sinh. S¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch tham kh¶o lµ thµnh phÇn chÝnh cña th viÖn trêng häc. Do vËy viÖc qu¶n lý th viÖn (c¸c lo¹i s¸ch) nh»m phôc vô cã hiÖu qu¶ d¹y häc cña nhµ trêng. +/ TBGD gåm: thiÕt bÞ d¹y häc vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc (theo nghÜa hÑp) bao gåm c¸ thiÕt bÞ trùc quan vµ thiÕt bÞ kü thuËt. 1.1.3/ Vai trß cña CSVC - TBGD: a) CSVC - TBGD lµ mét bé phËn cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc: Lý luËn d¹y häc ®· kh¼ng ®Þnh qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc ph¶i lµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¨ng khÝt gi÷a c¸c ®èi tîng x¸c ®Þnh vµ c¸c môc ®Ých gi¸o dôc. §øng vÒ mÆt néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc th× CSVC - TBGD ®ãng vai trß hç trî tÝch cùc. V× cã TBGD tèt th× ta míi cã thÓ tæ chøc ®îc qu¸ tr×nh d¹y häc khoa häc, ®a ngêi häc tham gia thùc sù vµo qu¸ tr×nh nµy, tù khai th¸c vµ tiÕp nhËn tri thøc díi sù híng dÉn cña ngêi d¹y. TBGD ph¶i ®ñ vµ phï hîp míi triÓn khai ®îc c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. CSVC - TBGD mµ hÇu hÕt lµ c¸c s¶n phÈm khoa häc kü thuËt cã chøc n¨ng x¸c ®Þnh vµ mang tÝnh môc ®Ých s ph¹m rÊt cao, chóng chøa ®ùng mét tiÒm n¨ng tri thøc to lín ®ång thêi ®ãng vai trß lµ ®èi tîng nhËn thøc. b) CSVC - TBGD vµ viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng d¹y vµ häc: XuÊt ph¸t tõ ®Æc trng t duy h×nh ¶nh, t duy cô thÓ cña con ngêi, trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, sù trùc quan ®ãng vai trß quan träng ®èi víi viÖc tù lÜnh héi kiÕn thøc cña ngêi häc; §Æc biÖt quan träng lµ kªnh nh×n kh¶ n¨ng cña c¸c gi¸c quan trong viÖc duy tr× häc tËp ®îc chia theo tû lÖ nh sau: Nh×n: 81%; Nghe: 11%; C¸c gi¸c quan kh¸c: 9%). Kh«ng Ýt néi dung häc tËp phøc t¹p cÇn ®Õn sù hç trî tÝch cùc cña ph¬ng tiÖn trùc quan míi gi¶i quyÕt ®îc nh: chøng minh c¸c ®Þnh lý, ®Þnh luËt, hiÖn tîng trõu tîng trong khoa häc tù nhiªn, to¸n häc, tin häc … häc sinh rÊt cÇn ® îc trùc tiÕp lµm thùc nghiÖm, ®îc l¾p r¸p, thao t¸c, quan s¸t, nhËn xÐt b»ng viÖc sö dông c¸c dông cô, ph¬ng tiÖn cô thÓ. NghÜa lµ häc b»ng tÊt c¶ gi¸c quan, huy ®éng mäi tiÒm n¨ng ®Ó nhËn thøc. Thùc hiÖn “Nguyªn t¾c trùc quan” trong d¹y häc (“Trùc quan” ®îc hiÓu theo nghÜa réng: liªn quan ®Õn mäi gi¸c quan cña con ngêi). - Gãp phÇn ®¶m b¶o chÊt lîng kiÕn thøc theo nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n nh: TÝnh chÝnh x¸c; TÝnh khoa häc; TÝnh tæng qu¸t; TÝnh hÖ thèng; TÝnh chuyÓn hãa; TÝnh thùc tiÔn; TÝnh bÒn v÷ng; vËn dông ®îc. c) Vai trß cña ph¬ng tiÖn kü thuËt (PTKT): Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 6 Trong hÖ thèng CSVC - TBGD hiÖn ®¹i, ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc cã vai trß quan träng ®Æc biÖt trong viÖc t¹o kh¶ n¨ng x©y dùng, h×nh thµnh, cñng cè, hÖ thèng hãa, vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn. TBGD vµ PTKT gióp thÇy vµ trß, t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hµnh, cñng cè kiÕn thøc, rÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc, häc tËp, sù khÐo lÐo ch©n tay, båi dìng kh¶ n¨ng tù häc, tù chiÕm lÜnh tri thøc, t¹o ra sù høng thó, l«i cuèn khi häc, tiÕt kiÖm thêi gian trªn líp, c¶i tiÕn c¸c h×nh thøc lao ®éng s ph¹m, t¹o kh¶ n¨ng tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng gi¸o dôc. 1.1.4/ Yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña CSVC - TBGD: a) Yªu cÇu: CSVC - TBGD ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Phï hîp ®èi tîng: Ph¶i xem xÐt ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý løa tuæi, khi tæ chøc vµ thiÕt kÕ c¬ së h¹ tÇng, lùa chän c¸c mÉu TBGD, lùa chän nguyªn vËt liÖu phï hîp cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp. - Phï hîp kh¶ n¨ng vµ ®Æc ®iÓm t duy cña häc sinh: Trong qu¸ tr×nh häc tËp, häc sinh thêng gÆp khã kh¨n ë vÊn ®Ò trõu tîng, ®ã lµ lóc cÇn ®Õn sù hç trî cña TBGD ®Ó vÊn ®Ò phøc t¹p trë nªn dÔ hiÓu. NÕu TBGD chøng minh ®îc sö dông vµo môc ®Ých t×m ra kiÕn thøc míi th× ho¹t ®éng thùc hµnh nh lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ trong viÖc cñng cè kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kü n¨ng cho häc sinh. NÕu chän môc tiªu lµ nguyªn lý khoa häc hoÆc m« t¶ ®Þnh tÝnh kh«ng cÇn vËn hµnh th× TBGD chØ cÇn thiÕt kÕ ®¬n gi¶n cã thÓ dïng nh÷ng vËt liÖu nh: b×a, giÊy, chi tiÕt m¸y háng, chai kh«ng, lâi chØ, … còng cã thÓ ®em l¹i lîi Ých vÒ mÆt s ph¹m, khoa häc vµ kinh tÕ. u ®iÓm cña con ®êng nµy lµ vËt liÖu nh thÕ thêng cã s½n t¹i chç. Nh vËy, TBGD cã thÓ ®¬n gi¶n hay hiÖn ®¹i nhng qua sö dông nã ph¶i cho kÕt qu¶ khoa häc, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt mü quan, s ph¹m, an toµn vµ gi¸ c¶ hîp lý t¬ng xøng víi hiÖu qu¶ mµ nã mang l¹i vµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i ®¾t tiÒn. 1.2/. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý CSVC - TBGD: 1.2.1/ Kh¸i niÖm, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c qu¶n lý CSVC - TBGD: a) Kh¸i niÖm: - Qu¶n lý nãi chung lµ sù t©c ®éng cã thøc cña chñ thÓ qu¶n lý nh»m chØ huy, ®iÒu hµnh, híng dÉn c¸c qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh vi cña c¸ nh©n híng ®Õn môc ®Ých ho¹t ®éng chung vµ phï hîp vãi quy luËt kh¸ch quan. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 7 - Qu¶n lý CSVC - TBGD lµ t¸c ®éng cã môc ®Ých cña ngêi qu¶n lý nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng CSVC - TBGD, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c GD - §T. Néi dung CSVC - TBGD më réng ®Õn ®©u th× tÇm qu¶n lý còng ph¶i réng vµ s©u t¬ng øng. Kinh nghiÖm thùc tiÔn ®· chØ ra r»ng: CSVC - TBGD chØ ph¸t huy ®îc t¸c dông tèt trong viÖc GD - §T khi ®îc qu¶n lý tèt. Do ®ã ®i ®«i víi viÖc ®Çu t, trang bÞ th× ®iÒu quan träng h¬n lµ ph¶i chó träng ®Õn viÖc qu¶n lý CSVC - TBGD trong nhµ trêng. Do CSVC - TBGD lµ mét lÜnh vùc võa mang ®Æc tÝnh kinh tÕ - gi¸o dôc; võa mang ®Æc tÝnh khoa häc - gi¸o dôc nªn viÖc qu¶n lý mét mÆt ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý kinh tÕ, khoa häc; MÆt kh¸c, cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¸o dôc. Nh vËy cã thÓ nãi quan lý CSVC - TBGD lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý, lµ ®èi tîng qu¶n lý trong nhµ trêng. Do vai trß quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý mµ gÇn ®©y, trong viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ngµnh GD, Bé GD&§T ®· coi viÖc ®æi míi qu¶n lý trêng häc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt lîng GD - §T. b) Yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý, sö dông CSVC - TBGD: TÊt c¶ TBGD cña mét c¬ së gi¸o dôc ph¶i ®îc s¾p ®Æt khoa häc, dÔ sö dông vµ cã c¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n (tñ, gi¸, hßm), vËt che phñ, ph¬ng tiÖn chèng Èm, chèng mèi, mät, dông cô phßng ch÷a ch¸y. Tïy theo tÝnh chÊt, quy m« cña thiÕt bÞ mµ bè trÝ diÖn tÝch phßng vµ ®Þa ®iÓm thÝch hîp, b¶o ®¶m cho gi¸o viªn vµ häc sinh thao t¸c, ®i l¹i thuËn tiÖn vµ an toµn khi sö dông. C¸c thÝ nghiÖm cã ®éc h¹i, g©y tiÕng ån ph¶i ®îc bè trÝ vµ xö lý theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó dÈm b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. TBGD ph¶i ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p ®îc quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. TBGD ph¶i ®îc lµm s¹ch vµ b¶o qu¶n ngay sau khi sö dông; ®Þnh kú b¶o dìng, bæ xung phô tïng, linh kiÖn, vËt t tiªu hao. Hµng n¨m ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi s¶n. ViÖc kiÓm kª bÊt thêng ph¶i ®îc tiÕn hµnh trong c¸c trêng hîp sau: +/ Khi thay ®æi HiÖu trëng hoÆc ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c TBGD. +/ Khi thay ®æi ®Þa ®iÓm, s¸p nhËp, chia t¸ch trêng. +/ Khi x¶y ra thiÖt h¹i do thiªn tai, háa ho¹n, trém c¾p. +/ Khi c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn yªu cÇu. Trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD, ngêi qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng: - C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 8 - C¸c chøc n¨ng vµ néi dung qu¶n lý, biÕt ph©n lËp vµ phèi hîp c¸c néi dung qu¶n lý, c¸c mÆt qu¶n lý (Trêng häc, s¸ch – th viÖn, TBGD) - HiÓu râ ®ßi hái cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Cã ý tëng ®æi míi vµ thùc hiÖn ý tëng b»ng mét kÕ ho¹ch kh¶ thi. - BiÕt huy ®éng mäi tiÒm n¨ng cã thÓ cña tËp thÓ s ph¹m vµ céng ®ång cho c«ng viÖc. - Cã biÖn ph¸p tËp trung mäi tiÒm n¨ng vËt chÊt vµo mét híng thèng nhÊt lµ ®¶m b¶o CSVC - TBGD ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. c) Nguyªn t¾c qu¶n lý CSVC - TBGD: Trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD, ngêi qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: - Trang bÞ ®Çy ®ñ vµ ®ång bé c¸c CSVC - TBGD (§ång bé gi÷a trêng së - ph¬ng thøc tæ chøc d¹y häc; ch¬ng tr×nh, SGK vµ TBGD; trang thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn sö dông; trang bÞ vµ b¶o qu¶n gi÷a c¸c thiÕt bÞ víi nhau …). - T¹o m«i trêng s ph¹m thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. - Bè trÝ hîp lý c¸c CSVC trong khu trêng, trong líp häc, trong phßng thùc hµnh, thÝ nghiÖm, phßng bé m«n … - Tæ chøc b¶o qu¶n trêng së vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt cña nhµ trêng. 1.2.2/ Néi dung qu¶n lý CSVC - TBGD: a) Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý CSVC - TBGD: */ X©y dùng vµ bæ xung thêng xuyªn ®Ó h×nh thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh CSVC – TBGD (Trêng së, s¸ch, th viÖn vµ TBGD). - X©y dùng trêng së víi c¸c khèi c«ng tr×nh ®Æc biÖt lµ lµ hÖ th«ng líp häc, phong thÝ nghiÖm, phßng thùc hµnh, phßng bé m«n. - Mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¸o dôc theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch trang bÞ cña trêng. - Tæ chøc tù lµm, su tÇm TBGD. NÕu kinh phÝ cã h¹n nªn lùa chän nh÷ng thø cÇn thiÕt, c¬ b¶n ®Ó u tiªn trang bÞ tríc; CÇn trang bÞ mét sè ph¬ng tiÖn Nghe - Nh×n, ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh D¹y – Häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c¸c ph¬ng tiÖn D¹y – Häc hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶ cao. Ph¶i cã kÕ ho¹ch x©y dùng, trang bÞ CSVC tríc m¾t vµ l©u dµi cho nhµ trêng b»ng c¸c nguån lùc kh¸c nhau nh: ng©n s¸ch nhµ níc, ®ãng gãp cña nh©n d©n, tµi trî cña c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, gi¸o viªn vµ häc sinh tù lµm. */ Duy tr×, b¶o qu¶n CSVC - TBGD: §Ó b¶o qu¶n tèt CSVC - TBGD cÇn: Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 9 - Thùc hiÖn viÖc b¶o qu¶n theo chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ níc; thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm theo quy chÕ qu¶n lý tµi s¶n; thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm kª - B¶o qu¶n theo chÕ ®é riªng ®èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ nh dông cô, vËt t khoa häc kü thuËt, hãa chÊt, c¸c lo¹i dông cô tinh vi, ®¾t tiÒn nh: Dông cô ®iÖn tö, m¸y tÝnh … ; §ång thêi cÇn quan t©m ®Õn sù ¶nh h ëng cña thêi tiÕt, khÝ hËu, m«i trêng cÊt gi÷ … vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t kinh phÝ ®Ó mua c¸c trang thiÕt bÞ, vËt t … phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n. */ Sö dông CSVC - TBGD: Nh trªn ®· tr×nh bµy, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc sÏ bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu khi thiÕu CSVC - TBGD. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i cø cã CSVC - TBGD lµ tù nã sÏ ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ s ph¹m. Thùc tiÔn cho thÊy r»ng mäi thiÕt bÞ ®Òu ph¶i th«ng qua viÖc sö dông vµo môc tiªu gi¸o dôc, d¹y häc th× míi ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ cña nã. Nhng ®Ó sö dông tèt TBGD cÇn ph¶i tu©n thñ mét sè ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - CSVC - TBGD ph¶i ®ñ vÒ sè lîng, tèt vÒ chÊt lîng, ®îc b¶o qu¶n tèt vµ ®Æc biÖt ph¶i ®îc qu¶n lý vµ tæ chøc sö dông mét c¸ch hîp lý, khoa häc, ®óng yªu cÇu kü thuËt. ViÖc sö dông TBGD cã liªn quan ®Õn nhËn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ thãi quen cña ngêi qu¶n lý, sö dông. Trong thùc tÕ ®· cã nhiÒu c¸n bé qu¶n lý ë c¸c nhµ trêng hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn TBGD vµ viÖc sö dông TBGD cña gi¸o viªn; §ång thêi còng cã kh«ng Ýt gi¸o viªn kh«ng chÞu sö dông TBGD hoÆc c¸ biÖt cã nh÷ng gi¸o viªn kh«ng biÕt sö dông TBGD, cho dï m«n häc cña m×nh ®îc trang bÞ rÊt ®Çy ®ñ vÒ TBGD. Do vËy, ®Ó sö dông tèt TBGD cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nh: §Çu t, trang bÞ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông, khai th¸c, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, kü n¨ng cho gi¸o viªn. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ chuyªn m«n … b) Néi dung cô thÓ cña viÖc qu¶n lý CSVC - TBGD: */ Qu¶n lý trêng häc: §iÒu lÖ trêng TiÓu häc cã ghi: … “Trêng häc lµ mét khu riªng ®îc ®Æt trong m«i trêng thuËn lîi cho gi¸o dôc. Trêng ph¶i cã têng bao quanh, cã cæng trêng, biÓn trêng”. … */ Qu¶n lý th viÖn trêng häc: - Tæ chøc th viÖn: Th viÖn cÇn ®îc x©y dùng vµ tæ chøc nh mét trong nh÷ng ®iÓm v¨n hãa cao nhÊt cña nhµ trêng. ThiÕt bÞ trong th viÖn bao gåm: tñ b¶o qu¶n hå s¬; gi¸ ®Ó s¸ch, b¸o, t¹p chÝ; hép th môc (môc lôc phÝch); bµn ghÕ (phôc vô cho viÖc ngåi ®äc vµ tra cøu tµi liÖu cña gi¸o viªn, häc sinh); hÖ thèng ¸nh s¸ng (®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho viÖc ®äc s¸ch); vµ cã c¸c lo¹i sæ s¸ch qu¶n lý th viÖn. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 10 - Lùa chän s¸ch cho th viÖn: S¸ch cña th viÖn cÇn cã néi dung ®Æc trng vÒ GD §T vµ kiÕn thøc x· héi. Kiªn quyÕt lo¹i trõ s¸ch cã néi dung xÊu ra khái th viÖn vµ h¹n chÕ s¸ch b¸o cã néi dung xa víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét th viÖn trêng häc. - Ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông cña th viÖn b»ng c¸c h×nh thøc nh: Ph©n lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ mét c¸ch khoa häc (dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ sö dông); ®ång thêi cÇn t¹o kho¶ng trèng trong mçi bé phËn s¸ch ®Ó tiÖn cho viÖc nhËp s¸ch míi vµ thiÕt lËp quy tr×nh bæ xung. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn vµ häc sinh mîn vµ thuª s¸ch. §ång thêi t¹o kh«ng gian ®äc s¸ch réng r·i, tho¸ng m¸t, ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ phï hîp … Thêng xuyªn quan t©m ch¨m lo ®Õn viÖc tu bæ c¸c ®Çu s¸ch míi (®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc mua s¾m s¸ch tham kh¶o cho gi¸o viªn vµ häc sinh) Tham mu tèt víi phô huynh häc sinh trong viÖc chän, mua s¸ch cho häc sinh vµ x©y dùng tñ s¸ch gia ®×nh vµ tñ s¸ch ë khu d©n c. */ Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc: §Ó cã ®îc mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ d¹y häc hoµn chØnh phôc vô cho viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y lµ mét viÖc lµm l©u dµi vµ ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ. CÇn ph¶i x©y dùng tõ Ýt tíi nhiÒu, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, hiÖn ®¹i vµ ph¶i b¸m s¸t vµo néi dung, ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, viÖc thùc hiÖn c¶i tiÕn vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nãi chung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi riªng, … MÆt kh¸c ph¶i dùa vµo nhiÒu nguån lùc kh¸c nhau (Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp; sù ñng hé cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp, cña nh©n d©n; viÖc mua s¾m, su tÇm, tù lµm cña gi¸o viªn vµ häc sinh …) 2/. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD: C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD trong c¸c nhµ trêng phæ th«ng chÝnh lµ néi dung c¸c chØ thÞ cña §¶ng, nhµ níc, cña ngµnh (Bé GD&§T, Së GD - §T, vµ Phßng gi¸o dôc) vµ cña nhµ trêng. Cô thÓ nh: … “ VÒ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt vµ ®å dïng d¹y häc: cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®¶m b¶o ®ñ trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p d¹y - häc míi, §Æc biÖt u tiªn cung cÊp ®å dïng d¹y häc cho c¸c vïng nói, vïng n«ng th«n, vïng s©u, xa cßn nhiÒu khã kh¨n. §ång thêi cÇn tæ chøc huy ®éng nhiÒu nguån lùc trong x· héi, tham gia ®ãng gãp xay dùng vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ cho nhµ trêng.”… - T¹i híng dÉn sè 62/GD&§T ngµy 14/9/2006 cña Phßng GD&§T Hßa B×nh vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc bËcTH n¨m häc 2006 – 2007, ë phÇn 4. môc 2. cã ghi râ: … “ Tæ chøc chuyªn ®Ò båi dìng sö dông, b¶o qu¶n thiÕt bÞ d¹y Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 11 häc ®îc cÊp. Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi trªn sæ vÒ sè lît vµ hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ cña gi¸o viªn” … - Trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña trêng TH Kim §ång 2007 - 2008 do Ban gi¸m hiÖu vµ héi ®ång gi¸o dôc x©y dùng vµ ®· ®îc héi ®ång s ph¹m nhµ trêng th«ng qua ngµy 29/9/2006. T¹i môc III. 3. X©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng, líp – trang thiÕt bÞ d¹y häc: cã ghi râ: “ Môc tiªu x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng, líp – trang thiÕt bÞ d¹y häc lµ: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña häc sinh; T¹o c¶nh quan s ph¹m ®Ñp, khang trang; Tõng bíc s¾p xÕp hîp lý, æn ®Þnh phßng thiÕt bÞ; Tu söa thêng xuyªn c¸c phßng häc hiÖn . TiÕn tíi phÊn ®Êu x©y dùng trêng chuÈn Quèc gia”giai ®o¹n 2010 - 2015 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim ®ång - TX Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh 1. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. 1.1/. §Æc ®iÓm chung: Trêng TH Kim §ång lµ ®¬n vÞ trêng häc trùc thuéc sù qu¶n lý cña phßng gi¸o dôc TP Hßa B×nh. VÒ chuyªn m«n trêng míi ®îc t¸ch ra tõ trêng phæ th«ng c¬ së Kim §ång vµ s¸p nhËp víi khèi cÊp 1 cña trêng phæ th«ng c¬ së NguyÔn B¸ Ngäc thµnh trêng TH Kim §ång kÓ tõ th¸ng 9 n¨m 2006. §êi sèng cña nh©n d©n trªn ®Þa bµn nh×n chung cßn thÊp; ®a sè nh©n d©n cã nghÒ sèng chÝnh lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp vµ mét sè gia ®×nh lµm nghÒ thñ c«ng vµ bu«n b¸n dÞch vô nhá, ®Þa bµn t¬ng ®èi phøc t¹p. ChÝnh v× vËy mµ sù nghiÖp gi¸o dôc còng Ýt cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. 1.2/. VÒ ®éi ngò gi¸o viªn: */ Sè lîng: N¨m häc 2006 - 2007 nhµ trêng gåm cã 17 c¸n bé gi¸o viªn. Cô thÓ lµ: +/ Ban gi¸m hiÖu: 02 ®ång chÝ. +/ Gi¸o viªn: 14 ®ång chÝ. Trong ®ã: +/ C¸n bé Kiªm nhiÖm th viÖn, thÝ nghiÖm : 01 ®ång chÝ. +/ Hµnh chÝnh: 01 ®ång chÝ. */ VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: +/ §¹i häc: 04 ®ång chÝ. Trong ®ã cã 02 ®ång chÝ lµ c¸n bé qu¶n lý. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 12 +/ Cao ®¼ng: 02 ®ång chÝ. +/ Trung häc hoµn chØnh: 11 ®ång chÝ. Trong ®ã: 01 ®ång chÝ lµ c¸n bé hµnh chÝnh; */ VÒ tæ chøc §¶ng: Nhµ trêng cã 01 chi bé §¶ng víi 04 §¶ng viªn 1.3/. VÒ ®éi ngò häc sinh: N¨m häc 2007 – 2008 tæng sè häc sinh cña nhµ trêng lµ 135 em. Chia thµnh 10 líp. Cô thÓ nh sau: Khèi 1: 02 líp 32 häc sinh. Khèi 2: 02 líp 25 häc sinh. Khèi 3: 02 líp 23 häc sinh. Khèi 4: 02 líp 27 häc sinh. Khèi 5: 02 líp 28 häc sinh 1.4/. VÒ c¬ së vËt chÊt: C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng gåm cã: 2 chi ( chi A & chi B ) CSVC chÝnh chi A 09 phßng häc trong ®ã: 5 phßng häc cÊp 4(dµnh cho TiÓu häc) vµ 04 phßng häc kiªn cè ( dµnh cho THCS ), mét khu nhµ hiÖu bé víi 02 phßng th viÖn, 01 phßng thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, 01 phßng lµm viÖc cña héi ®ång s ph¹m, 02 phßng bé m«n vµ c¸c phßng lµm viÖc cña hiÖu trëng, phã hiÖu trëng vµ phßng hµnh chÝnh. C¶nh quan nhµ trêng ®îc quy ho¹ch gåm: Khu s©n b·i 7500m2; Khu s©n ch¬i 1800m2 víi hµng c©y xanh vµ nhiÒu bån hoa, c©y c¶nh, cã c¶nh quan nhµ trêng Xanh - S¹ch - §Ñp phôc vô cho c¸c giê häc ngoµi trêi, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña gi¸o viªn häc sinh MÆc dï cßn rÊt khã kh¨n, song víi tinh thÇn vît khã ®i lªn, d¸m nghÜ, d¸m lµm, Trêng TH Kim §ång ®· quyÕt t©m ®Çu t CSVC - trang thiÕt bÞ t¹o m«i trêng tèt nhÊt ®Ó con em c¸c d©n téc trªn ®Þa bµn häc tËp vµ rÌn luyÖn ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸o dôc ngµy cµng cao cña nh©n d©n. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. 2.1/ Mét sè u ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD ë trêng TH Kim §ång – TP Hßa B×nh – TØnh Hßa B×nh: XuÊt ph¸t tõ sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, néi dung vµ ý nghÜa cña CSVC – TBGD ®èi víi qu¸ tr×nh ®µo t¹o, trêng TH Kim §ång ®· cã sù quan t©m ®óng møc vÒ vÊn ®Ò nµy vµ ®a ra kÕ ho¹ch, môc tiªu cô thÓ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông CSVC – TBGD. Trong tõng n¨m häc ®îc sù quan t©m trùc tiÕp cña phßng Gi¸o dôc TP Hßa B×nh ®Çu t vÒ kinh phÝ mua s¾m, tu söa trêng líp vµ thiÕt bÞ gi¸o Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 13 dôc; ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c líp thay s¸ch gi¸o khoa míi, hµng n¨m ®Òu ®îc trang bÞ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chi bé §¶ng nhµ trêng, ban gi¸m hiÖu ®· cïng víi c¸c tæ chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®a ra yªu cÇu vÒ nhu cÇu sö dông thiÕt bÞ gi¸o dôc cña tõng m«n häc trong n¨m häc. Trªn c¬ së ®ã ban gi¸m hiÖu cã kÕ ho¹ch xin hç trî kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ níc, tõ c¸c nguån ®ãng gãp cña nh©n d©n, c¸c c¬ quan ®ãng trªn ®Þa bµn vµ cña gi¸o viªn … Tu söa, s¾p xÕp l¹i mét c¸ch hîp lý phßng thiÕt bÞ cña nhµ trêng, tiÕp nhËn, ph©n phèi TBGD theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, phï hîp víi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. Tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ gi¸o dôc; tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o lªn c¬ quan cÊp trªn mçi n¨m mét lÇn ®óng theo quy ®Þnh. 2.2/ Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. Bªn c¹nh nh÷ng viÖc ®· vµ ®ang lµm tèt, th× c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD ë trêng TH Kim §ång cßn mét sè h¹n chÕ nh sau: +/ H¹n chÕ kh¸ch quan: Nhµ trêng kh«ng cã phßng ®¶m b¶o diÖn tÝch réng cho viÖc s¾p xÕp vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ, th viÖn. Cha cã c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c thiÕt bÞ, th viÖn. Cha cã phßng häc bé m«n, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc c¸c giê thùc hµnh. ThiÕt bÞ cÊp vÒ cha thËt kÞp thêi. Mét sè thiÕt bÞ kh«ng sö dông ®îc hoÆc sö dông ®îc nhng cho kÕt qu¶ kh«ng chÝnh x¸c. +/ VÒ phÝa gi¸o viªn: ViÖc chuÈn bÞ thÝ nghiÖm cho c¸c giê d¹y cha thËt sù chu ®¸o. Tr×nh ®é vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cha ®¸p øng ®îc víi nh÷ng yªu cÇu sö dông vµ b¶o dìng thiÕt bÞ. +/ VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: Tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý vÒ c«ng t¸c th viÖn, thÝ nghiÖm cßn h¹n chÕ. Cha ®Ò ra ®îc néi quy cô thÓ cho viÖc b¶o qu¶n, tu söa vµ sö dông thiÕt bÞ cña c¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ vµ gi¸o viªn trong trêng. 3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ nªu trªn, t«i nhËn thÊy mÆc dï hÖ thèng CSVC – TBGD cña nhµ trêng ®· cã sù c¶i tiÕn, n©ng cÊp, nhng so víi yªu cÇu cña gi¸o dôc - ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay th× vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn ph¶i ®îc gi¶i quyÕt, th¸o gì kÞp thêi. Cô thÓ lµ: Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 14 - CÇn t¨ng cêng nhËn thøc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ vÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cho c¸n bé qu¶n lý s¨p xÕp hîp lÝ kh«ng gian phßng häc hîp lÝ thèng nhÊt tÊt c¶ c¸c líp häc - CÇn n©ng cao mét bíc vÒ tr×nh ®é, kü n¨ng qu¶n lý CSVC - TBGD cho c¸n bé qu¶n lý. - N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý mäi mÆt vÒ CSVC - TBGD cho c¸n bé qu¶n lý thèng nhÊt qu¶n lý hå s¬, sæ s¸ch, qu¶n lÝ b¶o qu¶n trang thiÕt bÞ vµ HD sö dông thµnh th¹o trang thiÕt bÞ s½n cã. Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p, vµ bµi häc kinh nghiÖm qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH kim ®ång- TX Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh Nh ®· ®Ò cËp ®Õn mét sè nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD cña nhµ trêng. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô cho qu¸ tr×nh D¹y - Häc mÆc dï lu«n ®îc quan t©m song hiÖu qu¶ cha cao. ChÝnh v× vËy nhµ trêng ®· ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông CSVC – TBGD cña c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn, ®ång thêi phÊn ®Êu ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ Phßng th viÖn vµ thÝ nghiÖm ®¹t chuÈn. Cô thÓ lµ : 1/. N©ng cao nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC TBGD cho ngêi q u¶n lý: §Ó qu¶n lý tèt, tríc hÕt ngêi qu¶n lý ph¶i ý thøc ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh; v× cã nh vËy th× ngêi c¸n bé qu¶n lý míi x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®¬n vÞ vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch mét c¸ch khoa häc cã hiÖu qu¶. Do vËy viÖc n©ng cao nhËn thøc c¶ vÒ mÆt lý luËn lÉn thùc tiÔn cña c«ng t¸c qu¶n lý lµ c«ng viÖc rÊt quan träng ®èi víi nhµ qu¶n lý. Muèn lµm ®îc viÖc nµy, ngêi qu¶n lý cÇn ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau: - CÇn cã sù quan t©m, chñ ®éng vµ cã ph¬ng ph¸p ®óng ®Ó thu thËp vµ sö lý th«ng tin cã liªn quan th«ng qua c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng … vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD. - TÝch cùc nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n híng dÉn, chØ ®¹o, c¸c tµi liÖu vÒ qu¶n lý gi¸o dôc. - Tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît tËp huÊn chuyªn ®Ò, héi th¶o, b¸o c¸o khoa häc, c¸c líp båi dìng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc … - T¨ng cêng ho¹t ®éng thùc tiÔn trong c«ng viÖc hµng ngµy. Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 15 - Tham quan, häc tËp kinh nghiÖm ë c¸c trêng cã CSVC – TBGD vµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý tèt. - TËp hîp ®îc sù ®ãng gãp trÝ tuÖ cña c¸c céng sù vµ ®ång nghiÖp trong trêng. Ngoµi ra nhµ qu¶n lý cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn vµ häc sinh trong trêng vÒ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn ®èi víi viÖc x©y dùng, sö dông, b¶o qu¶n, söa ch÷a vµ bæ xung CSVC – TBGD cña nhµ trêng. Cô thÓ nh: 1. TriÓn khai tèt kÕ ho¹ch cña Phßng GD & §T ®Õn tõng gi¸o viªn, phô huynh vµ tõng häc sinh. Thùc sù coi ®©y lµ mét chØ tiªu ®Ó xÕp lo¹i gi¸o viªn vµ ®¸nh gi¸ ý thøc häc sinh. 2. TËn dông hÕt c¸c nguån lùc trong céng ®ång ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc, lµm cho gi¸o dôc thùc sù lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n – Thùc hiÖn tèt viÖc x· héi ho¸ gi¸o dôc. Tõ ®ã, tõng bíc n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. Qua ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn phong trµo gi¸o dôc cña nhµ trêng vµ cña ®Þa ph¬ng. 3. Tham mu víi phßng gi¸o dôc TP hç trî vÒ kinh phÝ, tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi tËp huÊn cho c¸n bé, gi¸o viªn vÒ viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông thiÕt bÞ gi¸o dôc 2/. N©ng cao kü n¨ng qu¶n lý CSVC - TBGD: Kü n¨ng qu¶n lý CSVC – TBGD chÝnh lµ tr×nh ®é tæ chøc ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ qu¶n lý. Ngíi qu¶n lý cã kü n¨ng qu¶n lý tèt th× viÖc qu¶n lý sÏ ®¹t ®îc chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao. §Ó n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý CSVC – TBGD nhµ qu¶n lý cÇn: - N¾m v÷ng c¬ së lý luËn, c¬ së ph¸p lý, c¬ së thùc tiÔn ®Ó chØ ®¹o c«ng t¸c CSVC – TBGD (hiÓu b¶ng danh môc thiÕt bÞ gi¸o dôc do c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc ban hµnh; n¾m v÷ng §iÒu lÖ trêng TiÓu häc). - Cã kü n¨ng ph©n tÝch c¸c néi dung vÒ CSVC – TBGD. Néi dung vÒ CSVC – TBGD mµ nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m rÊt réng. Cô thÓ nh: ChÊt lîng, quy c¸ch, sù ®ång bé cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ d¹y häc cña trêng, t×nh h×nh b¶o dìng, s÷a ch÷a c¸c c«ng tr×nh cña nhµ trêng, c«ng t¸c b¶o vÖ hµng ngµy, c¸c quy ®Þnh, néi quy vÒ líp häc, phßng thÝ nghiÖm, phßng thùc hµnh …; viÖc lùa chän s¸ch gi¸o khoa, s¸ch tham kh¶o, c¸ch tæ chøc th viÖn nhµ trêng (phßng ®äc, ph¬ng thøc sö dông s¸ch); Ph©n tÝch tæng hîp c¸c thiÕt bÞ gi¶ng d¹y. §Ó cã kü n¨ng qu¶n lý, ngêi qu¶n lý cÇn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý: ngêi qu¶n lý ph¶i cã kü n¨ng ghi chÐp, ph©n lo¹i, sö dông thµnh th¹o vi tÝnh … NhËn thøc vÒ qu¶n lý vµ kü n¨ng qu¶n lý CSVC – TBGD cña ngêi qu¶n lý ph¶i ®îc thÓ hiÖn cô thÓ ë viÖc qu¶n lý c¸c néi dung: qu¶n lý x©y dùng CSVC – Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 16 TBGD; qu¶n lý viÖc sö dông CSVC – TBGD vµ qu¶n lý viÖc duy tr× b¶o qu¶n, söa ch÷a hÖ thèng CSVC – TBGD. 3/. N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý vÒ mäi mÆt CSVC – TBGD cho ngêi qu¶n lý: §Ó qu¶n lý tèt ngêi qu¶n lý ph¶i n¾m ®îc néi dung CSVC – TBGD ®Ó qu¶n lý tèt c¸c néi dung nµy. Gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: 3.1/ Qu¶n lý viÖc x©y dùng CSVC – TBGD: §Ó qu¶n lý tèt néi dung nµy ngêi qu¶n lý ph¶i hiÓu ®îc ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n néi dung vÒ CSVC – TBGD ®Ó lËp ra kÕ ho¹ch phï hîp cho viÖc x©y dùng CSVC – TBGD cña nhµ trêng nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o cña nhµ trêng. HÖ thèng CSVC cÇn bæ xung thªm mét sè bé phËn nh: th viÖn nhµ trêng cÇn ®îc më réng h¬n, nhÊt lµ më réng phßng ®äc vµ t¨ng sè ®Çu s¸ch vµ sè lîng s¸ch; thay ®æi ph¬ng thøc phôc vô; phßng thÝ nghiÖm, phßng thùc hµnh, phßng bé m«n cÇn ®îc n©ng cÊp c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng c¸c thiÕt bÞ gi¸o dôc. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng néi dung trªn th× nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ sau: - Cã kÕ ho¹ch b¶o qu¶n gi÷ g×n tèt nh÷ng c¬ së ®· cã. - Cã kÕ ho¹ch huy ®éng mäi nguån vèn tõ nhiÒu phÝa (nhµ níc, vèn tù cã cña nhµ trêng) ®Ó x©y dùng, bæ xung CSVC, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc häc tËp nghiªn cøu khoa häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh. - CÇn ph¸t ®éng, khuyÕn khÝch sù tham gia tÝch cùc, s¸ng t¹o cña gi¸o viªn, cña nh©n viªn vµ cña häc sinh ®Ó x©y dùng CSVC cho nhµ trêng. 3.2/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông CSVC – TBGD: Cïng víi viÖc qu¶n lý, x©y dùng CSVC – TBGD, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i qu¶n lý tèt viÖc sö dông CSVC – TBGD nh»m ph¸t huy t¸c dông cña hÖ thèng CSVC – TBGD gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o cña nhµ trêng. §Ó lµm tèt viÖc nµy, nhµ qu¶n lý cÇn: - Cã kÕ ho¹ch giao CSVC – TBGD mét c¸ch phï hîp cho c¸c tæ chuyªn m«n, c¸c líp qu¶n lý, sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ trong c«ng t¸c D¹y – Häc. - X©y dùng néi quy vµ chÕ ®é thëng ph¹t râ rµng ®èi víi viÖc sö dông CSVC – TBGD. - N©ng cao tr×nh ®é, t¨ng cêng kü n¨ng sö dông thiÕt bÞ gi¶ng d¹y, gi¸o dôc cho gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh. - KiÓm tra thêng xuyªn ®èi víi viÖc sö dông hÖ thèng CSVC – TBGD. - Hµng n¨m tæ chøc héi nghÞ vÒ c«ng t¸c CSVC – TBGD. 3.2/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc b¶o qu¶n, söa ch÷a CSVC – TBGD: Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 17 §Ó lµm tèt viÖc nµy, nhµ qu¶n lý cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p sau: - N©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh ®èi víi viÖc b¶o qu¶n CSVC – TBGD. - Cã quy ®Þnh cô thÓ cho c«ng t¸c b¶o qu¶n, b¶o dìng, söa ch÷a, thay thÕ vµ bæ xung CSVC – TBGD. - Ph©n c«ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu, phô tr¸ch c«ng t¸c thiÕt bÞ gi¸o dôc; ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn ®ã thêng xuyªn ®îc tham gia c¸c líp båi dìng vÒ nghiÖp vô c«ng t¸c thiÕt bÞ gi¸o dôc. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm, biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD ë trêng TH kim §ång – TP Hßa B×nh – TØnh Hßa B×nh. Xin ®îc m¹nh d¹n nªu ra, rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp PhÇn thø ba 1/. KÕt luËn: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra m¹nh mÏ. Khoa häc ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp; c«ng nghÖ ®îc ®æi míi hÕt søc nhanh chãng. Tr×nh ®é d©n trÝ vµ tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh. Trong n¨m häc 2007 – 2008 lµ n¨m thø 2 toµn ngµnh gi¸o dôc ®ang hëng øng, thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng “ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®¹o ®øc HCM “ th× viÖc t¨ng cêng CSVC – TBGD c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ sö dông trong c¸c nhµ trêng ®Ó n©ng cao mét c¸ch thùc chÊt, chÊt lîng gi¸o dôc - ®µo t¹o ®ang lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hÕt søc cÊp thiÕt. Nã ®ßi hái mçi nhµ trêng ph¶i thùc sù quan t©m, ch¨m lo, qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã, tõng bíc ®Çu t, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt trêng, líp – trang thiÕt bÞ d¹y häc ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®æi míi cña ngµnh GD - §T trong giai ®o¹n hiÖn nay. Trong khu«n khæ thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cã h¹n nªn chØ chän läc vµ ®a ra mét sè biÖn ph¸p, kinh nghiÖm ®Ó qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång- TP Hoµ B×nh . Tuy cha ph¶i lµ nh÷ng biÖn ph¸p tèi u cho tÊt c¶ c¸c nhµ trêng. Song còng ®Ó cho t«i mmét sè bµi häc trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC nhµ trêng xin m¹nh d¹n ®îc nªu ra ®©y, rÊt mong ®îc sù gãp ý trao ®æi cña c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, ®Ó viÖc qu¶n lý vµ sö dông CSVC - TBGD trong c¸c nhµ trêng ngµy mét tèt h¬n. 2/. Mét sè kiÕn nghÞ: Mét sè bµi häc KN trong c«ng t¸c Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc 18 §Ó c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng TH Kim §ång - TP Hoµ B×nh TØnh Hoµ B×nh ngµy cµng cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao, trong khu«n khæ néi dung nµy t«i m¹nh d¹n xin ®îc ®a ra mét sè kiÕn nghÞ nh sau: 2.1/. Víi Së GD - §T TØnh Hßa B×nh: CÇn cã c¸c gi¶i ph¸p, kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó chuÈn hãa ®éi ngò c¸n bé th viÖn – thiÕt bÞ trong toµn TØnh. §ång thêi, cã chÕ ®é, chÝnh s¸ch phï hîp h¬n n÷a ®Ó ®Èy m¹nh tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc. §ång thêi quan t©m ®Çu t b¶o dìng vµ n©ng cÊp söa ch÷a c¸c phßng häc, phßng chøc n¨ng ®· nhiÒu n¨m sö dông nay ®· xuèng cÊp trong c¸c nhµ trêng phæ th«ng nãi chung vµ c¸c trêng TH nãi riªng trªn ®Þa bµn TP Hßa B×nh, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¸o dôc ®µo t¹o cña TP ®¹t kÕt qu¶ cao. 2.2/. Víi Phßng GD- §T TP Hßa B×nh: CÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ h¬n n÷a cho viÖc ®Çu t x©y dùng, tu söa CSVC cho c¸c nhµ trêng trong toµn TP ; §Æc biÖt lµ c¸c trêng TH ë vïng xa trung t©m, cã ®iÒu kiÖn khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt. Cã kÕ ho¹ch ®Çu t trang thiÕt bÞ khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó tËp huÊn, båi dìng kü n¨ng sö dông c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc hiÖn ®¹i cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn. Cã kÕ ho¹ch tæ chøc tËp huÊn vÒ c«ng t¸c b¶o qu¶n CSVC – TBGD cho ®éi ngò c¸n bé thÝ nghiÖm ë c¸c nhµ trêng. Xin tr©n träng c¶m ¬n sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o Hßa B×nh, th¸ng 5 n¨m 2008. Ngêi thùc hiÖn
- Xem thêm -