Tài liệu Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38303 tài liệu

Mô tả:

Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 ĐỀ TÀI KINH NGHIEÄM SÖÛ DUÏNG KEÂNH HÌNH MOÂN LÒCH SÖÛ LÔÙP 8 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1./ Lý do choïn ñeà taøi. a. Lý do khách quan Nhö Baùc Hoà töøng noùi: “ Daân ta phaûi bieát söû ta, Cho töôøng goác tích nöôùc nhaø Vieät Nam” Moân lòch söû ôû tröôøng THCS laø moät trong nhöõng moân hoïc quan troïng giuùp cho chuùng ta bieát ñöôïc coäi nguoàn cuûa daân toäc, quaù trình ñaáu tranh döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa cha oâng ta. Töø ñoù phaûi bieát quyù troïng nhöõng gì mình ñang coù, phaùt huy nhöõng truyeàn thoáng ñoù, xaây döïng moät xaõ hoäi ngaøy caøng toát ñeïp hôn. Nhöng ñoái vôùi hoïc sinh hieän nay caùc em cho raèng moân lòch söû laø moân phuï khoâng chòu hoïc baøi, neáu hoïc thì caùc em hoïc mang tính chaát ñoái phoù. Vaäy trong tình hình thöïc teá ñoù ngöôøi giaùo vieân giaûng daïy moân lòch söû phaûi daïy nhö theá naøo? Baèng nhöõng phöông phaùp naøo ñeå thu huùt, loâi cuoán ñöôïc hoïc sinh ham hoïc moân Lòch söû. b. Lý do chủ quan Trong daïy hoïc lòch söû ôû THCS phöông phaùp söû duïng keânh hình goùp phaàn quan trong vieäc taïo bieåu töôïng cho hoïc sinh, cuï theå hoùa caùc söï kieän vaø khaéc phuïc ñöôïc tình traïng hieän ñaïi hoùa lòch söû cuûa hoïc sinh. Hoïc sinh coù theå suy nghó vaø tìm caùch dieãn ñaït baèng lôøi noùi coù hình aûnh chính xaùc roõ raøng. Keânh hình trong saùch giaùo khoa goàm coù nhieàu loaïi: Baûn ñoà, sô ñoà, hình veõ, tranh aûnh lòch söû. Moãi loaïi coù moät phöông phaùp söû duïng rieâng. Nhöng söû duïng keânh hình nhaèm cung caáp kieán thöùc môùi , cuûng coá kieán thöùc cuõ vaø kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Do vaäy khi söû duïng keânh hình trong saùch giaùo khoa lòch söû, ñoøi hoûi ngöôøi giaùo vieân phaûi chuaån bò chu ñaùo, söû duïng linh hoaït, saùng taïo, phaûi bieát caùch lieân heä thöïc teá hay giaùo duïc tö töôûng, moâi tröôøng…. Ñaëc bieät laø phaûi coù phöông phaùp phuø hôïp vôùi töøng loaïi keânh hình, töông öùng vôùi töøng kieåu baøi. Sau ñaây laø moät vaøi kinh nghieäm söû duïng keânh hình trong daïy hoïc moân lòch söû lôùp 8 do baûn thaân toâi tìm toøi nghieân cöùu. 2/ Đối tượng nghiên cứu: : Học sinh THSC 3/ Phạm vi nghiên cứu: Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Caùc loaïi keânh hình nghieân cöùu. a/ Tranh aûnh lòch söû: Tranh aûnh lòch söû nhö chaân dung caùc nhaân vaät lòch söû, quang caûnh lòch söû nhaèm taïo bieåu töôïng, khoâi phuïc laïi hình aûnh con ngöôøi, ñoà vaät, bieán coá, söï kieän moät caùc h cuï theå, sinh ñoäng vaø saùt thöïc . Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 1 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 b/ Hình veõ lòch söû: Hình veõ coù giaù trò nhö moät tö lieäu lòch söû , hình veõ phaõi saïch ñeïp roõ raøng nhaèm cung caáp hieåu bieát veà tö lieäu lòch söû. c/ Baûn ñoà lòch söû: Baûn ñoà lòch söû nhaèm xaùc ñònh ñòa ñieåm, thôøi gian, khoâng gian xaûy ra söï kieän . Baûn ñoà lòch söû coøn giuùp hoïc sinh suy nghó vaø giaûi thích caùc hieän töôïng lòch söû , moãi quan heä nhaân quaû veà tính quy luaät cuûa quaù trình lòch söû. Baûn ñoà goàm coù hai loaïi, baûn ñoà toång hôïp vaø baûn ñoà minh hoïa. Baûn ñoà lòch söû khoâng caàn nhieàu chi tieát maø caàn coù kí hieäu, bieân giôùi quoác gia, söï phaân boá daân cö, thaønh phoá, vuøng kinh teá, ñòa ñieåm minh hoïa treân baûn ñoà . d/ Sô ñoà: Sô ñoà nhaèm cuï theå hoùa noäi dung, söï kieän baèng nhöõng hình hoïc ñôn giaûn, dieãn taû toå chöùc cô caáu xaõ hoäi, moät cheá ñoä chính trò, moãi quan heä giöõa caùc söï kieän lòch söû . 2/ Kinh nghieäm söû duïng caùc loaïi keânh hình. a/ Kinh nghieäm söû duïng tranh aûnh, hình veõ. Tranh aûnh, hình veõ laø nguoàn kieán thöùc lòch söû, coù tính giaùo duïc tính caùch , phaùt trieån tö duy cuûa hoïc sinh. Söû duïng toát loaïi keânh hình naøy seõ phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc hoïc taäp cuûa hoïc sinh, taïo ra söï höùng thuù trong quaù trình nhaän thöùc. Khi söû duïng tranh aûnh hình veõ giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt hình veõ tranh aûnh öùng vôùi noäi dung kieán thöùc coù lieân quan ñoàng thôøi giaùo vieân neân söû duïng caâu hoûi mieâu taû hoaëc töôøng thuaät. Beân caïnh ñoù giaùo vieân cuõng neân giaønh moät ít thôøi gian toå chöùc cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh, hình veõ, sau ñoù giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt ( töùc laø caùc em noùi leân suy nghó nhaän thöùc cuûa mình qua quan saùt tranh aûnh ) Ví duï: Khi daïy ñeán baøi 18 “ Nöôùc Mó giöõa hai cuoäc chieán tranh theá giôùi” (söû 8). Giaùo vieân phoùng to hình 65-66 (SGK) toå chöùc cho hoïc sinh quan saùt .Hình 65 laø baõi ñaäu xe ôû Niu Ooùc, hình 66 laø nhaø cao choïc trôøi, sau ñoù giaùo vieân ñaët caâu hoûi . Em nhaän xeùt gì veà söï phaùt trieån kinh teá Mó qua hai keânh hình treân? Hoïc sinh nhìn vaøo hai böùc tranh treân vaø traû lôøi ñöôïc raèng. Sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát neàn kinh teá Mó phaùt trieån cao, laø trung taâm coâng nghieäp , thöông maïi, taøi chính theá giôùi. Bieåu hieän laø doøng xe oâ toâ daøi voâ taän chöùng toû söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá taïo xe oâ toâ . Söï phaùt trieån cuûa ngaønh saûn xuaát xe oâ toâ taùc ñoäng lôùn ñeán ngaønh kinh teá Mó thuùc ñaåy caùc ngaønh khaùc phaùt trieån nhö luyeän kim, cao su, xaêng daàu, khaùc saïn nhaø haøng…. Giaûi quyeát ñöôïc coâng vieäc laøm cho haøng trieäu ngöôøi daân lao ñoäng. Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 2 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 Töø nhöõng keânh hình treân hoïc sinh töï suy nghó vaø traû lôøi ñöôïc nguyeân nhaân phaùt trieån kinh teá cuûa Mó laø do nöôùc Mó xa chieán tröôøng khoâng bò chieán tranh, Mó tham gia chieán tranh muoän, laø nöôùc thaéng traän, nhôø buoân baùn vuõ khí. Giai caáp tö saûn Mó bieát caûi tieán kó thuaät, saûn xuaát theo daây chuyeàn, taêng cöôøng boùc loät lao ñoäng vaø boùc loät coâng nhaân. Khi chuyeån yù sang muïc hai (2, xaõ hoäi ) giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh quan saùt ba keânh hình, hình 65, hình 66, hình 67 . Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 3 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 Em nhaän xeùt gì veà hình aûnh khaùc nhau cuûa nöôùc Mó qua caùc keânh hình treân? Nhìn vaøo caùc keânh hình treân hoïc sinh traû lôøi ñöôïc raèng , nöôùc Mó raát giaøu coù nhöng Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 4 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 söï giaøu coù ñoù chæ ñoái vôùi giai caáp tö saûn, coøn ngöôøi daân lao ñoäng, coâng nhaân vaãn soáng khoå cöïc vaãn bò boùc loät vaø bò ñoái xöû toài teä. Töø nhöõng keânh hình ñoù caùc em hoïc sinh suy ra ñöôïc baûn chaát cuûa chuû nghóa tö baûn laø boùc loät söùc lao ñoäng. Ñoái vôùi tranh aûnh nhaân vaät lòch söû chuùng ta caàn höôùng cho hoïc sinh khi quan saùt vaø taïo neân nhöõng bieåu töôïng veà nhaân vaät lòch söû . Ñieàu ñoù giuùp cho caùc em khoâng chæ hieåu veà mieâu taû hình daùng beân ngoaøi maø caàn chuù yù phaân tích noäi dung, tính caùch, haønh vi, vai troø cuûa nhaân vaät ñoù. Söû duïng tranh aûnh chaân dung nhaân vaät lòch söû phaûi nhaèm muïc ñích giaùo döôõng, giaùo duïc. Ñoái vôùi nhaân vaät chính dieän giaùo vieân caàn khôi daäy ôû caùc em loøng kính troïng, caûm phuïc, loøng bieát ôn nhöõng coáng hieán to lôùn cuûa hoï. Ví duï : Khi daïy baøi 30 “phong traøo yeâu nöôùc choáng phaùp ñaàu theá kæ XX”. Phaàn (3, Hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Taát Thaønh sau khi ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc). Phaàn naøy giaùo vieân söû duïng tranh chaân dung cuûa Nguyeãn Aùi Quoác vaø giôùi thieäu tieåu söû cuûa Ngöôøi. Sau ñoù giaùo vieân coù theå keå caâu chuyeän tröôùc luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc Nguyeãn Taát Thaønh ruû anh Leâ cuøng ñi nhöng anh Leâ hoûi tieàn ñaâu maø ñi ? Baùc xoøe hai baøn tay traéng vaø traû lôøi raèng tieàn ñaây, anh Leâ khoâng ñuû can ñaûm ñeå ñi ra nöôùc ngoaøi. Qua caâu chuyeän naøy hoïc sinh seõ caûm phuïc, toû loøng kính troïng khaâm phuïc Nguyeãn Taát Thaønh laø ngöôøi duõng caûm, töï tin, daùm vöôït moïi khoù khaên gian khoå vaø ñaõ tìm ñöôïc con ñöôøng cöùu nöôùc cho daân toäc ta. Ñeán ñaây giaùo vieân coù theå giaùo duïc tö töôûng cho hoïc sinh veà tinh thaàn duõng caûm, töï tin, phaûi vöôït moïi khoù khaên gian khoå ñeå baûo veä chaân lí, tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng cuûa daân toäc. Ñoái vôùi nhaân vaät phaûn dieän giaùo vieân caàn höôùng daãn cho hoïc sinh nhaän xeùt nhöõng bieåu hieän cuûa tính gian aùc, tham lam, xaûo quyeät cuûa nhaân vaät aáy , khoâng neân ñeå hoïc sinh bò thu huùt veà hình thöùc cuûa nhaân vaät maø queân ñoù laø nhaân vaät phaûn dieän. Ví duï: Qua caâu chuyeän keå veà Nguyeãn Taát Thaønh tröôùc luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc giaùo vieân phaûi nhaán maïnh hình aûnh cuûa anh Leâ. Töø ñoù caùc em seõ nhaän thaáy anh Leâ laø ngöôøi nhuùt nhaùt, khoâng töï tin, khoâng daùm vöôït moïi khoù khaên gian khoå neân khoâng thaønh coâng trong moïi vieäc. Trong khi söû duïng chaân dung giaùo vieân phaûi phaân tích, giaûi thích höôùng daãn cho hoïc sinh hieåu ñöôïc vai troø cuûa nhaân vaät trong lòch söû ,qua ñoù caùc em töï ñaùnh giaù ñöôïc nhaân vaät ñoù. b/ Kinh nghieäm söû duïng baûn ñoà: Baûn ñoà lòch söû laø nhöõng keânh hình khoâng theå thieáu ñöôïc trong daïy hoïc moân lòch söû . Nhôø coù baûn ñoà môùi taïo ñöôïc bieåu töôïng ñuùng ñaén veà hình aûnh ñòa lí, ñòa ñieåm xaûy ra söï kieän lòch söû . Vì vaäy khi giaûng baøi giaùo vieân khoâng neân trình baøy taát Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 5 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 caû noäi dung ôû saùch giaùo khoa maø neân höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát caùc kí hieäu, caùc söï kieän qua vieäc quan saùt löôïc ñoà. Giaùo vieân coù theå ñaët ra caâu hoûi cho hoïc sinh nhöõng caâu hoûi maø chæ coù theå ñoïc ñöôïc baûn ñoà môùi traû lôøi ñöôïc. Nhö vaäy baûn ñoà giuùp hoïc sinh löïa choïn ñuùng ñaén veà khoâng gian, hoaøn caûnh ñòa lí xaûy ra söï kieän , ghi nhôù ñòa danh gaén vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñieàu kieän töï nhieân, cuï theå hoùa söï kieän lòch söû . Baûn ñoà coøn giuùp hoïc sinh phaùt trieån oùc quan saùt, trí töôûng töôïng, tö duy vaø ngoân ngöõ cuõng nhö tính tích cöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh. Nhìn vaøo baát cöù baûn ñoà lòch söû naøo hoïc sinh cuõng thích nhaän xeùt, phaùn ñoaùn, hình dung nhöõng hieän töôïng lòch söû ñöôïc phaûn aùnh, suy nghó dieãn ñaït baèng lôøi noùi chính xaùc, roõ raøng, cuï theå nhöõng hieän töôïng lòch söû ñaõ qua. Khi söû duïng löôïc ñoà giaùo vieân phaûi xem xeùt baøi daïy , phaûi xaùc ñònh ñöôïc phaàn naøo laø phaàn troïng taâm, phaûi bieát nhaán maïnh khaéc saâu kieán thöùc cuûa tuøng muïc, töøng phaàn, ñeå toå chöùc tieát daïy cho phuø hôïp vaø sinh ñoäng, hoïc sinh deã hieåu. Ví duï: Khi daïy baøi 30 “Phong traøo yeâu nöôùc choáng phaùp ñaàu theá kæ XX”. phaàn (3, Hoaït ñoäng cuûa Nguyeãn Taát Thaønh sau khi ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc). Phaàn naøy giaùo vieân coù theå cho hoïc sinh leân xaùc ñònh vò trí Caûng Nhaø Roàng ñòa ñieåm maø Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc vaø nhöõng nôi maø Nguyeãn Aùi Quoác ñaõ töøng ñeán hoïc taäp vaø nghieân cöùu töø naêm 1911 ñeán naêm 1917. Vaäy ôû phaàn naøy giaùo vieân nhaán maïnh thôøi gian, ñòa ñieåm ôû Caûng Nhaø Roàng vaø nhöõng nôi Baùc ñeán, ôû nöôùc ñoù Baùc laøm nhöõng vieäc gì, hoïc ñöôïc nhöõng gì? Nhöõng ñieåm giaùo vieân nhaán maïnh ñoù giuùp cho hoïc sinh deã hieåu, nhôù laâu, caûm phuïc vaø traân troïng ñöùc tính kieân trì vöôït moïi khoù khaên gian khoå ñeå tìm ñöôøng cöùu nöôùc cuûa Ngöôøi. Töø ñoù caùc em hoïc sinh seõ hoïc taäp ñöôïc tính duõng caûm, töï tin, kieân trì, vöôït khoù. Nhöng ñoái vôùi baøi söû duïng löôïc ñoà nhieàu, daøi,phöùc taïp, thì giaùo vieân khoâng neân toå chöùc cho hoïc sinh leân baûng chæ löôïc ñoà. Vì caùc em leân chæ laøm maát thôøi gian khoâng ñaûm baûo ñöôïc thôøi löôïng cuûa moät tieát daïy, tieát daïy ñoù khoâng sinh ñoäng, khoâng thu huùt ñöôïc ngöôøi hoïc. Daïng baøi nhö vaäy thì giaùo vieân neân duøng löôïc ñoà töôøng thuaät dieãn bieán ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa caùc em. Ví duï: Khi daïy ñeán baøi 26 phaàn II “ Nhöõng cuoäc khôûi nghóa lôùn trong phong traøo Caàn Vöông”. Trong phaàn naøy coù ba cuoäc khôûi nghóa lôùn (khôûi nghóa Ba Ñình, khôûi nghóa Baõi saäy, khôûi nghóa Höông Kheâ). Ñoái vôùi baøi naøy löôïng kieán thöùc nhieàu vaø daøi giaùo vieân khoâng neân toå chöùc cho hoïc sinh leân töôøng thuaät löôïc ñoà maø giaùo vieân neân töôøng thuaät dieån bieán caùc cuoäc khôûi nghóa ñoù. Sau ñoù giaùo vieân ñi khai thaùc noäi dung cuûa töøng cuoäc khôûi nghóa nhö ( Quy moâ , tính chaát, nguyeân nhaân thaát baïi cuûa caùc cuoäc khôûi nghóa.) Nhöng trong ba cuoäc khôûi nghóa naøy giaùo vieân phaûi laøm noåi baät ñöôïc cuoäc khôûi nghóa naøo laø ñieån hình nhaát? vì sao? (Khôûi nghóa Höông Kheâ laø ñieån hình nhaát . Vì quy moâ lôùn, ñòa baøn hoaït ñoäng roäng lôùn, cheá taïo ñöôïc vuõ khí, Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 6 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 thôøi gian chieán ñaáu daøi, coù nhieàu traän ñaùnh lôùn). Cuoái cuøng giaùo vieân phaûi nhaán maïnh: Maëc duø bò thaát baïi caùc cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu cho phong traøo Caàn Vöông theå hieän tinh thaàn yeâu nöôùc choáng ngoaïi xaâm cuûa daân toäc ta. Ñeán ñaây giaùo vieân chuù yù giaùo duïc moâi tröôøng caùc vaên thaân só phu yeâu nöôùc bieát döïa vaøo ñòa hình töï nhieân ñeå ñaùnh giaëc, phaùt huy nhöõng truyeàn thoáng ñaùnh giaëc cuûa cha oâng ta tröôùc ñaây. Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 7 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 Hình 91: Coâng söï phoøng thuû Ba Ñình c/ Kinh nghieäm söû duïng sô ñoà: Sô ñoà lòch söû laø moät trong nhöõng caùc loaïi keânh hình khoâng theå thieáu ñöôïc trong daïy hoïc lòch söû. Nhôø coù sô ñoà ñeå cuï theå hoùa noäi dung söï kieän, dieãn taû moät toå chöùc cô caáu cuûa xaõ hoäi hay moät cheá ñoä chính trò, moãi quan heä giöaõ caùc söï kieän lòch söû. Khi söû duïng sô ñoà ( Daïng baøi ñôn giaûn) giaùo vieân khoâng neân trình baøy heát noäi dung cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi maø giaùo vieân neân söû duïng moät sô ñoà troáng sau ñoù goïi hoïc sinh leân baûng ñieàn vaøo sô ñoà caùc taàng lôùp giai caáp trong xaõ hoäi. Sau khi hoïc sinh ñieàn xong giaùo vieân goïi moät hoïc sinh khaùc ñöùng taïi choã nhaän xeùt ñuùng sai roài giaùo vieân keát luaän. Sau khi keát luaän ñuùng sai giaùo vieân döïa vaøo sô ñoà phaân tích vai troø, vò trí, caùc taàng lôùp giai caáp trong xaõ hoäi. Söû duïng sô ñoà lòch söû theo phöông phaùp naøy hoïc sinh nhìn vaøo sô ñoà troáng seõ bieát hình dung, phaùn ñoaùn, suy nghó vaø trình baøy theo söï hieåu bieát cuûa mình, töø ñoù hoïc sinh caûm thaáy deã hieåu vaø thích hoïc moân lòch söû. Ví duï: Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 8 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 Khi daïy baøi 5 “ Coâng xaõ Pa- ri 1871” Giaùo vieân söû duïng sô ñoà boä maùy Hoäi ñoàng Coâng xaõ, roài trình baøy nhöõng söï kieän veà toå chöùc nhaø nöôùc, nhöõng bieän phaùp cuûa Coâng xaõ treân caùc lónh vöïc(giaùo duïc, vaên hoùa, kinh teá chính trò, nhôù taïo bieåu töôïng cuï theå cho hoïc sinh). Sau ñoù giaùo vieân ñaët caâu hoûi .Nhaän xeùt veà boä maùy Hoäi ñoàng coâng xaõ? Qua sô ñoà vaø phaàn phaân tích cuûa giaùo vieân hoïc sinh seõ traû lôøi ñöôïc raèng ñaâu laø toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc ñaày ñuû, chaët cheõ, ñaûm baûo moïi quyeàn lôïi cuûa nhaân daân lao ñoäng. Sau khi hoïc sinh traû lôøi xong giaùo vieân sô keát laïi toå chöùc cuûa boä maùy nhaø nöôùc vaø nhaán maïnh ñieåm khaùc nhau giöõa boä maùy nhaø nöôùc cuûa Tö saûn vaø toå chöùc boä maùy hoäi ñoàng coâng xaõ. Töø ñoù hoïc sinh seõ thaáy ñöôïc Hoäi ñoàng coâng xaõ laø boä maùy nhaø nöôùc kieåu môùi. Sau ñoù giaùo vieân phaûi chöùng minh cho hoïc sinh thaáy ñöôïc nhöõng chính saùch cuûa Hoäi ñoàng coâng xaõ phuïc vuï quyeàn vaø lôïi ích cuûa ngöôøi daân lao ñoäng thì ñöôïc xem laø nhaø nöôùc kieåu môùi. Hình 30. Sô ñoà boä maùy Hoäi ñoàng Coâng xaõ Uûy ban Ñoái ngoaïi Uûy ban An ninh xaõ hoäi Uûy ban Tö phaùp Uûy ban Löông thöïc Uûy ban Coâng taùc xaõ hoäi Uûy ban Quaân söï HOÄI ÑOÀNG COÂNG XAÕ Ban chaáp haønh Uûy ban Giaùo duïc Uûy ban Taøi chính Uûy ban Coâng thöông nghieäp 3/ Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm . Giaûng daïy theo phöông phaùp naøy chaát löôïng boä moân cuõng taêng leân ñaùng keå. Soá löôïng hoïc sinh yeâu thích hoïc moân lòch söû ngaøy caøng nhieàu, ñeán giôø hoïc Lòch söû thaáy caùc em hoïc sinh chuù yù theo doõi, haêng haùi phaùt bieåu vaø coù raát nhieàu em thöôøng xuyeân xuoáng thö vieän möôïn saùch tham khaûo moân söû ñeå hoïc. Caùc em bieát vaän duïng linh hoaït caùc keânh hình trong saùch giaùo khoa vaø treân löôïc ñoà, nhanh choùng naém baét ñöôïc noäi dung baøi hoïc, hieåu baøi vaø thuoäc baøi taïi lôùp. Töø nhöõng thöïc teá ñoù baûn thaân toâi cuõng caûm thaáy caøng yeâu ngheà vaø meán treû hôn, luoân luoân tìm toøi nghieân cöùu vaø tìm caùc bieän phaùp ñaàu tö vaøo giaûng daïy ñeå ngaøy caøng ñöôïc toát hôn . Trong hai naêm Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 9 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 gaàn ñaây nhaát aùp duïng phöông phaùp naøy giaûng daïy ôû treân lôùp ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khaû quan nhö sau. Năm học 2009-2010 Năm học 2008-2009 TSHS TSHS 57 33 TBHK TBHK SL % SL % Giỏi Giỏi 9 15,8 21 63,6 Khá Khá 34 59,7 8 59,721,2 TB 14 24,5 TB 4 12,2 Yếu Yếu III. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Kết luận: Treân ñaây laø moät soá kinh nghieäm “söû duïng keânh hình trong daïy hoïc moân lòch söû lôùp 8” do baûn thaân toâi tìm toøi nghieân cöùu. Phöông phaùp naøy toâi ñaõ thöïc hieän nhieàu naêm lieàn treân lôùp, toâi taâm ñaéc nhaát veà hình thöùc naøy vì noù mang laïi nhieàu keát quaû raát khaû quan cho lôùp hoïc. 2. Bài học kinh nghiệm: Từ thực tế giảng dạy qua nhiều năm, bản thân tôi rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau: + Cần khai thác triệt để các loại kênh hình trong SGK + Tổ chức học sinh khai thác các loại kênh hình có hiệu quả + Tăng khả năng quan sát các loại kênh hình, nhận xét rút ra kết luận cho HS Coù leõ nhöõng kinh nghieäm toâi ñöa ra ñaây coøn coù nhieàu ñieàu thieáu soùt, raát mong ñoàng nghieäp vaø ban laõnh ñaïo caùc caáp xem xeùt , ñoùng goùp yù kieán, ñeå cho toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn trong quaù trình daïy hoïc. Toâi xin chaân thaønh caûm ôn! Bình long ngày 9-2-2011 Người thực hiện Lê Thị Trân Châu Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 10 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP Tổ Khoa học xã hội Hội đồng Khoa học trường PTDTNT thị xã Bình Long …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….. …………………………….. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. Giáo viên: Lê Thị Trân Châu Hội đồng khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………. …………………………… ……………………………. …………………………… …………………………… ……………………………. ……………………………. …………………………….. …………………………… …………………………… ……………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………….. 11 Kinh nghiệm sử dụng kênh hình môn lịch sử lớp 8 PHỤ LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1/ Lý do chọn đề tài a. Lý do khách quan b. Lý do chủ quan 2/ Đối tượng nghiên cứu 3/ Phạm vi nghiên cứu II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1/ Các loại kênh hình nghiên cứu a. Tranh ảnh lịch sử b. Hình vẽ lịch sử c. Bản đồ lịch sử d. Sơ đồ 2/ Kinh nghiệm sử dụng các loại kênh hình a. Kinh nghiệm sử dụng tranh ảnh, hình vẽ b. Kinh nghiệm sử dụng bản đồ c. Kinh nghiệm sử dụng sơ đồ 3/ Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm III. Kết luận và bài học kinh nghiệm 1/ Kết luận 2/ Bài học kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thị Trân Châu 12
- Xem thêm -