Tài liệu Kinh kịch trung quốc

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 953 |
  • Lượt tải: 12
loveydove

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH ------------o0o----------- ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TE C H ÑEÀ TAØI: KINH KÒCH TRUNG QUOÁC H Maõ soá ngaønh: 302 U Chuyeân Ngaønh: Thieát Keá Thôøi Trang GVHD: Löông Thò Minh Hoa SHTH: Voõ Thò Thanh Phaàn 2 : Noäi dung nghieân cöùu : TE U H YÙ töôûng C H Chöông 1 . Nghieân cöùu kinh kòch : Phaàn 2 : Noäi dung nghieân cöùu 1.1. Lòch söû kinh kòch : Kinh kịch Trung Quốc được gọi là “Ca kịch phương Đông”, là quốc túy thuần túy Trung Quốc, gọi là Kinh kịch bởi được hình thành tại Bắc Kinh. Kinh kịch đã có lịch sử hơn 200 năm. Kinh kịch được bắt nguồn từ mấy loại tuồng cổ địa phương, đặc biệt là “Huy Ban” tức “đoàn tuồng An Huy” lưu hành tại miền Nam Trung Quốc hồi thế kỷ 18. Năm 1790, “đoàn tuồng H An Huy” đầu tiên đến Bắc Kinh biểu diễn chúc mừng sinh nhật nhà vua. Do có tính lưu động mạnh và hấp thụ nhiều chủng loại tuồng khác nhau, Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều chủng loại tuồng địa phương, điều này khiến nghệ thuật biểu diễn của C đoàn tuồng Huy được nâng cao nhanh chóng. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, qua hội nhập trong suốt mấy chục năm, Kinh TE kịch mới được hình thành, và trở thành loại tuồng sân khấu lớn nhất Trung Quốc. Kinh kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, bằng cả quá trình thể hiện hợp nhất giữa “Ca, nói, biểu hiện, đấu võ, múa ”, để thuật lại các cốt truyện, khắc họa nhân vật. Cuối thế kỷ thứ 18 là thời kỳ phát triển rầm rộ nhất của Kinh kịch. Không những sân khấu giân gian mà trong Hoàng U cung cũng thường xuyên tổ chức biểu diễn tuồng sân khấu. Bởi vì các Hoàng gia quý tộc thích xem Kinh Kịch, điều kiện vật chất ưu việt trong cung đình đã cung cấp sự giúp đỡ về các mặt biểu diễn, quy chế về trang phục, hóa trang mặt nạ, phong H cảnh sân khấu v v ... sân khấu tuồng dân gian trong hoàng gia quý tộc và dân gian ảnh hưởng lẫn nhau, khiến Kinh kịch đã có sự phát triển chưa từng có. Những năm 40 của thế kỷ 20, là giai đoạn thứ hai cao trào của Kinh kịch, tiêu chí phát triển Kinh kịch trong giai đọan này có nhiều trường phái khác nhau, nổi tiếng nhất là bốn trường phái lớn đó là Mai Lan Phương (1894-1961), Thượng Tiểu Vân (1990--1975), Trình Nghiên Thu (1904--1958), Tuân Huệ Sinh (1900--1968). Kinh kịch là tinh hoa nghệ thuật truyền thống dân tộc của Trung Quốc, Ngày nay, Kinh kịch là chương trình bảo lưu trong giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với nước ngoài. H U TE C H Phaàn 2 : Noäi dung nghieân cöùu H U TE C H Hình aûnh ngheä thuaät bieåu dieãn Kinh kòch theá kyû 18 1.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Kinh kòch : Ban ñaàu ngheä thuaät dieãn tuoàng saân khaáu cuûa Trung Hoa coå ñöôïc goïi laø ca kòch hay hí kòch laø moät theå loaïi dieãn tuoàng bao goàm ca muùa (ngaâm khuùc keøm theo ngheä thuaät vuõ ñaïo), thaäm chí coù caû caùc loaïi taïp kó pha troän nhö keå chuyeän, caùc maøn nhaøo loän, xieác, dieãn hoaït keâ (tieáu laâm khoâi haøi), ñoái thoaïi traøo loäng vaø voõ thuaät. Töø thôøi nhaø Ñöôøng trôû veà tröôùc ngheä thuaät dieãn tuoàng saân khaáu ñöôïc goïi laø hí kòch.sau ñoù ñöôïc phaùt trieån thaønh Tham H U TE C H quaân hí (hoaëc ñöôïc goïi laø Loäng tham quaân) Coù hai vai chính ñoù laø Tham quaân vaø Thöông coát. 1.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Kinh kòch : H U TE C H Ñeán thôøi nhaø Toáng, Tham quaân hí bieán thaønh Taïp kòch. Nhaân vaät coù hai vai ñoù laø Phoù maït vaø Phoù tònh. 1.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Kinh kòch : Vaøo thôøi nhaø Nguyeân, vai nöõ (ñaùn giaùc) laïi raát ñöôïc xem troïng. Ñoù cuõng laø ñieåm khaùc bieät giöõa taïp kòch thôøi nhaø H U TE C H Nguyeân vaø taïp kòch thôøi nhaø Toáng. 1.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Kinh kòch : Tính chaát taïp kòch thôøi nhaø Toáng vaø thôøi nhaø Nguyeân coù chung moät tính chaát laø khoâi haøi, hoaït keâ, nhöng taïp kòch thôøi nhaø Nguyeân coù nhaán maïnh theâm tính chaát pheâ phaùn thoùi ñôøi vaø caùc teä naïn xaõ hoäi. Caùc nhaân vaät trong taïp kòch thôøi nhaø Nguyeân laø anh huøng, vaên nhaân, kó nöõ, cöôøng ñaïo, quan toøa, aån só, vaø H U TE C H caùc vai sieâu nhieân (ma, quûy, v.v...). H 1.2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Kinh kòch : Cuoái thôøi nhaø Nguyeân, Nam hí chuyeån hoùa thaønh theå loaïi Truyeàn kyø. Do vaäy trong Truyeàn kì ngheä thuaät C dieãn ñaõ phaùt trieån thaønh heä thoáng boán gioïng noùi ñòa phöông: Haûi Dieâm, Daëc Döông, Dö Dieâu, vaø Coân Sôn. Ñeán thôøi nhaø Thanh thì Coân khuùc ñöôïc goïi laø Nhaõ boä, raát ñöôïc giôùi só phu trí thöùc haâm moä. Vaøo giai ñoaïn TE Coân Khuùc suy taøn, Sau naøy taát caû ñöôïc goïi laø chung laø Kinh Kòch. Sau naøy Kinh kòch ñöôïc chuyeån theå thaønh H U phim voõ thuaät vaø trôû thaønh loai hình ngheä thuaät lôùn nhaát Trung Quoác. 2. Ngheä thuaät Kinh kòch Trung Quoác : Maët naï Kinh kòch : H U TE C H Mặt nạ Kinh kịch là dùng các loại bột màu tô vẽ lên mặt diễn viên, để tượng trưng cho tính cách, phẩm chất, vận mệnh nhân vật. Màu đỏ mang nghĩa bóng, tiêu biểu cho trung nghĩa dũng cảm; C H 2. Ngheä thuaät Kinh kòch Trung Quoác : H U TE Màu đen thuộc trung tính, tiêu biểu cho dũng mãnh và mưu trí; Màu xanh lá cây cũng thuộc trung tính, tiêu biểu cho anh hùng rơm C H 2. Ngheä thuaät Kinh kòch Trung Quoác : H U TE Màu vàng và màu trắng phần lớn mang nghĩa đen, tiêu biểu cho hung ác và gian trá Màu vàng và màu bạc tiêu biểu cho thần bí và thần tiên yêu quái. 2. Ngheä thuaät Kinh kòch Trung Quoác : H U TE C H Màu xanh lam thể hiện nhân vật đó kiên cường dũng cảm, 2.2. Ngheä thuaät hoùa trang vaø hình thöùc trang phuïc caùc vai dieãn kinh kòch Nghệ thuật hóa trang : Vai Sinh : “Sinh” chia làm : “ Lão sinh”—là H chỉ những người đàn ông trung niên chín chắn, thường xuất hiện trong các vai chính diện hoặc C nhà vua, tướng lĩnh. “Tiểu sinh”—là các vai Lão sinh -- “Cam lộ tự” H U TE thanh niên trai tráng. Tiểu sinh – “ Liễu âm ký” “Mạt” cũng thuộc vai lão sinh, là những người có tuổi tác già lão, đầu óc mụ mẫm, sống trong tầng lớp thấp hèn trong xã hội. 2.2. Ngheä thuaät hoùa trang vaø hình thöùc trang phuïc caùc vai dieãn kinh kòch Vai Đào : “Đào” chia làm “Thanh Y” – chỉ các H vai phụ nữ trung niên, thường là các phu nhân, C tiểu thư trong gia đình quý tộc. “Võ Đào ” – chỉ các vai nữ có thể đấu võ. “Hoa Đào”—chỉ các TE vai nữ trẻ tuổi thuộc tầng lớp thấp hèn trong xã H U hội, như “a hoàn, con sen”, Thanh Y – “Quý Phi say rượu” 2.2. Ngheä thuaät hoùa trang vaø hình thöùc trang phuïc caùc vai dieãn kinh kòch Vai T ĩnh : “Tĩnh” là chỉ các nhân nhật mặt hoa, thường là vai những người đàn ông có tính cách, phẩm chất và diện mạo khác nhau. C H Võ Tĩnh – “Chiến Uyển thành” TE Vai Hài : “Hài ” là chỉ Tiểu hoa mặt, phần lớn la ̀chỉ những người sống trong tầng lớp thấp trong xã hội, H U các nghĩa sĩ trong dân gian nhanh trí, hài hước. Văn hài –“ Quần Anh hội” H U TE C H 2. Trang Phuïc Kinh Dòch Trang 20 2. Trang Phuïc Kinh Dòch Trang phục H U TE C H trong kinh kịch 2. Trang Phuïc Kinh Dòch Trang điểm mặt trong kinh kịch H U Phụ kiện trong kinh kịch TE C H Mủ trang trí trên đầu trong kinh kịch
- Xem thêm -