Tài liệu Kế hoạch rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ (2)

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

1. NÒ nÕp thãi quen trong häc tËp - RÌn luyÖn cho trÎ tr¶ lêi ®ñ c©u , râ rµng, m¹ch l¹c - §i häc ®Çy ®ñ ®óng giê 2. NÒ nÕp thãi quen vui ch¬i - Gi¸o dôc cho trÎ ch¬i trß ch¬i, tËp cho trÎ lau chïi ®å ch¬i , x¾p xÕp gän gµng ng¨n n¾p - Cã ý thøc b¶o vÖ gi÷ g×n ®å ch¬i, ®oµn kÕt cïng ch¬i víi b¹n 3. NÒ nÕp thãi quen ¨n ngñ - TiÕp tôc rÌn cho trÎ nhÆt c¬m r¬i v¶i bá vµo ®Ü©n song bá b¸t th×a vµo n¬i quy ®Þnh - Kh«ng nãi chuyÖn, väc tay vµo vµo b¸t ¨n,cèc níc, kÐo ®Üa ®ùng c¬m r¬i 4. NÒ nÕp thãi quen vÖ sinh - D¹y cho trÎ cã thãi quen vÖ sinh ch©n tay, ®ivÖ sinh ®óng giê, ®óng n¬i quy ®Þnh 5. Lao ®éng tù phôc vô - TËp cho trÎ ch¶i ®Çu, ®¸nh r¨ng, lau mÆt - D¹y trÎ gÊp quÇn ¸o gän gµng , xÕp ®å dïng t trang vµo ®óng n¬i quy ®Þnh - Gióp c« kª bµn ghÕ, giêng 1.Môc tiªu , yªu cÇu. a. Ph¸t triÓn thÓ lùc søc khoÎ. - Ph¸t triÓn 1 sè vËn ®éng c¬ b¶n :®i, ch¹y , nh¶y - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng c¸c gi¸c quan b -Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng vÒ c¸c PTGT vµ c¸c LLGT - ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n nhËn xÐt khi quan s¸t c¸clo¹i PTGT c. -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kü n¨ng giao tiÕp, trß chuyÖn , th¶o luËn - §îc sö dung 1 sè tõ míi - BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi , ®Æc ®iÓm, c¸c bé phËn vµ 1 sè ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña 1 sè PTGT ®. ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - GD trÎ cã th¸I ®é khi tham gia giao th«ng A. M¹ng néi dung , m¹ng chñ ®Ò, kÕ ho¹ch chñ ®Ò, kÕ ho¹ch tõng tuÇn (Xem cô thÓ ë b¶ng treo) 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - Ch¬i xæ sè - H·y t×m ®óng thø tù cña m×nh - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬i vËn ®éng: - VÒ ®óng bÕn - §Ìn ®á ®Ìn xanh - ¤ t« vµo bÕn 4. NhiÖm vô cña gi¸o viªn: §äc tµi liÖu nghiªn cøu, lùa chän néi dung ch¬ng tr×nh, lùa chän ph¬ng ph¸p gióp trÎ tiÕp thu bµi mét c¸ch tèt nhÊt - §å dïng: l« t«, tranh ¶nh c¸c lo¹i PTGT - Tranh ¶nh, ®å ch¬I vÒ PTGT - S¸ch b¸o, t¹p chÝ cñ, giÊy vÏ, phÊn mÇu c¸c lo¹i, hå d¸n, ®Êt nÆn. - C¸c khèi gç , c¸c lo¹i PTGT ®å ch¬i - Tranh ¶nh câ lín vÒ PTGT, trang trÝ líp the« chñ ®Òn chñ ®iÓm - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm PTGT, LLGT - M« h×nh ng· t ®êng phè 1 ( Thùc hiÖn tõ ngµy 29- 2 /4/ 2 010) Chñ ®Ò : Giao th«ng *Môc ®Ých yªu cÇu TrÎ biÕt tªn gäi , ®Æc ®iÓm 1 sè lo¹i PTGT TrÎ biÕt nhËn xÐt ®îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 -3 lo¹i PTGT GD trÎ c¸ch ®I ®êng ®óng I. ThÓ dôc s¸ng. Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC Thø 3, 5 tËp víi bµi “ ®u quay ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng Cho trÎ ®i, ch¹y theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC b. Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : -Tay 2: Ch©n 2 : Bông 2: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: - Cho trÎ ®i tõ s©n vµo líp h¸t bµi vÒ GT II. Ho¹t ®éng gãc. 1.Néi dung: - Gãc ph©n vai: B¸n vÐ xe vÐ tµu, lµm chó c¶nh s¸t GT - Gãc x©y dùng: X©y dùng b·I ®ç xe, xÕp h×nh « t« , tµu ho¶ - Gãc nghÖ thuËt: c¾t d¸n c¸c PTGT , t« mµu ®Òn tÝn hiÖu - Gãc häc tËp - S¸chÔuem tranh s¸ch vÒ PTGT, lµm tranh , Ch¬I l« t« vµ ph©n lo¹i PTGT - Gãc thiªn nhiªn: GÊp thuyÒn , th¶ thuyÒn 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i, ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬i ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬i phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, lµm chó c¶nh s¸t giao th«ng) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c khu vùc x©y b·I ®ç xe, ®ç tµu - BiÕt c¾t d¸n , t« mµu c¸c PTGT - BiÕt lµm tranh s¸ch vÒ PTGT, ch¬i l« t« ph©n lo¹i PTGT - BiÕt c¸ch gÊp thuyÒn, th¶ thuyÒn - Ch¬i ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. - Hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c lo¹i PTGT , keo, kÐo, - Tranh vÒ PTGT, ghim bÊm lç c¸c lo¹i s¸ch vÒ PTGT - ChËu níc 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ h¸t bµi “ Em tËp l¸i « t«” Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn Hái trÎ: + BH nãi vÒ PTGT nµo? + « t« + ¤ t« lµ PTGT ®êng g×? + PTGT ®êng bé + ¤ t« thêng ®ç ë ®©u? + b·i ®ç xÈyTÎ + §Ó x©y dùng bÕn xe ta cÇn nh÷ng g× vµ x©y TrÎ kÓ nh÷ng vËt liÖu cÇn ®Ó x©y nh thÕ nµo? + Muèn ®i xe « t« ta ph¶i lµm g×? + Mua vÐ xe + Cho trÎ kÓ 1 sè PTGT ®êng bé kh¸c? - 2-3 trÎ kÓ - B¹n nµo gióp c« t« mµu , c¾t d¸n c¸c PTGT? - Ai sÏ lµm tranh s¸ch vÒ PTGT? + ThuyÒn lµ PTGT ®êng g×? ai sÏ gÊp thuyÒn + PTGT ®êng thuû th¶ thuyÒn 2 *. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i + TrÎ ch¬i ë c¸c gãc - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, nhËp vai híng dÉn c¸c gãc ch¬i + Gãc thiªn nhiªn: GÊp thuyÒn nh thÕ nµo? + TrÎ nãi c¸ch gÊp thuyÒn ThuyÒn ®i ë ®©u? Díi níc + GÊp song th¶ thuyÒn + H·y th¶ nhÑ nhÑ vµ tõ tõ - Gãc x©y dùng: + TrÎ ch¬i ë gãc x©y dùng + X©y b·I ®ç xe thÕ nµo? + theo t«i b¸c x©y khu Þc ®ç xe, phßng b¸n vÐ chç ngåi chê mua vÐ - Bè trÝ thªm nh÷ng hµng ghÕ ®¸ cho kh¸ch ngåi nghÜ - Trång c©y xung quanh cho m¸t - chó ý nghe c« nãi - Gãc nghÖ thuËt: + C« gîi ý cho trÎ t« mµu, c¾t d¸n c¸c PTGT TrÎ ch¬i ë gãc nghÖ thuËt + Gãc ph©n vai: +c« trß chuyÖn gióp trÎ hiÓu TrÎ ch¬i ë gãc ph©n vai vÒ c«ng viÖc cña chó c¶nh s¸t giao th«ng nh thÕ nµo + Chó thêng lµm nh÷ng g×? +Gãc häc tËp + H·y lµm nh÷ng cuèn tranh s¸ch vÒ PTGT thËt ®Ñp, ph©n lo¹i c¸c lo¹i PTGT - C¸c gãc ch¬i kh¸c t¬ng tù c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬i Chó ý nghe c« nhËn xÐt sau. - Thu dän ®å ch¬i - Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬i quy ®Þnh. .Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬i häc tËp: - Ch¬i xæ sè - H·y t×m ®óng thø tù cña m×nh - XÕp h×nh b. Trß ch¬i d©n gian: - Dung d¨ng dung dÎ - KÐo co c. Trß ch¬I vËn ®éng: - VÒ ®óng bÕn - §Ìn ®á ®Ìn xanh - ¤ t« vµo bÕn KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 29 Th¸ng 3 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: VÏ « t« t¶i NDKH: to¸n , ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt phèi hîp c¸c h×nh vu«ng trßn ch÷ nhËt ®Ó t¹o thµnh chiÕc « t« t¶i - BiÕt bè côc bøc tranh vµ t« mµu phï hîp. biÕt ngåi vµ cÇm bót ®óng t thÕ - Cã ý thøc chÊp hµnh c¸c luËt lÖ an toµn giao th«ng 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ « t« t¶i mÉu - Tranh vÏ « t« con - Tranh vÏ « t« kh¸ch + S¸p mµu , giÊy gam ®ñ dïng cho trÎ 3 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “ em tËp l¸i « t«” -Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ g×? +¤ t« lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? Cho trÎ kÓ c¸c lo¹i xe « t« mµ trÎ biÕt C« kh¸i qu¸t l¹i c©u tr¶ lêi cña trÎ * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t tranh - Tranh 1: Tranh vÏ « t« t¶i + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + §Çu xe nh thÕ nµo? + Xe ch¹y ®îc nhê g×? cã bao nhiªu b¸nh xe? + Thïng xe nh thÕ nµo? + Cöa xe b»ng h×nh g×? + ¤ t« ®i ë ®©u? + ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? - Tranh 2: Cã g× kh¸c tranh 1 + V× sao? - Tranh 3:Cã g× kh¸c tranh 1 vµ 2 - GD khi ®i trªn ®êng ph¶i ®i trªn vØ hÌ, lÒ ®êng .khi sang ®êng ph¶i cã ngêi lín d¾t, gÆp ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i ®Ìn xanh míi ®îc ®i * Ho¹t ®éng 3 :C« híng dÉn mÉu - C« gîi ý cho trÎ vÏ ®Çu xe b»ng mét h×nh ch÷ nhËt th¼ng ®øng , thïng xe lµ mét h×nh ch÷ nhËt n»m ngang, b¸nh xe h×nh trßn cöa xe h×nh vu«ng vÏ song t« mµu phï hîp * Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ, t« mµu - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o *Ho¹t ®éng 5: Trng bµy s¶n phÈm Cho trÎ treo bµi, nhËn xÐt bµi nµo m×nh thÝch nhÊt? V× sao thÝch? - Hái trÎ tªn, 1 vµi ®Æc ®iÓm cña « t« -H¸t “ tÕt ®ang vµo nhµ” II. Ho¹t ®éng gãc Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t 1lÇn + Em bÐ tËp l¸i « t« + §êng bé + 2-3 trÎ kÓ - Líp quan s¸t tranh . + Tranh vÏ « t« t¶i + 2-3 trÎ nhËn xÐt + B¸nh xe , cã 4 b¸nh + Cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt n»m ngang + H×nh vu«ng + Trªn ®êng + Chë hµng ho¸ + VÏ « t« con + Xe « t« con dïng ®Ó chë ngêi, nhá … - 2-3 trÎ nãi - xem c« vÏ mÉu - TrÎ thùc hiÖn - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña m×nh cña b¹n - TrÎ tr¶ lêi Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. Yªu cÇu - TrÎ biÕt g¸p thuyÒn vµ th¶ thuyÒn 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch, c« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i, sau ®ã nhËp vai ch¬i cïng trÎ + GÊp thuyÒn ra sao? + GÊp ®«i, gÊp xÐ, gÊp ®«i….a t«? + ThuyÒn ®i ë ®©u? ( díi níc) - Híng dÉn trÎ th¶ thuyÒn C« nhËn xÐt III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: D¹y trÎ gÊp thuyÒn, gÊp m¸y bay TCV§: « t« vÒ bÕn 4 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt c¸ch gÊp thuyÒn, m¸y bay - Høng thó ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ: - GiÊy mµu, giÊy tr¾ng - Tranh thuyÒn buåm, m¸y bay 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: gÊp thuyÒn, m¸y bay + C« cho trÎ quan s¸t tranh thuyÒn vµ m¸y bay + §µm tho¹i vÒ ®Æc ®iÓm næi bËt + §a ra nhiÖm vô gÊp thuyÒn , m¸y bay + C« híng dÉn mÉu + Cho trÎ gÊp ( c« bao qu¸t híng dÉn) + NhËn xÐt b.Ho¹t ®éng 2: « t« vÒ bÕn c. Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: ¤n chuyÖn “ kiÕn con ®i xe « t«” - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - thuéc chuyÖn, kÓ th¬ díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau 3 ChuÈn bÞ - Tranh minh häa chuyÖn 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n chuyÖn - Cho trÎ kÓ cïng c« kÌm tranh minh ho¹ 2-3 lÇn - Cho trÎ kÓ díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau: ( kÓ ®uæi , kÓ nèi, kÓ lÇn lît) - C¸ nh©n trÎ kÓ b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.nhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 30 Th¸ng 3 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: NDKH: ¢m nh¹c. MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ nhËn biÕt vµ ®Õm ®óng nhãm cã 5 ®èi tîng - Cã kÜ n¨ng xÕp ®Õm tõ tr¸i qua ph¶i - Høng thó víi ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ - Mçi trÎ 5 « t« vµ 5 ngêi l¸i xe - C« gièng trÎ nhng kÝch thíc to h¬n - Mét sè nhãm ®å dïng cã sè lîng 4 -5 ®Ó xung quanh líp - ThÎ sè t¬ng øng ( sè 4 - 5) 2 bÕn xe cã thÓ chøa 4 - 5 xe t« 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: ¤n luyÖn trong phµm vi 4 - Cho trÎ h¸t “em ®i qua ng· t ®êng phè” - TrÎ h¸t 1lÇn + Líp tr¶ lêi -Hái trÎ : +Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? +GÆp ®Ìn ®á ph¶i nh thÕ nµo? + Dõng l¹i Mäi ngêi khi tham gia giao th«ng ph¶i ®i theo ®Ìn tÝn hiÖu khi ®i qua ng· t ®êng phè + §Ìn xanh + §Ìn g× míi ®îc ®i? 5 + Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn nµo? - Cac con h·y t×m nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng ®ã cã sè lîng lµ 4 ( « t« , xe ®¹p , xe m¸y , c«ng n«ng…) * Ho¹t ®éng 2 : T¹o nhãm cã sè lîng lµ 5 ®Õm ®Õn 5 - Cho trÎ h¸t “ em tËp l¸i « t«” C¸c b¹n nhá rÊt thÝch l¸i xe ®Ó lín lªn lµm b¸c l¸i xe Cho trÎ xÕp 5 b¸c l¸i xe thµng hµng ngang + C¸c b¸c l¸i xe cha cã xe th× ta ph¶i lµm g×? + C« xÕp 1 « t« bªn díi 1 b¸c l¸i xe Hái trÎ 2 nhãm nµy cã sè lîng nh thÕ nµo? + V× sao? + Ýt h¬n lµ mÊy? - C« l¹i xÕp thªm 3 « t« vµ cho trÎ so s¸nh sè lîng Cho trÎ ®Õm nhãm ngêi - §Õm sè « t« 2 nhãm nµy nh thÕ nµo? + Nhãm nµo nhiÒu h¬n, nhiÒu h¬n lµ mÊy? + Nhãm nµo Ýt h¬n Ýt h¬n lµ mÊy + Lµm thÕ nµo ®Ó 2 nhãm cã sè lîng b»ng nhau? + Thªm mÊy? - Cho trÎ t¹o sù b»ng nhau gi÷a 2 nhãm - Cho trÎ ®Õm tõng nhãm ngêi nhãm xe + 2 nhãm nh thÕ nµo? + §Òu b»ng mÊy? - Cho trÎ cÊt lÇn lît nhãm ngêi nhãm xe vµ ®Õm + 2-3 trÎ kÓ + 2-3 trÎ lªn t×m - Líp h¸t - trÎ xÕp 5 b¸c l¸i xe + xÕp xe cho b¸c l¸i xe +xÕp gièng c« + Kh«ng b»ng nhau + Sè « t« Ýt h¬n cßn sè ngêi nhiÒu h¬n + lµ 4 + TrÎ so s¸nh - Kh«ng b»ng nhau + nhãm ngêi nhiÒu h¬n 1 + Nhãm « t« Ýt h¬n 1 + Thªm « t« + Thªm 1 - Cho thªm 1 « t« - TrÎ ®Õm sè xe sè ngêi + B»ng nhau + B»ng 5 - TrÎ cÊt lÇn lît s« xe sè ng* Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn tËp - Cho trÎ t×m nhãm cã sè lîng lµ 5 ®Ó xung quanh líp êi vµ ®Õm sè lîng - Cho trÎ ch¬i “ t×m bÕn” - 2-3 trÎ lªn t×m C¸ch ch¬i: c« ph¸t cho trÎ l« t« cã sè 4 vµ 5 trÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh cña c« trÎ ph¶i t×m vÒ ®óng bÕn cã sè lîng t¬ng øng víi sè trªn tay m×nh - L¾ng nghe c« nãi c¸ch ( C« chó ý söa sai cho trÎ) ch¬i KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i Ch¬i 3-4 lÇn II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc nghÖ thuËt 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¾t d¸n, t« mµu ®óng c¸c PTGT 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt híng dÉn trÎ c¸ch xÐ d¸n 1 sè PTGT vµ c¸ch t« mµu KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : Ch¬i trß ch¬i “em qua ng· t ®êng phè” - TCV§ : §Ìn xanh- ®Ìn ®á - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®i ®óng phÇn ®êng cña m×nh - BiÕt ®i, dõng theo tÝn hiÖu ®Ìn 3. ChuÈn bÞ: 6 - vÏ m« h×nh ng· t ®êng phè - Cã 1 cét ®Ìn giao th«ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - H¸t tËp thÎ - H¸t “®êng em ®i” - Hái trÎ: Khi ®i ®êng chóng ta ph¶i®i bªn - Bªn ph¶i nµo? Khi ®i bé trªn ®êng phè chóng ta ph¶i ®i ë - Trªn vØa hÌ ®©u? + Khi gÆp ®Ìn giao th«ng chóng ta ph¶i lµm + ®Ìn ®á dõng l¹i, ®Ìn vµng chuÈn bÞ ®i, ®Ìn xanh ®îc ®i g×? (Lµ hoa g×) + §i ë lµn ®êng dµnh cho ngêi ®i + Muèn qua ®êng ph¶i ®i ë ®©u? bé * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “§Ìn xanh - ®Ìn ®á” - Ch¬i thùc hµnh ®i qua ng· t ®êng phè, ®i theo + TrÎ ®i theo tÝn hiÖu ®Ìn - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi tÝ hiÖu ®Ìn trêi * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... Thø 4 ngµy 31 Th¸ng 3 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: NDKH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh. mtxq 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬ , nhí tªn bµi th¬ tªn t¸c gi¶ - TrÎ ®äc thuéc th¬ ,râ rµng - Cã ý thøc chÊp hµnh ®óng luËt lÖ an toµn giao th«ng vµ biÕt gióp ®ì ngêi khi qua ®êng , biÕt quan t©m gióp ®ì mäi ngêi 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ néi dung bµi th¬ - S¸p mµu , giÊy gam 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - C« hái trÎ ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Giao th«ng - Cho trÎ h¸t bµi “ em tËp l¸i « t«” - TrÎ h¸t 1lÇn 7 Hái trÎ : + ¤ t« ®i ë ®©u? + Lµ pg¬ng tiÖn giao th«nh ®êng g×? Cã 1 bµi th¬ nãi vÒ mäi ngêi khi tham gia giao th«ng * Ho¹t ®éng 2 : - C« ®äc th¬ - C« ®äc th¬ 2 lÇn lµn 2 kÌm tranh minh ho¹ Gi¶ng ND: Bµi th¬ nãi vÒ 1 em bÐ trªn ®êng ®i häc vÒ em ®· gióp bµ qua ®êng , bµ c¶m ®éng khen em bÐ ngoan * Ho¹t ®éng 3 : §µm tho¹i - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×? + Ai s¸ng t¸c? + Em bÐ ®i ®©u vÒ? + Em bÐ ®· nh×n thÊy g×? + Em bÐ nãi g× víi bµ? + Em bÐ gióp bµ nh thÕ nµo? + Bµ ®· nãi g× víi en bÐ? * Ho¹t ®éng 4: TrÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc díi nhiÒu h×nh thøc Chó ý söa sai cho trÎ KhuyÕn khÝch trÎ ®äc th¬ Cho trÎ vÏ « t« + Trªn ®êng + §êng bé - 2-3 trÎ nãi + Vò thÞ Minh T©m + Em bÐ ®i häc vÒ + ThÊy 1 bµ giµ + §Ó ch¸u gióp bµ qua + §· gióp bµ qua ®êng + Khen em bÐ ngoan Líp ®äc th¬ - 3 tæ lu©n phiªn nhau ®äc th¬ - Nhãm trÎ ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ Líp vÏ « t« II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n - §ãng vai c¶nh s¸t giao th«ng 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, vµ quÇn ¸o, gËy chØ huy giao th«ng 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎ ®ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng chØ huy xe ®i ë nga t ®êng phè, híng dÉn trÎ ¨n mÆc trang phôc vµ nh÷ng hµnh ®éng cña chó c¶nh s¸t giao th«ng - Híng dÉn trÎ bÇy b¸n vÐ xe vÐ tµu - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1 Néi dung H§CM§: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm TCV§: §Ìn ®á ®Ìn xanh 2. Yªu cÇu - TrÎ biÕt quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt Cã ý thøc su tÇm tranh ¶nh ®Ó cïng c« hoµn thiÖn bøc tranh 3. ChuÈn bÞ: - Tranh chñ ®iÓm , cét ®Ìn giao th«ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh chñ ®iÓm - hái trÎ líp ®ang häc chñ ®iÓm g×? - Chñ ®iÓm PTGT - Cho trÎ kÓ 1 sè lo¹i PTGT - 2-3 trÎ kÓ - H·y kÓ néi dung bøc tranh - Cã c¸c PTGT ®êng bé, thuû, sts , hµng kh«ng, mét sè LLGT §µm tho¹i vÒ néi dung bøc tranh TrÎ vÏ c¾t d¸n xÐ cïng c« - Cho trÎ cïng c« hoµn thµnh nèt bøc 8 tranh chñ ®iÓm * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i “§Ìn ®á- ®Ìn - TrÎ ch¬i 2-3 lÇn xanh” Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do - Ch¬i tù do víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi III. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: «n to¸n - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - trÎ thµnh th¹o c¸c kü n¨ng ph©n biÖt so s¸nh ®é lín cña 2 ®èi tîng - ch¬i høng thó 3 ChuÈn bÞ - Nh buæi s¸ng - Bæ sung vë luyÖn to¸n cña trÎ, 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: «n to¸n - Cho trÎ so s¸nh 2 ®èi tîng víi nhau( 2 h×nh vu«ng, 2 h×nh ch÷ nhËt, 2 quyÓn vë…. - «n luyªn trong vë to¸n b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do IV. NhËt ký cuèi ngµy ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……. Thø 5 ngµy 1 Th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: Mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn NDKH: C©u ®è,to¸n , ©m nh¹c, t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn gäi ®Æc ®iÓm chøc n¨ng , n¬i ho¹t ®éng, c«ng dông, cña mét sè lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn - So s¸nh nhËn xÐt ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a 2 lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng - TrÎ biÕt chÊp hµnh c¸c luËt lÖ an toµn giao th«ng 3. ChuÈn bÞ - Tranh : Xe « t« kh¸ch, xe con , xe ®¹p , xÝch l« - Mçi trÎ 1 sè tranh l« t« vÒ c¸c lo¹i xe - S¸p mµu , giÊy gam 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - C« ®äc c©u ®è Xe cã 2 b¸nh Ch¹y bon bon - Xe m¸y M¸y næ gißn Kªu b×nh bÞch lµ xe g×? ( xe m¸y ) C« ®a tranh xe m¸y cho trÎ quan s¸t - TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi - Hái trÎ : + Ai biÕt g× vÒ xe m¸y? + Cã b¸nh, tay l¸i ……. + Xe m¸y ch¹y ë ®©u? + Trªn ®êng + Lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? + §êng bé + Xe dïng ®Ó lµm g×? + Chë ngêi vµ hµng ho¸ - C« kh¸i qu¸t vÒ ®Æc ®iÓm xe m¸y L¾ng nghe c« nãi C« ®a tranh xe ®¹p cho trÎ quan s¸t TrÎ quan s¸t + §©y lµ xe g×? + Xe ®¹p + Xe ®¹p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? + Cã khung xe yªn xe, vµ 9 + Xe ch¹y ®îc nhê g×? + Lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? - Xe ®¹p vµ xe m¸y cè g× gièng vµ kh¸c nhau * Ho¹t ®éng 2 : - C« ®a tranh « t« kh¸ch cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ: + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + Cã mÇu g×? + ¤ t« cã mÊy b¸nh? + Lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? + Xe « t« dïng ®Ó lµm g×? + Xe ch¹y ®îc nhê g×? - C« cho trÎ quan s¸t « t« con + Con thÊy « t« con nh thÕ nµo? + Cã g× kh¸c xe « t« kh¸ch + Gièng nhau - C« kh¸i qu¸t l¹i xe « t« con vµ « t« kh¸ch cho trÎ nghe * Ho¹t ®éng 3 : So s¸nh « t« vµ xe m¸y * Gièng nhau: C« kh¸i qu¸t l¹i c©u tr¶ lêi cña trÎ ghi ®«ng….. + B¸nh xe + §êng thuû - Gièng nhau ®Òu lµ ptgt ®êng bé dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸, kh¸c nhau xe ®¹p ph¶i ®¹p míi ch¹y cßn xe m¸y th× chËy b»ng ®éng c¬ - trÎ quan s¸t - 2 - 3 trÎ nhËn xÐt + Mµu ®á, vµng + 4 b¸nh + §êng bé + Chë ngêi vµ hµng ho¸ + X¨ng + 2 - 3 trÎ nhËn xÐt + Xe « t« kh¸ch to h¬n vµ nhiÒu ghÕ ng«× h¬n + §Òu lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé vµ dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸ + §Òu lµ ptgt vµ ch¹y b»ng ®éng c¬ dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸ + Xe m¸y cã 2 b¸nh , « t« cã 4 b¸nh - Ch¬i 2 -3 lÇn * Kh¸c nhau: C« kh¸i qu¸t l¹i cho trÎ nghe - Cho trÎ ch¬i “ h·y chän nhanh” vµ “ t×m ®óng b·i ®ç” T« mµu ptgt - C« nãi c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cho trÎ t« mµu tranh ptgt II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - Dïng 1 sè nguyen vËt liÖu s½n cã x©y b·i ®ç xe , ®ç tµu 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gã·u©y dùng ch¬i cïng trÎ + §ang lµm g×? + X©y b·I ®ç xe nh thÕ nµo? + X©y phßng b¸n vÐ c¹nh phßng chê cho tiÖn + C¨ng tin x©y ë ®©u? + cöa ga x©y phia s®»ng nµo? - Tuú tõng buæi ch¬i mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: VÏ PTGT trªn c¸t - TCV§ : « t« vµo bÕn - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: 10 - TrÎ dïng que, tay vÏ c¸c PTGT trªn c¸t - RÒn kü n¨ng t¹o h×nh - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: - B·i c¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ kÓ c¸c PTGT mµ trÎ biÕt - C« ®a ra nhiÖm vô vÏ c¸c PTGT trªn c¸t - C« vÏ mÉu 1 sè PTGT - Cho trÎ thùc hiÖn: C« bao qu¸t híng dÉn - NhËn xÐt * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Hoạt động gãc Ch¬i theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ chơi thành th¹o c¸c vai chơi - chơi song cất đồ dïng chơi vào nơi quy định 3. ChuÈn bÞ: - Như buổi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - cho trẻ kể nội dung chơi ở c¸c gãc - về gãc chơi - bao qu¸t hướng dẫn trẻ chơi - Nhập vai chơi cïng trÎ - Chơi song cÊt đồ dïng chơi vào nơi quy định * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 2 Th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: H¸t móa bµi: NDKH: Nghe h¸t: Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång Ch¬i: Ai ®o¸n giái 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ h¸t thuéc lêi kÕt hîp móa h¸t nhÞp nhµng theo bµi h¸t - L¾ng nghe c« h¸t hiÓu néi dung bµi h¸t - Høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng cïng c« 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ B¸c Hå - Dông cô ©m nh¹c 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: 11 - Cho trÎ ®äc th¬ “ Em vÏ B¸c Hå” Hái trÎ : + Em bÐ vÏ vÒ ai? + Em bÐ vÏ B¸c Hå nh thÕ nµo? - C« giíi thiÖu ®Õn bµi h¸t “em m¬ gÆp B¸c Hå” * Ho¹t ®éng 2 : C« h¸t 2 lÇn , lÇn 2 kÌm móa minh ho¹ theo bµi h¸t - Líp h¸t móa theo bµi h¸t 2 -3 lÇn cïng c« - Líp h¸t móa díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( C« chó ý söa sai cho trÎ) KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ h¸t * Ho¹t ®éng 3 : Nghe h¸t - C« h¸t cho trÎ nghe 2 lÇn , lÇn 2 kÌm móa minh ho¹ bµi h¸t + ND: Bµi h¸t “ Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång” Bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña c¸c em thiÕu nhi dµnh cho B¸c - C« h¸t lÇn 3 - 4 kÌm móa minh ho¹ bµi h¸t * Ho¹t ®éng 4: Ch¬i trß ch¬i “ Ai ®o¸n giái” - LuËt ch¬i: c« mêi mét b¹n lªn trªn vµ ®éi mò chãp kÝn sau ®ã c« mêi mét b¹n ë díi h¸t, b¹n ®éi mò chãp kÝn ph¶i ®o¸n ®îc ai võa h¸t vµ h¸t bµi h¸t g×? nÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc ph¶i lÆc cß cß 2 vßng xung quanh líp - Cho trÎ ch¬i, c« bao qu¸t trÎ ch¬i, cç vò ®éng viªn trÎ ch¬i II. Ho¹t ®éng gãc: - TrÎ ®äc 2 lÇn + VÒ B¸c Hå + Tãc, r©u, tr¸n …. - L¾ng nghe c« h¸t, móa - Líp h¸t móa nhÞp nhµng theo + 3 tæ lu©n phiªn nhau móa h¸t + Nhãm b¹n trai, g¸i h¸t móa h¸t + C¸ nh©n trÎ h¸t móa h¸t - L¾ng nghe c« móa h¸t - trÎ h¸t móa cïng c« - Nghe c« nãi c¸ch ch¬i - Ch¬i 3 - 4 lÇn Träng t©m gãc s¸ch 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¾t d¸n, trang trÝ ¶nh B¸c 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt híng dÉn trÎ c¸ch xÐ d¸¶ctang trÝ ¶nh B¸c - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : VÏ quµ tÆng B¸c Hå nh©n ngµy sinh nhËt B¸c - TCV§ : Lén cÇu vång - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt lÊy phÊn vÏ trªn s©n trêng - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: - PhÊn vÏ, s©n b·i s¹ch sÏ tho¸ng m¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - H¸t “Nhí ¬n B¸c” - H¸t tËp thÓ - Hái trÎ: + Bµi h¸t nãi vÒ ai? + B¸c Hå + B¸c Hå lµ ngêi nh thÕ nµo? + 2 trÎ nãi + S¾p ®Õn ngµy sinh nhËt B¸c c¸c con sÏ lµm + TrÎ nãi ý tëng cña m×nh 12 g× ? - C¸c con h·y vÏ nh÷ng g× tÆng B¸c Hå - Nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ nãi ý ®Þnh cña m×nh KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “Lén cÇu vång” Ch¬i 2 - 3 lÇn Ch¬i 2 - 3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do Ch¬i tù do xung quanh s©n trêng IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: ¤n h¸t móa bµi “em m¬ gÆp B¸c Hå” - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Móa h¸t nhÞp nhµng theo bµi h¸t - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ - mò móa, ®µn nÕu cã Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: - C« móa h¸t 2 lÇn - C¸c tæ lu©n phiªn nhau h¸t - Nhãm trÎ móa h¸t - C¸ nh©n trÎ móa h¸t b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 5 Th¸ng 4 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: NDKH: to¸n , ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt phèi hîp c¸c h×nh vu«ng trßn ch÷ nhËt ®Ó t¹o thµnh mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng nh « t« , tµu ho¶, m¸y bay, xe m¸y , xe ®¹p - BiÕt bè côc bøc tranh vµ t« mµu phï hîp. biÕt ngåi vµ cÇm bót ®óng t thÕ - Cã ý thøc chÊp hµnh c¸c luËt lÖ an toµn giao th«ng 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ « t« t¶i mÉu - Tµu ho¶ - Tranh vÏ « t« con - M¸y bay - Tranh vÏ « t« kh¸ch - Xe m¸y + S¸p mµu , giÊy gam ®ñ dïng cho trÎ 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “ em tËp l¸i « t«” - TrÎ h¸t 1lÇn -Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ g×? + Em bÐ tËp l¸i « t« +¤ t« lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng g×? + §êng bé 13 Cho trÎ kÓ c¸c lo¹i ptgt mµ trÎ biÕt C« kh¸i qu¸t l¹i c©u tr¶ lêi cña trÎ * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t tranh - Tranh 1: Tranh vÏ « t« t¶i + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + §Çu xe nh thÕ nµo? + Xe ch¹y ®îc nhê g×? cã bao nhiªu b¸nh xe? + Thïng xe nh thÕ nµo? + 2-3 trÎ kÓ - Líp quan s¸t tranh . + Tranh vÏ « t« t¶i + 2-3 trÎ nhËn xÐt + B¸nh xe , cã 4 b¸nh + Cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt n»m ngang + H×nh vu«ng + Trªn ®êng + Chë hµng ho¸ + Cöa xe b»ng h×nh g×? + ¤ t« ®i ë ®©u? + ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? - Tranh 2: VÏ tµu ho¶ + Tranh vÏ g×? + VÏ tµu ho¶ + Tµu ho¶ ch¹y ë ®©u? + Lµ ptgt ®êng g×? + Ch¹y trªn ®êng day + §êng s¾t - Tranh 3: TrÎ quan s¸t m¸y bay + M¸y bay dïng lµm g×? - M¸y bay + Chë ngêi vµ hµng ho¸ +Lµ ptgt ®êng g× - GD khi ®i trªn ®êng ph¶i ®i trªn vØ hÌ, lÒ ®êng + §êng hµng kh«ng .khi sang ®êng ph¶i cã ngêi lín d¾t, gÆp ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i ®Ìn xanh míi ®îc ®i * Ho¹t ®éng 3 :C« híng dÉn mÉu - xem c« vÏ mÉu - C« gîi ý cho trÎ vÏ ®Çu xe b»ng mét h×nh ch÷ nhËt th¼ng ®øng , thïng xe lµ mét h×nh ch÷ nhËt n»m ngang, b¸nh xe h×nh trßn cöa xe h×nh vu«ng vÏ song t« mµu phï hîp, cßn muèn vÏ tµu c¸c con vÏ gièng nh « t« nhng tµu cã nhiÒu toa h¬n …. * Ho¹t ®éng 4: TrÎ thùc hiÖn - C« ®i tõng bµn híng dÉn trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ, - TrÎ thùc hiÖn t« mµu - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ s¸ng t¹o *Ho¹t ®éng 5: Trng bµy s¶n phÈm Cho trÎ treo bµi, nhËn xÐt bµi nµo m×nh thÝch nhÊt? - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña m×nh cña b¹n V× sao thÝch? - Hái trÎ tªn, 1 vµi ®Æc ®iÓm cña ptgt mµ trÎ võa vÏ - TrÎ tr¶ lêi -H¸t “ ®êng em ®i” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - Dïng 1 sè nguyen vËt liÖu s½n cã x©y b·i ®ç xe , ®ç tµu 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng ch¬i cïng trÎ + §ang lµm g×? + X©y b·i ®ç xe nh thÕ nµo? + X©y phßng b¸n vÐ c¹nh phßng chê cho tiÖn + C¨ng tin x©y ë ®©u? + cöa ga x©y phia s®»ng nµo? - Tuú tõng buæi ch¬i mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: VÏ phÊn c¸c PTGT - TCV§ : VÒ ®óng bÕn 14 - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng phÊn vÏ c¸c PTGT xuèng nÒn g¹ch - Høng thó ch¬i trß ch¬i ®óng luËt 3. ChuÈn bÞ: - PhÊn, s©n b·i s¹ch sÏ, an toµn Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - Dïng 1 sè nguyen vËt liÖu s½n cã x©y b·i ®ç xe , ®ç tµu 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng ch¬i cïng trÎ + §ang lµm g×? + X©y b·i ®ç xe nh thÕ nµo? + X©y phßng b¸n vÐ c¹nh phßng chê cho tiÖn + C¨ng tin x©y ë ®©u? + cöa ga x©y phia s®»ng nµo? - Tuú tõng buæi ch¬i mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: VÏ phÊn c¸c PTGT - TCV§ : VÒ ®óng bÕn - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt dïng phÊn vÏ c¸c PTGT xuèng nÒn g¹ch - Høng thó ch¬i trß ch¬i ®óng luËt 3. ChuÈn bÞ: - PhÊn, s©n b·i s¹ch sÏ, an toµn 4. Tổ chức hoạt động * Hoạt động 1: Vẽ phấn c¸c PTGT - Cho trẻ h¸t bài “ em đi chơi thuyền” - Đàm thoại về thuyền và c¸c PTGT kh¸c - C« đưa nhiệm vụ vẽ c¸c PTGT - Cho trẻ kể 1 số đặc điểm nổi bật phương tiện mà trẻ định vẽ - Chia trẻ thành nhãm vÏ - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ vẽ - Nhận xÐt * Hoạt động 2: Chơi về đóng bến * Hoạt động 3: Chơi tự do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc 15 - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 2 Th¸ng 3 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: NDKH: ©m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhÊn bËt liªn tôc vµo 5 « - TrÎ biÕt thùc hiÖn lÇn lît, ch¬i trß ch¬i høng thó , ®óng luËt - Chó ý tham gia vµo ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ - 5 vßng xÕp s¸t nhau , c¸c vßng ®ñ cho trÎ tËp - §i¹ ®iÓm tho¸ng s¹ch 4. Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i vßng trßn xung quanh - Lµm ®oµn tµu võa ®i võa h¸t s©n 3 vßng kÕt hîp ®i, ch¹y nhanh kiÔng gãt theo kÕt hîp ®i theo hiÖu lÖnh cña c« hiÖu lÖnh cña c« sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC * Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng TËp theo bµi h¸t * BTPTC: C« cho trÎ t¹p víi bµi h¸t “ ®u quay” 2 - 3 lÇn * V§CB: Cho trÎ di chuyÓn thµnh 2 hµng ngang - - Di chuyÓn 2 hµng ngang quay mÆt vµo nhau quay mÆt vµo nhau - + l¾ng nghe c« nãi - C« nãi: Cã rÊt nhiÒu ngêi ®i ch¬i xu©n ë c«ng viªn vµ ë c«ng viªn cã trß ch¬i rÊt hay, chóng ta sÏ ch¬i trß ch¬i “ BËt chôm ch©n liªn tôc vµo 5 «” - - Chó ý xem c« lµm mÉu - C« lµm mÉu 2 lÇn, lÇn 2 ph©n tÝch ®éng t¸c TTCB: §øng khÐp ch©n ë v¹ch chuÈn bÞ, 2 tay chèng h«ng. Thùc hiÖn nhón bËt 2 ch©n lÇn lît bËt tõng «, sau ®ã vÒ ®øng cuèi hµng - 2 trÎ giái lªn thùc hiÖn - Cho 2 trÎ giái lªn thùc hiÖn - LÇn lùot trÎ lªn thùc hiÖn - Gäi trÎ lÇn lît lªn thùc hiÖn - C« chó ý söa sai cho trÎ, chó ý khuyÕn khÝch trÎ c¸ biÖt - TrÎ ch¬i theo sù híng dÉn * Ho¹t ®éng 3 : trß ch¬i vËn ®éng cña c« 2-3 lÇn Trß ch¬i “thi xem tæ nµo nhanh” C« nãi tªn trß ch¬i, c¸ch ch¬i , luËt ch¬i + Tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn -C« nhËn xÐt *. Ho¹t ®éng 4 : Håi tÜnh - Cho trÎ ®i d¹o trong vên xu©n kÕt hîp h¸t c¸c bµi - Võa ®i võa h¸t 2-3 lÇn h¸t “ em tËp l¸i « t«” “ ®êng em ®i” “ ®Ìn ®á ®Ìn xanh” II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt x¾p xÕp, b¸n hµng cÇn b¸n - §ãng vai c¶nh s¸t giao th«ng 16 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn Bæ sung: tiÒn, vµ quÇn ¸o, gËy chØ huy giao th«ng 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬ihoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng nhËp vai ch¬i gãc ph©n vai híng dÉn trÎ ®ãng vai chó c¶nh s¸t giao th«ng chØ huy xe ®i ë nga t ®êng phè, híng dÉn trÎ ¨n mÆc trang phôc vµ nh÷ng hµnh ®éng cña chó c¶nh s¸t giao th«ng - Híng dÉn trÎ bÇy b¸n vÐ xe vÐ tµu - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t m¸y bay - TCV§ : VÒ ®óng bÕn - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm, lîi Ých, tªn gäi cña m¸y bay - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t Tranh m¸y bay 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Cho trÎ quan s¸t tranh Hái trÎ: + §©y lµ g×? (m¸y bay) + Ai nhËn xÐt g× vÒ m¸y bay? ( cã qu¹t giã, b¸nh xe, kªu uu, chë ngêi vµ chë hµng, lµ PTGT ®êng hµng kh«ng) + M¸y bay ch¹y b»ng g×? ( b»ng x¨ng) + Lµ lo¹i PTGT nµo?( PTGT ®êng hµng kh«ng) - H¸t “ anh phi c«ng ¬i” * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i “ VÒ ®óng bÕn” Ch¬i 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬i ë c¸c gãc thµnh th¹o - §oµn kÕt cïng ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng gãc - Cho trÎ kÓ nhiÖm vô ch¬i ë c¸c gãc - Cho trÎ vÒ gãc ch¬i trÎ thÝch - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i, nh¾c trÎ ®oµn kÕt cïng ch¬i, giao lu víi c¸c gãc ch¬i kh¸c - C« nhËn xÐt kü n¨ng ch¬i cña trÎ - VÒ gãc cÊt ®å dïng ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tî do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy: 17 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2010 1.Néi dung : NDTT: NDKH: ¢m nh¹c 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ hiÓu néi dung chuyÖn thuéc chuyÖn - KÓ thµnh th¹o diÔn c¶m - TrÎ nhêng nhÞn mäi ngêi vµ 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ chuyÖn - 1 chiÕc « t« con 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ quan s¸t chiÕc « t« - TrÎ quan s¸t + Hái: §©y lµ c¸i g×? + « t« - Ai nhËn xÐt vÒ chiÕc « t«? + 2-3 trÎ nhËn xÐt + « t« lµ lo¹i PTGT ®êng g×? + PTGT ®êng bé + ¤ t« dïng ®Ó lµm g×? + Chë ngêi , chë hµng + C« nªu kh¸i qu¸t vÒ « t« cho trÎ nghe vµ giíi thiÖu vÒ néi dung c©u chuyÖn * Ho¹t ®éng 2 : C« kÓ chuyÖn +C« kÓ 2 lÇn, lÇn 2 kÌm tranh - L¾ng nghe c« kÓ chuyÖn + ND: chuyÖn nãi vÒ 1 chó kiÕn con ®i xe « t« vµo rõng th¨m bµ ngo¹i. Trªn ®êng ®i chó ®· nhêng chç cho b¸c GÊu ngåi, kiÕn con thËt lµ ngoan *Ho¹t ®éng 3: trÝch dÉn + ¤ t« lµ 1 lo¹i PT mµ kiÕn con chon ®Ó ®i vµo rõng th¨m bµ ngo¹i Nghe c« trÝch dÉn + ¤ t« lµ PTGT ®êng nµo? Trªn ®êng ®i kiÕn con còng gÆp rÊt nhiÒu b¹n vµo rõng. Khi xe võa vµo ®Õn bÕn ®ãn kh¸ch th× cã 1 b¸c gÊu lªn xe, tÊt c¶ c¸c chç ngåi ®· chËt kÝn hÕt, nhng kiÕn con vµ c¸c b¹n ®· nhêng chç ngåi cña m×nh cho + PTGT ®êng bé b¸c GÊu ngåi, ®Æc biÖt lµ kiÕn con rÊt th«ng minh ®· - ®äc tõ khã nhêng chç ngåi cña m×nh cho b¸c GÊu ngåi mµ m×nh vÉn cã chç ngåi, kiÕn con cßn h¸t cho b¸c GÊu nghe, kiÕn con thËt lµ th«ng minh vµ ngoan - Gi¸o dôc trÎ ngoan , nhêng nhÞn mäi ngêi vµ khi ngåi trªn « t« kh«ng cho tay hay thß ®Çu ra ngoµi * Ho¹t ®éng 4: §µm tho¹i - C©u chuyÖn g×? - ChuyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo? - KiÕn con vµo rõng lµm g×? - Trªn ®êng ®i kiÕn con gÆp nh÷ng ai? - C¸c b¹n ®· lµm g×? - KiÕn con ®i xe « t« - GÊu , khØ , chã,kiÕn - Cßn kiÕn con th× sao? - Th¨m bµ ngo¹i - GÊu, chã, khØ - KiÕn con nh thÕ nµo? - Nhêng chç cho b¸c gÊu - H¸t “Em tËp l¸i « t«” ngåi * Ho¹t ®éng 5: D¹y trÎ kÓ chuyÖn - Nhêng chç cho b¸c gÊu vµ - Cho trÎ kÓ díi nhiÒu h×nh thøc( tæ, nhãm, c¸ nh©n..) h¸t cho b¸c nghe 18 - Chó ý khuyÕn khÝch trÎ ®äc th¬ - Gi¸o dôc: Khi cã dÞp ®i « t« c¸c ch¸u nhí ngåi ngay ng¾n kh«ng thß tay hay c¸i g× ra ngoµi xe - Cho trÎ lµm c¸c PTGT nèi ®u«i nh©u ®i vßng quanh líp - RÊt ngoan vµ th«ng minh - h¸t vµ ®i quanh líp - TrÎ kÓ theo tæ, nhãm , c¸ nh©n - TrÎ lµm c¸c PTGT nèi ®u«i nhau ®i quanh líp II.Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc nghÖ thuËt 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¾t d¸n, t« mµu ®óng c¸c PTGT 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬i trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬i gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬i hoÆc nhËp vai ch¬i cïng trÎ - §Õn gãc nghÖ thuËt híng dÉn trÎ c¸ch xÐ d¸n 1 sè PTGT vµ c¸ch t« mµu KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i - C« nhËn xÐt cho trÎ III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§ : Ch¬i trß ch¬i “em qua ng· t ®êng phè” - TCV§ : §Ìn xanh- ®Ìn ®á - Ch¬i tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®i ®óng phÇn ®êng cña m×nh - BiÕt ®i, dõng theo tÝn hiÖu ®Ìn 3. ChuÈn bÞ: - vÏ m« h×nh ng· t ®êng phè - Cã 1 cét ®Ìn giao th«ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * ho¹t ®éng 1: - H¸t “®êng em ®i” - H¸t tËp thÎ - Bªn ph¶i - Hái trÎ: Khi ®i ®êng chóng ta ph¶i®i bªn nµo? - Trªn vØa hÌ Khi ®i bé trªn ®êng phè chóng ta ph¶i ®i ë ®©u? + ®Ìn ®á dõng l¹i, ®Ìn vµng chuÈn + Khi gÆp ®Ìn giao th«ng chóng ta ph¶i lµm g×? bÞ ®i, ®Ìn xanh ®îc ®i (Lµ hoa g×) + Muèn qua ®êng ph¶i ®i ë ®©u? + §i ë lµn ®êng dµnh cho ngêi ®i bé * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i: “§Ìn xanh - ®Ìn ®á” - Ch¬i thùc hµnh ®i qua ng· t ®êng phè, ®i theo + TrÎ ®i theo tÝn hiÖu ®Ìn - TrÎ ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi tÝ hiÖu ®Ìn trêi * Ho¹t ®éng 3: Ch¬i tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu 1.Néi dung - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc - Ch¬i theo ý thÝch 2 Yªu cÇu - Ch¬i thµnh th¹o vai ch¬i - Høng thó ch¬i 3 ChuÈn bÞ Nh KH tuÇn Bæ sung: Mét sè s¸ch b¸o cñ cho trÎ ch¬i ë gãc s¸ch 4.Tæ chøc ho¹t ®éng a. Ho¹t ®éng 1: H§G 19 - Cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc - bao qu¸t híng dÉn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i - NhËp vai ch¬i cïng trÎ - trÎ ch¬i song cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh b. Ho¹t ®éng 2: Ch¬i theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….... Thø 5 Ngµy 8 Th¸ng 4 N¨m 2010 I.Ho¹t ®éng chung: 1. Néi dung: NDTT: Mét sè luËt lÖ giao th«ng NDKH: th¬, ©m nh¹c, t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt mét sè luËt lÖ giao th«ng nh ( ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ, qua ng· t ®Ìn ®á dõng l¹i ®Ìn xanh ®îc ®i) vµ mét sè biÓn b¸o giao th«ng - RÌn kh¶ n¨ng ghi nhí cã chñ ®Þnh - TrÎ biÕt chÊp hµnh c¸c luËt lÖ an toµn giao th«ng 3. ChuÈn bÞ - Tranh : vÏ ng· t ®êng phè vµ mét sè biÓn b¸o giao th«ng - M« h×nh ng· t ®êng phè cho trÎ ch¬i - Cét ®Ìn giao th«ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc th¬ “ ®Ìn xanh, ®Ìn ®á” - Líp ®äc th¬ 2 lÇn - Hái trÎ :+ Bµi th¬ nãi vÒ g×? + ®Ìn tÝn hiÖu + Khi cã ®Ìn xanh th× nh thÕ nµo? + §îc ®i + GÆp ®Ìn ®á th× sao? + Dõng l¹i - C« kh¸i qu¸t vÒ ®Ìn tÝn hiÖu C« ®a tranh ng· t ®êng phè cho trÎ quan s¸t vµ hái - TrÎ quan s¸t vµ tr¶ lêi trÎ: + Tranh vÏ g×? + ng· t ®êng phè + ¤ t« ®i ë ®©u? + Trªn ®êng + Xe ®¹p xe m¸y ®i ë ®©u? + Trªn ®êng bé + §êng nµo dµnh cho ngêi ®i bé? + VØa hÌ + V× sao ngêi vµ xe m¸y dõng l¹i + §Ìn ®á + Khi nµo ®îc ®i qua? + §Ìn xanh - C« nªu kh¸i qu¸t l¹i bøc tranh - Cho trÎ h¸t bµi “ em ®i qua ng· t ®êng phè” - TrÎ h¸t 2 lÇn * Ho¹t ®éng 2 : - C« ®a tranh vÏ c¶nh n«ng th«n hái trÎ: + Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + Xe cé ®i ë d©u? + Ngêi ®i bé ®i ë ®©u? - C« nãi cho trÎ biÕt ë n«ng th«n kh«ng cã ®êng gièng nh ®êng thµnh phè nªn ngêi ®i bé ph¶i ®i s¸t lÒ ®êng - H¸t bµi “ ®êng em ®i” * Ho¹t ®éng 3 : Cho trÎ quan s¸t c¸c biÓn b¸o - C« hái trÎ c¸c biÓn b¸o vµ kh¸i qu¸t l¹i c©u tr¶ lêi cña trÎ * Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ em qya ng· t ®êng phè” - LuËt ch¬i: Ngêi ®i bé ®i trªn vØa hÌ , xe cé ®i díi lßng ®êng , khin ®Õn ng· t ®Ìn xanh míi ®îc qua - C¸ch ch¬i: C« lµm c«ng an ®øng ë ng· t cÇm ®Ìn 20 - trÎ quan s¸t - 2 - 3 trÎ nhËn xÐt + Trªn ®êng + LÒ ®êng - L¾ng nghe c« nãi - Líp h¸t - TrÎ quan s¸t + 2 - 3 trÎ nhËn xÐt - L¾ng nghe c« nãi luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i - Ch¬i 3 - 4 lÇn vµ h¸t c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng
- Xem thêm -