Tài liệu Kế hoạch rèn luyện nề nếp thói quen

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

KÕ hoach rÌn nÒ nÕp thãi quen 1. NÒ nÕp thãi quen trong häc tËp - RÌn luyÖn trÎ ®i häc ®óng giê, trong líp ngåi trËt tù nghe c« gi¶ng bµi, rÌn luyÖn kü n¨ng nãi râ rµng, m¹ch l¹c, ®ñ c©u -§I häc ®Çy ®ñ ®óng giê - C« gi¸o hái ai b¹n ®ã tr¶ lêi , kh«ng ch¸u ¹ 2. NÒ nÕp thãi quen vui ch¬i - TËp cho trÎ lau chïi ®å ch¬i, s¾p xÕp ®å ch¬i gän gµng, ng¨n n¾p - CÊt lÊy ®å ch¬I ®óng n¬I quy ®Þnh, kh«ng tranh giµnh ®å ch¬I, 3. NÒ nÕp thãi quen ¨n ngñ - tËp cho trÎ biÕt ¨n chÝn uèng s«i, khi ¨n nhai kü, kh«ng ngËm , ¨n hÕt xuÊt - BiÕt nhÆt c¬m r¬I vµo ®Üa riªng - Kh«ng nãi chuyÖn, väc tay vµo vµo b¸t ¨n,cèc níc, kÐo ®Üa ®ùng c¬m r¬i 4. NÒ nÕp thãi quen vÖ sinh -D¹y cho trÎ ®i ®óng chç, bá giÊy ®óng n¬i quy ®Þnh, ®i song déi níc cho s¹ch, röa tay b»ng xµ phßng 5. Lao ®éng tù phôc vô - Cho trÎ biÕt gÊp quÇn ¸o ®Ó ngay ng¾n - D¹y cho trÎ tù ch¶i ®Çu cho m×nh II. KÕ ho¹ch tæ chøc ngµy héi ngµy lÔ 1. Néi dung: Ngµy 22 th¸ng 12 ( ngµythµnh lËp Q§NDVN) 2. Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ hiÓu ®îc môc ®Ých, ý nghÜa cña ngµy 22/12 -TrÎ ®îc móa h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬ cã néi dung nãi vÒ chó bé ®éi - GD trÎ cã lßng yªu mÕn quý träng c¸c chó bé ®éi, gióp ®â c¸c chó bé ®éi c¸c chó bé th¬ng binh 3 ChuÈn bÞ - §Þa ®iÓm tæ chøc: trong líp - Trèng , x¾c x«, ph¸ch tre, mñ móa, qu¹t móa, quµn ¸o gän gµng 4. Dù kiÕn c¸ch tæ chøc - C« tæ chøc vµo chiÒu thø 6 - C« trß chuyÖn víi trÎ vÌ ngµy 22 /12 , ý nghÜa cña ngµy ®ã - Gia ®×nh b¹n nµo cã ngêi lµm nghÒ bé ®éi - -TrÎ bÓu diÔn v¨n nghÖ vÒ ngµy 22/12 - GD- tuyªn d¬ng III. KÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò 1. Môc tiªu , yªu cÇu. a. Ph¸t triÓn thÓ lùc søc khoÎ. - Ph¸t triÓn c¸c c¬ ngãn tay, bµn ch©n - Ph¸t triÓn c¸c c¬ lín th«ng qua vËn ®éng - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ b -Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ biÕt ®îc nghÒ nghiÖp cña bè mÑ, mäi ngêi trong x· héi 1 - BiÕt ®îc 1 sè c«ng viÖc cô thÓ: C« gi¸o, b¸c sü, bé ®éi , c«ng an. DV, GT… - BiÕt 1 sè ®å dïng, dông cô cã liªn quan ®Õn c¸c nghÒ c. -Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - Më réng kü n¨ng giao tiÕp, trß chuyÖn , th¶o luËn - §îc sö dung 1 sè tõ míi - BiÕt nghe ngêi kh¸c nãi, tha göi khi tr¶ lêi, nhËn quµ b»ng 2 tay, nãi c¶m ¬n, xin lçi khi cã lçi ®. ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi - GD trÎ yªu quý gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i, biÕt lÊy c©ts ®å dïng ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh - BiÕt t«n träng , yªu quý gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i - T«n träng, yªu quý c¸c nghÒ trong x· héi 2. M¹ng néi dung , m¹ng chñ ®Ò, kÕ ho¹ch chñ ®Ò, kÕ ho¹ch tõng tuÇn (Xem cô thÓ ë b¶ng treo) 3.Trß ch¬i cã luËt a. Trß ch¬I häc tËp: - Cöa hµng b¸n quÇn ¸o - Ai ®o¸n ®óng -Thi xem ai nhanh - §I mua s¾m b. Trß ch¬i d©n gian: -Chi chi chµnh chµnh -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬I vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh 4. NhiÖm vô cña gi¸o viªn: §äc tµi liÖu nghiªn cøu, lùa chän néi dung ch¬ng tr×nh, lùa chän ph¬ng ph¸p gióp trÎ tiÕp thu bµi mét c¸ch tèt nhÊt -§å dïng: C¸c lo¹i vËt liÖu s½n cã( R¬m r¹, mïn ca , v¶i vôn, len vôn c¸c lo¹i) -Tranh ¶nh, ®å ch¬I, thùc phÈm (rau, cñ ,qu¶, mét sè thùc phÈm s½n cã cña ®Þa ph¬ng) -S¸ch b¸o, t¹p chÝ cñ, giÊy vÏ, phÊn mÇu c¸c lo¹i, hå d¸n, ®Êt nÆn. - mét sè dông cô, cña c¸c nghÒ - Tranh vÏ ®ß dïng , s¶n phÈm cña c¸c nghÒ - Bé ®å ch¬I bóp bª, x©y dùng, b¸c sÜ…. KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn I ( Thùc hiÖn tõ ngµy 2/11-6/11 ) Chñ ®Ò nh¸nh:Giao th«ing *Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn vµ c«ng viÖc , dông cô cña nghÒ giao th«ng - TrÎ biÕt yªu th¬ng ,chia sÎ víi nghÒ 2 - Cã íc m¬ sau nµy lµm nghÒ - I. ThÓ dôc s¸ng. - Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC - Thø 3, 5 tËp víi bµi “Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n” - a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. ï… -Tay 3: Ch©n 4 : Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 1. Néi dung: -Gãc ph©n vai: B¸n hµng, gia ®×nh( cã con ®i häc l¸i tµu, l¸i xe), b¸c sÜ Gãc x©y dùng: X©y dùng trêng l¸i xe, LG tÇu , m¸y bay, xe m¸y… Gãc nghÖ thuËt: In h×nh, vÏ t« mµu tranh cã h×nh ¶nh chó l¸i tµu , l¸i xe , m¸y bay -Gãc häc tËp - S¸ch: Lµm tranh s¸ch vÒ nghÒ l¸i tµu , anh phi c«ng. Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t sái. Kh¸m ph¸ vËt ch×m næi 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬I, ch¬I ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬I trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp ( vai ngêi b¸n, ngêi mua, c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh ®a con ®i häc l¸i xe , l¸i tµu) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng tr¬nf l¸i( cã noi ®ç xe , b·i tËp xe…) - BiÕt vÏ, t« mµu tranh chó l¸i xe , anh phi c«ng,.. - BiÕt lµm tranh vÒ nghÒ l¸i tµu , l¸i xe, anh phi c«ng - BiÕt c¸ch ch¬i víi c¸t , ®¸ sái, v¹t ch×m vËt næi . - Ch¬I ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬I quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ c¸c nghÒ l¸i xe , l¸i tµu - Tranh ¶nh vÒ nghÒ l¸i xe ,l¸i tµu ,anh phi c«ng - c¸t , ®¸ sái , l«ng chim , l¸ kh« .hßn bi…… 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ a. Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ h¸t bµi “ bÐ lµm bao ngiªu Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn nghÒ” - C« cho trÎ giíi thiÖu vÒ chñ diÓm ch¬i - trß chuyÖn cïng c« ë buæi ch¬I ®Çu 3 - Trß chuyÖn vÒ c¸c nghÒ trong xµ héi vµ nghÒ l¸i xe l¸i tµu - Lín lªn ch¸u thÝch lµm nghÒ nµo - nãi vÒ íc m¬ cña m×nh - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬I vµ néi dung ch¬I ë c¸c gãc nãi vÒ c¸ch ch¬I ë c¸c gãc - C« cho nhãm gãc ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n vai, nhËn vai - b. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. - chó ý nghe c« nãi - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬i. - Vµo buæi ch¬I ®Çu c« ®I ®Õn tõng gãc ®Ó híng dÉn trÎ c¸ch ch¬I cho phï hîp. Nh÷ng buæi sau khi trÎ ®· biÕt c¸ch - TrÎ nhËn vai ch¬I vµ ®I vÒ ch¬I c« cã thÓ ®Ó trÎ ch¬i chñ ®éng, gãc ph©n vai. TrÎ ch¬I ë c¸c gãc chØ t¸c ®éng vµo khi trÎ gÆp lóng tóng - Híng ®Ó mäi trÎ ch¬i ®îc ë c¸ gãc - c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬I kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬I sau. - Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬I quy ®Þnh. - TrÎ l¾ng nghe c« nhËn xÐt 3.Trß ch¬i cã luËt - Thu dän ®å ch¬i a. Trß ch¬I häc tËp: - Cöa hµng b¸n quÇn ¸o - Ai ®o¸n ®óng -Thi xem ai nhanh - §I mua s¾m b. Trß ch¬i d©n gian: -Chi chi chµnh chµnh -Nu na nu nèng - KÐo ca lõa xÎ c. Trß ch¬I vËn ®éng: - B¾t vÞt trªn c¹n - chã sãi xÊu tÝnh KÕ ho¹ch thùc hiÖn ngµy Thø 2 ngµy 7 th¸ng12 n¨m 2009 4 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: T« mµu tranh c¸c nghÒ NDKH: ©m nh¹c, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ biÕt 1 sè nghÒ trong x· héi - BiÕt dông cô , s¶n phÈm 1 sè nghÒ - RÌn kü n¨ng t« mµu - Cã íc m¬ lín lªn sÏ lµm nghÒ g× 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ c¸c nghÒ kh¸c nhau - S¸p mµu 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ BÐ lµm bao nhiªu nghÒ” -Hái trÎ : + Bµi th¬ nãi vÒ nh÷ng nghÒ nµo? - Cho trÎ kÓ vÒ 1 sè nghÒ trong x· héi * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh - Cho trÎ quan s¸t tranh 1 sè nghÒ( nghÒ gi¸o , nghÒ y , nghÒ x©y dùng , nghÒ n«ng..) - §µm thoai vÒ dông cô vµ s¶n phÈm cña nghÒ ®ã - lín lªn ch¸u thÝch lµm nghÒ nµo? - GD trÎ ch¨m ngoan häc giái ®Ó thùc hiÖn íc m¬ cña minh *. Ho¹t ®éng 3 : TrÎ thùc hiÖn - C« gîi ý cho trÎ t« mµu ®Ñp , t« phï hîp víi trang phôc tõng nghÒ( nghÒ y quÇn ¸o tr¾ng, nghÒ cøu ho¶ ¸o da cam , nghÒ c«ng nh©n ¸o xanh…) - §éng viªn khuyÕn khÝch trÎ t« *. Ho¹t ®éng 4 : Trng bµy s¶n phÈm - CÞon 5-6 bµi ®Ñp cho trÎ nhËn xÐt + Con thÝch nhÊt bµi nµo ? v× sao - §em bµi treo ë gãc tranh cña trÎ II. Ho¹t ®éng gãc: Ho¹t ®éng cña trÎ - H¸t tËp thÓ 1 lÇn + NghÒ x©y dùng, nghÒ gi¸o, nghÒ y….. - Quan s¸t tranh - ®µm tho¹i cïng c« - Nãi lªn íc m¬ cña m×nh TrÎ t« mµu tranh TrÎ ®îc c« chon bµi ®em bµi cho b¹n nhËn xÐt vµ trÎ tranh ë gãc tranh cña bÐ Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i víi c¸t , sái, biÕt nh÷ng vËt nµo ch×m, vËt nµo næi ? v× sao? 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: 5 C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc thiªn nhiªn hái trÎ: + VËt naog næi, vËt nµo ch×m? V× sao l¹i ch×m næi? Híng dÉn trÎ c¸ch ch¬i víi c¸t, ®¸ sái - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : nu na nu nèng - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®I ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ g÷I g×n vÖ sinh s¹ch sÏ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬i ë c¸c gãc thµnh th¹o - §oµn kÕt cung ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng gãc - Líp ch¬i theo sù híng dÉn cña c« - §oµn kÕt cïng ch¬i - choi song cÊt ®å dïng ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tî do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy: 6 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn III ( Thùc hiÖn tõ ngµy16/11-20/11 ) Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh t«i *Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn vµ c«ng viÖc cña c¸c thanh viªn trong gia ®×nh - TrÎ biÕt yªu th¬ng ,chia sÎ víi mäi ngêi trong gia ®×nh. - KÝnh träng, lÔ phÐp, xng h«, chµo hái phï hîp víi c¸c thanh viªn trong gia ®×nh I. ThÓ dôc s¸ng. - Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC - Thø 3, 5 tËp víi bµi “ C« vµ mÑ” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng m¸y bay ï. Ï -Tay 3: Ch©n 1: Bông 4: BËt 2 : c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: lµm chim bay cß bay vÒ tæ ( líp ) II. Ho¹t ®éng gãc. 2. Néi dung: -Gãc ph©n vai: Gia ®×nh, líp häc, ch¨m sãc con, ®a con ®I chóc mõng c« ngµy 20/11 Gãc x©y dùng: X©y dùng líp häc( xÕp hµng drµo, ) Gãc nghÖ thuËt : BiÓu diÏn mõng ngµy 20/11. vÏ hoa tÆng c« . -Gãc häc tËp - S¸ch: Xem ®ß dïng vµ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Lµm tranh s¸ch c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau Gãc thiªn nhiªn: Ch¬I víi c¸t, níc, v¹t tan vËt kh«ng tan 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬I, ch¬I ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬I trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp ( vai häc sinh , c« gi¸o c¸c thµnh viªn sèng trong gia ®×nh) - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng khu«n viªn, vên rau ao c¸ - BiÕt vÏ, t« mµu hoa. - BiÕt c¸ch cÇm gië s¸ch vë, lËt tõng trang, biÕt c¸ch ®äc tõ trªn xuèng díi, tõ tr¸I sang ph¶i. 7 - BiÕt líp häc n»m trong khu«n viªn nhµ trêng - BiÕt ch¬I víi c¸t, víi níc. - Lµm tranh s¸ch - Ch¬I ®oµn kÕt, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬I quy ®Þnh 3. ChuÈn bÞ. - BÓ c¸t níc - Tranh vÒ c¸c thnµh viªn trong gia ®×nh - C¸c bµi h¸t vÒ c« gi¸o -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ gia ®×nh, ræ con - Gãc thiªn nhiªn cña líp 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ b. Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. - Cho trÎ h¸t bµi “ c« vµ mÑ” Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn - C¸c con cã mÊy ngßi mÑ?, lµ nh÷ng ai? - 2 ngêi me. mÑ vµ c« gi¸o + Quan s¸t vÏ bÐ tÆng hoa cho c« gi¸o + C¸c b¹n nhá ®ang lµm g×? v× sao? + ®ang t¨ng hoa cho c« v× ®ã lµ - C« kh¸I qu¸t l¹i lêi nhËn xÐt cña trÎ ngµy 20/11 vµ cho trÎ biÕt ý ngi· ngµy 20/11 - B¹n bóp bª còng di häc nh c¸c con Bóp bª muèn cã nh÷ng b«ng hoa ®Ñp Mäi ngêi yªu th¬ng, quan t©m lÉn nhau. ®Ó tÆng c« gi¸o - Híng trÎ vµo nhiÖm vô vÏ hoa tÆng c« - chó ý nghe c« nãi gi¸o - Chän c¸c bµi h¸t chóc mõng c« - Líp b¹n bóp bª ch ®Ñp l¾m muèn cã - TrÎ nhËn vai ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n vai. ngµy 20/11 vui vÎ c¸c con h·y x©y tr- TrÎ ch¬I ë c¸c gãc êng tÆng b¹n bóp bª - Bóp bª còng muèn tÆng cho c« gi¸o nh÷ng cuèn s¸ch vÒ ngµy 20/11 c¸c con h·y gióp b¹n nhÐ - Bè mÑ b¹n bóp bª rÊt bËn, c¸c con gióp b¹n ®a em b¹n Êy ®Õn chóc mõng c« gio¸ nhe - C« cho nhãm gãc ch¬I vµ ®I vÒ gãc ph©n vai, nhËn vai - b. Ho¹t ®éng 2: Qu¸ tr×nh ch¬i. - TrÎ l¾ng nghe c« nhËn xÐt - C« bao qu¸t c¸c gãc ch¬i. - Vµo buæi ch¬I ®Çu c« ®I ®Õn tõng gãc ®Ó híng dÉn trÎ c¸ch ch¬I cho phï hîp. - Thu dän ®å ch¬i Nh÷ng buæi sau khi trÎ ®· biÕt c¸ch ch¬I c« cã thÓ ®Ó trÎ ch¬i chñ ®éng, chØ t¸c ®éng vµo khi trÎ gÆp lóng tóng 8 - Híng ®Ó mäi trÎ ch¬i ®îc ë c¸ gãc - c. Ho¹t ®éng 3: kÕt thóc ch¬i. - c« nhËn xÐt ë tõng gãc ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬I kÞp thêi ®Ó trÎ ch¬i tèt h¬n ë buæi ch¬I sau. - Cho trÎ thu dän ®å dïng cÊt vµo n¬I quy ®Þnh. III. Trß ch¬i cã luËt 1. Trß ch¬i häc tËp: mÑ vµ con §i mua s¾m Thi xem ai nhanh 2. Trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng Th¶ ®Üa ba ba 3. Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ ®óng nhµ §µn chuét con. Thø 2 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2009 * §ãn trÎ: - TRß chuyÖn cïng trÎ vÒ ngµy nhµ gi¸o viÖt nam, hái trÎ gia ®×nh hc¸u cã ai lµ nghÒ gi¸o - Híng dÉn trÎ ch¬I ë c¸c gãc I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: VÏ hoa tÆng c« gi¸o NDKH: VH: “ bã hoa tÆng c«” AN: “ c« vµ mÑ” 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt dïng c¸c kÜ n¨ng vÏ cong,th¼ng ®Ó vÏ b«ng hoa kh¸c nhau - BiÕt bè côc bøc tranh vµ t« mµu phï hîp - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý c« gi¸o 3. ChuÈn bÞ - GiÊy vÏ.s¸p mµu,3 tranh mÉu + tranh 1: vÏ hoa ®ång tiÒn + tranh 2: vÏ hoa ®ång tiÒn ,hoa cóc + tranh 3: vÏ hoa cóc ,hoa ®ång tiÒn ,hoa hång 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trήäc bµi th¬ “bã hoa tÆng c«” -Hái trÎ : + Bµi th¬ g×? + Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g×? 9 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ®äc 1 lÇn + bã hoa tÆng c« + C¸c ban mang hoa tÆng c« gi¸o + Bµi th¬ nãi nh÷ng lo¹i hoa nµo? + Ngoµi ra c¸c con cßn biÕt c¸c lo¹i hoa nµo n÷a? - S¾p ®Õn ngµy 20/11 ngµy nhµ gi¸o viÖt n©mccs con cã muèn tÆng quµ cho c« gi¸o kh«ng? - Chung m×nh h·y vÏ thËt nhiÒu hoa ®Ñp ®Ó tÆng c« giaã nhÐ * Ho¹t ®éng 2 : - Cho trÎ quan s¸t trang * Tranh 1: + tranh vÏ g×? + hoa g×? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ b«ng hoa? * Tranh 2: + Tranh nµy cã g× kh¸c tranh tríc? + Hoa cóc nh thÕ nµo? * Tranh 3: + ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? * C« vÏ m·u: tríc tiªn c« vÏ 1 ®êng th¼ng lµm cuèng hoa,råi vÏ tiÕp 1vßng trßn nhá ë trªn cuèng hoa lµm nhuþ, tiÕp ®Õn c« vÏc¸c c¸nh hoavµ t« mµu cho hoa * Ho¹t ®éng 3 :TrÎ vÏ - C« híng dÉn trÎ c¸ch cÇm bót ,t« mµu vµ bè côc bøc tranh - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ vÏ II. Ho¹t ®éng 4: nhËn xÐt tranh - Cho trÎ dõng tay vµ gi¬ bµi lªn - KhuyÕn khÝch trÎ nhËn xÐt bµi cña m×nh cña b¹n - C« nhËn xÐt chung kü n¨ng vÏ cña tõng trÎ - §éng viªn trÎ lÇn sau lµm tèt h¬n II. Ho¹t ®éng gãc: + Cóc ,cèi say,rong riÒng…… + §µo ,hoa hång ,hoa ®ång tiÒn……. - trÎ nãi - TrÎ quan s¸t tranh + VÏ hoa + Hoa ®ång tiÒn + Hoa cã mµu ®á,c¸nh nhá ,dµi,cuèng dµi nh½n ,l¸ dµi mµu xanh + Cã hoa cóc + Hoa cóc mµu vµng,c¸nh hoa còng nhá + Cã hoa hång + Hoa cã mµu ®á c¸nh trßn,th©n cã gai,l¸ h×nh bÇu dôccã r¨ng ca - L¾ng nghe c« nãi vµ xem c« vÏ -TrÎ vÒ chç ngåi vµ vÏ - 2-3 trÎ nh©n xÐt bµi cña m×nh cña b¹n - L¾ng nghe c« nhËn xÐt Träng t©m gãc thiªn nhiªn 1. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t vµ theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y nh thÕ nµo, biÕt c©y cÇn g× ®Ó lín lªn vµ biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: 10 C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc thiªn nhiªn hái trÎ: + §ang xem g×? + C©y lín lªn nh thÕ nµo? + V× sao? + §Ó c©y lu«n xanh tèt ta ph¶I lµm g×? - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t thêi tiÕt trong ngµy - TCV§ : nu na nu nèng - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ quan s¸t biÕt nãi ®îc thêi tiÕt trong ngµy - Høng thó tham gia vµo trß ch¬i 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: H¸t bµi “tæ Êm gia ®×nh” vµ ®I ra s©n Hái trÎ: + thêi tiÕt h«m nay thÕ nµo? + v× sao? + M©y mµu g×? + thêi tiÕt nh vËy mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo cho phï hîp -GD trÎ biÕt ¨n mÆc theo thêi tiÕt,theo mïavµ g÷I g×n vÖ sinh s¹ch sÏ * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “ nu na nu nèng” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: ¤n bµi th¬ “em yªu nhµ em” Ch¬I theo ý thcÝ ë c¸c gãc 2. yªu cÇu: - TrÎ thuéc bµi th¬,®äc ®óng ng÷ ®iÖu bµi th¬ - Yªu quý ng«I nhµ cña m×nh 3. ChuÈn bÞ: Trang vÏ néi dung bµi th¬ 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Líp ®äc th¬ kÌm tranh minh ho¹ - Tõng tæ lu©n phiªn nhau ®äc th¬ - Nhãm trÎ ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ 11 * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù do ë c¸c gãc V.NhËt ký cuèi ngµy …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 17 th¸ng 11 n¨m2009 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: nÐm xa 1 tay, ch¹y nhanh 10m NDKH: ©m nh¹c, th¬ 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt nÐm ®óng kü thuËt nÐm xa b»ng 1 tay vµ ch¹y nhanh 10m - BiÕt thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c« - Chñ ®éng tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng 3. ChuÈn bÞ - §Þa ®iÓm tho¸ng s¹ch - Tói c¸t - KÎ v¹ch xuÊt ph¸t vµ ®Ých ®Õn 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t bµi “c¶ nhµ th¬ng nhau” -Hái trÎ : + Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? +Trong gia ®×nh mäi ngêi ®èi víi nhau nh thÕ nµo? + Trong gia ®×nh cÇn nh÷ng ®å dïng g×? + Khi sö dông c¸c ®å dïng ®ã ph¶I nh thÕ nµo? - C« gi¸o dôc trÎ yªu quý , gi÷ g×n vµ b¶o vÖ ®å dïng * Ho¹t ®éng 2 : Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®I th¨m nhµ b¹n bóp bª. Cho trÎ ®I nhanh chËm… sau ®ã vÒ ®øng 3 hµng ngang theo tæ * Ho¹t ®éng 3: Träng ®éng C« nãi bóp bª rÊt yªu bµ cïng tËp víi bµi “ch¸u yªu bµ” * V§CB: - Cho trÎ ®øng thµnh 2 hµng ngang ®èi diÖn nhau - Bóp bª mêi c¸c b¹n tham gia trß ch¬i: NÐm 12 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t 1 lÇn + C¶ nhµ th¬ng nhau + yªu th¬ng nhau + TrÎ kÓ + B¶o vÖ, gi÷ g×n - trÎ võa ®I võa h¸t theo hiÖu lÖnh cña c«. sau ®ã ®øng thµnh 3 hµng ngang xa b»ng 2 tay- ch¹y nhanh 10m - C« lµm mÉu 2 lÇn , lÇn 2 ph©n tÝch + TTCB: §øng th¼ng 2 ch©n réng b»ng vai. Tay ph¶I cÇm tói c¸t, 2 tay th¶ xu«I, m¾t nh×n vÒ phÝa tríc TH: N1: Tay ph¶I cÇm tói c¸t ®a th¼ng vÒ phÝa tríc ngang tÇm m¾t N2: Tay ®a xuèng díi vßng phÝa sau råi tõ tõ ®a ra tríc N3: Tay ®a ra phÝa tríc ®ång thêi nÐm lu«n( nÐm xa vÒ phÝa tríc) Sau ®ã ch¹y nhanh kho¶ng 10m( phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng, m¾t nh×n phÝa tríc) +TrÎ thùc hiÖn: cho 2 trÎ kh¸ lªn tËp tríc - LÇn lît 2 trÎ mét lªn thùc hiÖn….®Õn hÕt ( c« ®éng viªn vµ söa sai cho trÎ - Cho 1-2 trÎ lªn lµm l¹i - Cho c¸c tæ thi ®ua nhau. Tæ nµo nhanh ®îc tÆng quµ. Tæ nµo nÐm chËm th× thua ph¶I lÆc lß cß * Ho¹t ®éng 4: Håi tÜnh - Cho trÎ th¨m nhµ b¹n bóp bª kÕt hîp ®äc bµi th¬ : “ Th¨m nhµ bµ” II. Ho¹t ®éng gãc: - TrÎ tËp c¸c ®éng t¸c theo bµi h¸t - trÎ chó ý xem c« lµm mÉu - 2 trÎ tèt lªn thùc hiÖn - lµn lît trÎ lªn thùc hiÖn - 2 tæ thi ®ua nhau - trÎ ®äc th¬ Träng t©m gãc ph©n vai 1. yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®ãng vai gia ®×nh ®a con ®I chóc mõng c« nh©n ngµy 20/11 - BiÕt mua b¸n c¸c mÆt hµng 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - nhËp vai ch¬I gãc ph©n vai +Gia ®inh ®ang ®I ®©u? + Ai lµ bè, mÑ? + Gia ®×nh dù kiÕn mua quµ g× ®Ó tÆng c« gi¸o? - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t tranh vÏ hoa - TCV§ : VÒ ®óng nhµ - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: 13 - TrÎ biÕt chó ý miªu t¶ quan s¸t vÎ ®Ñp cña hoa theo c¶m nhËn cña trÎtªn c©y, - Vui mõng chµo ®ãn ngúa 20/11 3. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ bã hoa 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« cho trÎ h¸t cïng c« bµi “ b«ng hoa mõng c«” + C¸c con thêng tÆng hoa cho c« vµo dÞp nµo? ( Ngµy sinh nhËt, ngµy 8/3, 20/11..) * Ho¹t ®éng 2: - cho trÎ quan s¸t tranh vÏ bã hoa + Tranh vÏ g×? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bã hoa? ( bã hoa cã nhiÒu lo¹i hoa, nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau…) - H¸t cho trÎ nghe bµi “c« gi¸o” * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I trß ch¬I “VÒ ®óng nhµ” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: 1. Néi dung: - H§CC§: Ho¹t ®éng gãc Ch¬I theo ý thÝch 2. yªu cÇu: - TrÎ ch¬I thµnh th¹o ë c¸c gãc - ®oµn kÕt cïng ch¬i 3. ChuÈn bÞ: Nh buæi s¸ng 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - Ho¹t ®éng gãc - C« cho trÎ kÓ nhiÖm vô ch¬I ë c¸c gãc - cho trÎ vÒ gãc ch¬I trÎ thÝch - C« bao qu¸t híng dÉn trÎ ch¬i - ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬I s¸ng t¹o * Ho¹t ®éng 2: Ch¬i tù theo ý thÝch V.NhËt ký cuèi ngµy …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... 14 Thø 4 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 1.Néi dung : NDTT: GÊu con chia quµ NDKH: ©m nh¹c, t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuéc chuyÖn, hiÓu néi dung c©u chuyÖn - KÓ diÔn c¶m, giäng ®iÖu phï hîp víi thõng nh©n vËt - Yªu quý nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ minh ho¹ chuyÖn - Cho trÎ lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t c« vµ mÑ - S¸p mµu, giÊy tr¾ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ h¸t móa bµi “tËp ®Õm” « * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh b¹n nhá tÆng hoa cho c« gi¸oc« + Bøc tranh vÏ g×? - TrÎ ®äc th¬ 1 lÇn + Ngµy lÔ héi cña c¸c c« gi¸o + V× sao b¹n nhá l¹i tÆng hoa cho c«? + C¸c b¹n nhá ®ã cã t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi c« gi¸o? - TrÎ quan s¸t tranh - Vµo ngµy 20/11 mçi b¹n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c« gi¸o kh¸c nhau( b¹n th× tÆng hoa, ®äc th¬, móa h¸t , kÓ chuyÖn…….) + §Ó cho c« gio¸ vui lßng th× c¸c ch¸u ph¶I lµm g× n÷a? * Ho¹t ®éng 3: - Cho trÎ vÏ hoa t¨ng c« gi¸o - H¸t cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi c« gio¸ - NhËn xÐt tranh cña trÎ Ho¹t ®éng cña trÎ + B¹n nhá tÆng hoa cho c« gi¸o + V× ®ã lµ ngµy 20/11 + Yªu th¬ng, kÝnh träng c« + Ch¨m ngoan , häc giái, nghª lêi c« gio¸ - TrÎ vÔ hoa m×nh thÝch ®Ó tÆng c« gio¸ nh©n ngµy 20/11 15 Thø 5 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m2009 I.Ho¹t ®éng chung: 1.Néi dung : NDTT: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11 NDKH: ©m nh¹c, t¹o h×nh 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt ngµy 20/11 lµ ngµy tÕt cña c¸c c« gi¸o - TrÎ biÕt thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña m×nh ®èi víi c« gi¸o - TrÎ tù lµm hoa vµ h¸t móa tÆng c« - KÝnh yªu c« gi¸o 3. ChuÈn bÞ - Tranh vÏ c¸c ch¸u ®ang tÆng hoa c« - Cho trÎ lµm quen víi giai ®iÖu bµi h¸t c« vµ mÑ - S¸p mµu, giÊy tr¾ng 4. Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc th¬ “Ngµy 20/11” - TrÎ ®äc th¬ 1 lÇn -Hái trÎ : + Ngµy 20/11 lµ ngµy g×? + Ngµy lÔ héi cña c¸c c« - Ngµy 20/11 lµ ngµy lÔ héi cña c¸c c« gi¸o gi¸o hay cßn gäi lµ ngµy nhµ gi¸o viÖt nam. Vµo ngµy nµy t¸t c¶ c¸c c« thÇy gi¸o trªn mäi miÒn ®Êt níc ®Òu vui mõng ®ãn ngµy vui cña m×nh - H¸t móa :C« vµ mÑ - c« kh¸I qu¸t lªn cho trÎ biÕt ý ngi· cña ngµy - TrÎ quan s¸t tranh 20/11 - Nãi lªn t×nh c¶m cña c« nh©n ngµy 20/11. + B¹n nhá tÆng hoa cho Lßng biÕt ¬n, niÌm vui phÊn khëi nh÷ng t×nh c« gi¸o c¶m cña c¸c con giµnh cho c« + V× ®ã lµ ngµy 20/11 * Ho¹t ®éng 2 : Quan s¸t tranh b¹n nhá tÆng + Yªu th¬ng, kÝnh träng hoa cho c« gi¸oc« c« + Bøc tranh vÏ g×? + V× sao b¹n nhá l¹i tÆng hoa cho c«? + C¸c b¹n nhá ®ã cã t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi c« gi¸o? - Vµo ngµy 20/11 mçi b¹n thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c« gi¸o kh¸c nhau( b¹n th× tÆng hoa, ®äc th¬, móa h¸t , kÓ chuyÖn…….) + §Ó cho c« gio¸ vui lßng th× c¸c ch¸u ph¶I lµm g× n÷a? 16 + Ch¨m ngoan , häc giái, nghª lêi c« gio¸ - TrÎ vÔ hoa m×nh thÝch ®Ó tÆng c« gio¸ nh©n ngµy 20/11 * Ho¹t ®éng 3: - Cho trÎ vÏ hoa t¨ng c« gi¸o - H¸t cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi c« gio¸ - NhËn xÐt tranh cña trÎ II. Ho¹t ®éng gãc: Träng t©m gãc x©y dùng 1. yªu cÇu: - TrÎ dïng c¸c nguyªn kiÖu kh¸c nhau ®Ó x©y xÕp nhµ cã hµng dµo , ao c¸, vên…. 2. ChuÈn bÞ: Nh KH tuÇn 3. Tæ chøc ho¹t ®éng: C« cho trÎ vÒ c¸c gãc ch¬I trÎ thÝch,bao qu¸t tÊt c¶ c¸c gãc ch¬I gãc nµo gÆp khã kh¨n c« híng dÉn trÎ ch¬I hoÆc nhËp vai ch¬I cïng trÎ - §Õn gãc x©y dùng hái trÎ: + §ang xem g×? +X©y nhµ ra sao? +Theo t«I b¸c nªn x©y nhµ bÕp c¹nh giÕng níc ¨n cho tiÖn? + X©y thªm vên trång rau? +Nhµ x©y nhiÒu cöa sæ cho réng - Tuú tõng buæi ch¬I mµ c« ®a ra c©u hái gîi më phï hîp - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ ch¬i III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - H§CC§: Quan s¸t c©y rau ngãt - TCV§ : VÒ ®óng nhµ - Ch¬I tù do 2. yªu cÇu: - TrÎ biÕt tªn c©y, nªu ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y, - Høng thó ch¬I trß ch¬I ®óng luËt 3. ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm quan s¸t - Tranh c©y rau ngãt 4.Tæ chøc ho¹t ®éng: * Ho¹t ®éng 1: - C« ®a tranh c©y rau ngãt cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ + §©y lµ c©y g×? (C©y rau ngãt) + C¸c con tÊy c©y rau ngãt nh thÕ nµo? ( cã l¸, th©n, cµnh) + Th©n ra sao? (nhá dµi) + L¸ th× sao? ( H¬I trßn, mÇu xanh) + Rau ngãt dïng ®Ó lµm g×? ( ¨n sèng, nÊu canh) + tr«ng rau ngãt cã chÊt g×? ( VTM) - C« gi¸o dôc trÎ ¨n rau nhiÒu ®Ó da dÑp vµ khoÎ m¹nh 17 * Ho¹t ®éng 2: Ch¬I trß ch¬I “VÒ ®óng nhµ” Ch¬I 2-3 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ch¬I tù do IV. Ho¹t ®éng chiÒu: DËy bï thø 6 ngµy 20/11 1.Néi dung : NDTT: NDKH: H¸t móa: Nghe: Ch¬i: “ c« vµ mÑ” C« gi¸o Ai nhanh nhÊt Th¬: Ngµy 20/11, c« d¹y to¸n , «n phÝa ph¶I phÝa tr¸I, MTXQ 2. Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ thuéc bµi h¸t, hiÓu néi dung bµi h¸t - H¸t móa nhÞp nhµng - C¶m nhËn nhÞp ®iÖu vui t¬I cña bµi h¸t “ vµ mÑ”µ giai ®iÖu bµi h¸t “« gi¸o” qua phong c¸ch biÓu diÔn cña c« - H¸t móa theo kh¶ n¨ng cña trÎ theo c¸c h×nh thóc kh¸c nhau - Th«ng qua trß ch¬I ph¸t triÎn c¬ ch©n - KÝnh yªu, nghe lêi c« vµ mÑ, ch¨m ngoan häc giái ChuÈn bÞ - 5 c¸I vßng - x¾c x« - tranh vÏ bÐ tÆng hoa cho c« Tæ chøc ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *. Ho¹t ®«ng 1: - Cho trÎ ®äc th¬ “c« d¹y” -Hái trÎ : + c« gi¸o d¹y c¸c b¹n nhng diÒu g×? - c« nãi : ë nhµ c¸c b¹n cã mÑ d¹y dç ch¨m lo ®Õn trêng cã c« gi¸o, lµ ngêi mÑ hiÒn thø 2 d¹y dç ch¨m lo cho c¸c b¹n . ®ã lµ néi dung bµi h¸t “ c« vµ mÑ” * Ho¹t ®éng 2 : H¸t móa “ c« vµ mÑ” - C« h¸t móa 2 lÇn + Bµi h¸t nãi vÒ 2 ngêi mÑ hiÒn cña chóng ta, ®ã lµ nh÷ng ai? - cho trÎ nhãm b¹n trai ®øng bªn tay ph¶I c«, b¹n g¸I ®øng bªn tay tr¸I c« cïng thi h¸t móa 2-3 lÇn -h¸t móa theo híng tay cña c«: c« ®a tay sang phÝa nµo th× phÝa ®ã h¸t móa, ®a 2 tay vµo nhau c¶ 2 nhãm h¸t móa - cho nh÷ng trÎ ®I dÐp gièng nhau ®øng thµnh 1 hµng ë gi÷a h¸t móa C« nãi: t×nh c¶m cña c¸c b¹n dµnh cho c« 18 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ®äc th¬ 1 lÇn + 2-3 trÎ nãi - TrÎ h¸t móa cïng c« - c« vµ mÑ - B¹n trai ,b¹n g¸I ®øng phÝa tay c« yªu cÇu + líp móa theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Nh÷ng trÎ cã dÐp gi«ng nhau ®øng thµnh 1 gi¸o thËt ®Ëm ®µ. ThÕ khi cã ai ®ã hái ch¸u yªu ai ch¸u sÏ nãi g×?( c« mêi ch¸u) - mêi nh÷ng trÎ võa trÎ lêi lªn h¸t móa - C¸ nh©n móa - C« nãi; + S¾p ®Õn ngµy 20/11 råi, ngµy 20/11 lµ ngµy g×? - Cã gia ®×nh b¹n nµo lµm nghÒ gi¸o kh«ng? - §äc th¬ ngµy 20/11 Ho¹t ®éng 3: Nghe h¸t : c« gi¸o - Cho trÎ quan s¸t tranh vÏ bÐ tÆng c« gi¸o + Bøc tranh vÏ g×? + ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh? + V× sao c¸c b¹n nhá l¹i tÆng hoa cho c«? + C¸c b¹n cã t×nh c¶m nh thÕ nµo víi c« gi¸o? - C« nãi : c« gio¸ thay mÑ, yªu th¬ng ch¨m sãc c¸c b¹n nh chÝnh mÑ , vµ c¸c b¹n còng yªu th¬ng c« gi¸o biÕt bao. ®ã lµ néi dung bµi h¸t “ c« gi¸o” - H¸t cho trÎ nghe 2 lÇn. LÇn 2 móa - LÇn 3+4 cho trÎ móa cïng c« * Ho¹t ®éng 4: ai nhanh nhÊt ( c¸ch ch¬I, luËt ch¬I nh thø 6 tuÇn tríc) hµng ë gi÷a - ch¸u yªu c« vµ mÑ - 1 trÎ móa h¸t - Ngµy nhµ gi¸o viÖt nam - TrÎ ®äc th¬ 1 lµn - 2-3 trÎ nhËn xÐt - v× ®ã lµ ngµy 20/11 - móa h¸t cïng c« V.NhËt ký cuèi ngµy …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………... KÕ ho¹ch thùc hiÖn tuÇn III ( Thùc hiÖn tõ ngµy23/11-04/12/2009 ) Chñ ®Ò nh¸nh: nhu cÇu gia ®×nh *Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ biÕt tªn vµ c«ng viÖc cña c¸c thanh viªn trong gia ®×nh - TrÎ biÕt yªu th¬ng ,chia sÎ víi mäi ngêi trong gia ®×nh. - KÝnh träng, lÔ phÐp, xng h«, chµo hái phï hîp víi c¸c thanh viªn trong gia ®×nh I. ThÓ dôc s¸ng. - Thø 2, 4, 6 ,tËp víi bµi BTPTC (tËp víi 2 lÇn nh©n víi 8 nhÞp ) - Thø 3, 5 tËp víi bµi “ C¶ nhµ th¬ng nhau” a. Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - Cho trÎ ®I, ch¹y theo hiÖu lÖng cña c«. sau ®ã vÒ 3 hµng ngang tËp BTPTC 19 . 2 Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng. H« hÊp 2 : lµm tiÕng gµ g¸y ß ã o…. -Tay 1 Ch©n 1: Bông 1: BËt 1: c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh: §i nhÑ nhµng vµ ®äc c¸c bµi th¬ ®· häc II. Ho¹t ®éng gãc. 3. Néi dung: -Gãc ph©n vai: Gia ®×nh,nÊu ¨n ®i mua s¾m ,cöa hµng b¸n quÇn ¸o gia ®×nh Gãc x©y dùng: X©y dùng c«ng viªn,l¾p ghÐp ®å dïng trong gia ®×nh Gãc nghÖ thuËt : h¸t móa biÓu diÏn v¨n nghÖ mõng sinh nhËt ,t« mµu nÆ c¸c lo¹i qu¶ ,xÐ d¸n c¸c ®å dïng trong gia ®×nhtõ s¸ch b¸o -Gãc häc tËp - S¸ch: Xem tranh kÓ chuyÖn theo tranh lµm s¸ch tranh vÒ ®å dïng gia ®×nh Gãc thiªn nhiªn: Tíi c©y ch¨m sãc c©y theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y 2. Yªu cÇu - TrÎ høng thó tham gia c¸c trß ch¬i ch¬i ®oµn kÕt. - BiÕt ch¬i trß ch¬I ®óng luËt, ph¶n ¸nh vai ch¬I phï hîp c¸c vai ch¬i nh më cöa hµng b¸n quÇn ¸o ®å dïng trong gia ®×nh - BiÕt c¸ch s¾p xÕp hµng rµo, c¸c kiÓu nhµ x©y dùng khu«n viªn, vên rau ao c¸ - BiÕt vÏ, t« mµu c¸c ®å dïng trong gia ®×nh ,h¸t móa c¸c b×a h¸t vÒ gia ®×nh - BiÕt c¸ch cÇm gië s¸ch vë, lËt tõng trang, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®å dïng trong gia ®×nh - BiÕt tíi c©y ch¨m sãc c©y theo dâi sù n¶y mÇm cña c©y 3. ChuÈn bÞ. - Bé ®å ch¬i nÊu ¨n ,quÇn ¸o vµ mét sè ®å dïng trong gia ®×nh -hµng rµo, c©y xanh, khèi gç, nhùa, c©y xanh, hoa, th¶m cá, cæng… - s¸p mÇu, gi¸y tr¾ng, tranh ¶nh vÒ gia ®×nh, ræ con - S¸ch b¸o cò,kÐo hå d¸n tranh ¶nh vÒ mét sè ®å dïng trong gia ®×nh - C©y xanh « doa,chËu níc xÎng ……. 4. Tæ chøc ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng 1 :Tho¶ thuËn ch¬i. Líp h¸t tËp thÓ 1 lÇn - Cho trÎ h¸t bµi “ Tæ Êm gia ®×nh” - trÎ kÓ:bè mÑ ,«ng bµ ,anh chÞ + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng ai? + Cïng chung mét m¸i nhµ + Mäi ngêi sèng víi nhau ë ®©u? + 2-3 trÎ kÓ + Trong gia ®×nh cã nh÷ng g×? + C¸c con cã nh÷ng ®å dïng g×? Mäi ngêi yªu th¬ng, quan t©m lÉn + Ai sÏ gióp c« mua s¾m c¸c ®å dïng trong nhau. gia ®×nh ? - chó ý nghe c« nãi - C« lÇn lît gíi thiÖu c¸c gãc ch¬i ,néi dung c¸c gãc ch¬i 20
- Xem thêm -