Tài liệu Kế hoạch bài học lớp 2 buổi 2 tuần 5

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 2 ngày 21 tháng 9 năm 2015 TUẦN 5: ĐẠO ĐỨC: (TIẾT 5) GỌN GÀNG, NGĂN NẮP. I. MỤC TIÊU: - Biết cần phải gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. - Nêu được ích lợi của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. - Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN TRONG BÀI: * Biết sống gọn gàng, ngăn nắp cho khuôn viên, nhà cửa thêm gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, góp phần làm sạch đẹp môi trường, và BVMT. - Kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng , ngăn nắp. - Kĩ năng quản lí thời gian dể thực hiện gọn gàng , ngăn nắp. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Đạo cụ đóng vai , vở BT đạo đức. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(5’): Củng cố kĩ năng biết nhận và sữa lỗi ? Vì sao ta cần phải biết nhận lỗi và sửa lỗi ? ? Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mang lại điều gì - GV : nhận xét. * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ 2(14’): Hoạt cảnh : “Đồ dùng để ở đâu ? Bước 1: Hoạt cảnh : Đồ dùng để ở đâu?: - GV giúp HS nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - GV chia nhóm và giao kịch bản để các nhóm chuẩn bị. - HS tham khảo kịch bản .1 nhóm HS trình bày hoạt cảnh. HS khác thảo luận. ? Tại sao bạn Dương lại không tìm thấy cặp và sách vở ? - Vì Dương để không đúng nơi quy định..... ? Qua hoạt cảnh trên, em rút ra điều gì ? - Các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt. Kết luận: Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn, làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến . Do đó , các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng , ngăn nắp trong sinh hoạt. HĐ 3(8’): Thảo luận nhận xét nội dung tranh: - HS biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và chưa gọn gàng ngăn nắp. - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ. ? Nhận xét xem nơi học và sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa ? Vì sao? - HS làm việc theo nhóm: - HS thảo luận nhóm đôi. Đại diện nhóm trình bày. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Tranh 1: Đến giờ ngủ trưa, trong lớp học bán trú, các bạn đang xếp dép thành đôi trước khi lên giường. Tiến đang treo mũ lên giá. Tranh 2: Nga đang ngồi trước bàn học . Cạnh Nga, xung quanh bàn và sàn nhà , nhiều sách vở và đồ chơi , giày dép vứt lung tung. Tranh 3: Quân đang ngồi học trong góc học tập . Em xếp sách vở vào cặp theo thời khoá biểu , xếp gọn sách vở , đồ dùng trên mặt bàn. Tranh 4: Trong lớp 2A, bàn ghế để lệch lạc. Nhiều giấy vụn rơi trên sàn nhà . Hộp phấn để trên ghế ngồi của cô giáo. ? Nên sắp xếp lại sách vở, đồ dùng như thế nào cho gọn gàng, ngăn nắp ? HĐ 4(5’) : Bày tỏ ý kiến - GV nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga một góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga. (?) Theo em Nga cần làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng ngăn nắp? Hoạt động nối tiếp(2’): - Các em thử kiểm tra xem góc học tập của mình có gọn gàng ngăn nắp chưa? Nếu chưa thì các em cần làm gì để góc học tập của mình gọn gàng ngăn nắp. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN 28 + 25 I. Môc tiªu: Gióp h/s: - LuyÖn to¸n céng cã nhí sè d¹ng 28 + 25. - VËn dông gi¶i to¸n cã liªn quan. - Cñng cè c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cho tríc. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: * Híng dÉn h/s lµm lÇn lît c¸c bµi tËp; Sau mçi bµi, h/s dõng l¹i nªu yªu cÇu vµ c¸ch lµm. C¶ líp cïng nhận xét, so s¸nh. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 28 + 9 58 + 17 8 + 18 28 + 14 18 + 10 Bµi 2: §iÒn dÊu vµo chç chÊm. 9 + 8 ……. 9 + 6 18 + 9 ….. … 18 + 8 9 + 8 ……. 12 + 7 15 + 8 ….. … 8 + 15 8 + 9 ……. 6 + 8 20 + 8 ….. … 12 + 9 Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t: Có : 28 cây chanh. Cã : 25 c©y cam. TÊt c¶: ? c©y. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: §¸nh gi¸, nhận xét. - G/v thu vë, chÊm ch÷a bµi cho h/s. - Nhận xét chung bµi lµm, nhận xét tiết học. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc TẬP VIẾT: (TIẾT 5) CHỮ HOA D I. MỤC TIÊU: - Viết đúng chữ hoaD(1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Dân( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Dân giàu nước mạnh( 3 lần). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu chữ hoa D đặt trong khung chữ , III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(5’) : Củng cố kĩ năng viết đúng - HS lên viết bảng con. HS viết chữ C . HS viết Chia. - GVnhận xét * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ 2(8’): Hướng dẫn viết chữ hoa Bước 1: Quan sát số nét, quy trình viết D - HS lần lượt quan sát mẫu chữ . GV nêu câu hỏi ?)Chữ D hoa gồm mấy nét ? Đó là những nét nào? ( Chữ D gồm 2 nét. Đó là 1 nét thẳng đứng và một nét cong phải nối liền nhau. ) GV chỉ theo khung chữ mẫu và giảng quy trình viết. Bước 2: Viết bảng: - HS viết chữ D hoa vào không trung sau đó cho các em viết vào bảng con. - GV quan sát uống nắn thêm cho HS viết xấu. HĐ 3(5’): Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: Giới thiệu cụm từ ứng dụng: - GV viết câu ứng dụng vào khung hình - HS đọc cụm từ ứng dụng: Dân giàu nước mạnh. ? Dân giàu nước mạnh có nghĩa là gì ? Bước 2 : Quan sát và nhận xét: - HS nhận xét về độ cao của các chữ trong cụm từ ứng dung - Chữ D, g, h, cao 2,5 li, các chữ còn lại cao 1li. Bước 3: Viết bảng - HS viết chữ Dân vào bảng con.“Dân” HĐ 4(20’): Hướng dẫn viết vào vở tập viết - GV hướng dẫn HS viết bài vào vở. - GV quan sát HS viết phát hiện cách viết sai để chữa lỗi cho HS. - GV chỉnh sửa lỗi.- Thu bµi và nhận xét Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố dặn dò : - GV nhận xét giờ học MĨ THUẬT: CÔ HẢI - SOẠN DẠY Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 3 ngày 22 tháng 9 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT: LuyÖn ®äc: ChiÕc bót mùc I. Môc tiªu: - LuyÖn ®äc tr¬n bµi tËp ®äc ChiÕc bót mùc - §äc ph©n biÖt ®óng giäng nh©n vËt, ng¾t nghØ ®óng. - §äc, hiÓu néi dung cña bµi II.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc tr¬n. - H/s lÇn lît tõng em ®øng t¹i chç ®äc bµi. - G/v, líp cïng nghe, híng dÉn c¸c em c¸ch ®äc cho ®óng giäng ®iÖu, ng¾t nghØ sao cho hîp lý - H/s ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n. - §äc c¶ bµi. Ho¹t ®éng 2: Luþªn ®äc hiÓu néi dung. - H/s ®äc thÇm – tr¶ lêi lÇn lît c©u hái SGK. - G/v chèt l¹i sau mçi c©u tr¶ lêi. - Kh¾c s©u néi dung cña bµi. Ho¹t ®éng 3: Luþªn ®äc ph©n vai. - G/v ph©n vai, híng dÉn h/s ®äc. - H/s thùc hµnh luyÖn ®äc ph©n vai. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Nhận xét chung tiết học. LuyÖn tiÕng viÖt LUYỆN VIẾT: CHIẾC BÚT MỰC I. Môc tiªu: - Chép lại chính xác, rõ ràng bài chiếc bút mực. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶, ph©n biÖt l/n; ia/ya; ªn/ªnh. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Củng cố lại nội dung. : Chiếc bút mực - Hướng dẫn HS tập chép: - GV đọc đoạn chép trên bảng - GV giúp hs nhận xét: - Đoạn viết có mấy câu? Cuối mỗi câu có dấu gì? Những từ nào trong đoạn viết hoa? Chữ đầu đoạn viết như thế nào? - HS viết bài Chiếc bút mực Hoạt động 2: Làm bài tập Bµi 2: H/s nªu yªu cÇu – x¸c ®Þnh ©m cÇn ®iÒn. - H/s ®äc ia/ya: Nªu ®Æc ®iÓm riªng cña ©m chÝnh nµy. - Nªu c¸ch ®iÒn: Khi nµo th× viÕt ia , khi nµo th× viÕt ya? + ia: Khi kh«ng cã phô ©m cuèi: lia, tia. + ya: Khi viÕt trong tiÕng khuya. - HS lµm vµo vë. Bµi 3: H/s tiÕn hµnh - H/s lµm xong, g/v yªu cÇu h/s ®äc: Ph¸t ©m râ rµng vÇn: ªn/ªnh. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: Nhận xét, ®¸nh gi¸. - G/v chÊm, ch÷a bµi cho h/s. - Nhận xét, ®¸nh gi¸ chung bµi häc. luyÖn to¸n 38 + 25 I. Môc tiªu: Gióp h/s: - LuyÖn to¸n céng cã nhí sè d¹ng 38 + 25. - VËn dông gi¶i to¸n cã liªn quan. - Cñng cè c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cho tríc. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Ho¹t ®éng 1: * Híng dÉn h/s lµm lÇn lît c¸c bµi tËp; Sau mçi bµi, h/s dõng l¹i nªu yªu cÇu vµ c¸ch lµm. C¶ líp cïng nhận xét, so s¸nh. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 28 + 9 68 + 17 9 + 18 28 + 14 18 + 10 Bµi 2: §iÒn dÊu vµo chç chÊm. 7 + 8 ……. 9 + 6 18 + 7 ….. … 18 + 8 9 + 8 ……. 10 + 7 14 + 8 ….. … 13 + 8 7 + 9 ……. 6 + 8 20 + 8 ….. … 12 + 9 Bµi 3: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t: Cã : 28 c©y Na. Cã : 27 c©y æi. TÊt c¶: ? c©y. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: §¸nh gi¸, nhận xét. - G/v thu vë, chÊm ch÷a bµi cho h/s. - Nhận xét chung bµi lµm, nhận xét tiết học. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc THỰC HÀNH THỦ CÔNG: THỰC HÀNH GẤP ĐỒ CHƠI TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU: - HS tự gấp được món đồ chơi mà mình yêu thích II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy màu , kéo ... III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Ví dụ: Gấp máy bay - HS tự làm - GV giúp đỡ Hoạt động 2: Ví dụ: Gấp thuyền - HS tự làm - GV giúp đỡ Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét , tuyên dương HS có sản phẩm hoàn thành tốt - Nhận xét tiết học. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 4 ngày 23 tháng 9 năm 2015 LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn ®äc: môc lôc s¸ch I. Môc tiªu: Gióp h/s. - Cñng cè l¹i c¸ch tra cøu khi t×m 1 môc nµo ®ã trong s¸ch. - Cã kü n¨ng t×m khi cÇn tra cøu. - HiÓu râ h¬n vÒ t¸c dông cña nã. II. §å dïng d¹y häc: S¸ch TV2 – T1; 1 tuyÓn tËp truyÖn ThiÕu nhi. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè l¹i c¸ch ®äc. - Häc sinh ®äc lÇn lît: Môc lôc s¸ch. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tra t×m môc lôc. - Yªu cÇu h/s t×m vµ ®äc s¸ch TV2 – tËp 1 TuÇn 10. - H/s ®äc theo c¸c cét hµng ngang: mçi em mét dßng - G/v nhận xét, nh¾c nhë. Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu tuyÓn tËp truyÖn thiÕu nhi. - G/v ®a truþªn, giíi thiÖu - Yªu cÇu h/s t×m tªn truyÖn, tªn t¸c gi¶ mét sè truyÖn. - H/s sö dông s¸ch tra t×m. - G/v nhận xét, bæ sung. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Kh¾c s©u ý nghÜa cña môc lôc s¸ch. Giáo viên: Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015 LuyÖn tiÕng viÖt: TÊN RIÊNG .CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? I. Môc tiªu: Gióp h/s. -TiÕp tôc ph©n biÖt c¸c tõ chØ sù vËt, con vËt; Ph©n biÖt ®îc c¸c sù vËt chung vµ riªng. - LuyÖn c¸ch ®Æt c©u mÉu: Ai – lµ g×? II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè tªn chung, tªn riªng. - H/s lÇn lît nªu: Tªn chung, tªn riªng khi viÕt. - G/v tiÓu kÕt, kh¾c s©u. - H/s thùc hµnh viÕt. a) ViÕt 4 tªn riªng chØ ngêi. b) ViÕt 4 tªn riªng chØ s«ng, nói. - 2 em ngåi c¹nh nhau th¶o luËn vµ viÕt bµi. - HS lªn b¶ng lµm bµi tËp - Ch÷a bµi, nhận xét Ho¹t ®éng 2: Cñng cè c¸ch ®Æt c©u theo mÉu: Ai (c¸i g×, con g×) lµ g×? - G/v ghi c©u mÉu: M«n häc em yªu thÝch lµ m«n To¸n. - H/s ®Æt c©u theo mÉu. - Tõng cÆp hái ®¸p trong nhãm  tr×nh bµy tríc líp. - CÆp kh¸c nghe b¹n hái ®¸p vµ nhận xét. - G/v nhận xét vµ chèt lêi gi¶i ®óng. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Nhận xét chung tiết học. Giáo viên: 10 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN: 26 + 4 ; 36 + 24 I. MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp HS: - Ôn luyện các phép cộng - Làm các bài tập 4, 5, 6 VBT II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng tính nhẩm - HS làm bài cá nhân - HS nêu kết quả. - GV nhận xét Hoạt động 2: Củng cố kĩ năng đặt tính rồi tính. - HS làm bài đặt tính rồi tính. - HS lên bảng chữa bài - HS và GV nhận xét. Hoạt động 3: Củng cố kĩ năng giải bài toán có lời văn. Tóm tắt: 2A: 26 học sinh 2B: 24 học sinh Cả 2 lớp: ? học sinh. ? Bài toán cho biết gì? yêu cầu tìm gì? - HS làm bài. - 1 e lên làm bảng lớp. - Gv nhận xét Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét tiết học. Giáo viên: 11 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc THỦ CÔNG: ( TIẾT 5) GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI. I. MỤC TIÊU: * Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu máy bay đuôi rời. Quy trình gấp máy bay đuôi rời. - Giấy thủ công, giấy nháp , bút màu, kéo, thước kẻ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Tiết 1 HĐ 1(3’): GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của HS. - GV nhận xét dặn dò thêm. * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ 2(7’): GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - HS quan sát mẫu máy bay đuôi rời. ? Máy bay đuôi rời gồm những bộ phận nào? (Cánh, thân , đuôi máy bay.) - GV mở dần máy bay đuôi rời sau đó gấp lần lượt lại từng bước một. - HS quan sát khi GV thao tác. ? Để gấp được máy bay đuôi rời ta phải chuẩn bị tờ giấy hình gì? (Tờ giấy hình chữ nhật) GV vừa hướng dẫn trên tờ giấy hình chữ nhật được gấp thành hình vuông để gấp đầu và cánh máy bay, phần hình chữ nhật còn lại để làm thân và đuôi máy bay. HĐ 3(20’): GV hướng dẫn mẫu Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành một hình vuông và một hình chữ nhật: - GV nêu cách gấp hình vuông - HS gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài, sau đó gấp phần thừa lên để lấy đường dấu và cắt trên đường dấu được hình vuông và hình chữ nhật. - GV gấp mẫu. Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay: Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay: Bước 4 : Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng ( SGV/ 202) - 2 HS lên bảng thao tác các bước gấp máy bay đuôi rời. - HS tập gấp máy bay đuôi rời. Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố dặn dò - GV nhận xét giờ học Giáo viên: 12 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2015 LUYỆN VIẾT: CHỮ HOA D I. MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp HS: - Luyện viết chữ hoa D theo cỡ chữ vừa và nhỏ. - Biết viết các cụm từ ứng dụng: Danh lam thắng cảnh theo cỡ chữ vừa đúng mẫu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chữ mẫu III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoat động1: Hướng dẫn học sinh viết: - GV treo mẫu chữ. HS nêu lại quy trình viết chữ hoa D - HS quan sát bài viết cho biết chữ hoa D được viết theo cỡ chữ nào?(nhỏ) Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng. - GV cho HS đọc câu ứng dụng Danh lam thắng cảnh. - GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng. - HS quan sát, nhận xét độ cao của các chữ cái,cách đặt dấu thanh ở các chữ và khoảng cách giữa các chữ. - HS viết bài - GV quan sát. nhắc nhở, uốn nắn. Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá - GV thu chấm bài cho HS Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét giờ học - HS về nhà tiếp tục luyện viết chữ hoa D Giáo viên: 13 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU I. MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp học sinh - Nắm được các thành phần của phép trừ: Số bị trừ, số trừ, hiệu. - Làm được BT 1, 2 , 3 VBT trang 9. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Số Bài 1: HS tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ - HS làm bài cá nhân . - HS lên bảng chữa bài. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Hoạt động 2: Đặt tính rồi tính hiệu Bài 2: GV hướng dẫn mẫu. a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25 b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32 c) Số bị trừ là 68, số trừ là 18 d) Số bị trừ là 49, số trừ là 40 Hoạt động 3: Rèn kĩ năng giải bài toán. - HS nêu yêu cầu. GV hướng dẫn - HS tự làm. GV nhận xét Hoạt động nối tiếp: - GV nhận xét tiết học. THỰC HÀNH MĨ THUẬT Giáo viên: 14 Kế hoạch bài học buổi 2 – Lớp 2A – Trường Tiểu học Quảng Lộc TỰ NHIÊN & Xà HỘI: (TIẾT 5) CƠ QUAN TIÊU HÓA I.MỤC TIÊU: - Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của của cơ quan tiêu hóa trên tranh hoặc mô hình. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mô hình (hoặc tranh vẽ) BĐD. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : HĐ 1(5’): Củng cố kĩ năng nhận biết cơ và xương: ? Em cần làm như thế nào để xương và cơ phát triển tốt? - HS trả lời. HS + nhận xét bổ sung. * GV giới thiệu bài ghi bảng. HĐ 2(10’): Đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. Bước 1: Hoạt động cặp đôi. - GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Quan sát sơ đồ ống tiêu hóa – hình 1 - HS đọc chú thích và chỉ vị trí các bộ phận của ống tiêu hóa. ? Thức ăn sau khi vào miệng được nhai, nuốt rồi đi đâu? (HS chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hoá). Bước 2: Hoạt động cả lớp. - GV đưa ra mô hình (hoặc tranh vẽ không chú thích) ống tiêu hóa. - GV chỉ và nói lại về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa trên sơ đồ. HĐ 3(12’): Các cơ quan tiêu hóa. Bước 1: HS làm việc theo nhóm. - HS quan sát hình vẽ, nói tên các cơ quan tiêu hóa vào hình vẽ cho phù hợp. Bước 2: Đại diện nhóm trình bày. Bước 3: GV chỉ và nói lại tên các cơ quan tiêu hóa. * GV giảng thêm: Quá trình tiêu hóa thức ăn cần có sự tham gia của các dịch tiêu hoá do các tuyến tiêu hóa tiết ra: + Nước bọt do tuyến nước bọt tiết ra. Nước bọt giúp cho việc nhai và nuốt thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. + Mật do gan tiết ra và được chứa trong túi mật. + Dịch tụy do tuyến tụy tiết ra. + Ngoài ra, còn có các dịch tiêu hóa khác (GV vừa giảng vừa chỉ trên sơ đồ). GV kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có miệng, thực quản, dạ dày, ruột non ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tuỵ, Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố dặn dò: - GV nhận xét giờ học . - HS nắm chắc tên gọi và đường đi của các cơ quan tiêu hoá Giáo viên: 15
- Xem thêm -