Tài liệu K- ho-ch th-c t-p

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày…..tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH, NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THÔNG K2A, K2B, K3B và K3C KHOA KT - QTKD NĂM HỌC 2015 – 2016 - Thực hiện mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo ngành kế toán liên thông. - Căn cứ kế hoạch dạy học năm học 2015 - 2016. Sau khi kết thúc phần học lý thuyết, sinh viên được bố trí thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thời gian là 10 tuần (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 03/12/2015) A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Mục đích - Rèn luyện và hình thành kỹ năng thực hành cho sinh viên, nắm bắt thực tế tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp, nhằm gắn liền lý luận với thực tiễn để củng cố kiến thức đã học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. - Giúp cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn, vận dụng vào thực tiễn tốt hơn cơ sở khoa học và nghệ thuật của kế toán, các kỹ năng làm việc với tập thể đơn vị kế toán. 2. Yêu cầu - Vận dụng được các kiến thức vào thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập. - Sử dụng các kỹ năng nghề nghiệp đi sâu nghiên cứu từng phần hành kế toán của đơn vị thực tập. - Trên cơ sở đối chiếu, so sánh giữa lý luận với thực tiễn bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. - Từ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác kế toán để phát hiện các hạn chế bất cập trong thực tiễn, từ đó hình thành ý tưởng, các đề xuất phục vụ cho việc viết báo cáo TTTN. B. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Giai đoạn 1: Thực tập tổng hợp (Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 21/10/2015) Trong giai đoạn này SV phải thực tập các nội dung chủ yếu sau: 1. Tìm hiểu tình hình chung của đơn vị thực tập: - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của DN. - Tổ chức chứng từ kế toán. - Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán. - Tổ chức hệ thống sổ kế toán (hình thức kế toán). - Tổ chức bộ máy kế toán,... - Tình hình tài chính của DN; - Tìm hiểu sự vận dụng chế độ tài chính tại đơn vị thực tập. 2. Thực tập các phần hành kế toán: - Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu, ứng trước; - Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn; - Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ; - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; - Kế toán Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; - Lập và phân tích báo cáo tài chính. Ở các nội dung ở mục (2) SV phải thực hành từ khâu lập (tiếp nhận) chứng từ, ghi sổ kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Kết thúc giai đoạn I mỗi SV phải viết 1 báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thực tập nộp cho giáo viên hướng dẫn. Giai đoạn 2: Thực tập chuyên đề và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Thời gian từ ngày 22/10/2015 đến ngày 03/12/2015) Trong giai đoạn này SV phải nghiên cứu sâu một phần hành kế toán thu thập, xử lý số liệu và viết một báo cáo TTTN (tên báo cáo TTTN do giáo viên hướng dẫn trực tiếp phân công). Kết cấu báo cáo TTTN ngoài phần mở đầu và kết luận gồm các chương chủ yếu sau: Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập - Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập. - Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị thực tập. - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của đơn vị TTTN. - Những thuận lợi, khó khăn, hướng phát triển của đơn vị thực tập. - Những đánh giá chung về công tác kế toán của đơn vị thực tập. Chương 2: Thực tế công tác kế toán....... tại… Chương 3: Một số giải pháp đổi mới/ cải tiến/ hoàn thiện công tác kế toán…tại… Một số khuyến nghị. C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với giảng viên hướng dẫn thực tập - Giảng viên hướng dẫn thực tập lập kế hoạch công tác theo mẫu quy định của nhà trường, nộp Khoa 1 bản, Bộ Môn 1 bản trước ngày 02/10/2015. - Giảng viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trước trưởng bộ môn, khoa và Hiệu trưởng trong việc quản lý, hướng dẫn đối với những sinh viên được phân công. Phối hợp với cơ sở nơi sinh viên thực tập hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực tập của sinh viên. - Chấm Báo cáo thực tập TN theo sự phân công. 2. Đối với sinh viên - Mỗi sinh viên sử dụng nhật ký thực tập theo quy định của nhà trường. - Xây dựng kế hoạch thực tập để GVHD duyệt trước ngày 03/10/2015. - Theo kế hoạch thực tập chủ động tham khảo, thu thập tài liệu ghi, chép vào sổ nhật ký thực tập hàng ngày và phân tích tài liệu của cơ sở thực tập theo nội dung nghiên cứu của chuyên đề thực tập. - Báo cáo tiến độ thực tập cho giảng viên hướng dẫn tại văn phòng bộ môn Kế toán kiểm toán, khoa KT-QTKD theo quy định và theo kế hoạch đã được phê duyệt. - Nộp lại Phiếu đăng ký chuyên đề thực tập tốt nghiệp có xác nhận của giảng viên hướng dẫn cho Trợ lý nghiệp vụ Khoa. - Viết báo cáo thực tập theo chuyên đề tự chọn thuộc các chủ đề gợi ý trên. - Báo cáo thực tập TN được đánh máy vi tính thành 02 (hai) bản, tối thiểu 40 trang, tối đa 50 trang, khổ giáy A4, phông chữ Times New Roman, đóng bìa cứng, báo cáo phải có xác nhận và con dấu của cơ sở thực tập. - Kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp 02 bản báo cáo thực tập tốt nghiệp có xác nhận của giảng viên hướng dẫn cho Trợ lý nghiệp vụ trong giờ hành chính tại văn phòng Khoa KT- QTKD. - Nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch, nội dung thực tập của nhà trường và quy định của đơn vị nơi thực tập. 3. Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên Căn cứ để đánh giá kết quả thực tập của sinh viên gồm 3 phần sau: Phần 1: Hồ sơ ( Bao gồm Kế hoạch thực tập, Báo cáo GĐ 1, đề cương Báo cáo GĐ 2, Nhật ký thực tập) được đánh giá với trọng số 20% do GVHD chấm. Phần 2: Căn cứ vào kết quả đánh giá của cơ sở thực tập (Trọng số 20%) Phần 3: Báo cáo TTTN (Trọng số 60%), chấm theo nguyên tắc chấm 2 vòng độc lập do khoa đề nghị (là điểm Trung bình cộng của 2 vòng) Điểm thực tập của sinh viên được đánh giá theo thang điểm 10. 4. Kếế hoạch thời gian Thời gian Nội dung 8h ngày 1/10/2015 Triển khai KH thực tập VP Bộ mônGiáo Thực tập giai đoạn 1 viên HD01/10 21/10/2015 Báo cáo tiến độ và Thực tập giai đoạn 2 nhận chuyên đề TTTN 22/10/2015 23/10- 26/10/2015 27/10/2015 28/10- 23/11/2015 24/11- 27/11/2015 28/11- 01/12/2015 01/12/2015 02/12- 03/12/2015 Nộp báo cáo TTTN (02 bản) 04/12- 07/12/2015 Địa điểm Khoa KT-QTKD Cơ sở TT Chủ trì Khoa KT-QTKD Sinh viên TT Xây dựng đề cương báo cáo TTTN Duyệt đề cương báo cáo TTTN Thu thập số liệu, viết, đánh máy Duyệt bản thảo Cơ sở TT VP Bộ môn Cơ sở TT VP Bộ môn Sinh viên TT Bộ môn KT- KT Sinh viên TT Giáo viên HD Hoàn chỉnh báo cáo Sơ kết tại cơ sở TTTN Khoa KT-QTKD Cơ sở TT Cơ sở TT Trợ lý nghiệp vụ Giáo viên HD Sinh viên TT Chấm báo cáo TTTN Khoa KT-QTKD Khoa KT-QTKD 5. Dự trù kinh phí thực tập tốt nghiệp 6. Danh sách giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực tập (Có danh sách kèm theo) Phó trưởng khoa TS. Lê Quang Hiếu Trợ lý nghiệp vụ Phạm Thị Bích Thu DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THỐNG K3B VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TT Họ và tên 1 Mai Thị Chinh 2 Đào Thị Trang Ngày sinh Tên và địa chỉ đơn vị thực tập 12/10/1986 Công ty TNHH xây dựng và thi công cơ giới Khánh Tài 04/01/1986 Quảng Giao, Quảng Xương,Thanh Hoá 04/08/1982 3 Trần Thị Thuỷ 4 Lê Thị Thuỷ 06/08/1981 5 Đỗ Thị Dung 20/03/1983 Lưu Thị Hồng Nhung 17/12/1980 7 Phạm Thị Hằng Công ty CP Visaco 29/08/1987 Khu C, Khu CN Lễ Môn, Quảng Hưng, TP Thanh Hoá 8 Lê Thị Hà 24/11/1985 9 Nguyễn Thị Bình 12/3/1988 Công ty TNHH Huy Hoàng 226 Quang Trung, P Ngọc Trạo, TPTH 10 Bùi Thị Thoa 01/01/1982 Công ty CP Mai Hoàng Gia 6 11 GVHD Công ty xây dựng Hồng Đức Quảng Giao, Quảng Xương, T.Hoá Cty CPTM Miền Núi Thanh Hoá 100 Triệu Quốc Đạt, P.Điện Biên, TH 100, A8 Phố Tân Hương, xã Đông Lê Thị Thảo TS. Trần Thị Thu Hường Hương, TP Thanh Hoá Ths.Đặng Lan Anh Ths. Lã Thị Thu Nguyễn Thùy Linh 12 19/05/1983 Hoàng Viết Vinh 21/12/1990 13 Lê Năng Quỳnh 20/08/1989 Cty TNHH xây dựng Thanh Ngọc Ths. Nguyễn 14 Đào Đức Quân 24/10/1986 Phố Lê Lai, TT Ngọc Lặc, Thanh Hoá Thị Nhung 15 Lê Văn Vũ 05/9/1991 16 Hoàng Ngọc Tính 02/9/1974 17 Lê Thị Yến 03/3/1986 18 Lương Văn Đoàn 16/6/1986 Cty TNHH xây dựng Trường Thanh Khu phố 2, Thị trấn Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá Cty TNHH VT và TM Bình Minh 139 Phố Giắt, TT Triệu Sơn, T.Hóa Cty TNHH DV và TM Anh Tuấn Ths. Lã Thị Thu 19 20 21 22 23 Hà Văn Nghĩa Lê Văn Nguyên Phạm Bá Xuyến Lữ Văn Xuân Lê Thị Thương 24 Nguyễn Thị Hà 25 Phan Thị Hà 26 Lê Thị Lâm 27 28 Phạm Thị Thuỷ Nguyễn Thị Mai Ths Trần Thị Hằng . Lế Thị Mi nh Hu ệCô ng ty Cổ phầầ n Dịc h vụ thư ơng mại 16/03/1984 20/06/1982 19/11/1982 17/09/1982 15/10/1986 Luận Thành, Thường Xuân, T.Hoá Ths. Lê Thị Mỹ Dung DNTN Xây dựng Hải Hiền Ths. Lê Thị Thị Trấn Quan Sơn, Thanh Hoá Hạnh Công ty Đầu tư phát triển Đô Thị 07/05/1987 25 Phan Chu Trinh, P Điện Biên, TP Thanh Hoá Công ty TNHH KD xe máy Hiền Lợi 19/6/1986 Phố 5, TT Cành Nàng, Bá Thước, TH 05/10/1981 Công ty TNHH 1 thành viên Anh Minh Giang Ths. Lê Thị Diệp Số 1, Quang Trung, Ngọc Lặc,T.Hoá 28/6/1982 08/5/1987 04/3/1972 Công ty CPTM và XD Thanh Minh Lô DGD 24, KĐT Nam Thành phố, P.Đông Vệ, TP.TH Ths.Nguyễn Thị Bình Ths. Nguyễn Thị Bình Ho ằầng Ho á17 /6/ 198 829 Ph ố Vi nh Sơ n, TT Bú t Sơ n, Ho ằn g Ho á 31 Ho àn g Th Trịnh Thị Hoan ị Tr an g 30 32 Nguyễn Thị Hà Thanh 33 Nguyễn Thị Ánh 07/6/1988 27/12/1986 01/6/1986 Công ty TNHH Ánh Dương Số nhà 38 khối 2, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá 03/8/1989 34 Trần Thị Hường 20/9/1984 35 Lê Thị Hương 36 Lê Thị Oanh 37 Lê Thị Lan 38 Nguyễn Thị Lý 20/8/1987 39 Lê Thị Tình 10/9/1983 Cty CP XNK Thuỷ sản Thanh Hoá Lô E, KCN Lễ Môn, TP Thanh Hoá 40 Nguyễn Thị Liên 29/5/1985 Công ty CP và SXTM Lam Sơn Đ.Lê Lợi, P.Lam Sơn, TX Bỉm Sơn 41 Phí Thị Linh 30/12/1988 Cty CP tư vấn và XD Châu Long 136 Lê Lai, P.Đông Hương, TP.TH 42 Lê Thị Thuý Hiền 43 Lê Văn Huynh 20/10/1986 03/4/1986 Công ty CPTM tổng hợp Thanh Hoá 26/12/1988 306 Nguyễn Trãi, P Tân Sơn, TP Thanh Hoá Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa Khoa Hợp Lực. 06/5/1987 595 Nguyễn Chí Thanh, P. Đông Thọ TP Thanh Hoá 44 Vũ Thị Phượng 45 Bùi Thị Hương 46 Lê Thị Phương 20/11/1983 47 Lê Thị Diệu 48 Lại Thị Loan 49 Mai Thị Thu Huyền 18/10/1984 50 Nguyễn Thị Thu 51 Trần Ngọc Phương Công ty Điện Lực Thành Phố 26/12/1988 Số 96, Triệu Quốc Đạt, P Điện Biên, TP Thanh Hoá Tổng công ty ĐT tài chính Hà Thành 09/3/1987 Đại Lộ Lê Lợi, P. Đông Hương, TP Thanh Hoá Cty TNHH chế biến hải sản Hoà Hải Thôn Hoà Hải, Hoà Lộc, Hậu Lộc, TH Công ty tư vấn xây dựng Tây Sơn 15/7/1989 Thôn 7, Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hoá 18/09/1982 02/9/1985 52 Nguyễn Thị Phương 27/9/1985 Công ty TNHH xây dựng Hà Trang Số nhà 15, ngõ 181, Đ.Thành Thái, P Đông Thọ, TP Thanh Hoá 53 Lê Thị Nhung 17/4/1989 Công ty TNHH Kim Phú Cẩm Phong, Cẩm Thuỷ , Thanh Hoá 54 Nguyễn Thị Quế 16/11/1988 Công ty cổ phần xây dựng ATV 189 Hàn Thuyên, P Ba Đình, TP.THoá 55 Nguyễn Thị Hoà 24/05/1988 Công ty CPTM và du lịch Ngọc Linh 14 Đường Quảng Xá, P.Đông Vệ. TP Thanh Hoá 56 Lưu Thị Sáu 12/10/1986 Công ty CP Anh Minh Đội 7, Đông Anh, Đông Sơn 57 Mai Thanh Hải 20/9/1985 Công ty TNHH MTV Yên Mỹ Yên Mỹ, Nông Cống, Thanh Hoá 10/11/1983 Cty CPXDTM tổng hợp Đức Việt Số 1001, tầng 10 CT4 chung cư Phú Sơn, TPTH 58 Bùi Thị Lan Phó trưởng khoa TS. Lê Quang Hiếu Trợ lý nghiệp vụ Phạm Thị Bích Thu DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THỐNG K3C VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị thực tập 1 Nguyễn Thị Bình 09/03/1981 2 Lê Thị Phượng 01/05/1985 Tổng công ty CP Miền Trung Đường Lý Nam Đế - P.Đông Hương – TPTH 3 Nguyễn Đình Dinh 05/06/1986 4 Lê Viết Đức 06/03/1983 Lê Thị Duyên 15/03/1989 Công ty CP Sông Mã Số 469 đường Lê Hoàn P.Ngọc Trạo – TPTH 5 6 Lê Thúy Hà 7 Hàn Thị Thanh Hà 8 Nguyễn Thị Phượng 01/03/1983 9 Mã Thị Hải Cty CP Xây Dựng Xuất Nhập Thương Mại Thái Sơn 68 Lô 3-2 KCN Tây Bắc Ga-TPTH Cty CP XD&TM Bình Phát 10/166 Đường Thành Thái P.Đông Thọ - TPTH Công Ty TNHH TM&DV Phương Tùng Ly 05/03/1985 SN 26B - Đường Ngọc Lan P.Ngọc Trạo – TPTH Công Ty CP Giấy Lam Sơn 07/02/1973 Thanh Hoá Xã Vạn Thắng - Nông Cống Thanh Hoá CT CP Tư vấn XD và Phát triển TM Vinasean 26/02/1983 Đội 1 - Đông Xuân - Đông Sơn Thanh Hóa GVHD TS. Trần Thị Thu Hường Ths. Lê Thị Hồng Lê Thị Minh Trí 10 Đỗ Thị Hải CT CP Đầu Tư XD và TM Phúc Dương 26/11/1984 Số 57 Trường Thi - P.Trường Thi - TP TH DNTN Hùng Mạnh 15/05/1983 Làng Bái Giao - Xã Thiệu Giao Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hóa Cty TNHH Quang Lan 30/08/1989 Đội 3 - xã Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hoá 11 Lê Thị Hằng 12 Trương Thị Hảo 13 Hoàng Thị Phương 02/06/1989 14 Hoàng Thị Hòa 12/06/1987 15 Lê Thị Hòa 18/06/1983 16 Hoàng Thị Hương 24/10/1986 17 Lê Thị Lan Hương 31/01/1984 18 Lê Thị Hường 16/04/1984 19 Lê Thị Huyền 10/05/1981 20 Lê Thị Lan 20/03/1985 21 Nguyễn Thi Lan 15/02/1985 Công ty VCI 654 Quang Trung - P.Đông Vệ TPTH Công Ty TNHH Đông Vinh Thôn Văn khê - Xã Đông Vinh Đông Sơn - Thanh Hoá Cty TNHH In và TM Cường Hiếu Lô C14 - 1 KCN Tây Bắc Ga P.Đông Thọ - TPTH Công ty Minh Lộ 56C, Đường Đội Cung - P.Đông Thọ - TPTH CT CP Đầu Tư và XD Tuấn Linh Xã Hoàng Vinh - Hoàng Hoá Thanh hoá Công ty CP Đông Bắc Lô 42 - N02 - KĐT Đông Bắc Ga - P.đông Thọ - TPTH Công ty TNHH MTV Quản Lý Đường Sắt Thanh Hoá Số 46 - Đại lộ Lê Lợi - TP Thanh Hoá Cty CP Quảng Cáo Dân An 432 Quang Trung - P.Đông Vệ TPTH Ths. Nguyễn Thị Nhung Ths. Nguyễn Thị Thu Phương Phạm Thị Hiến Ths. Lã Thị Thu Ths. Nguyễn Thùy Linh 22 Đỗ Hồng Lê 20/12/1987 23 Nguyễn Thị Liên 16/08/1985 24 Vũ Thị Loan 01/08/1989 25 Hoàng Thị Nhung 12/12/1984 26 Luyện Văn Long 25/10/1988 27 Nguyễn Thị Lý 05/12/1989 28 Hoàng Thị Mai 12/07/1983 29 Đỗ Thị Huyền My 12/10/1989 30 Lê Tú Oanh 07/07/1989 31 Phạm Thị Nhung 20/04/1987 32 Hoàng Văn Nghĩa 11/04/1982 33 Nguyễn Thị Thùy Quyên 30/10/1982 34 Nguyễn Văn Tạo 29/08/1988 35 Lương Văn Thứa 06/08/1983 36 Trương Văn Hiệp 10/04/1989 37 Trương Thị Thùy 18/05/1984 Công ty TNHH XD và TM Nam Hoàng Anh Số 02, Trần Quý Cáp, P.Phú Sơn, TX Bỉm Sơn CT TM Dịch vụ Hoằng Hóa Thị trấn Bút Sơn - Hoằng Hoá Thanh Hoá DNTN Hùng Linh Thôn Đức Thắng - xã Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hoá Công ty CP Thương Mại Hậu Lộc Khu 5 - Thị trấn Hậu Lộc Thanh hoá Công Ty TNHH Trường An Phố Môi - Xã Quảng Tâm – TPTH CTy CP SX&TM Lam Sơn Khu phố 9 - P.Lam Sơn - TX Bỉm Sơn - Thanh Hoá Công ty TNHH Trọng Tín Lô A2-3 - KCN Tây Bắc Ga – THTH Công ty TNHH Quang Lan Đội 3 - xã Đông Minh - Đông Sơn - Thanh Hoá Công Ty TNHH Chân Chính Số 330 Đường Bà Triệu P.Đông Thọ - TPTH Công ty CPXD Trường Vinh Khu 9 - Trấn Thọ Xuân – TH Tổng công ty CP Đầu Tư Hà Thành Xóm 9 - Xã Vĩnh Minh - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá Ths. Lê Thị Mỹ Dung Ths. Nguyễn Thị Thanh Ths. Nguyễn Thị Bình Ths. Lê Thị Hạnh Ths. Lê Thị Diệp Ths. Đặng Lan Anh 38 Nguyễn Xuân Thành 39 Lê Thị Thảo 40 Nguyễn Thị Thoa 41 Bùi Thị Thúy 42 Bùi Thị Hương 43 Lê Thị Thủy 44 Trần Thị Tình CT TNHH Máy tính Hồng Hà Số 02 - Phan Bội Châu - TPTH CT CP Đầu Tư XD và TM Phúc Dương 20/07/1982 Số 57 Trường Thi - P.Truờng Thi – TPTH CT CP Tư vấn ĐT Thống Nhất 01/03/1983 Số 30 đường Bùi Khắc Nhất Khu đô thị Bình Minh - TPTH CN Cty CP công nghệ số bách khoa BKC tại Thanh Hoá 14/04/1988 Shop 01 - tầng 1- Siêu thị Coopmart Thanh Hoá 11/03/1987 CN Miền Bắc - Tổng Công Ty Xây Dựng Thuỷ Lợi 4 - CT CP 20/06/1985 Xã Xuân Cẩm - Thường Xuân Thanh Hoá 10/01/1985 Nguyễn Mạnh Tiến 15/10/1985 46 Nguyễn Thị Trang 05/10/1986 47 Phạm Thị Vân 03/05/1983 48 Hoàng Thị Hải Yến 25/10/1989 49 Nguyễn Thị Quỳnh 10/04/1989 TS. Lê Quang Hiếu Ths. Lê Thị Loan 06/03/1987 45 Phó trưởng khoa Ths. Đặng Lan Anh Cty Xây Dựng Quyết Thắng Xã Cẩm Phong - Cẩm Thuỷ Thanh Hoá CTCP Thương Mại Thiệu Yên Khối 4 - Thị Trấn Quán Lào Yên Định - Thanh Hoá Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Tuấn Linh Xã Hoàng Vinh - Hoàng Hoá Thanh Hoá Công ty TNHH đá Cúc Khang Số 119 - Đường Đội Cung P.Đông Thọ - TPTH Ths. Lê Thị Minh Huệ Trần Thị Lan Hương Ths.Phạm Thị Bích Thu Trợ lý nghiệp vụ Phạm Thị Bích Thu DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THỐNG K2A VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TT Họ và tên Ngày sinh 1 Mai Quyết Thắng 18/12/1981 2 Đàm Quang Văn 15/6/1984 3 Lê Văn Tuân Phó trưởng khoa TS. Lê Quang Hiếu 15/8/1983 Đơn vị thực tập Công ty TNHH Dũng Tuấn Khu phố 1, TT.Bến Sung, H.Như Thanh, Thanh Hóa Công ty TNHH Trinh Nga Khu phố Xuân Nga, TT.Bến Sung, H.Như Thanh, Thanh Hóa Công ty TNHH XD và TM Trường Thịnh TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa GVHD Ths. Phạm Thị Bích Thu Ths. Lê Thị Loan Ths. Lê Thị Hạnh Trợ lý nghiệp vụ Phạm Thị Bích Thu DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THỐNG K2B VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TT 1 Họ và tên Nguyễn Văn Đạo Ngày sinh Đơn vị thực tập GVHD 26/4/1983 Tổng Công ty XD Thanh Hóa - CTCP Số 05, Phan Chu Trinh, TP.Thanh Hóa Ths.Nguyễn Thùy Linh Phó trưởng khoa Trợ lý nghiệp vụ TS. Lê Quang Hiếu Phạm Thị Bích Thu TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày…..tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH, NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN K13B, KHOA KINH TẾ - QTKD NĂM HỌC 2015 – 2016 - Thực hiện mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo ngành kế toán liên thông. - Căn cứ kế hoạch dạy học năm học 2015 - 2016. Sau khi kết thúc phần học lý thuyết, sinh viên được bố trí thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp thời gian là 14 tuần (từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015) A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1. Mục đích - Rèn luyện và hình thành kỹ năng thực hành cho sinh viên, nắm bắt thực tế tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp, nhằm gắn liền lý luận với thực tiễn để củng cố kiến thức đã học, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. - Giúp cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn, vận dụng vào thực tiễn tốt hơn cơ sở khoa học và nghệ thuật của kế toán, các kỹ năng làm việc với tập thể đơn vị kế toán. 2. Yêu cầu - Vận dụng được các kiến thức vào thực tế công tác kế toán tại đơn vị thực tập. - Sử dụng các kỹ năng nghề nghiệp đi sâu nghiên cứu từng phần hành kế toán của đơn vị thực tập. - Trên cơ sở đối chiếu, so sánh giữa lý luận với thực tiễn bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức đã được trang bị trong nhà trường. - Từ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác kế toán để phát hiện các hạn chế bất cập trong thực tiễn, từ đó hình thành ý tưởng, các đề xuất phục vụ cho việc viết báo cáo TTTN. B. NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Giai đoạn 1: Thực tập tổng hợp (Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 01/11/2015) Trong giai đoạn này SV phải thực tập các nội dung chủ yếu sau: 1. Tìm hiểu tình hình chung của đơn vị thực tập: - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của DN. - Tổ chức chứng từ kế toán. - Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán. - Tổ chức hệ thống sổ kế toán (hình thức kế toán). - Tổ chức bộ máy kế toán,... - Tình hình tài chính của DN; - Tìm hiểu sự vận dụng chế độ tài chính tại đơn vị thực tập. 2. Thực tập các phần hành kế toán: - Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu, ứng trước; - Kế toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn; - Kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ; - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; - Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; - Kế toán Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; - Lập và phân tích báo cáo tài chính. Ở các nội dung ở mục (2) SV phải thực hành từ khâu lập (tiếp nhận) chứng từ, ghi sổ kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Kết thúc giai đoạn I mỗi SV phải viết 1 báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch thực tập nộp cho giáo viên hướng dẫn. Giai đoạn 2: Thực tập chuyên đề và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. (Thời gian từ ngày 02/11/2015 đến ngày 31/12/2015) Trong giai đoạn này SV phải nghiên cứu sâu một phần hành kế toán thu thập, xử lý số liệu và viết một báo cáo TTTN (tên báo cáo TTTN do giáo viên hướng dẫn trực tiếp phân công). Kết cấu báo cáo TTTN ngoài phần mở đầu và kết luận gồm các chương chủ yếu sau: Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập - Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của đơn vị thực tập. - Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập. - Đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị thực tập. - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của đơn vị TTTN. - Những thuận lợi, khó khăn, hướng phát triển của đơn vị thực tập. - Những đánh giá chung về công tác kế toán của đơn vị thực tập. Chương 2: Thực tế công tác kế toán....... tại… Chương 3: Một số giải pháp đổi mới/ cải tiến/ hoàn thiện công tác kế toán…tại… Một số khuyến nghị. C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xem thêm -