Tài liệu Hướng dẫn học sinh lớp 6 luyện tập từ vựng và cấu trúc qua các trò chơi_skkn

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tªn chuyªn ®Ò Híng dÉn häc sinh líp 6 LuyÖn tËp tõ vùng vµ cÊu tróc qua c¸c trß ch¬i *====== *======* Môc lôc Trang PhÇn I : Lý do chän ®Ò tµi 3 I Lý do chän ®Ò tµi. 3 1 PhÇn II: PhÇn III : II. C¬ së lý luËn 3 III. C¬ së thùc tiÔn 4 1.ThuËn lîi 4 2.Khã kh¨n 4 IV.§èi tîng vµ thêi gian nghiªn cøu 5 Néi dung cña ®Ò tµi 6 I. Néi dung 6 II.BiÖn ph¸p thùc hiÖn 7 III.Néi dung tiÕn hµnh ®Ò tµi 7 IV.KÕ ho¹ch thùc hiÖn 11 V.KÕt qu¶ thu ®îc 16 KÕt luËn 17 I.KÕt luËn chung 17 II.Nh÷ng kiÕn nghÞ 17 III.Tµi liÖu tham kh¶o 17 IV.Nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ 18 PHÇn I : Lý do chän ®Ò tµi I.Lý do chän ®Ò tµi : - HiÖn nay ngµnh gi¸o dôc ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ®æi míi c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y trong c¸c trêng phæ th«ng vµ trung häc c¬ së. §æi míi ph¬ng ph¸p g¾n liÒn víi thùc tiÔn, phï hîp víi ®èi tîng häc sinh nh»m ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh trong qu¸ tr×nh lÜnh héi tri thøc. Cã rÊt nhiÒu c¸c cuéc héi th¶o vÒ c¸c ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi ®ang ®îc ¸p dông réng r·i nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ häc tËp tèt nhÊt cho häc sinh. - TiÕng Anh nãi riªng vµ ngo¹i ng÷ nãi chung lµ mét m«n häc khã, nhÊt lµ khi häc sinh míi vµo häc líp 6 võa häc v¨n ho¸, võa ph¶i häc mét ng«n ng÷ míi, ph¶i b¾t ®Çu c¸ch nghÜ b»ng tiÕng Anh vµ ph¶i diÔn ®¹t b»ng tiÕng Anh . - §Ó viÖc gi¶ng d¹y bé m«n tiªng Anh ë trêng phæ th«ng c¬ së cã kÕt qu¶ tèt, gi¸o viªn cÇn ph¶i híng dÉn häc sinh sö dông tèt vèn tõ vùng vµ cÊu tróc ng÷ ph¸p cña m×nh mét c¸ch linh ho¹t. Th«ng qua mét sè ho¹t ®éng trß ch¬i “Ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i” nhng kh«ng gß bã nh¾m gióp cho c¸c em tiÕp thu c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngay trªn líp. - Qua ®ã gióp c¸c em nhí tõ vµ cÊu tróc nhanh h¬n dùa trªn c¬ së vËn dông hµi hoµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n : Nghe, Nãi, §äc, ViÕt.(Listening, Speaking, Reading and writing) 2 II. C¬ së lý luËn : - Trong qu¸ tr×nh d¹y - häc : kiÕn thøc lµ yÕu tè quan träng nhÊt, nhng còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn ph¬ng ph¸p truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc ®ã tíi häc sinh nh thÕ nµo trong mçi tiÕt d¹y, gióp häc sinh tiÕp thu bµi nhanh h¬n vµ cã sù say mª vµ yªu thÝch m«n häc. Khi d¹y ngo¹i ng÷,®Æc biÖt lµ m«n tiÕng Anh gi¸o viªn ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó gióp häc sinh tiÕp cËn, nhËn biÕt ®îc nh÷ng yÕu tè nhá nhÊt vµ c¬ b¶n ®Çu tiªn ®Ó thµnh lËp ®îc mét ng«n ng÷ ®ã chÝnh lµ d¹y tõ vùng vµ cÊu tróc c©u. - §Æc biÖt lµ häc sinh líp 6 cã thÓ nhí dîc tõ vµ cÊu tróc c©u, sö dông tõ vµ cÊu tróc ®Ó thùc hµnh, luyÖn tËp lµ v« cïng quan träng. §Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy ngêi gi¸o viªn cÇn ph¶i s¸ng t¹o, ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p míi trong gi¶ng d¹y ®Ó bµi gi¶ng cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh vµ víi tõng líp d¹y cña m×nh. - Qua c¸c ®ît tËp huÊn, héi th¶o vµ båi dìng vÒ chuyªn m«n, mçi gi¸o viªn ®Òu ®îc häc hái vµ tiÕp thu nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc míi phï hîp víi tõng kiÓu bµi , d¹ng bµi lªn líp. Bªn c¹nh ®ã mçi gi¸o viªn cÇn ph¶i häc hái thªm c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc hay cña ®ång nghiÖp b»ng c¸ch ®i dù giê, trao ®æi ph¬ng ph¸p ®Ó rót ra kinh nghiÖm vµ c¸ch d¹y häc sao cho phï hîp ,s¸ng t¹o h¬n. - Bé s¸ch gi¸o khoa míi cã nhiÒu u ®iÓm , nhng còng ®ßi hái häc sinh ph¶i chñ ®éng häc tËp vµ tiÕp thu kiÕn thøc vµ c¸c bµi häc cã tÝnh giao tiÕp cao. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c em ph¶i cã vµ biÕt vËn dông kü n¨ng nghe - nãi tèt h¬n . - §Ó gióp c¸c em häc sinh, nhÊt lµ c¸c em cßn rôt rÌ ng¹i giao tiÕp cã c¬ héi vµ høng thó häc tèt tiÕng Anh t«i ®· d¹y vµ luyÖn tËp tõ vùng, cÊu tróc c©u th«ng qua mét sè trß ch¬i. - V× vËy trong ®Ò tµi nµy t«i ®a ra c¸ch thøc ch¬i mét sè trß ch¬i ®îc ¸p dông trong ho¹t ®éng luyÖn tËp tõ vùng vµ cÊu tróc c©u trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tiÕng Anh ë líp 6 ®Ó ho¹t ®éng d¹y vµ häc cã hiÖu qu¶ cao h¬n. III- C¬ së thùc tiÔn: - HiÖn nay ®Êt níc ta ®· gia nhËp vµo tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO th× viÖc biÕt tiÕng Anh vµ sö dông ®îc tiÕng Anh sÏ gióp chóng ta cã nhiÒu c¬ héi ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt. ChÝnh v× vËy m«n ngo¹i ng÷ nãi chung vµ tiÕng Anh nãi riªng ngµy cµng trë nªn quan träng h¬n . Ngµy nay ë níc ta trong c¸c nhµ trêng phæ th«ng, ®¹i häc hay cao ®¼ng vµ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o sau ®¹i häc bé m«n tiÕng Anh ®· ®îc coi nh lµ mét m«n häc chÝnh- mét m«n häc b¾t buéc. - Trong thùc tÕ khi gi¶ng d¹y, t«i nhËn thÊy viÖc häc tËp vµ thùc hµnh bé m«n tiÕng Anh cña c¸c em häc sinh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c em cha cã kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc ng«n ng÷ mét c¸ch chñ ®éng trong viÖc giao tiÕp ë trªn líp. MÆt kh¸c trong tiÕng Anh hiÖn tîng ng÷ ph¸p, cÊu tróc vµ tõ vùng ®îc thiÕt lËp vµ ph¸t ©m hoµn toµn kh¸c so víi tiÕng viÖt. C¸ch viÕt vµ c¸ch ®äc cña tõ còng hoµn toµn kh¸c nhau. VÞ trÝ c¸c tõ ®Ó t¹o thµnh c©u còng kh¸c h¼n trong tiÕng viÖt , do ®ã rÊt khã kh¨n cho ngêi häc. - V× vËy nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y bé m«n ngo¹i ng÷ cÇn ph¶i nghiªn cøu, trao ®æi ®Ó t×m ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y häc hay mµ phï hîp víi tõng kiÓu bµi hoÆc tõng ®èi tîng häc sinh. §Ó gióp cho c¸c em dÔ hiÓu bµi, dÔ nhí tõ vµ cÊu tróc t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông mét sè ho¹t ®éng trß ch¬i trong khi gi¶ng d¹y vµ luyÖn tËp tiÕng Anh . - §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy t«i gÆp nhiÒu thuËn lîi vµ cã mét sè khã kh¨n cô thÓ nh sau: 1. ThuËn lîi: - Nhµ trêng rÊt quan t©m ®Õn viÖc gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh, t¹o ®iÒu kiÖn rÊt tèt cho gi¸o viªn vµ häc sinh nh : §µi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch tham kh¶o, giÊy, bót d¹ … , líp häc ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn, ®ñ bµn ghÕ, ¸nh s¸ng… 3 - Cã tËp thÓ : tæ, nhãm chuyªn m«n cïng bµn b¹c trao ®æi gãp ý ®Ó cã ®îc c¸c bíc tiÕn hµnh bµi d¹y tèt h¬n. - Cã tËp thÓ häc sinh ®oµn kÕt, ngoan ngo·n vµ say mª häc tËp. - B¶n th©n t«i thùc sù cè g¾ng, nç lùc phÊn ®Êu vµ häc hái thªm c¸c ®ång nghiÖp trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y. 2. Khã kh¨n : Do c¸c nguyªn nh©n sau a. VÒ phÝa häc sinh: - Nh×n chung tr×nh ®é nhËn thøc cña c¸c em cha ®ång ®Òu, ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng sèng cña c¸c em cha ®ñ ®Ó gióp c¸c em häc tËp tèt. - PhÇn lín c¸c em cha chuyªn cÇn, dÉn ®Õn viÖc c¸c em häc tríc quªn sau vµ ®ã lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm cho chÊt lîng häc tËp cña c¸c em cha cao. - Mét sè em tuy rÊt ch¨m chØ häc tËp song cha cã ph¬ng ph¸p häc sao cho cã hiÖu qu¶, cã thÓ tiÕp thu kiÕn thøc tõng bµi tèt nhng cha biÕt c¸ch tæng hîp vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc vÒ tõ vùng , cÊu tróc ng÷ ph¸p ®Ó giao tiÕp víi b¹n bÌ vµ thÇy c«. b. VÒ phÝa gi¸o viªn: - Gi¸o viªn cßn chñ quan khi cho r»ng m×nh ®· d¹y träng t©m vµo tõng phÇn trong c¸c tiÕt häc cô thÓ, vµ häc sinh ®· hiÓu bµi lµ cã thÓ thùc hµnh tèt c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p còng nh tõ vùng vµ giao tiÕp tèt víi b¹n bÌ trong líp. - Trong thùc tÕ viÖc ¸p dông c¸c bíc , c¸c t×nh huèng giao tiÕp cho häc sinh mét c¸ch triÖt ®Ó trong qu¸ tr×nh d¹y häc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt vµ tuú thuéc vµo tr×nh ®é cña häc sinh. - Trong mét ®¬n vÞ bµi häc ®a sè lµ c¸c d¹ng bµi : Nghe, nh¾c l¹i, ®äc, hái vµ tr¶ lêi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm. ViÖc sö dông c¸c trß ch¬i trong khi thùc hµnh vµ luyÖn tËp tõ – cÊu tróc nh»m kÝch thÝch häc c¸c em kh¶ n¨ng nghe - nãi trong khi giao tiÕp . Gi¸o viªn dÔ dµng söa lçi vÒ ph¸t ©m cho häc sinh.(nÕu cã) IV- §èi tîng vµ thêi gian nghiªn cøu : 1- §èi tîng : - Do ®Æc ®iÓm häc sinh ë c¸c líp kh«ng ®ång ®Òu vÒ nhËn thøc còng nh häc lùc nªn t«i ®· ¸p dông triÖt ®Ó ph¬ng ph¸p nµy ë líp 6A. *Líp 6A: - Tæng sè häc sinh : 31 häc sinh. - Sè häc sinh kh¸ giái chiÕm 80%, cßn l¹i lµ häc sinh trung b×nh. - Víi sù nhiÖt t×nh cña mét ngêi thÇy-ngêi híng dÉn t«i ®· x©y dùng tèt mèi quan hÖ gi÷a thÇy vµ trß, t«i muèn ¸p dông c¸c ho¹t ®éng trß ch¬i nµy nh»m mang l¹i kÕt qu¶ tèt nhÊt trong viÖc häc tËp cña häc sinh vµ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. Qua ®ã t¨ng thªm lßng yªu thÝch m«n häc vµ häc tèt m«n häc nµy cho c¸c em häc sinh. 2- Thêi gian nghiªn cøu : T«i ®· x©y dùng ®Ò tµi nµy vµ ¸p dông trong gi¶ng d¹y b¾t ®Çu tõ héi gi¶ng cÊp tæ, cÊp trêng n¨m häc 2008 – 2009. ( Thêi gian cô thÓ : tõ th¸ng 9/ 2008 ®Õn th¸ng 10/ 2008). 4 PhÇn II : Néi dung cña ®Ò tµi I- Néi dung : - D¹y tõ vùng vµ cÊu tróc cho häc sinh lµ d¹y nh÷ng thµnh phÇn ng«n ng÷ nhá nhÊt trong bÊt kú mét thø ng«n ng÷ nµo ®ã. §Ó sau mét thêi gian hay mét qu¸ tr×nh häc häc sinh cã thÓ ph¸t triÓn ng«n ng÷ giao tiÕp cña m×nh mét c¸ch s¸ng t¹o. Do ®ã viÖc luyÖn tËp , thùc hµnh sau khi lµm quen víi tõ vµ cÊu tróc míi lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. - Ngoµi ra viÖc vËn dông tèt c¸c kiÕn thøc ®· häc nh tõ vùng vµ cÊu tróc ph¶i th«ng qua viÖc sö dông hµi hoµ 4 kü n¨ng c¬ b¶n : Nghe, Nãi , §äc, ViÕt ( Listening, Speaking, Reading and writing) . §iÒu quan träng lµ ph¶i lÊy häc sinh lµm trung t©m, cßn gi¸o viªn chØ lµ ngêi híng dÉn, trß chñ ®éng tiÕp thu kiÕn thøc. - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n tiÕng Anh lµ mét vÊn ®Ò gi¸o häc ph¸p nªn cè ph¹m vi rÊt réng. Trong ®Ò tµi nµy t«i chØ muèn ®Ò cËp ®Õn viÖc ¸p dông mét sè trß ch¬i trong khi luyÖn tËp tõ vµ cÊu tróc ng÷ ph¸p sau mçi bµi häc. - Cã rÊt nhiÒu c¸c trß ch¬i mµ gi¸o viªn cã thÓ sö dông ®Ó luyÖn tËp tõ vµ cÊu tróc cho c¸c em nh»m t¹o høng thó, sù m¹nh d¹n trong giao tiÕp víi b¹n bÌ trong líp. §ång thêi th«ng qua c¸c trß ch¬i gi¸o viªn cã thÓ kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña häc sinh ®Õn ®©u ®Ó tõ ®ã cã thÓ bæ xung vµ më réng h¬n cho c¸c em. T«i thêng sö dông mét sè trß ch¬i sau : + Bingo + Chaingame + Hangman + Jumbled words + Lucky number + Jumbled letters + Noughts and crosses + Rub out and remember + Guessing games …………….. + Matching + Simon says + Word square + Slap the board + Networks + Survey + Brainstorming + Shark attact + Substitution drill. - Gi¸o viªn cÇn ph¶i nghiªn cøu tõng bµi häc cô thÓ , tõng tiÕt häc cô thÓ xem cã thÓ sö dông trß ch¬i nµo th× phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao khi luyÖn tËp ®Ó ¸p dông triÖt ®Ó, chø kh«ng nhÊt thiÕt kh«ng ph¶i sö dông cïng lóc tÊt c¶ c¸c trß ch¬i cho mét bµi, thËm chÝ chØ dµnh cho tõng phÇn : thùc hµnh tõ vùng, thùc hµnh cÊu tróc, hoÆc c¶ hai. II- BiÖn ph¸p thùc hiÖn ®Ò tµi: - C¸c trß ch¬i ®îc chia theo hai nhãm chÝnh : 1- Nhãm dµnh cho luyÖn tËp tõ vùng 2- Nhãm luyÖn tËp tõ vùng kÕt hîp víi cÊu tróc. *Nhãm trß ch¬i ®Ó luyÖn tËp tõ vùng gåm cã : + Hangman + Shark attact + Slap the board 5 + Rub out and remember + Bingo + Jumbled letters + Wordsquare + Brainstorming + Matching + Networks + Simon says ……….. *Nhãm trß ch¬i ®Ó luyÖn tËp tõ vùng kÕt hîp víi cÊu tróc gåm cã : + Noughts and crosses + Take a survey + Lucky number + Jumbled words + Chaingames + Substitution drill + Matching + Networks ………….. III.Néi dung tiÕn hµnh ®Ò tµi : A - Nhãm trß ch¬i ®Ó luyÖn tËp tõ vùng : 1- Hangman , Shark attact : - Gi¸o viªn gîi ý sè ch÷ cña tõ cÇn ®o¸n b»ng sè g¹ch ng¾n trªn b¶ng. ( _ _ _ _ _ _ _ ) : Mçi chç g¹ch ngang biÓu thÞ cho mét ch÷ c¸i - Yªu cÇu häc sinh ®o¸n c¸c ch÷ cã trong tõ.(§äc c¸c ch÷ c¸i theo c¸ch ®äc b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh) - NÕu häc sinh ®o¸n sai , gi¸o viªn g¹ch mét g¹ch (theo thø tù trong h×nh vÏ “Hangman”), hoÆc bíc xuèng mét bËc “Shark attact” - Häc sinh ®o¸n sai 8 lÇn th× bÞ thua (bÞ treo cæ), ®o¸n sai 3 hoÆc 4 lÇn sÏ bÞ r¬i vµo måm c¸ mËp (bÞ c¸ mËp ¨n thÞt), sau ®ã gi¸o viªn gi¶i ®¸p tõ. 6 *Hangman *Shark attact 2- Slap the board : - Gi¸o viªn viÕt mét sè tõ míi hoÆc d¸n tranh lªn b¶ng. - Gäi 2 nhãm häc sinh lªn b¶ng (mçi nhãm tõ 2 ®Õn 4 häc sinh) - Yªu cÇu 2 nhãm ®øng c¸ch b¶ng mét kho¶ng c¸ch b»ng nhau. - Gi¸o viªn h« to tõ tiÕng ViÖt nÕu trªn b¶ng lµ tõ tiÕng Anh vµ ngîc l¹i. - LÇn lît häc sinh ë 2 nhãm ch¹y lªn b¶ng vµ vç vµo tõ mµ c« gi¸o võa ®äc. - Nhãm nµo vç ®îc nhiÒu tõ h¬n ( ghi ®îc nhiÒu ®iÓm h¬n) th× th¾ng. 3- Rub out and remember : - Gi¸o viªn viÕt tõ míi hoÆc d¸n tranh lªn b¶ng, cho häc sinh ®äc vµi lÇn ®Ó ghi nhí. - Xo¸ dÇn tõng tõ tiÕng Anh vµ yªu cÇu häc sinh nh×n tõ tiÕng viÖt ®Ó ®äc l¹i c¸c tõ bÞ xo¸. - Khi c¸c tõ ®· bÞ xo¸ hÕt, yªu cÇu häc sinh lªn viÕt l¹i. 4- Bingo : - Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét d·y sè hoÆc tõ vùng. - Yªu cÇu häc sinh vÏ mét b¶ng gåm 9 « vu«ng. - Häc sinh tù viÕt vµo 9 « vu«ng 9 con sè hoÆc 9 tõ bÊt kú. - Gi¸o viªn ®äc to lÇn lît c¸c con sè hoÆc tõ trong d·y sè, t÷ vùng mµ m×nh ®· chuÈn bÞ s½n. - Häc sinh l¾ng nghe vµ ®¸nh dÊu vµo « cã con sè, tõ mµ gi¸o viªn võa ®äc. - Häc sinh nµo cã 3 « liªn tiÕp ë hµng ngang, däc hoÆc chÐo th× h« lín : BINGO, häc sinh nµo h« BINGO tríc sÏ th¾ng. 5- Jumbled letters: - §Ó kiÓm tra møc ®é nhí tõ cña häc sinh gi¸o viªn viÕt mét sè tõ lµ c¸c ch÷ c¸i ®· bÞ x¸o trén lªn b¶ng.(cã thÓ chuÈn bÞ s½n trªn b×a) - Chia häc sinh lµm 2 nhãm ch¬i ®Ó tÝnh ®iÓm. - Tõng em ®¹i diÖn nhãm lªn s¾p xÕp l¹i c¸c ch÷ c¸i ®Ó t¹o thµnh tõ cã nghÜa. - Nhãm nµo s¾p xÕp ®îc nhiÒu tõ h¬n sÏ th¾ng. 6- Wordsquare : - Gi¸o viªn viÕt « ch÷ lªn b¶ng hoÆc chuÈn bÞ s½n lªn b×a. - Nªu chñ ®iÓm cña c¸c tõ vµ sè lîng tõ cÇn t×m trong « ch÷. - Chia líp thµnh 2 nhãm. Mçi nhãm cö ®¹i diÖn lªn b¶ng khoanh trßn c¸c tõ ®· t×m thÊy( theo hµng däc, ngang, chÐo…) - Nhãm nµo t×m ®îc nhiÒu tõ h¬n sÏ th¾ng. 7- Brainstorming, Networks : - Gi¸o viªn viÕt chñ ®Ò tõ vùng lªn b¶ng. - Chia líp thµnh 2 nhãm. Mçi nhãm cã kho¶ng 2 phót chuÈn bÞ ®Ó liÖt kª c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®iÓm cña nhãm. -Mçi nhãm cö ®¹i diÖn lu©n phiªn nhau lªn b¶ng viÕt tõ theo chñ ®iÓm cña nhãm m×nh. 7 - Nhãm nµo viÕt ®îc nhiÒu tõ h¬n vµ nhanh h¬n sÏ th¾ng. 8- Matching: - Gi¸o viªn viÕt c¸c tõ míi hoÆc tõ muèn «n l¹i cho häc sinh thµnh cét. Cét kh¸c viÕt ý nghÜa, tõ tiÕng ViÖt , hoÆc vÏ thµnh mét cét kh¸c kh«ng theo thø tù cña c¸c tõ ë cét kia. - Yªu cÇu häc sinh nèi c¸c tõ t¬ng øng ë 2 cét víi nhau.( cã thÓ ghÐp tõ víi tranh) - Sau ®ã gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ cña häc sinh. 9 - Simon says : - Gi¸o viªn cã thÓ chia líp thµnh 2 nhãm.(mçi nhãm cã thÓ ®øng thµnh vßng trßn) - Gi¸o viªn hoÆc mät em häc kha lµm ngêi h« (chØ ®¹o) - Häc sinh sÏ lµm theo ngêi chØ ®¹o ®ã b¾t ®Çu c©u mÖnh lÖnh b»ng tõ : “Simon says” VD : - Ngêi chØ ®¹o h« : “Simon says : Stand up!” -> Häc sinh sÏ ®øng dËy. - Ngêi chØ ®¹o h«: “Stand up!” -> Häc sinh kh«ng lµm theo mÖnh lÖnh ®ã. (Lu ý: Cã thÓ ch¬i theo nhãm, nhãm nµo cã Ýt ngêi vi ph¹m sÏ th¾ng, nÕu thua sÏ bÞ ph¹t : h¸t hoÆc nh¶y lß cß) B - Nhãm trß ch¬i ®Ó luyÖn tËp tõ vùng kÕt hîp víi cÊu tróc : 1- Noughts and crosses : - Gi¸o viªn chuÈn bÞ 9 « vu«ng lªn b¶ng hoÆc b×a, mçi « chøa 1 tõ hoÆc h×nh vÏ. - Chia häc sinh thµnh 2 nhãm : Nhãm 1 – Noughts (O) Nhãm 2 – Crosses (X) - Hai nhãm sÏ lÇn lît chän tõ trong tõng « vµ ®Æt c©u víi tõ ®ã, mçi c©u ®óng sÏ ®îc mét (O) hoÆc mét (X). - Nhãm nµo cã 3 (O) hoÆc 3 (X) trªn mét hµng ngang, däc, chÐo tríc sÏ th¾ng cuéc. 2- Take a survey : - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh kÎ b¶ng vµo vë theo yªu cÇu néi dung bµi häc. - Gi¸o viªn nªu chñ ®iÓm hoÆc c©u hái lªn b¶ng. - Häc sinh lµm viÖc theo cÆp hoÆc nhãm, hái ®¸p vµ ghi c¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n( cña b¹n m×nh) vµo b¶ng ®· kÎ. - Sau khi häc sinh pháng vÊn xong, gi¸o viªn yªu cÇu mét sè häc sinh têng thuËt l¹i néi dung c¸c th«ng tin võa ghi ®îc. 3- Lucky number: - Chia líp thµnh 2 nhãm. - Gi¸o viªn chuÈn bÞ mét sè c©u hái vµ ®¸nh sè c©u hái lªn b¶ng ( trong c¸c sè ®ã sÏ cã kho¶ng 3- 4 sè may m¾n - VD : 3, 6 , 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - NÕu chän ®óng sè may m¾n, häc sinh ®îc 2 ®iÓm mµ kh«ng ph¶i lµm g×. - Mçi sè cßn l¹i øng víi mét c©u hái hoÆc mét yªu cÇu, nÕu tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm ®óng yªu cÇu, häc sinh sÏ ®îc 2 ®iÓm. - NÕu mçi nhãm tr¶ lêi sai, nhãm kia cã quyÒn tiÕp tôc tr¶ lêi c©u hái ®ã. - Khi c¸c sè ®· ®îc chän hÕt, nhãm nµo cã nhiÒu ®iÓm h¬n th× th¾ng cuéc. 4- Chain games : - Gi¸o viªn cã thÓ chia líp thµnh 2- 4 nhãm. - Gi¸o viªn ®a ra mét c©u mÉu. 8 - C¸c nhãm lÇn lît ®Æt c©u nèi tiÕp c©u cña c« gi¸o vµ cña nhãm kh¸c. - Nhãm nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u h¬n th× th¾ng cuéc. 5- Substitution drill : - Sau khi ®· d¹y häc sinh cÊu tróc c©u míi. Cho häc sinh lÆp l¹i c©u cã cÊu tróc cÇn luyÖn tËp. - Gi¸o viªn ®a ra mét sè tõ cÇn thay thÕ. - Häc sinh ®Æt c©u víi tõ mµ gi¸o viªn ®· ®a ra b»ng c¸ch thay thÕ tõ trong cÊu tróc mµ c« gi¸o ®· ®a ra. 6- Matching : - Gi¸o viªn viÕt c¸c c©u hái thµnh cét. Cét kh¸c viÕt c©u tr¶ lêi kh«ng theo thø tù cña c¸c c©u hái ë cét kia. - Yªu cÇu häc sinh nèi c¸c c©u hái cho phï hîp víi c©u tr¶ lêi ë 2 cét víi nhau.( hoÆc cã thÓ ghÐp lêi cho tranh ) - Sau ®ã gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ cña häc sinh. 7- Networks : - Gi¸o viªn viÕt c©u hái hoÆc chñ ®Ò cÇn «n l¹i lªn b¶ng. - Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n t×m nh÷ng th«ng tin tr¶ lêi c©u hái hoÆc theo chñ ®iÓm ®· cho . - Sau ®ã so s¸nh víi b¹n hoÆc nhãm cña m×nh. - Gi¸o viªn tËp hîp c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ häc sinh. IV.KÕ ho¹ch thùc hiÖn : - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bµi míi nh d¹y tõ vùng hoÆc cÊu tróc ng÷ ph¸p, gi¸o viªn cÇn chó ý tíi ®Æc ®iÓm cña häc sinh, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tÝch cùc, tù lùc, tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh. ViÖc thùc hiÖn ®óng néi dung ch¬ng tr×nh , t×m ra c¸ch d¹y häc sao cho võa phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi häc cña häc sinh , võa ph¶i ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o , kÝch thÝch sù say mª m«n häc cho c¸c em. - §Ó lµm tèt ®îc ®iÒu nµy cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp ®ång bé gi÷a thÇy vµ trß : ThÇy lµ ngêi híng dÉn, Trß chñ ®éng tÝch cùc tiÕp thu kiÕn thøc. T«i nghÜ r»ng nÕu lµm ®iÒu ®ã th× ho¹t ®éng d¹y vµ häc sÏ cã hiÖu qu¶ cao. * C¸c tiÕt d¹y minh ho¹ (Leson plans) : 1- TiÕt d¹y thø nhÊt : Ngµy d¹y : 16/10/2008 Líp : 6A UNIT 4 – BIG OR SMALL ? PERIOD 23– WEEK 8 : C1,2,3 (P49) I-Objectives : -At the end of the lesson students will be able to talk about their routine day(in the morning) II-Preparation: -Pictures of activitis. III- Procedures: Teacher’ s activities 1-Warmer : -Let sts play a game of words. - Can tell me some activities you do in the morning. (May be in Students’ activities *Net works: “ What do you do in the morning?” 9 Vietnamese) 2-Presentation: -Using pictures to present some new words. -Check by “Slap the board” ¨n s¸ng MÆc quÇn ¸o ®i häc ®¸nh r¨ng Ngñ dËy Ngñ dËy röa mÆt … … C1-Listen and repeat: *New words: -get up (v) (picture) -get dressed (picture) -wash…face (picture) -brush…teeth (picture) -have breakfast (picture) -go to school (picture) * Model sentences: -What do you do every morning? Röa mÆt -Give modeling. -Who can give the difference between two sentences? -Give the notes. *Notes: -I,we,you,they-> get,have,brush,go… -He,she,it,Ba-> gets,has,brushes,goes… 3- Practice: -Play the tape.(twice) -Get sts to say about their routine day. -Call some pairs to practice. -Other listen and retell about his/her routine day. Ex:-I get up.Then I… 4-Production: -What does Ba do everymorning? -Call on sts to speak aloud. - Guide sts to play chain game - Call sts to speak aloud. ( work in groups) 5-Homework: -Ask sts to do at home. I get up brush have my teeth breakfast -What does Ba do in the morning? He gets up brushes his teeth breakfast has -Listen and repeat. -One by one speak out. C2-Practice with a partner: -Work in pair. P1:What do you do everymorning? P2:I get up.Then I … -Retell their friend’s activities. “-He/she gets up.Then …” C3-Write five sentences about Ba: -Write invidually. -Share and compare with a partner. -Listen and correct them. “Every morning Ba gets up.Then he…” * Chain games: S1: I get up. S2: I get up and I brush my teeth. S3: I get up, brush my teeth and I get dreesed. S4: ………………………………… -Ask sts to do exercises in the workbook. -Write and learn new words. -Retell about their routine day. _______________________________________ 2- TiÕt d¹y thø hai : Ngµy d¹y : 20/10/2008 Líp : 6A UNIT 5 – THINGS I DO PERIOD 25- WEEK 9 : A1,2(P52,53) I-Objectives : -At the end of the lesson students will be able to say about their routin day and their partner’s,ask and answer about things that they do. 10 II-Preparation: -Pictures of activities. III- Procedures: Teacher’ s activities 1-Warmer : -Let sts play a game. -Say the time . P1: What time is it? P2: It’s …. 2-Presentation: -Pre-teach some new words. -Guide sts to read them. - Check by rub out and remember. -Look at the picture 1 -When you repeat ,you have to change subject( the 1st)to the 3rd person. (He/she) -Answer about time we use “at + a point of time” 3-Practice: -Play the tape. -Call some sts to read in pairs. -Get sts to work in pairs. -call some pairs to practice speaking aloud. 4-Production: -Take a survey. -Ask your partner what do you do everyday? what do you do every morning? what do you do every afternoon? what do you do every evening? 5-Homework: -Ask sts to do at home. Students’ activities *Noughts and crosses: 6.15 9.25 8.00 11.30 8.15 7.30 12.00 2.20 4.15 A1-Listen and repeat: *New words: -Everyday Every morning Every afternoon Every evening -Play games (v) (picture) -do homework (picture) *Picture 1 -Everyday I get up at six. -> Everyday Nga gets up at six. -I go to school at 12 o’clock -Listen to the tape then repeat. (sentence by sentence) P1: I get up at… P2:Nga gets up at … A2-Look at exercis 1 and ask , answer with a partner: -Do pairwork. a-She gets up at six. b-She goes to school. c-She plays games. d-She does her homework. *Survey: Name Nga Hoa … Evryday Get up … … Every Go to … … morning school Every Play … … afternoon games Every … … … evening -Retell about your friends. Ex: Everyday Nga gets up at 6 o’clock. … -Write it up.(about your friends) -Do exercises in workbook(a1,2) ___________________________________ 3- TiÕt d¹y thø ba : Ngµy d¹y : 06/11/2008 Líp : 6A UNIT 6 – PLACES PERIOD 32- WEEK 11 : A 1,2,3(P 62,63) I-Objectives : 11 -At the end of the lesson students will be able to read the text about where Thuy lives to understand the details and practice country vocabulary, describe about their house. II-Preparation: - Picture of places. III- Procedures: Teacher’s activities 1-Warmer : - Let sts play a game . What are there near your house? ( May be speak in Vietnamese) Students’activities * Brain storming: -> Near the house (there is /are …) - trees , flowers , yard ,….. A1- Listen and repeat then answer questions: *New words: 2-Presentation: - a lake (picture) - Pre-teach vocabulary. - a river (picture) - a park (picture) - Use the picture (P62) to introduce - a hotel (picture) new words. - a rice paddy (picture) - a tree (picture) - Check by slap the board. - flowers (picture) - Set the scence : This is Thuy’s - near > < far (drawing /explan) house . Listen to the text and try to - beautiful (meaning) understand what is near her house . - Play the tape . - Listen to the tape. - Ask sts to pread the text in - Practice reading the text ( about where silence. Thuy lives) - Give some questions - It’s in the country. Where is her house ? - There is a lake What is near her house? There is a park There are trees. …. - Do group work 3-Practice: - Work in two groups to ask and *Lucky numbers: answer the questions a -> f. 1(luck) 2(a) 3(b) - Guide sts to play a game “ Lucky 4(c) 5(luck) 6(d) number”. 7(e) 8(f) 9(luck) - Call each group to practice 1 , 5 , 9 : Lucky numbers. speaking. a. She is 12. P1: Gives the question b. She is a students P2: Answers c. His name is Minh. d. He is 20 - Correct their doing. e. She lives in a house near a lake. f. There is a rice paddy near the house. - Point the things in the picture to A2- Practice with a partner: ask and answer about name of P1: What is this ? What are these ? things. P2: It’s a lake. They are trees. What is this /that ? - Practice in pairs. What are these/those? - Get sts to practice in pairs. - Practice speaking. - Call on some pairs to practice (pair by pair) speaking. A3- Write .Complete the sentences: 4-Production: - Look at the pictures carefully. - Ask sts to look at the pictures . - Find out the missing words to complete What is this? sentences. What are these? - Write it up. - Let sts write invidually. - Go to board to write . 12 - Call one best student to write on the board. - Who can describe about Thuy’s house ? 5-Homework: -Ask sts to do at home. -> - Yard / rice paddy - hotel / lake - river / park - trees / flowers. - Describe Thuy’s house. - Write and learn new words. - Describe their house. - Do exercise in workbook (C) ____________________________________ V.KÕt qu¶ thu ®îc : 1- TiÓu luËn : - Nh×n chung khi gi¶ng d¹y tiÕng Anh ë c¸c líp, tuú theo t×nh h×nh häc sinh vµ thêi gian cã thÓ cho phÐp , t«i ®· híng dÉn c¸c em häc sinh võa häc tõ vùng vµ cÊu tróc c©u míi, võa gióp c¸c em nhí l¹i c¸c kiÕn thøc cò ®· häc ë c¸c bµi häc tríc . - §ång thêi gi¸o viªn cßn cã thÓ sö dông mét sè trß ch¬i ®Ó kiÓm tra viÖc häc bµi cò cña häc sinh vµo ®Çu giê c¸c tiÕt häc . - Qua c¸c ho¹t ®éng trß ch¬i häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ häc tËp vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp cña chÝnh b¶n th©n m×nh vµ gi¸o viªn biÕt ®îc mÆt m¹nh, yÕu cña c¸c em ®Ó tõ ®ã gióp c¸c em häc tËp tèt h¬n. 2- KÕt qu¶ cô thÓ : - Qua nh÷ng lÇn tiÕn hµnh luyÖn tËp tõ vùng vµ cÊu tróc cho c¸c em b»ng c¸c trß ch¬i, thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm kh¾c theo ®óng tr×nh tù nh vËy t«i vµ häc sinh cña t«i ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ tèt nhÊt chÝnh lµ líp häc rÊt s«i næi, häc sinh hiÓu bµi vµ nhí bµi l©u h¬n, nhiÒu häc sinh cßn yÕu ë bé m«n tiÕng Anh nay ®· m¹nh d¹n giao tiÕp cïng b¹n bÌ. Häc sinh cã thÓ n¾m ®îc néi dung bµi häc ®Õn 90% t¹i líp. - §©y lµ kÕt qu¶ kiÓm tra kh¶o s¸t ®Çu n¨m vµ hai bµi kiÓm tra viÕt ®Þnh kú (45’) cña häc sinh líp 6A trong ®Çu n¨m häc 2008 – 2009 : - Tæng sè häc sinh : 31 - Trong ®ã Bµi kiÓm tra Kh¶o s¸t Bµi sè 1 Bµi sè 2 Giái 5 3 8 Nam : 15 / N÷ : 16 em. Kh¸ 10 14 16 Trung b×nh 12 12 6 PhÇn III : KÕt luËn 13 YÕu 4 2 1 % TB 87% 93% 96% I.KÕt luËn chung : - Thñ thuËt d¹y tõ vùng vµ cÊu tróc còng nh viÖc thùc hµnh c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p vµ tõ vùng ®ã th«ng qua c¸c trß ch¬i sÏ gióp cho c¸c em häc sinh dÔ nhí tõ vµ cÊu tróc h¬n. C¸c ho¹t ®éng trß ch¬i còng gióp c¸c em tËp trung vµo bµi häc h¬n vµ cã høng thó víi m«n häc h¬n, ®ång thêi t¹o m«i trêng vµ ph¸t triÓn ®îc kh¶ n¨ng giao tiÕp tiÕng Anh cho c¸c em. Tõ ®ã häc sinh häc bµi, tiÕp thu bµi trªn líp, thùc hµnh luyÖn tËp kh«ng cßn thô ®éng n÷a. - Th«ng qua mçi trß ch¬i c¸c em cßn cã c¬ héi ®Ó giao lu, trao ®æi kiÕn thøc, cñng cè vèn ng÷ ph¸p vµ tõ vùng cña m×nh. Tõ ®ã gióp c¸c em h×nh thµnh kü n¨ng kü x¶o ®Ó thùc hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng , c¸c trß ch¬i, c¸c bµi tËp trong c¸c giê häc trªn líp, vµ kh¬i dËy lßng say mª høng thó häc tËp bé m«n tiÕng Anh h¬n. - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y mçi gi¸o viªn cÇn biÕt kÕt hîp néi dung kiÕn thøc víi c¸c h×nh thøc luyÖn tËp ng«n ng÷ sao cho thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. Gi¸o viªn cã thÓ sö dông c¸c ho¹t ®éng trß ch¬i ngay c¶ khi kiÓm tra bµi cò, d¹y ng÷ liÖu míi, ®a t×nh huèng ®Ó giíi thiÖu chñ ®Ò bµi häc … vµ phèi hîp víi c¸c bµi tËp nh»m n©ng cao tr×nh ®é cho häc sinh ®Ó kh«ng g©y cho häc sinh sù nhµm ch¸n. II.Nh÷ng kiÕn nghÞ : - §Ò nghÞ cÊp trªn trang bÞ thªm ®µi, b¨ng, m¸y chiÕu ®Ó phôc vô cho viÖc häc tËp cña häc sinh còng nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cã hiÖu qu¶ h¬n. - §Ò nghÞ nhµ trêng vµ cÊp trªn ®Çu t thªm tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch n©ng cao, tõ ®iÓn TiÕng Anh cho gi¸o viªn vµ häc sinh. - Thêng xuyªn cã nh÷ng ®ît båi dìng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc cho gi¸o viªn, tæ chøc chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y nh»m më réng vµ trao ®æi ph¬ng ph¸p gi÷a c¸c gi¸o viªn, gi÷a c¸c trêng häc trong thµnh phè. III.Tµi liÖu tham kh¶o : - S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh 6. - S¸ch gi¸o viªn TiÕng Anh 6. - Tµi liÖu tËp huÊn TiÕng Anh 6 (Së GD - §T tØnh Yªn B¸i) hÌ n¨m 2002. V× thêi gian nghiªn cøu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy cã h¹n nªn t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i kÝnh mong ®îc sù gãp ý cña ban gi¸m kh¶o gióp t«i cã nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hay h¬n n÷a. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. IV.Nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 14 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 15
- Xem thêm -