Tài liệu Htttkt_chuong5 [compatibility mode]

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 106 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Caùc giai ñoaïn thöïc hieän ñeå toå chöùc trieån khai heä thoáng thoâng tin keá toaùn CHƯƠNG 5 TOÅ CHÖÙC HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN  5.1.1 Muïc tieâu  Xem xeùt moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh;  Khaûo saùt yeâu caàu chung veà thoâng tin quaûn lyù cuûa laõnh ñaïo Laäp keá hoaïch Baûo trì & phaùt trieån Phaân tích Caøi ñaët  ñoái vôùi keá toaùn taøi chính: chöùng töø, soå keá toaùn, baùo caùo taøi chính  ñoái vôùi keá toaùn quaûn trò: laäp döï toaùn, theo doõi ñaùnh giaù döï toaùn, theo doõi chi phí kinh doanh, tính giaù thaønh saûn phaåm, baùn haøng vaø phaân tích baùn haøng, v.v… Thieát keá Xaây döïng 1 nmh 5.1 Giai ñoaïn laäp keá hoaïch 2 3 1 5.1.2 Toå chöùc coâng taùc khaûo saùt ñeå laäp keá hoaïch  Quy trình khaûo saùt ñöôïc chia laøm hai böôùc ñoù laø khaûo saùt ban ñaàu vaø khaûo saùt chi tieát. Khaûo saùt ban ñaàu  - Thôøi gian ñeå thöïc hieän: Khi bieát caùc phaàn haønh cuûa coâng vieäc keá toaùn caàn ñieän toaùn hoùa, chuyeân gia phaân tích seõ xaùc ñònh sô boä thôøi gian thöïc hieän döï aùn.  - Chi phí cuûa döï aùn ñieän toaùn hoùa coâng vieäc keá toaùn: Thoâng qua giai ñoaïn khaûo saùt, naém baét yeâu caàu cô baûn cuûa coâng vieäc, xaùc ñònh sô boä thôøi gian thöïc hieän döï aùn thì tieán haønh laäp döï toaùn chi phí cuûa döï aùn.  - Xaùc ñònh nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán döï aùn: a. Muïc ñích khaûo saùt Khi khaûo saùt ñeå laäp keá hoaïch toå chöùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn, coâng vieäc ban ñaàu cuûa chuyeân gia veà khaûo saùt seõ laøm saùng toû caùc vaán ñeà sau:  - Caùc khaâu naøo cuûa coâng vieäc keá toaùn caàn toå chöùc trieån khai ñieän toaùn hoùa? 4 nmh 5.1.2.1 5 6 2 b. Phöông phaùp tieán haønh 5.2.1.2 Vieäc khaûo saùt ban ñaàu ñöôïc tieán haønh qua caùc böôùc sau:  - Xaùc ñònh nhöõng phaàn haønh coâng vieäc cuûa keá toaùn caàn ñieän toaùn hoùa ñeå giaûi quyeát vaán ñeà phuø hôïp vaø töông xöùng vôùi ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, vôùi ngöôøi söû duïng vaø theo yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù.  - Xaùc ñònh phaïm vi cuûa töøng yeâu caàu ñeå chæ ra töøng vaán ñeà cuï theå.  - Xaùc ñònh caùc nhaân vieân söû duïng tröïc tieáp phaàn meàm keá toaùn laø ngöôøi chòu söï chi phoái bôûi söï phaùt trieån cuûa toaøn heä thoáng phaàn meàm.  - Vieát baùo caùo veà khaûo saùt ban ñaàu ñeå coù caùch nhìn bao quaùt cuûa döï aùn phaàn meàm vaø laøm cô sôû cho caùc giai ñoaïn tieáp theo.  Muïc tieâu cuûa böôùc naøy laø tìm ra nhöõng giaûi phaùp toái öu veà kyõ thuaät, tình hình taøi chính, thôøi gian thöïc hieän ñeå laäp ra baûng baùo caùo chi tieát veà caùc yeâu caàu cuûa töøng ñoái töôïng söû duïng. Trong ñoù thöïc hieän hai coâng vieäc: Moät laø, xaùc ñònh lónh vöïc khaûo saùt chi tieát laø vieäc thöïc hieän chi tieát hoùa caùc muïc tieâu cuûa caùc phaàn haønh keá toaùn theo yeâu caàu vaø xaùc ñònh caùc nguoàn thoâng tin, yeâu caàu thoâng tin cuûa ngöôøi söû duïng. Hai laø, toå chöùc khaûo saùt chi tieát ñeå xem xeùt caùc yeâu caàu cuûa doanh nghieäp. Cuï theå coâng vieäc khaûo saùt chi tieát ñöôïc thöïc hieän nhö sau: 7 nmh Khaûo saùt chi tieát a. Ñoái vôùi keá toaùn taøi chính 8  - Khaûo saùt caùc yeâu caàu veà laäp baùo caùo taøi chính Caàn xem xeùt heä thoáng baùo caùo naøy ñôn vò coù yeâu caàu laäp theo thaùng/quyù/naêm hay khoâng? Daïng ñaày ñuû hay daïng toùm löôïc? Doanh nghieäp coù môû chi tieát cho chi nhaùnh, hay coâng ty con khoâng? Neáu coù phaûi döï tính ñeán vieäc thieát keá cô sôû döõ lieäu vaø heä thoáng maõ hoùa sao cho ñeå xöû lyù vieäc laäp baùo caùo taøi chính toång hôïp hay baùo caùo taøi chính hôïp nhaát sau naøy. 9 3  - Khaûo saùt yeâu caàu veà soå keá toaùn + Nghieân cöùu veà hình thöùc keá toaùn Heä thoáng soå keá toaùn cuûa doanh nghieäp Vieät Nam lieân quan maät thieát vôùi hình thöùc keá toaùn. Moãi hình keá toaùn ñeàu coù moät heä thoáng soå rieâng, keát caáu vaø phöông phaùp ghi soå cuõng khaùc nhau. Hieän taïi coù 5 hình thöùc soå keá toaùn ñoù laø: Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung; Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù - soå caùi; Hình thöùc keá toaùn chöùng töø ghi soå; Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chöùng töø; Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính.  - Khaûo saùt yeâu caàu veà chöùng töø keá toaùn - Soá löôïng chöùng töø caàn söû duïng, - Tính chaát cuûa chöùng töø 10 nmh 11  + Khaûo saùt veà soå keá toaùn chi tieát, soå keá toaùn toång hôïp Caùc loaïi soå keá toaùn ñöôïc phaân chia thaønh 2 loaïi, ñoù laø soå toång hôïp vaø soå chi tieát. Ñoái vôùi cheá ñoä soå keá toaùn cuûa Vieät nam vieäc hình thaønh neân hình thöùc keá toaùn chuû yeáu caên cöù vaøo keát caáu vaø phöông phaùp ghi soå. 12 4 b. Ñoái vôùi keá toaùn quaûn trò  Laäp döï toaùn saûn xuaát kinh doanh;  Quaûn lyù saûn xuaát vaø tính giaù thaønh,  Quaûn trò baùn haøng;  Phaân tích taøi chính,  Quaûn trò döï aùn…  Chi tiết: 13 nmh  - Khaûo saùt veà laäp döï toaùn - Ñeå bieát ñöôïc keá hoaïch nhu caàu thoâng tin cuûa nhaø quaûn lyù - Đeå thöïc hieän muïc tieâu vaø nhieäm vuï ñoù thì doanh nghieäp phaûi laäp döï toaùn.  - Khaûo saùt quaûn lyù saûn xuaát vaø tính giaù thaønh + Khaûo saùt ñaëc ñieåm saûn phaåm: + Khaûo saùt quy trình saûn xuaát: 14 15 5  Khaûo saùt nhu caàu phaân tích taøi chính Thoâng tin caàn taäp hôïp ñeå phaân tích - Chi phí söû duïng cho töøng saûn phaåm; - Giaù thaønh saûn phaåm; - Baûng tính caùc chæ tieâu taøi chính nhö cô caáu voán, khaû naêng thanh toaùn, tyû leä sinh lôøi, v.v…  Khaûo saùt quaûn trò baùn haøng - Xem xeùt ñaùnh giaù ñöôïc tieàm naêng hay haïn cheá cuûa khaùch haøng - Khaûo saùt vieäc quaûn lyù doanh thu, quaûn lyù chính saùch chieát khaáu. - Coù kinh doanh qua maïng thì phaûi khaûo saùt söï phaùt trieån thöông maïi ñieän töû. 16 nmh  Khaûo saùt quaûn trò döï aùn - Nhöõng döï aùn ñang trieån khai vaø caàn quaûn lyù chuùng veà keá hoaïch, tieán ñoä thöïc hieän, thôøi gian hoaøn thaønh, kieåm soaùt chi phí cho döï aùn … 17 18 6 5.2.2 Chi tiết Phân tích hệ thống 5.2 Giai ñoaïn phaân tích Phân tích hệ thống là quá trình tìm hiểu hệ thống hiện hành và môi trường của nó để đưa ra các giải pháp và yêu cầu thông tin cho hệ thống mới 5.2.1 Muïc tieâu  Sau khi khaûo saùt vaø leân keá hoaïch cuûa döï aùn, caùc phaân tích vieân cuûa döï aùn seõ nhaän ñònh veà quy trình vaø yeâu caàu quaûn lyù thoâng tin cuûa nhaø quaûn lyù.  Do vậy, vieäc nhaän ñònh caøng saùt vôùi thöïc tieãn seõ giuùp cho giai ñoaïn phaân tích vaø thieát keá ñöôïc thuaän lôïi ñuùng ñaén. Điều tra ban đầu Khảo sát hệ thống Nghiên cứu khả thi Xác định yêu cầu hệ thống Lập Hồ sơ phân tích Phân tích HT: 1. Mục tiêu Điều tra ban đầu •Tìm hiểu nhanh vấn đề hệ thống hiện tại nhằm xác định liệu hệ thống mới có cần sửa chữa hay thay thế không •Cung cấp những đề nghị ban đầu về giải pháp chi phí, lợi ích của hệ thống mới đề nghị 4 19 nmh 20 21 7 Phân tích HT: 1. Điều tra ban đầu … Phân tích HT: 1.  Lập kế họach khảo sát  Xác định yêu cầu pháp luật mới  Xác định chiến lược, xử lý kinh doanh Công việc Điều tra ban đầu … Phân tích HT: 2. Khảo sát hệ thống  Xác định vấn đề, nguyên nhân của hệ thống tồn tại không đáp ứng yêu cầu mới Công việc  Môi trường công nghệ thông tin  Tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của hệ thống hiện hành so với những yêu cầu mới  Đề nghị giải pháp: Mục tiêu  Phạm vi hệ thống mới: đầu vào, ra  Mức độ phát triển: mới hòan tòan, sửa chữa, giữ nguyên HT hiện hành  Phương thức: tự làm, thuê tư vấn • Cung cấp chi tiết cho giải pháp đề nghị ở giai đọan điều tra ban đầu •Đồng thời kiểm tra kỹ tính cần thiết, khả thi của hệ thống đề nghị •Tạo quan hệ tốt với người sử dụng  Xử lý nghiệp vụ, Cung cấp thông tin  Ước tính sơ bộ chi phí  Kiểm sóat 22 nmh  Lập báo cáo 23 24 8 Phân tích HT: 2. Khảo sát hệ thống Phân tích HT: Khả thi kinh tế: chi phí nhỏ hơn hiệu quả 3. Nghiên cứu khả thi - Tính tóan chi phí ban đầu Công việc • Xác định chi tiết nhu cầu người sử dụng • Đánh giá chi tiết kiểm sóat nội bộ • Tìm hiểu thiết bị, phần mềm và nhân sự hiện có • Chi phí phần mềm  Thời gian chuẩn bị địa điểm • Chi phí nhân sự  Thời gian có thiết bị: đặt, giao nhận, cài đặt • Chi phí địa điểm đặt thiết bị  Thời gian đào tạo, cài đặt chạy thử phần mềm  Thời gian huấn luyện nhân sự  Thời gian chuyển đổi hệ thống • Chi phí cài đặt huấn luyện • Chi phí chuyển đổi hệ thống • Chi phí phân tích, thiết kế  Khả thi hoạt động • Giải thích dự án phân tích cho người sử dụng liên quan 25 nmh • Chi phí thiết bị  Khả thi về kỹ thuật  Khả thi về thời gian • Tìm hiểu chi tiết xử lý kinh doanh xác định luân chuyển thông tin, dữ liệu  Thỏa mãn yêu cầu thông tin  Sự hài lòng của người sử dụng với HT  Hệ thống vận hành tốt - Tính tóan chi phí họat động • Chi phí điều hành họat động 26 • Chi phí bảo dưỡng 27 9 Phân tích HT- Tính tóan lợi ích 4. Xác định yêu cầu hệ thống  Khả thi luật pháp  Tuân thủ pháp luật quy định  Tuân thủ chính sách, quy định của đơn vị • Định lượng tài chính • Định tính - Phương pháp phân tích • So sánh lợi ích – chi phí  So sánh thuần  So sánh NPV • Xác định thông tin tạo ra • Xác định dữ liệu cần thiết tạo ra thông tin • Xác định yêu cầu tổ chức dữ liệu • Xác định các xử lý cần thiết • Dùng chỉ số IRR • Dùng chỉ số ROI 28 nmh 29 30 10 5.2.3 Các công cụ kỹ thuật sử Phân tích HT: 5. Lập hồ sơ phân tích dụng trong phân tích 5.2.4 Caùc taøi lieäu söû duïng trong PT HT ªSô ñoà cô caáu toå chöùc ªHeä thoáng taøi khoaûn keá toaùn doanh nghieäp  Công cụ thu thập dữ liệu • Xác định Mục đích của dự án • Phỏng vấn • Bảng câu hỏi • Quan sát • Xác định Mối quan hệ của dự án với kế họach chiến lược hệ thống thông tin • Họat động hiện hành của hệ thống hiện tại ªChính saùch quaûn lyù Hoà sô caù nhaân • Lưu đồ chứng từ / hệ thống ª Tieâu chaån thöïc hieän coâng vieäc • Mô hình dữ liệu. Từ điển dữ liệu • Phân tích khả thi Hoà sô hoaït ñoäng  Công cụ phân tích đánh giá hệ thống • Các đề nghị khác cho hệ thống mới 31 ªLöu ñoà qui trình xöû lyù ªMaãu chöùng töø ªMaãu baùo caùo • Ma trận kiểm sóat • Chỉ số tài chính • Các thu thập đính kèm ª Baûng moâ taû coâng vieäc ª Caåm nang höôùng daãn • Sơ đồ dòng dữ liệu • Yêu cầu hệ thống mới ªNgaân saùch cuûa moãi trung taâm traùch nhieäm ªChieán löôïc kinh doanh, KH ngaén haïn  Công cụ mô tả hệ thống • Nhu cầu thông tin của người sử dụng nmh Hoà sô doanh nghieäp Taøi lieäu thu thaäp khaùc 32 18 Giaû ng vieâ n: TS. Trần Phước 33 11 5.3.2. Nội dung thiết kế 5.3 Giai ñoaïn thieát keá Khái niệm: Thiết kế hệ thống là quá trình mô tả các chi tiết của hệ thống một cách chính xác trên cơ sở các đề nghị của quá trình phân tích hệ thống 5.3.1 Khaùi nieäm vaø muïc tieâu  Muïc tieâu Xaùc ñònh noäi dung vaø hình thöùc cuûa töøng phaàn haønh coâng vieäc, quy trình xöû lyù cuûa heä thoáng, caùc yeâu caàu cuï theå veà thieát bò vaø phaàn meàm keá toaùn. Thieát keá ban ñaàu Thieát keá Chi tiết Phân tích hệ thống Thiết kế ban đầu Thieát keá chi tieát Thöïc hieän heä thoáng Vaän haønh heä thoáng nmh ªYeâu caàu taøi nguyeân cho HT 4 3 34 35 ªYeâu caàu thaønh phaàn cuûa HT Xaùc ñònh keát xuaát HT Xaùc ñònh döõ lieäu HT (löu tröõ) Xaùc ñònh xöû lyù phuø hôïp Xaùc ñònh DL ñaàu vaøo vaø phöông phaùp nhaäp lieäu Xaùc ñònh caùc chính saùch KS  Báo cáo thiết kế mỗi giai đọan 36 12 5.3.2.1Thiết kế ban đầu a. Thiết kế báo cáo  Thiết kế ban đầu: (Conceptual design specifications): Xác định ở mức logic các chi tiết của hệ thống: VD cần có báo cáo gì, nội dung thông tin trên báo cáo v.v  Thiết kế chi tiết: (Physical design specifications): tạo ra mẫu cụ thể trên giấy. Tuy nhiên ở nội dung thiết kế các nguồn lực của hệ thống, thiết kế phần mềm chính là giai đọan lập trình. 37 nmh Thiết kế báo cáo Báo cáo Báo cáo cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng Yêu cầu chất lượng thông tin ªCung caáp thoâng tin phuø hôïp ngöôøi söû duïng •Thông tin tổng hợp từ nguồn tin cậy •Thông tin chính xác, khách quan ªCaùch trình baøy roõ raøng, deã hieåu ªTrình töï th.tin caàn taïo yù nghóa vôùi ngöôøi SD ªKòp thôøi thôøi gian ªGöûi baùo caùo ñuùng ngöôøi söû duïng 8 Noäi dung K.xuaát 38 ªXaùc ñònh noäi dung thoâng tin cung caáp Hình thöùc keát xuaát ªXaùc ñònh hình thöùc baùo caùo: vaên baûn, ñoà thò, baûng, chöùng töø ªHình thöùc ñaàu ra: giaáy, maøn hình, löu dóa töø Ngöôøi söû duïng ªThôøi gian laäp baùo caùo ªXaùc ñònh thoâng tin caàn truyeàn ñaït cho ai? 9 39 13 (1). Baùo caùo Cung caáp thoâng tin veà hoaït ñoäng DN  B.C laäp keá hoaïch. BC naøy giuùp ngöôøi quaûn lyù thieát laäp vaø phaân boå KH cho caùc boä phaän  B.C kieåm soaùt thöïc hieän keá hoaïch. Thoâng Thiết kế báo cáo... Thiết kế báo cáo Thiết kế báo cáo Nội dung báo cáo họat động thöôøng BC naøy so saùnh giöõa thöïc teá vaø KH. BC naøy thöôøng laø daïng baûng. (2). Báo cáo kiểm sóat họat động HT thông tin Tieâu ñeà ngaén goïn, noåi baät noäi dung BC Teân ñôn vò (lập báo cáo) Teân Boä phaän nhaän baùo caùo Ngaøy hay kyø thôøi gian veà noäi dung baùo caùo Ngaøy hoaøn thaønh baùo caùo Chu kyø thôøi gian laäp BC Caùc noäi dung cuï theå trong baoù caùo Teân boä phaän, ngöôøi chòu traùch nhieäm BC  B.C hoaït ñoäng. BC veà tình hình hoaït ñoäng thöïc teá hay tình traïng cuûa moät caù nhaän, boä phaän naøo ñoù. BC naøy coù theå daïng baûng, daïng ñoà thò… 40 nmh  Muïc ñích: Kieåm soaùt hoaït ñoäng heä thoáng thoâng tin vaø xöû lyù thoâng tin. Laø nhöõng B.C ghi nhaän caùc thay ñoåi vôùi moät taäp tin döõ lieäu hoaëc nhöõng truy caäp, söû duïng HT.  B.C naøy do nhaân vieân kieåm soaùt döõ lieäu kieåm soaùt  VD. BC lieät keâ toaøn boä nghieäp vuï ñöôïc xöû lyù bôûi moät phaàn öùng duïng naøo ñoù goïi laø Registers. Ví duï lieät keâ toaøn boä chöùng töø HÑBH ñaõ nhaäp vaøo HT trong kyø 11 41 42 14 TK đầu vào … b. TK dữ liệu đầu vào (chứng từ + nhập liệu) Döõ lieäu ñaàu vaøo Döõ lieäu gì, ghi nhaän ban ñaàu? Ñöa DL vaøo HT ? Nhaäp lieäu 13 nmh ªDL cung caáp cho HT ñeå löu tröõ vaø xöû lyù Yeâu caàu thieát keá chöùng töø ªXaùc ñònh chöùng töø : Teân, noäi dung, nôi laäp chöùng töø, soá lieân, soá löôïng chöùng töø öôùc tính SD, ngöôøi laäp Yeâu caàu thieát keá maøn hình nhaäp lieäu ªXaùc ñònh phöông thöùc nhaäp lieäu vaøo HT ªThieát laäp maøn hình, form nhaäp lieäu ªXaùc ñònh ngöôøi nhaäp lieäu 43 14 Thiết kế chứng từ Ñaûm baûo tính KSø: daáu veát kieåm toaùn; KS hoaït ñoäng Ghi nhaän ñaày ñuû döõ lieäu cuûa nghieäp vuï phaùt sinh: Cho muïc ñích laäp baùo caùo Muïc ñích truyeàn ñaït thoâng tin Muïc ñích kieåm soaùt hoaït ñoäng Hieäu quaû chi phí : Ghi cheùp, Löu tröõ, In aán Ghi nhaän ñaày ñuû döõ lieäu cuûa nghieäp vuï phaùt sinh Ñaûm baûo thuaän tieän nhaäp lieäu: Traät töï oâ nhaäp DLcuøng traät töï DL treân chöùng töø Nhaäp töø traùi sang phaùi, treân xuoáng döôùi Coù höôùng daãn noäi dung nhaäp Di chuyeån caùc oâ nhaäp deã daøng Ñaûm baûo chính xaùc döõ lieäu nhaäp Giaûm thieåu nhaäp baèng caùch truy xuaát,DLtöø HT Thoâng baùo loãi, deã söûa loãi vaø trôï giuùp tröïc tuyeán 44 Höôùng daãn thieát keá chöùng töø 15 Noäi dung Tieâu ñeà chöùng töø Teân ñôn vò taïo; ñôn vò nhaän chöùng töø Soá chöùng töø.: neân ñaùnh soá tröôùc Soá tham chieáu lieân quan Trình töï hôïp lyù veà DL nghieäp vuï PS Soá tieàn ghi baèng chöõ Thaønh phaàn xeùt duyeät, thöïc hieän NV Xaùc ñònh kích côõ chöùng töø Xaùc ñònh soá lieân caàn thieát Xaùc ñònh maøu saéc chöùng töø : nhieàu maøu Xaùc ñònh caùch löu tröõ, thôøi gian löu tröõ ï Xaùc ñònh caùc phaàn chìm (cho KS) 45 15 TK hệ thống tài khỏan Thiết kế mã kế tóan KN 16 nmh Laø taäp hôïp caùc kyù töï theo nguyeân taéc nhaát ñònh ñeå moâ taû thoâng tin veà ñoái töôïng Muïc ñích thuaän tieän trong löu tröõ vaø xöû lyù Caùc loaïi maõ Maõ theo trình töï (Sequence Code) Maõ Khoái (Block Code) Maõ nhoùm (Group Code) Maõ gôïi nhôù Maõ vaïch Nhaân toá XD maõ Phuø hôïp nhu caàu thoâng tin DN Phuø hôïp đặc điểm cơ caáu toå chöùc Linh hoaït, phuø hôïp nhu caàu phaùt trieån Deã söû duïng Chi phí- hieäu quaû Yeâu caàu HT taøi khoaûn Phaân loaïi taøi khoaûn trong HT TK 46 17 ªÑaïït ñöôïc nhu caàu thoâng tin cuûa DN ª Thuaän lôïi laäp baùo caùo, phaân tích thoâng tin üLieät keâ theo trình töï thoâng tin treân BC üPhaân loaïi, nhoùm taøi khoaûn phuø hôïp ªThích hôïp caáu truùc toå chöùc ªLinh hoaït, coù theå môû roäng ªHöôùng daãn ñaày ñuû Moâ taû ñaày ñuû HT taøi khoaûn Teân TK, maõ taøi khoaûn roõ raøng, hôïp lyù Höôùng daãn roõ raøng caùch ghi cheùp TK Keát hôïp: Theo tieâu thöùc treân baùo caùo taøi chính Theo chöùc naêng hoaït ñoäng: phaûn aùnh hoaït ñoäng theo chöùc naêng: nhö SX, taøi chính... Theo boä phaän, trung taâm traùch nhieäm 47 5.3.2.2 Thieát keá heä thoáng- thieát keá chi tieát Thieát keá chi tieát ªThieát keá chi tieát caùc thaønh phaànHT: •Baùo caùo •Döõ lieäu •Chöùng töø, Nhaäp lieäu •Phaàn meàm xöû lyù: Caáu truùc;Thuû tuïc thuû coâng; Giao dieän vôùi ngöôøi duøng ªPhöông thöùc, nguoàn hình thaønh thieát bò ªXaùc ñònh chi tieát phöông aùn taïo phaàn meàm 48 16 5.3.2.3 Baùo caùo giai ñoaïn thieát keá heä thoáng Baùo caùo thieát keá ban ñaàu Baùo caùo thieát keá chi tieát ªTrình baøy muïc tieâu, phaïm vi HT ªToùm taét quaù trình thieát keá: • nhaân söï, thôøi gian, noäi dung coâng vieäc ªTrình baøy noäi dung thieát keá HT: •Moâ taû caùc thaønh phaàn cuûa HT •X.ñònh caùc thieát bò vaø phaàn meàm phuø hôïp •Xaùc ñònh yeâu caàu taøi chính ªThieát laäp boä hoà sô maãu caùc thaønh phaàn HT ªCaùc kieán nghò, caùc vaán ñeà chöa giaûi quyeát ñöôïc 49 nmh 5.4 Giai ñoaïn xaây döïng 5.5 Giai ñoaïn caøi ñaët vaø baûo trì  Laø giai ñoaïn thöïc hieän quaù trình chuyeån ñoåi moâ hình heä thoáng töø giai ñoaïn thieát keá trôû thaønh heä thoáng thöïc teá ñeå söû duïng. ÔÛ giai ñoaïn naøy ngöôøi thöïc hieän laø nhöõng ngöôøi chuyeân veà tin hoïc, chaúng haïn laäp trình vieân chuyeân veà tin hoïc quaûn lyù vaø nhöõng ngöôøi coù am hieåu veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn.  Hoaït ñoäng chính cuûa giai ñoaïn naøy laø taïo laäp chöông trình maùy tính xöû lyù theo nhö thieát keá, coâng vieäc naøy coù theå do chính nhaân vieân cuûa ñôn vò hoaëc thueâ beân ngoaøi thöïc hieän hoaëc ñi mua phaàn meàm ñoùng goùi saün coù treân thò tröôøng.  Sau khi xaây döïng hoaøn chænh chöông trình nhö ñaõ thieát keá. Coâng vieäc tieáp theo laø caøi ñaët chöông trình, tuyeån duïng theâm nhaân vieân (neáu thieáu), huaán luyeän nhaân vieân söû duïng, chaïy thöû nghieäm heä thoáng môùi, chuyeån ñoåi heä thoáng (neáu ñaõ coù laø heä thoáng cuõ).  Vieäc chuyeån ñoåi heä thoáng vaø sau ñoù heä thoáng ñöôïc vaän haønh chöa laøm chaám döùt quy trình toå chöùc thöïc hieän heä thoáng thoâng tin keá toaùn. Moät thôøi gian sau heä thoáng caàn ñöôïc thaåm ñònh vaø ñaùnh giaù möùc ñoä haøi loøng cuûa ngöôøi söû duïng, hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Töø ñoù xaùc ñònh caùc vaán ñeà caàn ñieàu chænh ñoái vôùi heä thoáng. 50 51 17 HẾT CHƯƠNG 5 52 nmh BÀI TẬP BÀI TẬP 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ KHO 5. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO QUẢN LÝ SẢN XUẤT 6. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 53 54 18
- Xem thêm -