Tài liệu Hoa văn thổ cẩm thái, mai châu

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 248 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4149 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH …………………….…………………… ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP U TE C H (TEÂN ÑEÀ TAØI :HOA VĂN THỔ CẨM THÁI- MAI CHÂU) H Chuyeân ngaønh :Trang trí noäi thaát Maõ soá ngaønh :301 . Nội thất : 06DNT1 GVHD: NGUYEÃN QUOÁC BAÛO SVTH: NGUYỄN ĐÌNH QUANG Tp.Hoà Chí Minh, Thaùng 07 naêm 2010 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: TRANG TRÍ NOÄI THAÁT. NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP CHUÙ YÙ: SV phaûi daùn tôø naøy vaøo trang thöù nhaát cuûa baûn thuyeár minh HOÏ VAØ TEÂN: NGAØNH: NGUYỄN ĐÌNH QUANG TRANG TRÍ NOÄI THAÁT MSSV: LÔÙP: 106301106 06DNT1 U TE C H 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :…………………………………………………………………………………………………………… 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ……………………………………………………………………………………………………………. 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ NGUYEÃN QUOÁC BAÛO …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp : ……………………………………………………. 2 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN H U TE C H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ._______________ TP.HCM, ngaøy…….thaùng………..naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) 3 LỜI GIỚI THIỆU H U TE C H Là con người VIỆT NAM tôi luôn tự hào về nét văn hóa giàu bản chất của dân tộc mình , với hơn 50 dân tộc anh em khác nhau, được đúc kết từ một nền văn hóa của dân tộc việt nam nói chung , nhưng bên cạng đó mỗi dân tộc đều có một nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc. nếu có dịp ghé thăm hay tìm hiểu ta mới thấy trân trọng và đáng tự hào biết bao. Như những gì còn đọng lại trong tôi khi tôi được đến với vùng đồng bào dân tộc thái, một vùng đồng bào ít người nhưng với cách sinh hoạt và phong tục tập quán thật phong phú. Với người thái cứ một gia đình là gắn liền với một khung cửu và đã là con gái thái thì ai cũng phải biết dệt vải – nghề dệt vải thổ cẩm là một điển hình đặc biệt của dân tộc thái – khi nhắc đến dân tộc thái thì điều đầu tiên ta nghĩ đến đó là thổ cẩm. thổ cẩm thái như tiếng nói và tâm hồn người dân tộc thái vậy Cũng chính từ những điều đó mà tôi đã đưa ý tưởng hoa văn thổ cẩm thái (mai châu) vào trong không gian nội café của mình. ở đây thì các hoa văn không phải hiện diện một cách đặc trưng, mà chúng được chuyển tải thành những đường nét tạo thành không gian, tạo thành khối mảng trang trí và tạo thành những sản phẩm nội thất. kết hợp với màu sắc mang phong vị tây nguyên. Làm cho chúng ta được chứng kiến một không gian hoàn toàn mới, mang đầy chất thổ cẩm của tây nguyên. 4 H U TE C H Mục lục A. CHƯƠNG MỞ ĐẦU ......................................... Error! Bookmark not defined. 1 Lý do nghiên cứu ............................................ Error! Bookmark not defined. 2 Mục đích nghiên cứu ...................................... Error! Bookmark not defined. 3 Giới hạn nghiên .............................................. Error! Bookmark not defined. 4 Phương pháp nghiên cứu................................. Error! Bookmark not defined. B. NỘI DUNG ...................................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOA VĂN ......... Error! Bookmark not defined. 1.1 Khái niệm .................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2 Khả năng thể hiện của hoa văn ..................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Khả năng tạo thành mảng để trang trí .... Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Khả năng tạo khối ................................. Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Khả năng tạo hình ................................. Error! Bookmark not defined. 1.3 Các hình thức của hoa văn ứng dụng trong thiết kế mỹ thuật ................ Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Khối ...................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Mảng ..................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Trang trí ................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.4 Trang thiết bị ......................................... Error! Bookmark not defined. 1.4 Các yếu tố liên quan đến hoa văn trong thiết kế .......... Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Kỷ thuật sử dụng hoa văn trong không gian .......... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Ánh sáng khi sử dụng hoa văn ............... Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Cảnh quan khi sử dụng hoa văn ............. Error! Bookmark not defined. 1.4.4 Màu sắc và vật liệu khi sử dụng hoa văn Error! Bookmark not defined. 1.4.5 Các yếu tố khác từ môi trường: nắng, gió, độ ẩm… .... Error! Bookmark not defined. 1.5 Một số ngành liên quan đến mỹ thuật ........... Error! Bookmark not defined. 1.5.1 Mỹ thuật tạo hình .................................. Error! Bookmark not defined. 1.5.2 Mỹ thuật công nghiệp ............................ Error! Bookmark not defined. 1.5.2.1 Tạo dáng .......................................... Error! Bookmark not defined. 1.5.2.2 Đồ họa ............................................ Error! Bookmark not defined. 1.5.2.3 Thời trang ........................................ Error! Bookmark not defined. 1.5.2.4 Trang sức ......................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG HOA VĂN VÀO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT ..... Error! Bookmark not defined. 2.1 Hiệu quả thẩm mỹ của hoa văn trong thiết kế Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Hiệu quả của hoa văn trong trang trí ngoại thất.....Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Hiệu quả của hoa văn trong trang trí nội thất ........ Error! Bookmark not defined. 2.2 Công trình nhà ở .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Kiến trúc ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Nội thất ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1 Đồ đạc ............................................ Error! Bookmark not defined. 5 H U TE C H 2.2.2.2 Trang trí .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3 Ốp lát bề mặt nội thất ...................... Error! Bookmark not defined. 2.3 Công trình công cộng .................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Kiến trúc ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Nội thất ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1 Đồ đạc ............................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2 Trang trí .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2.3 Ốp lát bề mặt................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 HOA VĂN THỔ CẨM THÁI (MAI CHÂU) CÁCH ĐIỆU THÀNH HÌNH TƯỢNG THIẾT KẾ. ................................... Error! Bookmark not defined. 3.1 Tìm hiểu về hoa văn thổ cẩm Thái (Mai Châu) ............ Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Lịch sử ra đời ......................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Đặc điểm ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Nguyên liệu ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.4 Hoa văn ................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Các hàng thổ cẩm .................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.6 Văn hóa phong tục tập quán dân tộc Thái ............. Error! Bookmark not defined. 3.1.6.1 Đặc điểm tự nhiên Tây Bắc ................ Error! Bookmark not defined. 3.1.6.2 Đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội Error! Bookmark not defined. 3.1.6.3 Đồi núi trập trùng, thác ghềnh hùng vỹ .......... Error! Bookmark not defined. 3.1.6.4 Chợ phiên ....................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.6.5 Lễ Hội............................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.6.6 Trang Phục...................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.6.7 Trang sức ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.6.8 Kiến trúc miền núi .......................... Error! Bookmark not defined. 3.1.6.9 Những đồ vật thông dụng ................ Error! Bookmark not defined. 3.1.6.10 Hoa văn thổ cẩm của một số dân tộc khác ....Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4 SỬ DỤNG HOA VĂN THỔ CẨM VÀO NỘI THẤT .............. Error! Bookmark not defined. 4.1 Ý tưởng......................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Ý tưởng tao ra hình tượng thiết kế ......... Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Hình tượng tạo ra ngôn ngữ thiết kế. ..... Error! Bookmark not defined. 4.1.2.1 Trong không gian nội thất ................ Error! Bookmark not defined. 4.1.2.2 Trong sản phẩm nội thất................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Hồ sơ thiết kế ......................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1.1 Mặt bằng tổng thể ........................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1.2 Mặt bằng chi tiết ............................. Error! Bookmark not defined. 4.3 Kết luận. ....................................................... Error! Bookmark not defined. Mục lục ............................................................................................................... 1 6 Danh mục các hình H U TE C H Hình 1.1 Hoa văn .................................................................................................. 11 Hình 1.2 Hoa văn thể hiện trên sản phẩm nội thất ................................................. 11 Hình 1.3 Mảng trang trí ........................................................................................ 12 Hình 1.4 Khối của hoa văn .................................................................................... 12 Hình 1.5 Khả năng tạo hình .................................................................................. 13 Hình 1.6 Mảng trang trí ........................................................................................ 13 Hình 1.7 Hoa văn trang trí .................................................................................... 14 Hình 1.8 Hoa văn đồ vật....................................................................................... 14 Hình 1.9 Hoa văn trong không gian ..................................................................... 15 Hình 1.10 Ánh sáng với hoa văn ........................................................................... 15 Hình 1.11 Cảnh quan khi sử dụng hoa văn ............................................................ 16 Hình 1.12 Kết hợp với sắc trắng ............................................................................ 16 Hình 1.13 Đa dạng về độ lớn ................................................................................. 17 Hình 1.14 Một màu ở mọi sắc độ ........................................................................... 17 Hình 1.15 Phối màu hài hòa .................................................................................. 18 Hình 1.16 Các yếu tố lặp lại .................................................................................. 18 Hình 1.17 Kích cỡ hoa văn khác nhau ................................................................... 19 Hình 1.18 Mỹ thuật tạo hình .................................................................................. 20 Hình 1.19 Mỹ thuật tạo dáng ................................................................................. 20 Hình 1.20 Hoa văn trong cuộc sống ...................................................................... 21 Hình 1.21 Hoa văn trong thời trang .................................................................... 21 Hình 1.22 Hoa văn trang sức ................................................................................ 22 Hình 2.1 Hoa văn trong kiến trúc ngoại thất ......................................................... 23 Hình 2.2 Hoa văn trong kiến trúc nội thất ............................................................. 24 Hình 2.3 Hoa văn trong công trình nhà ở 1 .......................................................... 25 Hình 2.4 Hoa văn trong công trình nhà ở 2 .......................................................... 25 Hình 2.6 Hoa văn nội thất 3 .................................................................................. 27 Hình 2.7 Hoa văn nội thất 4 .................................................................................. 28 Hình 2.8 Hoa văn trong thiết kế đồ đạc ................................................................. 29 Hình 2.9 Hoa văn trang trí .................................................................................... 30 Hình 2.10 Hoa văn ốp lá bề mặt 1 ......................................................................... 31 Hình 2.11 Hoa văn ốp lát bề mặt 2 ........................................................................ 32 Hình 2.12 Hoa văn trong kiến trúc công trình công cộng ...................................... 33 Hình 2.13 Hoa văn trong nội thất công trình công cộng ........................................ 34 Hình 2.14 Hoa văn đồ đạc trong nội thất công trình công cộng............................. 34 Hình 2.15 Hoa văn trang trí trong công trình công cộng ....................................... 35 Hình 2.16 Hoa văn ốp lát công trình công cộng .................................................... 35 Hình 3.1 Hoa văn thổ cẩm Thái (Mai Châu).......................................................... 36 Hình 3.2 Hoa văn thổ cẩm Thái mai châu ............................................................. 37 Hình 3.3 Con gái thái với thổ cẩm ......................................................................... 38 Hình 3.4 Đặc điểm hoa văn dân tộc thái................................................................ 40 Hình 3.5 Cô gái Thái đang xe chỉ dệt vải............................................................... 41 Hình 3.6 Hoa văn thổ cẩm thái .............................................................................. 41 Hình 3.7 Một số mặt hàng thổ cẩm ........................................................................ 42 Hình 3.8 Địa hình TâyBắc 1 .................................................................................. 43 7 H U TE C H Hình 3.9 Địa hình Tây Bắc 2 ................................................................................. 44 Hình 3.10 Địa hình Tây Bắc 3 .............................................................................. 45 Hình 3.11 Hình thức sinh hoạt cộng đồng, tập thể. ................................................ 46 Hình 3.12 Con người thái ...................................................................................... 47 Hình 3.13 Thác nghềnh hùng vĩ ............................................................................. 49 Hình 3.14 Ruộng bậc thang ................................................................................... 50 Hình 3.15 Chợ phiên dân tộc thái .......................................................................... 50 Hình 3.16 Sắc màu thổ cẩm................................................................................... 51 Hình 3.17 Lễ hội người thái .................................................................................. 52 Hình 3.18 Trang phục người lô lô ......................................................................... 54 Hình 3.19 Trang phục người xa phó ...................................................................... 55 Hình 3.20 Trang phục người xanh mông ............................................................... 56 Hình 3.21 Trang phục người dao........................................................................... 57 Hình 3.20 Trang sức dân tộc ................................................................................. 58 Hình 3.21 Nhà sàn Thái ........................................................................................ 58 Hình 3.22 Nhà sàn Thái ........................................................................................ 59 Hình 3.23 Vật dụng 1 ............................................................................................ 60 Hình 3.24 Vật dụng 2 ............................................................................................ 60 Hình 3.25 Vật dung 3 ............................................................................................ 61 Hình 3.26 Thổ cẩm người tày ................................................................................ 61 Hình 3.27 Thổ cẩm người nùng ............................................................................. 61 Hình 3.28 Thổ cẩm người hmông .......................................................................... 62 Hình 4.1 Hình tượng thiết kế 1 .............................................................................. 63 Hình 4.2 Hình tượng thiết kế 2 .............................................................................. 64 Hình 4.3 Hình tượng thiết kế 3 .............................................................................. 64 Hình 4.4 Hình tượng thiết kế 4 .............................................................................. 65 Hình 4.5 Hình tượng thiết kế 5 .............................................................................. 65 Hình 4.6 Hình tượng thiết kế 6 .............................................................................. 66 Hình 4.7 Hình tượng thiết kế 7 .............................................................................. 66 Hình 4.8 Không gian lễ tân ................................................................................... 67 Hình 4.9 Không gian cafe ..................................................................................... 68 Hình 4.10 Không gian bar ..................................................................................... 69 Hình 4.11 Không gian café tinh nhân .................................................................... 70 Hình 4.12 Không gian café tinh nhân .................................................................... 71 Hình 4.13 Không gian café bạn bè ........................................................................ 72 Hình 4.13 Không gian café bạn bè ........................................................................ 73 Hình 4.14 Sản phẩm nội thất 1 .............................................................................. 74 Hình 4.15 Sản phẩm nội thất 2 .............................................................................. 75 Hình 4.16 Mặt bằng tổng thể ................................................................................. 76 Hình 4.17 Mặt bằng chi tiết ................................................................................... 76 8 DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 01 : giới thiệu về đề tài BẢNG 02 : ngôn ngữ thiết kế BẢNG 03 : hồ sơ thiết kế tổng thể BẢNG 04 : hồ sơ thiết kế chi tiết BẢNG 05 : phối cảnh không gian 1 BẢNG 06 : phối cảnh không gian 2 BẢNG 08 : phối cảnh không gian 4 C BẢNG 09 : phối cảnh không gian 5 H BẢNG 07 : phối cảnh không gian 3 U TE BẢNG 10 : phối cảnh không gian 6 phối cảnh phụ BẢNG 12 : trang thiết bị H BẢNG 11 : 9 A CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 Lý do nghiên cứu Hoa văn thổ cẩm là một nét độc đáo thể hiện rõ bản chất và văn hóa của dân tộc. vì thế cuộc sống ngày lại công nghiệp hóa- hiện dại hóa. Nên tôi đã vội vã tạo nên một không gian nội thất được chuyển hóa từ ý tưởng hoa văn thổ cẩm-để chúng được tồn tại với thời gian. Đứng trước nhu cầu phát triển mạnh mẽ về xây dựng, hiện nay ngành thiết kế kiến trúc có một vai trò vô cùng quan trọng. nó ngày càng phát triển đa dạng, phong phú góp phần vào sự thay đổi bộ mặt của đất nước. đồng thời ngày nay H nghành thiết kế kiến trúc không chỉ là mối quan tâm của riêng các nhà thiết kế,các sinh viên học sinh trong nghành thiết kế mà đó là mối quan tâm của mọi người dân C cũng muốn tìm cho mình một mẫu nhà phù hợp nhất. khi điều kiện kinh tế đã phát triễn thì nhu cầu đòi hỏi của con nguời về một không gian nghĩ ngơi với những đồ U TE đạc nội thất sang trong và tiện nghi là điều cần thiết. và mối quan tâm đó không thể thiếu là một cái nhìn mới mẽ về không gian. 2 Mục đích nghiên cứu Tạo sự khác biệt, mới lạ cho loại hình cà phê tôn lên vẽ đẹp và tiếng nói của dân tộc thái ở việt nam. Tạo ra cái nhìn rất thái trong một công trình kiến trúc. H 3 Giới hạn nghiên Nghiên cứu các loại hoa văn đường nét của hoa văn thổ cẩm được sử dụng trong phong cách thiết kế, phong cách hiện đại và cổ điển, nhưng chuyên sâu vào phong cách hiện đại từ giữa thế kỷ 19 tới nay. 4 Phương pháp nghiên cứu Muốn đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu loại hoa văn trong thiết kế thì phải có một giải pháp cụ thể, tìm đầy đủ các nguồn thông tin, từ các trang web, các đầu sách liên quan và các nguồn tài liệu khác.như là đi tham quan thực tế, nói chuyện học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm… 10 B. NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOA VĂN 1.1 Khái niệm Hoa văn là những đường nét tự do đứng cạnh nhau tạo thành những bố cục U TE C H nhất định. thể hiện ngôn ngữ và tiếng nói của người, cá nhân hay tập thể tạo ra nó. Hình 1.1 Hoa văn 1.2 Khả năng thể hiện của hoa văn Cuộc sống luôn vận động thì con người cũng không ngừng tìm tòi ra những điều mới lạ, vì thế bộ mặt xã hội ngày được đổi mới nhờ những biến tấu sáng tạo từ H những điều rất tự nhiên. Đó là hoa được thể hiện khá rộng rãi và phổ biến, tạo ra những cái mới lạ trong không gian sống. Hình 1.2 Hoa văn thể hiện trên sản phẩm nội thất 11 1.2.1 Khả năng tạo thành mảng để trang trí Hoa văn giúp cho không gian ít đơn điệu hơn, khi chúng ghép với nhau tạo C H ra những mảng trang trí mới lạ và hấp dẫn. Hình 1.3 Mảng trang trí U TE 1.2.2 Khả năng tạo khối Khả năng tạo khối của hoa văn cũng mang lại cho không gian một cách nhìn H mới mẽ. Và điều này cũng được sử dụng rất nhiều trong những không gian nội thất. Hình 1.4 Khối của hoa văn 12 1.2.3 Khả năng tạo hình Hoa văn có khả năng tạo hình cao, và mọi biến dạng đều có nhửng nét ngộ nghĩnh riêng biệt. Mới lạ, tạo ra một cái nhìn mới cho những trang thiết bị, công C H trình kiến trúc, giúp phá vỡ đi những khuôn mẫu nhất định. Hình 1.5 Khả năng tạo hình U TE 1.3 Các hình thức của hoa văn ứng dụng trong thiết kế mỹ thuật 1.3.1 Khối Mổi hoa văn là một nét đặc trưng riêng, và khi nó tạo ra thành những khối thì điều đó lại trở lên mới lạ, và hấp dẫn hơn. 1.3.2 Mảng Hoa văn là một nét đặc trưng dùng để trang trí trong những không gian. Từ những không gian riêng cho đến những không gian công cộng. Hoa văn là ngôn H ngữ giúp cho không gian đỡ buồn chán khi nó tạo ra những mảng trang trí độc đáo ở trần, tường, hay là sàn. Hình 1.6 Mảng trang trí 13 1.3.3 Trang trí Các hoa văn được tạo nên trong không gian dù nhiều hay ít, dù nó đứng một mình hay hỗn độn với các hoa văn khác thì chúng đều mang một tác dụng là trang C H trí, và điều đó nó trở nên hấp dẫn tùy theo cách nhìn nhận của mỗi chúng ta. U TE Hình 1.7 Hoa văn trang trí 1.3.4 Trang thiết bị Hoa văn còn tao ra cho không gian một cái nhìn mới lạ hơn là khi chính bản thân nó biến dạng thành những đồ dùng nội thất. hay chúng là những nét tô điểm H thêm cho vẽ đẹp thật ngộ nghỉnh và hấp dẫn của đồ vật. Hình 1.8 Hoa văn đồ vật 14 1.4 Các yếu tố liên quan đến hoa văn trong thiết kế Không phải bất kì một sự tạo dựng nào ở trong không gian cũng đều ngẫu nhiên là chúng ta có thể thực hiện được. mà nó phải trải qua một khâu nghiên cứu bởi vì nó liên quan tới rất nhiều các yếu tố trong không gian. Và hoa văn cũng vậy. 1.4.1 Kỷ thuật sử dụng hoa văn trong không gian Hoa văn không đơn thuần như những kết cấu khác trong không gian.vì thế khi lắp đặt và sử dụng nó trong không gian, phải có một kỷ thuật tương đối chi tiết U TE C H và tinh tế. để tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cao. Hình 1.9 Hoa văn trong không gian 1.4.2 Ánh sáng khi sử dụng hoa văn Ánh sáng cũng là một yếu tố rất quan trọng để tạo nên vẽ đẹp của không gian đó. Nếu như ta sử dụng ánh sáng không phù hợp thì không gian sẽ chuyển qua H một cách nhìn khác, ánh sang trong không gian được so sánh như gia vị của các món ăn. Nếu như có nó thì mọi thứ trở nên mặn mà và đằm thắm hơn. Hình 1.10 Ánh sáng với hoa văn 15 1.4.3 Cảnh quan khi sử dụng hoa văn Cảnh quan cũng cần chú ý khi sử dụng hoa văn, để tạo nên một không gian C H có hiệu quả thực sự vì nhiếu lúc cảnh quan có thể phá vỡ đi một không gian đep. Hình 1.11 Cảnh quan khi sử dụng hoa văn U TE 1.4.4 Màu sắc và vật liệu khi sử dụng hoa văn Màu sắc cũng là bước cải thiện giúp ta nhìn nhận được hoa văn đúng nghĩa và có ý tưởng hơn.Tự tin phối hợp các hoa văn trong nội thất Đưa các loại hoa văn, họa tiết vào trang trí nội thất là điều thường thấy nhưng làm sao để chúng hài hòa H và thể hiện được cá tính của chủ nhà là điều không dễ. Hình 1.12 Kết hợp với sắc trắng 16 Cách dễ dàng nhất để kết hợp các màu sắc hoa văn trong một căn phòng là đưa màu trắng vào. Các đường kẻ dọc trên rèm, nệm ghế hoa và hình khối trên vỏ C H chiếc gối đều rất ăn nhập với nhau nhờ màu xanh dương trên nền trắng. U TE Hình 1.13 Đa dạng về độ lớn Kết hợp và phối hợp các hoa văn nhỏ và lớn. Ở đây, những bông hoa to đậm nét trên tấm rèm cửa sổ tạo sự tương phản đầy vui nhộn so với những đường kẻ thẳng nhỏ trên chiếc khăn bàn. Hai loại hoa văn này vẫn hợp được với nhau nhờ có H chung sắc màu. Hình 1.14 Một màu ở mọi sắc độ 17 Bạn đừng quá băn khoăn khi dùng một màu mà nhiều sắc độ. Trong phòng khách này, màu được chuyển từ trắng sang đen, các màu sắc giữa trắng và đen được sử dụng nhiều. Hai tấm rèm lớn màu đen, bức tượng cổ màu xám, thảm sàn màu ghi C H và những chiếc đèn bàn trắng tỏa sáng ấm áp ra căn phòng. Hình 1.15 Phối màu hài hòa U TE Cách đơn giản để các loại đồ vải trong phòng hòa hợp với nhau là chúng phải được phối màu hợp lý. Đỏ và xanh dù đối nghịch nhưng vẫn có thể “đi cùng” với nhau, nhưng nếu thay đổi trạng thái một chút, thành màu hồng chẳng hạn thì bạn còn có được cảm giác tươi trẻ vui nhộn hơn. Vàng và xanh lục rất hợp nhau vì chúng ở cùng 1 dải màu. Xen kẽ các chất H liệu, màu trơn không họa tiết và các hoa văn màu hồng, xanh lá, vàng, bạn sẽ tạo được một không gian dịu dàng mà đầy mới lạ Hình 1.16 Các yếu tố lặp lại 18 Một phòng khách 3 chiếc sofa 3 kiểu hoa văn, nghe có vẻ chả ăn nhập gì với nhau nhưng cách sắp xếp đồ vật này lại tạo nên một hiệu quả bất ngờ. Sắc màu chung là đỏ mận đóng vai trò kết nối giữa hoa và kẻ sọc, đồng thời nó tạo nên một không gian nền ấm áp, gối tựa một màu và ghế trắng không còn đơn điệu mà lại thu U TE C H hút. Hình 1.17 Kích cỡ hoa văn khác nhau Mặc dù rèm cửa lớn, hoa văn dây leo rất to nhưng những khoảng trắng nền trên tấm rèm vẫn cho ta cảm giác thoáng và uyển chuyển. Rèm cửa làm các đường kẻ lớn dọc trên tường và cả sọc nhỏ của chiếc ghế ngồi trang điểm trở nên thanh mảnh, nhẹ nhàng hơn. H 1.4.5 Các yếu tố khác từ môi trường: nắng, gió, độ ẩm… Hoa văn là một cách dễ sử dụng trong mọi không gian, nó rất ít bị các yếu tố khác tác động đến. Nên chúng ta có thể tự do tạo ra những không gian thiết kế đep, mà gặp rất ít tác động bởi các yếu tố khác. 19 1.5 Một số ngành liên quan đến mỹ thuật 1.5.1 Mỹ thuật tạo hình Từ những hoa văn con người đã đưa nó đến với những hình dạng khác nhau C H thật ngộ nghĩnh và đầy màu sắc ngôn ngữ của cuộc sống. Hình 1.18 Mỹ thuật tạo hình U TE 1.5.2 Mỹ thuật công nghiệp 1.5.2.1 Tạo dáng Từ ý nghĩa của cuộc sống con người đã tạo ra những dáng vẽ mới lạ từ những hoa văn thực tế, điều đó cho ta dễ thấy rằng hoa văn càng ngày lại càng thêm H nhiều những dáng vẽ mới lạ hơn. Hình 1.19 Mỹ thuật tạo dáng 20
- Xem thêm -