Tài liệu H190-soat xet ve thay doi chinh sach ke toan va sai sot

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H190 1/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT A. MỤC TIÊU Đảm bảo rằng các thay đổi về chính sách, ước tính kế toán và các sai sót đã được phản ánh và trình bày hợp lý trên BCTC. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu 1 Phỏ ng vấn BGĐ về các thay đổi của chín h sách , ước tính kế toán và sai sót kế toán các năm trướ c phát hiện tron g năm. 2 Đánh giá tính hợp lý của việc thay đổi chính sách và các ước tính kế toán gắn với hoạt động KD của KH cũng như tính đúng đắn của các sai sót các năm trước được phát hiện. 3 Xem xét việc hạch toán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY H190 2/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT đối với ảnh hưở ng của các thay đổi chín h sách , ước tính kế toán và các sai sót năm trướ c điều chỉn h trên BCT C năm nay cũng như BCT C của các năm trướ c (số liệu so sánh )nếu áp dụng 4 Đánh giá việc trình bày các thay đổi của chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trên BCTC. 5 Thủ tục kiểm toán khác: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY H190 3/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ SAI SÓT C. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -