Tài liệu H150-soat xet cac su kien phat sinh sau ngay ket thuc nam tai chinh

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H150 1/4 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT SỰ KIỆN PHÁT SINH Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH A. MỤC TIÊU Đảm bảo các sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính đã được xác định và phản ánh phù hợp trong BCTC. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu 1 Xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chín h thôn g qua phỏn g vấn BGĐ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để thu thập bằng chứn g kiểm toán liên quan đến Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) H150 2/4 các nội dung sau: - - Những thay đổi về nguyên tắc kế toán và chính sách tài chính; - Những thay đổi quan trọng về: Khả năng thanh khoản và khả năng hoạt động liên tục; Vốn góp, nợ dài hạn, hoặc vốn lưu động; Thay đổi bất lợi tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh so với thời điểm cuối niên độ và so với các kỳ so sánh trước đó; Các vấn đề liên quan đến hoạt động và tài chính quan trọng khác… - Những thông tin bổ sung liên quan đến các khoản mục đã được kiểm tra dựa trên các dữ liệu không chắc chắc và không đầy đủ; - Những điều chỉnh bất thường ảnh hưởng đến BCTC (nếu có); - Các quyết định quan trọng của HĐQT (Xem xét các biên bản họp HĐQT hoặc thảo luận với thư ký về các cuộc họp nếu chưa đưa ra biên bản); - Các kế hoạch hay dự định có thể ảnh hưởng đến giá trị còn lại hoặc đến việc phân loại lại tài sản hay nợ phải trả trong BCTC; N h ữ n g t h a y đ ổ i q u a n t r ọ n g v ề p h á p l u ậ t Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) H150 3/4 li ê n q u a n đ ế n D N . - Các cơ quan nhà nước hay cơ quan giám sát có quyết định kiểm tra, thanh tra DN không. Nếu có, xem xét việc tiếp xúc với các cơ quan này để thảo luận về những vấn đề đã phát hiện đến thời điểm hiện tại; - Xem xét liệu những biến động kinh tế, chính trị trong thời gian gần đây có tác động bất lợi đến hoạt động của DN. 2 Xem xét việc trình bày/điều chỉnh các sự kiện phát sinh trọng yếu sau ngày kết thúc năm tài chính (nếu có) 3 Bao gồm trong thư giải trình của BGĐ các giải trình về việc điều chỉnh, trình bày các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính. 4 Thủ tục kiểm toán khác: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) H150 4/4 C. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -