Tài liệu Giáo dục ý thức vệ sinh - an toán thực phẩm thông qua môn công nghệ ở thcs

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 492 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN, NĂM 2013 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN - Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trang. Năm sinh: 05/01/1969 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP KTNN - Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy môn Công Nghệ. - Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội II. NỘI DUNG - Tên đề tài sáng kiến và lĩnh vực áp dụng: + Tên đề tài: “Giáo dục ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua môn học Công nghệ” + Lĩnh vực áp dụng: Học sinh trung học cơ sở Nội dung: Nâng cao nhận thức và ý thức giữ Vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc lựa chọn và chế biến thực phẩm thông qua môn học Công nghệ ở trường THCS. Trên đây là bảng đăng ký đề tài sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới của bản thân tôi trong năm 2014. Mỹ Hội, ngày 04 tháng 4 năm 2014 Người đăng ký Thủ trưởng đơn vị 1 Nguyễn Thị Mai Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN - Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trang. Năm sinh: 05/01/1969 - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP KTNN - Chức năng, nhiệm vụ được phân công: Giáo viên dạy môn Công Nghệ - Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội. II. NỘI DUNG 1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu; 2 Chúng ta thường nghe nói: “Sức khoẻ quý hơn vàng” để có sức khỏe tốt thì thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng không thể thiếu được cho con người. Chính vì thế mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng và của toàn xã hội. Trên thực tế các em học sinh chưa có thức cao về việc đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể như kết quả khảo sát cho thấy trước khi đã tìm hiểu những vấn đề về Vệ sinh an toàn thực phẩm: * Về sự hiểu biết: + Không biết: 25/209 – 12% + Biết ít: 134/209 – 64.1% + Có biết: 50/209 – 23.9% * Áp dụng thực tế: + Không biết: 65/209 – 31.1% + Biết ít: 105/209 – 50.2% + Có áp dụng: 39/209 – 18.7% Qua kết quả thống kê ta thấy rằng nói chung một số học sinh cũng ít biết về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà ở lứa tuổi các em là tuổi đang phát triển cả về trí lực và thể lực nên các em cần phải hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo “Vệ sinh an toàn thực phẩm”. 2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng; Tên sáng kiến: “Giáo dục ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua môn học Công nghệ” Lĩnh vực áp dụng: Học sinh trung học cơ sở 3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến; Nội dung của sáng kiến là nêu lên thực trạng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người từ đó thông qua môn học Công nghệ, những bài học kiến thức có liên quan sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ và có ý thức hơn trong việc giữ an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và mọi người xung quanh. 3 4. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến; - Sáng kiến này có thể áp dụng cho học sinh Trường THCS Mỹ Hội. - Để đạt mục tiêu là giáo dục nâng cao ý thức giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh nói riêng và cho mọi người nói chung nhằm bảo vệ sức khỏe cho mọi người nên đề tài này có thể tiếp tục thực hiện được cho thời gian tới. 5. Nêu những lợi ích và hiệu quả mang lại khi nhân rộng sáng kiến; - Giúp học sinh có ý thức hơn trong việc lựa chọn thực phẩm như thế nào đảm bảo an toàn cho sức khỏe. - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. - Nói chung để nâng cao nhận thức của học sinh về vấn đề đảm bảoVệ sinh an toàn thực phẩm ở mỗi bài có nội dung liên quan trong quá trình dạy học giáo viên nên lồng ghép những thông tin từ thực tế hoặc thay đổi phương pháp cho phù hợp đề giúp các em nắm vững kiến thức … bởi vì chính bản thân các em khi thông hiểu được vấn đề thì các em chính là lực lượng tuyên truyền về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe trong việc đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm cho người thân của mình đặc biệt là những bà nội trợ, người hàng ngày chăm lo sức khỏe cho gia đình. Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm học 2013 – 2014. Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở. Mỹ Hội, ngày 0 4 tháng 4 năm 2014 Thủ trưởng đơn vị Người báo cáo 4 Nguyễn Thị Mai Trang 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hội, ngày 04 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trang Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội Những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị năm học 2013 - 2014 6 STT Nội dung sáng kiến 1 Thực trạng và biện pháp để “Giáo Hiệu quả của sáng kiến - Nhìn chung khi thực hiện đề tài dục ý thức giữ vệ sinh an toàn này có khoảng 99.1% các em học thực phẩm thông qua môn học sinh nhận biết được những nguyên Công nghệ”. nhân và hậu quả của việc sử dụng - Qua thông tin về những vụ ngộ những thực phẩm không đảm bảo độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức vệ sinh an toàn. Từ đó các em có ý khỏe con người. thức hơn trong việc lựa chọn, chế - Tìm hiểu, thống kê về sự nhận biết biến thực phẩm đảm bảo chất vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực lượng. phẩm và áp dụng thực tế đời sống. - Không chỉ nhận thức ở mức độ - Thực tế cho thấy do nhu cầu của bài học mà khi có sự phối hợp giữa con người là phải ăn nói chung và các đoàn thể, giáo viên bộ môn, việc ăn sáng nói riêng để có sức giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế, khỏe học tập và làm việc, có gia phụ huynh học sinh …thì có đình thì tự làm bữa sáng để ăn còn khoảng 99% các em có sự nhận đa phần là đi ăn sáng ở bên ngoài thức tốt. như cháo, phở, bánh mì … đa số là - Khi học sinh có sự nhận thức tốt thức ăn đường phố mặc dù đa số thì chính các em là lực lượng người bán hàng cũng có biết giữ vệ truyền đạt về tầm quan trọng của sinh nhưng có những điều kiện việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực khách quan như bụi, ruồi, kiến… phẩm trong gia đình và cộng đồng. thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vấn Có khoảng 80% phụ huynh học đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc sinh quan tâm đến vấn đề này. biệt là ở trước cổng trường “hàng - Kế hoạch của BGH nhà trường rong” vẩn còn nhộn nhịp. Chính vì trong buổi tuyên truyền “Tháng thế nên ta cần phải giáo dục cho hành động vì chất lượng vệ sinh an mọi người nói chung và đặc biệt là toàn thực phẩm” năm 2014 với chủ học sinh có ý thức giữ vệ sinh an đề “An toàn thực phẩm thức ăn 7 toàn thực phẩm để giữ gìn sức khỏe đường phố” có 99% các em tham cho chính mình. gia và hưởng ứng. * Từ thực trạng trên bản thân đưa ra - 100% các em tham gia các phong một số biện pháp cụ thể nhằm trào thi đua; tuyên truyền qua buổi “Giáo dục ý thức giữ vệ sinh an phát thanh măng non của tổ chức toàn thực phẩm thông qua môn Đội về thực hiện tốt “Kỹ năng học Công nghệ”. sống”; Vệ sinh cá nhân; Vệ sinh - Trước tiên giáo viên bộ môn cần môi trường để đảm bảo vệ sinh phải có phương pháp dạy học phù trong ăn uống góp phần giữ gìn sức hợp, tùy theo bài học, đối tượng học khỏe cho bản thân. sinh nhằm dần dần cho các em thay - Kết quả khảo sát cho thấy sau khi đổi những thói quen ăn uống chưa đã tìm hiểu những vấn đề về Vệ đảm bảo vệ sinh cụ thể như: sinh an toàn thực phẩm: + Nêu câu hỏi; Nêu vấn đề; Ví dụ * Về sự hiểu biết: minh họa; Hình ảnh; Mẫu vật thật; + Không biết: 2/209 – 1% Hoạt động nhóm; Trò chơi; Đọc + Biết ít: 33/209 – 15.8% phần có thể em chưa biết; Kiểm tra + Có biết: 174/209 – 83.3% kiến thức. * Áp dụng thực tế; - Tham mưu ý kiến với BGH có kế + Không biết: 4/209 – 1.9% hoạch đề ra các biện pháp nhằm + Biết ít: 45/209 – 21.5% nâng cao ý thức giữ vệ sinh an toàn + Có áp dụng: 160/209 – 76.6% thực phẩm cho học sinh. Từ kết quả thống kê trên ta rút ra - Giáo dục nếp sống giữ vệ sinh cá nhận xét nhu sau: Sau khi tìm hiểu nhân, “Rèn luyện kỹ năng sống cho những vấn đề liên quan đến Vệ học sinh”. sinh an toàn thực phẩm và thực - Kết hợp với giờ Giáo dục ngoài hiện nội dung mà đề tài đã đưa ra giờ lên lớp hoặc các buổi ngoại phần lớn các em đã hiểu được và khóa dưới cờ; đã áp dụng rộng rãi vấn đề này vào - Kết hợp với Đoàn Đội qua những trong cuộc sống đạt 98.1%. trò chơi, tiểu phẩm vui…; Tuyên - Qua những nội dung trên ta nhận 8 truyền qua buổi phát thanh măng thấy rằng đây không phải là nhiệm non; Qua các phong trào thi đua; Tổ vụ của riêng ai mà mọi người phải tự quản … cùng chung tay góp sức nhằm góp - Thông qua giờ sinh hoạt lớp; phần giảm bớt những vụ ngộ độc - Kết hợp với Giáo viên bộ môn; thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho - Đề xuất ý kiến với ngành y tế địa mọi người. phương; - Năm vừa qua chưa nghe thấy - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra những vụ ngộ độc thực phẩm xãy việc giữ vệ sinh môi trường; ra trong học sinh.. - Phối hợp với phụ huynh học sinh . -Trong thời gian tới cố gắng thực - Đặc biệt là đối với học sinh cần áp hiện và phát huy tốt những biện dụng những kiến thức đã học vào pháp mà nội dung đề tài đề ra để thực tế nhằm để nâng cao chất kết quả đạt 100% như mong muốn. lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. -Tuy nhiên cũng cần hướng dẫn học sinh nhận biết những biểu hiện về ngộ độc thực phẩm và cách sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm xãy ra. Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm học 2013 – 2014. Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở XÁC NHẬN (của Thủ trưởng đơn vị, Trưởng NGƯỜI BÁO CÁO phòng và tương đương) 9 Nguyễn Thị Mai Trang 10
- Xem thêm -