Tài liệu Giáo án văn học thơ giữa vòng gió thơm

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 776 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: V¨n häc Bài th¬: Gi÷a vßng giã th¬m I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. KiÕn thøc - TrÎ nhí ®­îc tªn bµi th¬ “Gi÷a vßng giã th¬m”, nhí tªn t¸c gi¶. - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬: Bµi th¬ nãi vÒ t×nh c¶m cña b¹n nhá dµnh cho bµ khi bµ bÞ èm: B¹n qu¹t cho bµ, nh¾c vÞt gµ kh«ng c·i nhau ®Ó cho bµ ngñ yªn giÊc. - TrÎ biÕt ®ãng kÞch theo lêi cña bµi th¬. 2. Kü n¨ng - TrÎ thuéc th¬, ®äc diÔn c¶m bµi th¬. - Cã kü n¨ng ®ãng kÞch theo lêi bµi th¬. -TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« râ rµng, m¹ch l¹c. 3. Gi¸o dôc - Th«ng qua bµi th¬ gi¸o dôc trÎ biÕt yªu th­¬ng «ng bµ, cha mÑ. II. ChuÈn bÞ 1. §å dïng - Sa bµn rèi dÑt. - Mét sè ®å dïng cho trÎ ®ãng kÞch: Mò gµ, mò vÞt, gi­êng. 2. §Þa ®iÓm - TrÎ ngåi theo ®éi h×nh ch÷ U. - TrÎ ngåi trong líp s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t ®ñ ¸nh s¸ng. III. C¸ch tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. æn ®Þnh tæ chøc: - Giíi thiÖu ®¹i biÓu. - C¸c c«, c¸c b¸c ®Õn dù líp m×nh vµ mang tÆng c¸c con mét bøc tranh, chóng m×nh cïng xem ®ã lµ tranh g× nhÐ? - TrÎ h¸t. -> Cho trÎ xem tranh vÏ ch¸u ®ang qu¹t cho bµ ngñ. * Trß chuyÖn vÒ néi dung bøc tranh. - Tranh vÏ vÒ ai? - TrÎ tr¶ lêi. - Ch¸u ®ang lµm g×? 2. Néi dung a. Giíi thiÖu bµi: - Bøc tranh ®· gîi cho c¸c con nhí tíi bµi th¬ g× mµ c« ®· d¹y? - §Ó xem b¹n nhá ®· yªu th­¬ng bµ nh­ thÕ nµo chóng m×nh - TrÎ tr¶ lêi. cïng nghe c« ®äc l¹i bµi th¬: “Gi÷a vßng giã th¬m” nhÐ ! b. Gi¸o viªn kÓ diÔn c¶m: - C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 1 + Sa bµn. - TrÎ tr¶ lêi. - C« võa ®äc bµi th¬ g×? Cña ai? c. §µm tho¹i gióp trÎ hiÓu néi dung bµi th¬: - C« võa ®äc bµi th¬ gi? Cña ai? - Trong bµi th¬ cã ai? - TrÎ tr¶ lêi. - B¹n nhá ®· nh¾c chó gµ n©u vµ vÞt bÇu ®iÒu g×? - Ai cã thÓ nh¾c l¹i lêi cña b¹n nhá? - TrÎ tr¶ lêi. - V× sao b¹n nhá l¹i nh¾c chó vÞt bÇu vµ b¹n gµ n©u im lÆng? - B¹n nhá ®· lµm g× ®Ó bµ ngñ ngon? - TrÎ tr¶ lêi. - C©u th¬ nµo nãi lªn ®iÒu ®ã? - B¹n ®· thÇm nãi ®iÒu g× víi bµ? - T¹i sao bµi th¬ l¹i cã tªn lµ gi÷a vßng giã th¬m? - Chóng m×nh thÊy b¹n nhá cã yªu bµ cña m×nh kh«ng? V× sao con biÕt? - TrÎ tr¶ lêi. - VËy c¸c con cã yªu bµ cña m×nh kh«ng? - Yªu bµ c¸c con ®· lµm g×? -> GD trÎ: Chóng m×nh ai còng cã bµ, c¸c con ph¶i biÕt yªu th­¬ng «ng bµ vµ lu«n nghe lêi «ng bµ nhí ch­a nµo? - C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 2 + trÎ minh ho¹ b»ng kÞch. * D¹y trÎ thuéc th¬ diÔn c¶m: - TrÎ tr¶ lêi. - Líp ®äc: 2 lÇn. - Tæ ®äc: 2 lÇn. - Nhãm ®äc 2 lÇn. - C¸ nh©n ®äc. - TrÎ ®äc th¬. (Sau mçi lÇn trÎ ®äc, c« cho c¸c b¹n nhËn xÐt, c« nhËn xÐt söa sai vµ d¹y trÎ ®äc diÔn c¶m). 3. KÕt thóc - C« nhËn xÐt giê häc. - Cho trÎ h¸t bµi: “Ch¸u yªu bµ”. - TrÎ h¸t.
- Xem thêm -