Tài liệu Giáo án phát triển năng lực học sinh lớp 3 tuần 6

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
luanvan-khoaluan

Tham gia: 30/01/2016

Mô tả:

TUẦN 6: Thø hai ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2014 To¸n LuyÖn tËp I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - Cñng cè c¸ch t×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè 2- KÜ n¨ng: - T×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè. -VËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n 3- Gi¸o dôc: - RÌn HS cã ý thøc lµm tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II- c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' H§ cña GV H§ cña HS -T×m 1/2 cña 24 kg, 1/6 cña 42 -HS ch÷a bµi cm - NX - NX, cho ®iÓm 2- Bµi míi:35' *H§1Giíi thiÖu bµi *H§2 ¤n t×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè. Bµi 1: a) 1/2 cña: 12cm, 18kg, 10 l lµ 6cm, 9 kg, 5 l b) 1/6 cña: 24m, 30 giê, 54 ngµylµ 4m, 5 giê, 9 ngµy Bµi 2: Gi¶i to¸n. V©n tÆng b¹n sè b«ng hoa lµ 30:6=5 (b«ng) - Nªu môc tiªu bµi häc * Gäi HS ®äc yªu cÇu . - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng, líp lµm vë, ch÷a - NhËn xÐt, cho ®iÓm. +Nªu c¸ch t×m 1 phÇn mÊy cña 1 sè? *Gäi HS ®äc ®Ò to¸n,tãm t¾t + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng, líp lµm vë, ®äc bµi - NX, ch÷a bµi *Gäi HS ®äc ®Ò to¸n,tãm t¾t Bµi 3: (nÕu cßn thêi gian) Líp 3A cã sè HS ®ang tËp + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? b¬i lµ: 28 : 4 = 7 (HS) - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng, líp lµm vë, ®äc bµi - NX, ch÷a bµi Bµi 4: §· t« mµu 1/5 sè « vu«ng cña h×nh 2 * Yªu cÇu HS quan s¸t th¶o luËn vµ t×m h×nh ®· ®îc t« mµu 1/5 sè « vu«ng. - H·y gi¶i thÝch c©u tr¶ lêi. - Nh¾c l¹i ND bµi häc. 3- Cñng cè, dÆn dß.2' - NhËn xÐt giê häc. -HS nghe - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi- §äc bµi, ®æi vë kiÓm tra -NX - 1 HS ®äc. - Häc sinh lµm bµi - §äc bµi, nhËn xÐt - 1 HS ®äc. - Häc sinh lµm bµi - §äc bµi, nhËn xÐt - HS quan s¸t vµ tr¶ lêi. tËp ®äc - kÓ chuyÖn Bµi tËp lµm v¨n I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷: kh¨n mïi soa, viÕt lia lÞa, ng¾n ngñn. - HiÓu ý nghÜa: Lêi nãi cña HS ph¶i ®i ®«i víi viÖc lµm, ®· nãi th× ph¶i cè lµm cho ®îc ®iÒu muèn nãi. - Nhí ®îc néi dung c©u chuyÖn 2- KÜ n¨ng: - §äc ®óng c¸c tõ, tiÕng khã hoÆc dÔ lÉn: lµm v¨n, loay hoay, lia lÞa. - Ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ. - §äc tr«i ch¶y ®îc toµn bµi vµ bíc ®Çu biÕt ph©n biÖt giäng cña ngêi kÓ vµ c¸c nh©n vËt. - S¾p xÕp l¹i c¸c bøc tranh minh ho¹ theo tr×nh tù c©u chuyÖn sau ®ã dùa vµo trÝ tëng tîng, trÝ nhí vµ tranh minh ho¹ kÓ l¹i ®îc mét ®o¹n chuyÖn b»ng lêi cña m×nh. - BiÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n. 3- Gi¸o dôc: Cã ý thøc thùc hiÖn lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm. Ii- ®å dïng d¹y- häc: - Tranh minh ho¹.B¶ng phô ghi s½n néi dung cÇn híng dÉn luyÖn ®äc. - Mét chiÕc kh¨n mïi soa. III- c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®îc gi¸o dôc: - Tù nhËn thøc, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸ nh©n; Ra quyÕt ®Þnh; §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm IV.C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông -Tr¶i nghiÖm;Tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n -Th¶o luËn cÆp ®«I - chia sÎ. V.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1- KTBC:3' 2- Bµi míi:35' *H§1Giíi thiÖu bµi. *H§2LuyÖn ®äc. a) §äc mÉu b) HD luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ. Ph¸t ©m kh¨n mïi soa, viÕt lia lÞa, ng¾n ngñn Nhng/ .....nh thÕ nµy?// c.§äc theo nhãm *H§3T×m hiÓu bµi. *H§: LuyÖn ®äc l¹i bµi H§ cña GV H§ cña HS - Yªu cÇu HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái - 2- 3 Häc sinh ®äc. bµi “Cuéc häp ch÷ viÕt”, - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt. - Giíi thiÖu- Ghi b¶ng * §äc mÉu toµn bµi * Yªu cÇu HS ®äc tõng c©u. - Ghi tõ khã - Theo dâi, söa sai. * Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n. - HD ®äc c©u dµi - YC gi¶i nghÜa tõ khã - Cho HS xem kh¨n mïi soa, + §©y lµ lo¹i kh¨n g×? t¸c dông? + ThÕ nµo lµ viÕt lia lÞa. - Theo dâi. -TiÕp nèi nhau ®äc c©u - §äc c¸ nh©n, c¶ líp -§äc nèi tiÕp c©u lÇn 2 - Mçi HS ®äc 1 ®o¹n - C¸ nh©n, c¶ líp - §äc nèi tiÕp ®o¹n - Lo¹i kh¨n nhá máng dïng lau tay, lau mÆt. - §äc chó gi¶i. + ThÕ nµo lµ ng¾n ngñn, h·y ®Æt c©u 1 HS nªu víi tõ nµy? - Yªu cÇu 4 HS ®äc nèi tiÕp - 4 HS ®äc bµi. - Tæ chøc thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. - 2 nhãm thi ®äc - Cho 4 tæ ®äc ®ång thanh. - Mçi tæ ®äc 1 ®o¹n. * Yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i toµn bµi. + H·y t×m tªn cña ngêi kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy?. + C« gi¸o ra cho líp ®Ò v¨n ntn? + V× sao C«-li-a thÊy khã viÕt? + ThÊy c¸c b¹n viÕt nhiÒu, C«-li-a ®· lµm c¸ch g× ®Ó bµi viÕt dµi ra. - Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 4 vµ th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi c©u hái 4 - SGK. + Em häc ®îc ®iÒu g× tõ b¹n C«-li-a? -> GV chèt l¹i. §iÒu cÇn häc ë C«-lia lµ biÕt nhËn ... v× lêi nãi ph¶i ®i ®«i víi thùc hµnh. - Cho thi ®äc nèi tiÕp gi÷a c¸c nhãm. - Tuyªn d¬ng nhãm ®äc tèt. - §ã chÝnh lµ C«-li-a - Em ®· lµm g× ®Ó .... - th¶o luËn cÆp - tr¶ lêi. - C«-li-a cè nhí l¹i .... - th¶o luËn, tr¶ lêi. NX - ph¸t biÓu theo suy - Thi ®äc theo nhãm. KÓ chuyÖn 20' H§ cña GV H§ cña HS * Gäi ®äc YC cña phÇn kÓ chuyÖn. - 2 HS ®äc tríc líp. - Híng dÉn: + §Ó s¾p xÕp ®îc c¸c tranh minh ho¹ theo ®óng néi dung truyÖn, em cÇn quan s¸t kü + Sau khi s¾p xÕp tranh theo ®óng tr×nh tù néi dung c©u chuyÖn, c¸c em chän kÓ mét ®o¹n b»ng lêi cña m×nh - Gäi 4 HS kÓ tõng ®o¹n tríc líp. - 4 HS kÓ *H§2: KÓ tríc líp. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt. - KÓ theo nhãm 4. *H§3:KÓtheo nhãm. - Cho HS kÓ theo nhãm 4. - Tæ chøc thi kÓ tríc líp. - Tuyªn d¬ng HS kÓ tèt. 3- Cñng cè- DÆn + Em ®· gióp bè mÑ nh÷ng viÖc g×? - 1-2 HS nªu dß:2' - Nghe - NX tiÕt häc. - CÇn thùc hiÖn nãi ®i ®«i víi lµm. Rót kinh nghiÖm - bæ sung: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Néi dung *H§1 : X¸c ®Þnh yªu cÇu. ®¹o ®øc Tù lµm lÊy viÖc cña m×nh (tiÕt 2) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt tù nhËn xÐt vÒ nh÷ng c«ng viÖc mµ m×nh ®· tù lµm hoÆc cha lµm. 2- KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn ®îc mét sè hµnh vi vµ biÕt bµy tá th¸i ®é trong viÖc tù lµm lÊy viÖc cña m×nh. 3- Th¸i ®é: - BiÕt bµy tá th¸i ®é cña m×nh vÒ c¸c ý kiÕn liªn quan. Ii- ®å dïng d¹y- häc: -B¶ng phô,t×nh huèng III- c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®îc gi¸o dôc: - KÜ n¨ng t duy phª ph¸n(biÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é, viÖc lµm thÓ hiÖn sù û l¹i, kh«ng chÞu tù lµm lÊy viÖc cña m×nh) -KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh phï hîp trong c¸c t×nh huèng thÓ hiÖn ý thøc tù lµm lÊy viÖc cña m×nh -KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch tù lµm lÊy viÖc cña m×nh IV.C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông -Th¶o luËn nhãm -§ãng vai xö lÝ t×nh huèng V.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Néi dung 1- KTBC: 3' 2- Bµi míi:35' *H§: Giíi thiÖu bµi. *H§2: Liªn hÖ thùc tÕ. - MT: HS tù nhËn xÐt vÒ nh÷ng c«ng viÖc mµ m×nh ®· tù lµm hoÆc cha lµm. H§ cña GV +ThÕ nµo lµ tù lµm lÊy viÖc cña m×nh? +Tù lµm lÊy viÖc cña m×nh cã lîi g×? - NX, ®¸nh gi¸ H§ cña HS - 2 HS TL -NX - Giíi thiÖu - Ghi b¶ng * Yªu cÇu HS tù liªn hÖ. -HS liÖn hÖ + C¸c em ®· tù lµm lÊy nh÷ng viÖc g× cña m×nh? + C¸c em ®· thùc hiÖn viÖc ®ã nh thÕ nµo? + Em c¶m thÊy nh thÕ nµo sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ -§¸nhr¨ng, häc bµi, so¹n s¸ch vë, ... -Tù gi¸c, tÝch cùc *H§3: §ãng vai. MT: HS thùc hiÖn * Ph©n c«ng nhãm 1, 3, 5 th¶o luËn t×nh ®îc mét sè. huèng 1. Nhãm 2, 4, 6 th¶o luËn t×nh huèng 2. + TH1: H«m nay ®Õn phiªn Xu©n lµm trùc nhËt líp. Tó b¶o “NÕu cËu cho tí mîn chiÕc « t« ®å ch¬i th× tí sÏ lµm trùc nhËt thay cho. B¹n Xu©n nªn øng xö nh thÕ nµo khi ®ã? + TH2: ë nhµ H¹nh ®îc ph©n c«ng quÐt nhµ.H«m nay H¹nh c¶m thÊy ng¹i nªn nhê mÑ lµm hé.NÕu em cã mÆt ë nhµ H¹nh lóc ®ã, em sÏ khuyªn b¹n nh thÕ nµo? *H§4: Th¶o luËn nhãm. * Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS. §¸nh dÊu (+) MT: HS biÕt bµy tá tríc ý ®óng, dÊu (-) tríc ý sai BT6. th¸i ®é cña m×nh - GV kÕt luËn: Tù lµm lÊy viÖc cña m×nh sÏ vÒ c¸c ý kiÕn liªn gióp em tiÕn bé h¬n. quan 3- Cñng cè, dÆn - Th¶o luËn - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - NhËn xÐt. -Vui vÎ -TH1: Xu©n nªn trùc nhËt vµ cho b¹n mîn ®å ch¬i. TH2: Nªn khuyªn H¹nh ®i quÐt. - Th¶o luËn nhãm 2, tr¶ lêi.- NhËn xÐt -ý a,b,® ®óng; ý c,d,e sai dß.2' - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. Rót kinh nghiÖm – bæ sung: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... to¸n Chia sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸ch thùc hiÖn phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè. (trêng hîp chia hÕt ë tÊt c¶ c¸c lît chia). 2- KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn ®îc phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè - Cñng cè vÒ t×m 1 trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè. 3- Gi¸o dôc: -GD ý thøc thùc hiÖn tÝnh chia ®óng quy t¾c, chÝnh x¸c. Ii- ®å dïng d¹y- häc: -PhÊn mµu III- c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' 1/6 cña 60m lµ .../ .m 1/5 cña 45kg lµ ….kg 2- Bµi míi:35' *H§1 Giíi thiÖu bµi. *H§2HD thùc hiÖn phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè. 96 3 *9chia3 ®îc3 viÕt3 9 32 3 nh©n3b»ng9,9trõ 9 06 b»ng0 6 *H¹ 6,6 chia 3®îc2 0 viÕt 2.2nh©n 3b»ng6 6 trõ 6 b»ng 0 H§ cña GV -Gäi HS lµm - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Giíi thiÖu- Ghi b¶ng. *Bµi to¸n: Cã 96 con gµ nhèt vµo 3 chuång. Hái mçi chuång cã mÊy con? + Muèn biÕt mçi chuång cã bao nhiªu con gµ, ta ph¶i lµm g×? - ViÕt b¶ng: 96 : 3 - Yªu cÇu HS suy nghÜ t×m kÕt qu¶. - HD: §Çu tiªn ta ®Æt tÝnh chia. Chóng ta b¾t ®Çu chia tõ hµng chôc -> hµng ®¬n vÞ. + 9 : 3 ®îc mÊy? viÕt vµo ®©u? + T×m sè d sau lÇn chia thø nhÊt? - TiÕp theo ta chia ®Õn hµng ®¬n vÞ. -> H¹ 6 xuèng c¹nh sè 0 ta ®îc 6 : 3 ®îc mÊy? -> T×m sè d sau lÇn chia thø hai? VËy ta nãi 96 : 3 = 32 -Cho HS nªu l¹i c¸ch chia *H§3: LuyÖn tËp thùc *Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu hµnh. Bµi 1: TÝnh. - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng , líp lµm vë. - Gäi HS ®äc bµi. - NhËn xÐt, söa ch÷a 48 4 4 12 08 8 0 84 2 8 21 04 4 0 66 6 6 11 06 6 0 H§ cña HS - 1 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm b¶ng con. - NhËn xÐt. - HS ®äc l¹i. - Thùc hiÖn 96 : 3 - 3 viÕt vµo th¬ng. 0 - 2 viÕt sau sè 3. 6-6=0 -HS nªu - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi. - §äc bµi, nhËn xÐt * Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - 1 HS ®äc. Bµi 2:a a.1/3 cña 69kg, 36m, 93l.lµ: - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng , líp -lµm bµi, ®äc bµi, 23kg, 12m, 31 l lµm vë, ®äc bµi. nhËn xÐt - NX, cho ®iÓm Bµi 3: Gi¶i to¸n MÑ biÕu bµ sè qu¶ cam lµ : 36:3=12(qu¶) 3- Cñng cè, dÆn dß.2' * Gäi HS ®äc ®Ò to¸n. - 1 HS ®äc. + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? - HS lµm bµi. - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng , líp - §äc bµi, nhËn xÐt lµm vë, ®äc bµi. - NX + C¸ch chia sè cã 2 ch÷ sè cho - 1- 2 HS nªu sè cã 1 ch÷ sè ? - NhËn xÐt giê häc. Rót kinh nghiÖm – bæ sung: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... chÝnh t¶ (Nghe- ViÕt) Bµi tËp lµm v¨n I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸ch viÕt tªn riªng níc ngoµi. - BiÕt ph©n biÖt khi viÕt x/ s. 2- KÜ n¨ng: - Nghe vµ viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n tãm t¾t truyÖn “Bµi tËp lµm v¨n”. - ViÕt ®óng tªn riªng ngêi níc ngoµi. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt eo/oeo, s/x. 3- Gi¸o dôc: -GD ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp II- ®å dïng d¹y häc. B¶ng phô ghi s½n néi dung bµi tËp chÝnh t¶. III- c¸c H§ d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' H§ cña GV H§ cña HS - H·y viÕt tõ cã chøa vÇn oam. - 2 HS viÕt - §äc: n¾m c¬m, l¾m viÖc. - NhËn xÐt. - NX, ®¸nh gi¸ 2- Bµi míi:35' *H§1Giíi thiÖu bµi. -Giíi thiÖu bµi. *H§2HD viÕt chÝnh t¶. - Trao ®æi vÒ ND ®o¹n *GV ®äc ®o¹n viÕt: viÕt. + C«-li-a giÆt quÇn ¸o bao giê cha? + T¹i sao C«-li-a l¹i vui vÎ ®i giÆt quÇn ¸o? + Nh÷ng ch÷ nµo khã viÕt. - HD viÕt ch÷ khã: lµm - GV ®äc l¹i cho HS viÕt v¨n, C«-li-a, lóng tóng - HD c¸ch tr×nh bµy. - ViÕt bµi. -So¸t lçi -ChÊm bµi + §o¹n v¨n cã mÊy c©u? + Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? v× sao? + Tªn riªng ngêi níc ngoµi viÕt nh thÕ nµo? - §äc bµi. - §äc l¹i bµi. -Cha bao giê - V× viÖc ®ã b¹n ®· nãi trong bµi TLV. - HS nªu. - 2 HS lªn b¶ng NX -4 c©u -C¸c ch÷ c¸i ®Çu c©u, tªn riªng - TL - NX - Nghe - viÕt bµi. - Nghe - so¸t lçi. - Nh×n SGK so¸t lçi - ChÊm mét sè bµi - NX bµi viÕt *H§3HD lµm bµi tËp. * Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi. Bµi 2: Khoeo ch©n, ngêi lÎo - Yªu cÇu HS tù lµm khoÎo, bµi,ch÷a.NX. ngãeotay. *Gäi HS ®äc yªu cÇu Bµi 3 (a) §/¸n: siªng- s¸ng. - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë. - Gäi HS ®äc bµi lµm,ch÷a. - NX, söa ch÷a. 3- Cñng cè, dÆn dß.2' - NhËn xÐt giê häc. - Bµi sau: NV: Nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc. - HS ®äc yªu cÇu - HS lµm bµi,ch÷a.NX - HS ®äc. -HS lµm, ®äc bµi - NhËn xÐt. Rót kinh nghiÖm – bæ sung: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2014 chÝnh t¶ (Nghe - ViÕt) Nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu nghÜa cña mét sè tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng x/s. - HiÓu nghÜa cña mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn eo/ oeo. 2- KÜ n¨ng: - Nghe vµ viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n “Còng nh t«i .. c¶nh l¹”. - Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶, ph©n biÖt eo/ oeo, t×m ®óng c¸c tõ cã tiÕng chøa s/ x. 3- Gi¸o dôc: -GD ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp. II- ®å dïng d¹y – häc: B¶ng phô ghi néi dung bµi tËp. III- c¸c H§ d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' 2- Bµi míi: 35' *H§1: Giíi thiÖu bµi. *H§2 : HD viÕt chÝnh t¶. - Trao ®æi vÒ ND ®o¹n viÕt. H§ cña GV H§ cña HS - GV ®äc: ®Ìn s¸ng, khoeo ch©n, - 2 HS viÕt b¶ng, líp viÕt nh¸p xanh xao, giÕng s©u. - NhËn xÐt - NX, cho ®iÓm - Giíi thiÖu – Ghi b¶ng * §äc ®o¹n viÕt mét lÇn - HS ®äc l¹i. + T©m tr¹ng cña ®¸m häc trß míi nh - Bì ngì, rôt rÌ. thÕ nµo? + H×nh ¶nh nµo cho em biÕt ®iÒu ®ã? - §øng nÐp bªn ngêi th©n. - ViÕt tõ khã: bì - §äc cho HS viÕt - 2 HS viÕt b¶ng, líp viÕt nh¸p ngì, nÐp, qu·ng, - NhËn xÐt, chØnh söa trêi, rôt rÌ, ... - NX - HD c¸ch tr×nh bµy. - ViÕt chÝnh t¶. -So¸t lçi -ChÊm bµi *H§3LuyÖn tËp. Bµi 1: §/¸n: nhµ nghÌo, ®êng ngo»n ngoÌo, ngoÑo ®Çu Bµi 3: -CïngnghÜavíi ch¨m chØ: siªng n¨ng -Tr¸i nghÜa víi gÇn: xa -(Níc) ch¶y rÊt m¹nh vµ nhanh: xiÕt 3- Cñng cè, dÆn dß:2' + §o¹n v¨n cã mÊy c©u? + Trong ®o¹n v¨n nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa?. - §äc tõng c©u - §äc l¹i – ph©n tÝch tiÕng khã - 3 c©u - TL - NX - Nghe - viÕt bµi - Nghe - so¸t lçi. - Nh×n SGK so¸t lçi - ChÊm mét sè bµi - NX bµi viÕt * Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu - HS ®äc yªu cÇu - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp - HS lµm bµi lµm vë. - §äc bµi. - Gäi HS ®äc bµi lµm - NhËn xÐt. - NX - ch÷a bµi. *Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS th¶o luËn-tr×nh bµy. - NX, ch÷a bµi - 1 HS ®äc. -T h¶o luËn-tr×nh bµy. - NX - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nghe - Bµi sau: TC: TrËn bãng díi lßng ®êng. thñ c«ng GÊp, c¾t, d¸n ng«i sao n¨m c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng (T2) I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®îc quy tr×nh, kÜ thuËt gÊp c¾t, d¸n ng«i sao 5 c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng. 2- KÜ n¨ng: - GÊp, c¾t, d¸n ®îc ng«i sao 5 c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng mét c¸ch thµnh th¹o.C¸nh cña ng«i sao t¬ng ®èi ®Òu nhau, h×nh d¸n t¬ng ®èi ph¼ng c©n ®èi. - Trng bµy s¶n phÈm ®Ñp. 3- Gi¸o dôc: - Yªu thÝch s¶n phÈm gÊp, c¾t, d¸n vµ yªu thÝch m«n häc. II- ®å dïng d¹y- häc: - MÉu l¸ cê ®á sao vµng. - GiÊy thñ c«ng mµu ®á, vµng. - KÐo, hå, bót ch×, thíc kÎ. III- c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC:3' H§ cña GV H§ cña HS - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - C¸c bíc gÊp c¾t d¸n ng«I sao 5 - 1 HS nªu c¸nh vµ l¸ cê ®á sao vµng? 2- Bµi míi:35' *H§1Giíi thiÖu bµi. - Giíi thiÖu - Ghi b¶ng. *H§2: Híng dÉn * H·y nh¾c l¹i vµ thùc hiÖn c¾t ng«i thùc hµnh. sao 5 c¸nh. - Treo tranh quy tr×nh gÊp. - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bíc gÊp, c¾t, d¸n l¸ cê ®á sao vµng? - Tæ chøc cho HS thùc hµnh. - Theo dâi, uèn n¾n nh÷ng häc sinh cßn sai. *H§3: Trng bµy s¶n - Tæ chøc thi trng bµy s¶n phÈm. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. phÈm. - Tuyªn d¬ng nh÷ng em cã s¶n phÈm ®Ñp. 3- Cñng cè, dÆn dß. - NhËn xÐt giê häc. - ChuÈn bÞ ®å dïng bµi sau: giÊy mµu, giÊy tr¾ng, kÐo, hå d¸n. - 1 HS lªn b¶ng. - NhËn xÐt. - HS tr¶ lêi, nhËn xÐt. - HS thùc hµnh. - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - Nghe Rót kinh nghiÖm – bæ sung: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thø t ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2013 TËp ®äc Nhí l¹i buæi ®Çu ®i häc I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu nghÜa cña c¸c tõ: n¸o nøc, m¬n man, quang ®·ng. - HiÓu néi dung: Nh÷ng kØ niÖm ®Ñp ®Ï cña nhµ v¨n Thanh TÞnh vÒ buæi ®Çu ®i häc. 2- KÜ n¨ng: - §äc ®óng tõ khã, tiÕng khã: nhí l¹i, hµng n¨m, lßng t«i l¹i n¸o nøc, kû niÖm,... - Ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a côm tõ. - §äc tr«i ch¶y toµn bµi víi giäng nhÑ nhµng, t×nh c¶m. - HTL mét ®o¹n trong bµi 3- Gi¸o dôc: - Yªu mÕn m¸i trêng vµ thÝch ®îc ®Õn trêng häc. II- ®å dïng d¹y- häc: - B¶ng phô ghi s½n néi dung luyÖn ®äc. III- c¸c H§ d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' 2- Bµi míi:35' *H§1: Giíi thiÖu bµi. *H§2LuyÖn ®äc. - §äc mÉu H§ cña GV H§ cña HS - Yªu cÇu ®äc bµi Bµi tËp lµm v¨n vµ - 2 HS ®äc. tr¶ lêi c©u hái. - NhËn xÐt, cho ®iÓm - NX, bæ sung - Giíi thiÖu - Ghi b¶ng * §äc mÉu toµn bµi, giäng chËm r·i, - HS theo dâi. t×nh c¶m, nhÑ nhµng. - HD ®äc kÕt hîp - Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u. - Nèi tiÕp nhau ®äc bµi. gi¶i nghÜa tõ khã. -> Theo dâi ph¸t hiÖn tõ sai -> söa. - LuyÖn ®äc tõ khã. Ph¸t ©m: nhí l¹i, hµng - Yªu cÇu HS luyÖn ®äc tõng ®o¹n. - §äc tõng ®o¹n. n¨m, lßng t«i l¹i n¸o + Chó ý c¸ch ng¾t h¬i c©u v¨n dµi: nøc, kû niÖm T«i quªn... s¸ng Êy/... t«i/.. t- - LuyÖn ®äc c©u dµi §äc ®óng c©u: ¬i/..®·ng .// - Yªu cÇu HS ®äc tiÕp nèi tõng ®o¹n + ThÕ nµo lµ n¸o nøc? §Æt c©u - ®äc chó gi¶i, ®Æt c©u + M¬n mën cã nghÜa lµ g×?§Æt c©u + BÇu trêi thÕ nµo lµ quang ®·ng? - Tæ chøc luyÖn ®äc theo nhãm - 3 HS nèi tiÕp ®äc - Tæ chøc thi ®äc theo nhãm. - 2 nhãm thi ®äc. - §¹i diÖn 3 nhãm ®äc. - 1 HS ®äc- theo dâi. *H§3 : T×m hiÓu bµi. *Yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi. - Yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm ®o¹n 1. + §iÒu g× khiÕn t¸c gi¶ nhí ®Õn - Vµo thu, khi l¸ ngoµi nh÷ng kû niÖm cña buæi tùu trêng? ®êng ... + T¸c gi¶ so s¸nh nh÷ng c¶m gi¸c cña m×nh ®îc n¶y në trong lßng víi c¸i g×? - Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2. + Trong ngµy tùu trêng ®Çu tiªn, v× sao t¸c gi¶ l¹i thÊy c¶nh vËt xung quanh cã sù thay ®æi lín? + T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn sù bì ngì, rôt rÌ cña ®¸m häc trß míi tùu trêng?. - nh mÊy c¸nh hoa t¬i mØm cêi… - HS tù do ph¸t biÓu. - ®øng nÐp bªn ngêi th©n .....häc trß cò. *H§4: LuyÖn ®äc l¹i + Con thÝch ®o¹n v¨n nµo nhÊt. H·y - HS ®äc. bµi. ®äc thuéc lßng. + V× sao con thÝch ®o¹n ®ã?. 3- Cñng cè, dÆn dß.2' - Bµi ®äc cho ta biÕt ®iÒu g×? - 1- 2 HS nªu - Nghe - NhËn xÐt giê häc. - Bµi sau: TrËn bãng díi lßng ®êng. to¸n LuyÖn tËp I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®îc kÜ thuËt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè. ((chia hÕt ë c¸c lît chia). 2- KÜ n¨ng: - BiÕt thùc hiÖn phÐp chia sè cã 2 ch÷a sè cho sè cã mét ch÷ sè - T×m 1/4 cña mét sè. - Cñng cè gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. 3- Gi¸o dôc : ý thøc thùc hiÖn chia ®óng kÜ thuËt tÝnh, cÈn thËn, chÝnh x¸c. II.§å dïng d¹y häc: -B¶ng phô,phÊn mµu III- c¸c H§ d¹y häc: Néi dung 1- KTBC: 3' H§ cña GV - Gäi HS lªn ®Æt tÝnh råi tÝnh 48 : 2 84 : 6 66 : 3 75 : 5 - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2- Bµi míi:35' - Giíi thiÖu – Ghi b¶ng *H§1Giíi thiÖu bµi *H§2HD luyÖn tËp. - Cñng cè phÐp chia sè cã 2 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh. * Gäi HS ®äc yªu cÇu . 48 2 84 4 54 6 48 6 - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng, líp lµm 4 24 8 21 54 9 48 8 vµo vë. 08 04 0 0 - Gäi HS ®äc bµi vµ nªu c¸ch tÝnh. 8 4 - Ch÷a bµi, cho ®iÓm. 0 0 - Cñng cè t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. * Gäi HS ®äc yªu cÇu. Bµi 2: 1/4 cña: 20cm, 40km, - Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp 80kg lµ: lµm vë. 5 cm, 10km, 20kg - Gäi HS ®äc bµi lµm. - Ch÷a bµi, cho ®iÓm. * Gäi HS ®äc yªu cÇu. Bµi 3: Gi¶i to¸n. My ®· ®äc ®îc sè trang - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vë. lµ: - Gäi HS ®äc bµi lµm. 84 : 2 = 42(trang) - Ch÷a bµi, cho ®iÓm. 3.Cñng cè dÆn dß:2' - Bµi cñng cè kt, kn g×? -NX giê häc H§ cña HS - 2 häc sinh - NhËn xÐt. - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi-§äc bµi - NhËn xÐt - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi. - §äc bµi. - §æi chÐo vë KT. - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi - §äc bµi. - §æi chÐo vë KT - 1 HS nªu Rót kinh nghiÖm – bæ sung: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thø ba ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2013 luyÖn tõ vµ c©u tõ ng÷ vÒ Trêng häc. dÊu phÈy I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt mét sè tõ ng÷ thuéc chñ ®Ò trêng häc. - BiÕt c¸ch ®Æt dÊu phÈy trong c©u cã nhiÒu thµnh phÇn ®ång chøc. 2- KÜ n¨ng: - T×m ®îc vµ më réng vèn tõ vÒ trêng häc qua trß ch¬i « ch÷. - §iÒn ®óng dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong c©u v¨n 3- Gi¸o dôc: -GD ý thøc II- §å dïng d¹y- häc: - ¤ ch÷ kÎ s½n lªn b¶ng,4 l¸ cê. - ChÐp s½n bµi tËp 2 vµo b¶ng phô. III- c¸c H§ d¹y- häc: Néi dung 1- KTBC: 3' H§ cña GV - Nªu VD cã h×nh ¶nh so s¸nh -NX cho ®iÓm H§ cña HS - 2- 3 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt. 2- Bµi míi:35' *H§1: Giíi thiÖu bµi. *H§2:Trß ch¬i « ch÷. §/¸n: 1) Lªn líp 2) DiÔu hµnh 3) S¸ch gi¸o khoa 4) Thêi kho¸ biÓu. 5) Cha mÑ 6) Ra ch¬i 7) Häc giái 8) Lêi häc 9) Gi¶ng bµi 10) Th«ng minh 11)C« gi¸o -> LÔ khai gi¶ng - Giíi thiÖu- Ghi ®Çu bµi. * Giíi thiÖu « ch÷ trªn b¶ng. - Mçi « ch÷ hµng ngang lµ 1 tõ - HS quan s¸t. liªn quan ®Õn trêng häc vµ cã nghÜa t¬ng øng trong SGK. Tõ hµng däc cã nghÜa lµ buæi lÔ ®Çu n¨m häc míi. - Phæ biÕn c¸ch ch¬i, chia líp thµnh 4 nhãm (4 tæ), GV lÇn lît - Ch¬i theo híng dÉn. ®äc nghÜa cña c¸c tõ hµng ngang. §éi nµo ch¹y lªn c¾m cê vµo cét trªn b¶ng sÏ ®îc d¸n ®¸p ¸n. Víi mçi lÇn d¸n ®¸p ¸n ®óng ®éi ®ã ®îc 10 ®iÓm. *H§3: ¤n c¸ch dïng dÊu phÈy. a.¤ng em, bè em vµ chó em.... b.C¸c b¹n míi... con * Gäi HS ®äc yªu cÇu . - 1 HS ®äc. - Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ - 3 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm vë. c¶ líp lµm vë. - Gäi HS ®äc bµi - §äc bµi. - Tæng kÕt trß ch¬i, tuyªn d¬ng ®éi th¾ng cuéc. - Yªu cÇu HS viÕt c¸c tõ t×m ®îc - HS lµm vë. vµo vë. - §äc l¹i c¸c tõ. ngoan, trß giái. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt. c.NhiÖm vô - V× sao l¹i ®Æt dÊu phÈy ë ®ã? - TL - NX cña.....B¸c Hå d¹y, tu©n theo.... 3- Cñng cè, dÆn dß. - C¸c tõ ng÷ vÒ trêng häc? - 1- 2 HS nªu - Cã thÓ ®Æt dÊu phÈy ë vÞ trÝ nµo trong c©u? - Nghe - NhËn xÐt giê häc. tù nhiªn x· héi VÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. - BiÕt ®îc nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. - N¾m ®îc mét sè bÖnh thêng gÆp ë c¬ quan bµi tiÕt vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh. 2- KÜ n¨ng: - HS nªu ®îc mét sè viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ g×n, b¶o vÖ c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. - KÓ tªn mét sè bÖnh thêng gÆp vµ c¸ch phßng tr¸nh. 3- Gi¸o dôc: - Cã ý thøc thùc hiÖn gi÷ g×n vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. II- §å dïng d¹y häc: - Tranh vÏ SGK. ThÎ xanh, ®á cho mçi häc sinh. - S¬ ®å c¬ quan bµi tiÕt. III- c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®îc gi¸o dôc: - KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n:§¶m nhËn tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n trong viÖc b¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu IV.C¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông -Quan s¸t -Th¶o luËn V.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung 1- KTBC: 3' 2- Bµi míi:35' *H§1: Giíi thiÖu bµi. *H§2:Ých lîi cña gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. H§ cña GV H§ cña HS - Nªu vµ chØ trªn s¬ ®å c¸c bé phËn cña - 2 HS tr¶ lêi. c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu? - NhËn xÐt. - Nªu vai trß cña c¸c bé phËn? - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Giíi thiÖu bµi – ghi b¶ng * Chia líp lµm 4 nhãm th¶o luËn. N1: T¸c dông cña thËn. N2: t¸c dông cña bµng quang N3: T¸c dông cña èng dÉn níc tiÓu. N4: T¸c dông cña bãng ®¸i. - Treo tranh s¬ ®å c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu. -> KÕt luËn: Chóng ta cÇn ph¶i gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt. *H§3: Trß ch¬i: “Nªn hay kh«ng * Ph¸t thÎ xanh, thÎ ®á cho HS. - GV g¾n c¸c thÎ tõ nªn”. 1) Uèng níc thËt nhiÒu 2) T¾m röa, vÖ sinh c¬ quan vÖ sinh. 3) NhÞn ®i tiÓu 4) Uèng ®ñ níc. 5) GiÆt giò s¹ch sÏ quÇn ¸o mÆc. 6) MÆc quÇn ¸o Èm ít. 7) Kh«ng nhÞn ®i tiÓu l©u. -> GV chèt l¹i: 1, 3, 6 kh«ng nªn. 2, 4, 5, 7 nªn *H§4: Liªn hÖ thùc - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - NhËn xÐt. - HS lªn chØ tranh nãi. - NhËn xÐt, bæ sung. - 1 HS ®äc néi dung thÎ tõ. - C¶ líp gi¬ thÎ: + §óng - ®á + Sai - xanh tÕ: 3- Cñng cè, dÆn dß. *Tæ chøc th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu quan s¸t tranh trang 25 tr¶ lêi. + B¹n nhá trong tranh ®ang lµm g×? ViÖc ®ã cã lîi g× cho viÖc tr¸nh viªm nhiÔm c¸c bé phËn c¬ quan bµi tiÕt níc tiÓu? * KÕt luËn: CÇn ph¶i gi÷ VS c¬ quan bµi tiÕt ®Ó ®¶m b¶o søc kháe cho m×nh b»ng c¸ch: uèng ®ñ níc, kh«ng nhÞn ®i gi¶i, vÖ sinh c¬ thÓ, quÇn ¸o hµng ngµy. - Th¶o luËn nhãm ®«i - 2 HS tr×nh bµy. - HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt. - Gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt cã lîi g×? - 2 HS nªu - CÇn lµm g× vµ kh«ng lµm g× ®Ó gi÷ vÖ sinh c¬ quan bµi tiÕt? - Nghe - NhËn xÐt giê häc. - Bµi sau: C¬ quan thÇn kinh. to¸n PhÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - Gióp HS nhËn biÕt phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d. -HS biÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh chia theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i - BiÕt sè d ph¶i nhá h¬n sè chia. 2- KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn ®îc phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d theo ®óng kÜ thuËt tÝnh. 3- Gi¸o dôc: -GD ý thøc lµm tÝnh ®óng kÜ thuËt, cÈn thËn, chÝnh x¸c. II- c¸c H§ d¹y- häc: Néi dung 1-KTBC: 3' 42: 2 36:3 55:5 2- Bµi míi:35' *H§1: Giíi thiÖu bµi. *H§2: Giíi thiÖu phÐp chia hÕt vµ ph¸p chia cã d. a) PhÐp chia hÕt. ●●●● ●●●● 8 2 *8chia2®îc 4,viÕt4 8 4 *4nh©n 2b»ng 8,8trõ 8 0 b»ng 0 b) PhÐp chia cã d: ●●●● ● ● ● ●● 9 2 *9chia2®îc 4,viÕt4 8 4 *4nh©n 2b»ng 8,9trõ 8 1 b»ng 1 *H§3: LuyÖn tËp Bµi 1: TÝnh råi viÕt 12 6 20 5 12 2 20 4 0 0 17 5 29 6 15 3 24 4 2 5 17:5=3 29:6=4 (d 2) (d 5) Bµi 2: §iÒn § - S a,c) (§) b,d) (S) Bµi 3: §¸p ¸n H×nh a 3- Cñng cè, dÆn dß.2' H§ cña GV - Gäi HS lµm tÝnh -NX cho ®iÓm H§ cña HS -3HS -NX - Giíi thiÖu – Ghi b¶ng *Bµi to¸n: Cã 8 chÊm trßn, chia ®Òu - Häc sinh ®äc thµnh 2 nhãm. Hái mçi nhãm cã mÊy ®Ò bµi. chÊm trßn? +Muèn biÕt mçi nhãm cã mÊy chÊm trßn ta lµm ntn? -Cho HS t×m kÕt qu¶ -8:2=4 -GV: PhÐp chia nµy kh«ng thõa, ta nãi 8 : 2 lµ phÐp chia hÕt. Ta viÕt 8 : 2 = 4, ®äc lµ t¸m chia hai b»ng bèn. - GV híng dÉn HS thùc hiÖn t×m kÕt - Thùc qu¶ b»ng ®å dïng trùc quan. chia - GV HD Thùc hiÖn phÐp chia 9 chÊm trong thµnh 2 nhãm. Mçi nhãm ®îc nhiÒu nhÊt 4 chÊm trßn vµ cßn thõa ra mét chÊm trßn. VËy 9 : 2 = 4 d 1 => §©y lµ phÐp chia cã d. -GV cho thªm VD: 31:5;54:7 +So s¸nh sè d vµ sè chia? hµnh -HS tÝnh * Gäi HS ®äc yªu cÇu. - 1 HS ®äc. - Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp - HS lµm bµi. lµm vë. - Gäi HS ®äc bµi. - §äc bµi. - Ch÷a bµi, cho ®iÓm. - NhËn xÐt. * Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng lµm. - C¶ líp lµm vë, ®äc bµi. - NX, ®¸nh gi¸ - 1 HS ®äc. - HS lµm bµi. - §äc bµi- NhËn xÐt. * Gäi HS ®äc yªu cÇu . - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ tr¶ lêi. - NhËn xÐt, cho ®iÓm +T¹i sao chän h×nh ®ã? - 1 HS ®äc. -HS ch÷a -NX - ThÕ nµo lµ phÐp chia hÕt, phÐp chia - 1 HS tr¶ lêi cã d ? - Trong phÐp chia cã d sè d ph¶i thÕ nµo so víi sè chia ? - NhËn xÐt giê häc - Nghe - Bµi sau: LuyÖn tËp Rót kinh nghiÖm - bæ sung:
- Xem thêm -