Tài liệu Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng bài

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31771 |
  • Lượt tải: 24
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG BÀI UNIT 1: HELLO 1/ Complete and say aloud: B H a. ......ello b. .......ye 2/ Read and match: 1) 2) 3) 4) 5) Hello Hi, How I’m fine, Nice A. B. C. D. E. are you? thanks. I’m Nam. to meet you. Mai. I’m Quan. 3/ Reorder the dialogue: I, ___Nice to meet you too. ___Nice to meet you. _1_What is your name? ___I'm fine, thank you. ___My name is Peter. ___How are you? II, ___How are you? ___Hello. I'm Tuan. ___I'm fine, thank you. ___Oh, She is Lien. She's my friend. ___Hi, Tuan. I'm Trung. ___Who's she? III, ___ Linda, this is Peter. He's my friend. ___ Nice to meet you too. ___ Hello, Linda. ___ Nice to meet you, Peter. ___ Hi, Tonny. IV, ___Oh, He is my brother, Hung. ___ Hello, Phu. How are you? ___Who is he? ___I'm fine, thanks. And you? ___Fine, thanks. 4/ Put the words in order. Then read aloud: 1) You/ meet/ nice/ to................................................................... 2) Nam/ you/ hi/ are/ how............................................................ 3) Thanks/ fine/ I’m..................................................................... 4) Nam/ bye.................................................................................. 5/ Read and complete: Fine, how, hello, fine Quan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you? Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you? Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss Hien. Miss Hien: Goodbye, Quan. VI. Write about you: Name: ................................................................................. School: ................................................................................. Class: ................................................................................. Teacher: ................................................................................. VII: Translate into English: a. Chào bạn. Mình là Minh …………………………………………………………. b. Xin chào. Tớ là Lili ………………………....................................................... c. Bạn có khoẻ không ………………………………………………………….... d. Mình khỏe. Cảm ơn bạn ……………………………………………………………. THE END UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? 1/ Complete and say aloud: M P a. ……ai b. ....... eter 2/ Read and complete: How, what’s, my 1) ..................................... your name? 2) ..................................... Name’s Peter. 3) ..................................... Do you spell your name? 3/ Read and match: 1. Who is she? 2. How are you today? 3. What is your name? 4. Goodbye. See you again. a. I’m fine. Thank you b. She is Lan. She is my sister c. That is B-E-T-T-Y. d. I am Tung. And you? e. Bye. See you later 1– 2– 3– 4– 5– 5. How do you spell your name? 4/ Choose correct answer 1. How _________ you? A. am B. is C. are D. it 2. Good bye. ______ you later. A. What B. See C. How D. Are 3. __________. I am Linda A. Hello B. Good-bye C. It D. You 4. Good bye. See you __________. A. later B. late C. How D. Are 5. ___________ your name? A. Hello B. Good-bye C. What D. What’s 6. What’s _____? It’s a notebook. A. he B. she C. that D. dog 7. What’s your name? A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you 8. How are you? A. I’m fine, thanks B. yes, please. C. I’m nine years old 5/ Translate into English: 1/ Bạn đánh vần tên bạn như thế nào? 2/ Hôm nay bạn thế nào? 3/ Tên của bạn là gì? 4/ Tên tó là Peter. 6/ Put the words in order. Then read aloud. 1) Name/ my/ Phong/ is .............................................................. 2) Your/ what/ is/ name ............................................................... 3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how ............................................ 4) N-/ A/ L-/ D- / I-...................................................................... 7/ Read and complete: Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how Phong: Hi. (1) ..................................... name's Phong. Linda: Hello, Phong. My (2) ..................................... Linda. (3) ..................................... do you spell your name? Phong: (4) ................................ . How do you (5) ................................ your name? Linda: L-I-N-D-A. 8/ Write about you:  What’s your name?..................................................................  How do you spell your name?................................................. THE END UNIT 3: THIS IS TONY 1/ Complete and say aloud: T Y  ……es b. …… ony 2/ Read and match:  This is  That Quan?  No,  Phong.  Is  It isn’t. It’s Peter. 3/ Put the words in order. Then read aloud: 1. Are/ you/ hello/ how? ….. . …………………………………………………. 2. Fine/ thanks/ I/ am ………………………................................................... 3. See/ later/ good-bye/ you ……………………………………………………….. 4. Tung/ is/ this ……. …….. …………………………………………... 5. Trang/ she/ is ........................................................................................ 6. name/ your/ what's? ....................................................................................... 7. my/ this/ sister/ is ........................................................................................ 8. brother/ this/my/ is ........................................................................................ 9. too/ meet/ nice/ you/ to ………………………………………………………… 10. am/ I/ fine. ……………………………………………………….... 4/ Read and complete: Meet, that, name's, is, and, his 1) Hi. My ..................................... Nam. 2) ..................................... is Phong. 3) 4) 5) 6) ..................................... this is Quan. Look at that boy. ..................................... name is Tony. And that girl ..................................... Linda. Nice to ..................................... you, Peter and Linda. 5/ Write about your friend:  What is his/ her name?.............................................................  How do you spell his/ her name?............................................. 6/ Translate into English: 1/ Đây là Mary 2/ Kia là Peter. 3/ Kia có phải là Quan không? 4/ Không, không phải. Đó là Phong 5/ Đúng, đúng vậy UNIT 4: HOW OLD ARE YOU? 1/ Match: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Four Seven Two Five Eight One Ten Three Six Nine 2/ Read and match:     Who’s It’s How old I’m six     Are you? Years old. That? Miss Hien. 3/ Match the sentences: 1) Who’s that? a) Yes, it is. 2) How old are you? b) It’s Mr. Loc. 3) Is that Mai? c) She’s eight years old. 4) How old is Mai? d) I’m eight years old. 4/ Put the words in order. Then read aloud: 1. You/ old/ how/ are.............................................................. 2. Nine/ old/ I’m/ years........................................................... 3. That/ Mai/ is....................................................................... 4. Mai/ how/ is/ old................................................................. 5/ Read and complete: Old, that, no, are  A: Is that Linda? B: (1) ..................................... , it isn’t. A: Who’s (2) ..................................... ? B: It’s Mary.  A: How old (3) ..................................... you? B: I’m ten years (4) ..................................... . 6/ Write about you:  What’s your name?..................................................................  How old are you?..................................................................... 7/ Translate into Vietnamese 1. I'm six years old. ………………………………………………………... 2. I'm seven years old. …………………………………………………………. 3. I'm eight years old. ………………………………………………………... 4. I'm ten years old. ……………………………………………………………. UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS? 1. Read and complete. a. He's my _____________. b. She's my ________. c. They're my __________. d. Peter and Linda are my ________. 2. Look, read and complete. a. __________ is Linda. b. She's my __________. c. And ________ is Tony. d. _________ is my friend too. e. They are my _______. SENTENCE PATTERNS Read and match. 1. This is 2. She is my 3. Tony and Linda are my 4. They a. are my friends too? b. friends. c. Linda. d. friend. Put the words in order. Then read aloud. 1. is/ Peter/ this/ . 2. that/ Linda/ is/ . 3. Linda/ Tony/ your/ are/ and/ friends/ . 4. aren't/ they/ no,/ . READING Read and complete. Hello. My (a)__________ Nam. I'm eight (b)____________ old. I'm in class 3A. This is my best (c) __________ Mai. She is eight years old too. Here are Peter and Linda. Peter is (d)___________ and Linda is nine. They're my (e)_______ too. Hoàn thành đoạn sau: My ……….is Trung. This ……. I am 9 years old. I learn in Luong Bang ………….. It……….. a ………… school. There ………… 10 classes in………..school. There…….. 30 students in ………..class. There……… 20 boys and……….girls. They …….. intelligent. My teacher …… tall and beautiful. She ……… 35 years………… UNIT 6: STAND UP PHONICS AND VOCABULARY 1. Complete and say aloud. a. _own b. _ome 2. Put the letters in order to make the word. a. pnoe b. ecsol c. cemo in d. tdnas up _____________ e. tis down _________ f. Don't ltak __________ SENTENCE PATTERNS 1. Read and match. 1. Sit a. up, please. 2. Stand b. your book, please. 3. Come c. down, please. 4. Open d. here, please. 2. Put the words in order. Then read aloud. a. may/ Sir,/ come/ in/ I/ ? b. please/ quiet,/ be/ . c. Miss/ I/ a/ ask/ question/ may/ Hien,/ ? d. out/ may/ go/ I/ ? Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền 1 từ cũn thiếu. 1. ………….. her name? 2. …………… this? 3. What is ………….. name? 4. Is your house ………….? 5. How …………… you today? 6. ……… your father young? 7. …….. old are you? 8. Is …………. sister tall? 9. What is its ……….. ? 10. That ……… my ………... library. 11.………., it isn’t. It …….. small. 12.………. Tung. He is my ……… frien 13. That is ………….grandmother. 14. …………. Dong Da school. 15. No, she ……... She …….. short. 16. This ……… my teacher. 17. Sit ………, please 18. That ………… my book, ……... 19. …………. up, please. 20. ………….. your book, please. Circle the answer. (Khoanh tròn câu đúng) 1/ How are you? a. I’m fine .Thank you. b. I’m John. 3/ What’s this? a. Yes, it is. b. It’s a pen. 2/ What color is this? a. It’s black. b. It’s a bag. 4/ Is this a book? a. It’s a pen. b. No, it is not. 5/ a. Sit down. b. Look at the board. 6/ a. Put your book away. b. Raise your hand. 7/ a. Open your book. b. Close your book. 8/ a. Stand up. b. Sit down. 9/ a. Is this a book? Yes, it is. b. Is this a pencil? Yes, it is. 10/ a. It’s a chair. b. It’s a ruler. UNIT 7: THAT’S MY SCHOOL                     I. Chọn từ khác loại với các tử còn lại. 1. A. name B. class C. library D. school 2. A. big B. it’s C. small D. new 3. A. that B. pen C. book D. ruler 4. A. my B. your C. her D. classroom 5. A. she B. friend C. I D. he II. Sắp xếp thành 1 bài hội thoại hợp lý. 1. It’s Thang Long School. 2. This is my school. 3. Oh, it’s big. 4. What’s its name? 5. Nice to meet you too. 6. Miss Chi, this is Li Li. She’s my friend. 7. Good morning, Miss Chi. 8. Nice to meet you. LiLi. 9. Good morning, Nam. III. Hãy xếp các chữ cái thành từ. Ví dụ làm mẫu: 2. esaerr 3. olohsc 4. ttah 5. htaw 6. mnae 7. ruoy 8. lbriayr IV. Hãy xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. Ví dụ làm mẫu: 2. It’s/ school/ Dong Da/ Primary/ . 3. is/ your/ What/ name/ ? 4. school/ is/ My/ big/ . 5. go/ I/ every/ to/ school/ morning/ . V. Hãy viết bằng tiếng Anh. 1. Anh ấy là ai? 2. Anh ấy là Nam. 3. Anh ấy là bạn của tôi. UNIT 8: THIS IS MY PEN A. PHONICS AND VOCABULARY 1. Complete and say aloud. a. _ulers b. _ese are rubbers 2. Look and write. a. This is my _________. 2. That is my _______. c. These are my ________. d. Those are my _________. B. SENTENCE PATTERNS Read and match. 1. This is my pencil 2. It's a. new too. b. notebooks. 3. These are my c. new. 4. They're d. case. Put the words in order. Then read aloud. 1. is/ ruler/ my/ this/ . 2. that/ your/ pencil case/ is/ . 3. are/ these/ notebooks/ my/ . 4. your/ are/ those/ pens/ . C. READING This is my classroom. It is big. This is my (1)________. It is new. (2)_______ is my pencil sharpener. These are my pencils. (3)_________ are short. Those are my (4)________. They are (5)_________. UNIT 9: WHAT COLOUR IS IT? A. PHONICS AND VOCABULARY. Complete and say aloud. a. _t b. _range Look and write. 1. Your school bag is _____ 2. My pen is __________. 3. My rulers are _______. 4. Your rubbers are ________. 5. My pencil is _________. B. SENTENCE PATTERNS Read and match. 1. Is that your pen? 2. What colour is this? 3. Are these your pencils? 4. What colours are they? Read and complete. a. Yes, they are. b. They are brown. c. It's orange. d. Yes, it is. Put the words in order. Then read aloud. 1. notebook/ is/ your/ this/ . 2. colour/ what/ pen/ is/ your/ ? 3. are/ these/ rulers/ your/ . 4. what/ are/ your pencil sharpeners/ colour/ . Khoanh tròn vào đáp án đùng A, B, C hoă ăc D 1. How _________ you? A. am B. is C. are D. it 2. Good bye. ______ you later. A. What B. See C. How D. Are 3. It ________ a dog? A. is B. See C. am D. bye 4. It is ___________ table A. is B. a C. an D. you 5. __________. I am Linda A. Hello B. Good-bye C. It D. You 6. Good bye. See you __________. A. later B. late C. How D. Are 7. It ________ a pencil case. A. is B. are C. am D. bye 8. _______ is a table. A. He B. It C. An D. You 9. ___________ your name? A. Hello B. Good-bye C. What D. What’s 10. What’s _____? It’s a notebook. A. he B. she C. that D. dog 11. What’s your name? B. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you 12. How are you? B. I’m fine, thanks B. yes, please. C. I’m nine years old 13. What color is it? A. It’s green B. My name’s Hoa C. It’s ruler 14. What is this? A. It’s a pen B. It’s yellow C. This is my friend 15. What is this? A. It’s my computer is not 16. What color is it? A. Thank you table. B. I’m fine C. No, it B. It’s pink C. It’s a UNIT 10: WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME? A. PHONICS AND VOCABULARY 1. Complete and say aloud. a. _ind b. _ating 2. Look and write a. We play __________. b. My friend and I play __________. c. I like __________. d. My friend and I like _______. B. SENTENCE PATTERNS Read and match. 1. Let's a. like? 2. What do you do b. play chess. 3. Do you like c. at break time? 4. What do you d. hide-and-seek? Put the words in order. Then read aloud. 1. skating/ he/ likes/ . 2. at/ play/ break time/ hide-and-seek/ they/ . 3. do/ table tennis/ like/ you/ ? 4. break time/ do/ play/ at/ you/ what/ ? C. READING Read and complete. Đọc và đánh dấu vào hình ảnh tương ứng đúng là  B.  1. This is a pen. 2. This is my book. A. A. B.  3. That is a pencil case. A. B.  4. I like chatting with my friends. A. B.  5. I don’t like playing chess. A. B.  Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu 1. That is a p e n. 2. This is my ru_ _ _ _ 3. What’s that? –It’s a pe_ _ _ _ 4. These are my ru_ _ _ _. 5. My cla_ _ _ _ _ _ is big. Nối các câu ở cô ăt A với các câu ở cô ăt B A 1. How do you spell your name? 2. May I come in, Sir? 3. What’s that? 4. Goodbye 5. What do you do at break time? B 12345- UNIT 11: THIS IS MY FAMILY A. PHONICS AND VOCABULARY 1. Complete and say aloud. a. _andmother b. _other 2. Look and write. a. My __________ is sixty-six years old. a. No, you can’t. b. Bye. c. I play hide-and-seek. d. T-O-N-Y. e. It’s a book.
- Xem thêm -