Tài liệu Phiếu bài tập toán và tiếng việt lớp 3

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6786 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TuÇn 1 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶: 2®iÓm §iÒn vµo chç trèng ch hay tr - ….. l¹i - …..trung - …...con - …..cñi II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): T×m tõ chØ sù vËt trong c¸c c©u sau: a. C¸nh ®ång trong ®Ñp nh mét tÊm th¶m khæng lå. b. MÊy con chim ch×a v«i bay lªn bay xuèng hãt rÝu rÝt. Bµi 2( 2®iÓm): T×m nh÷ng sù vËt ®îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u sau. a. C¸nh ®ång tr«ng ®Ñp nh mét tÊm th¶m b. Khi c¸ vµng khÏ uèn lng th× ®u«i xoÌ réng ra nh mét d¶i lôa mµu da cam cßn khoan thai uèn lîn m·i. Bµi 3( 3®iÓm): C¸c sù vËt trong tïng cÆp so s¸nh ë bµi 2 cã ®iÓm nµo gièng nhau? To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 246+ 348 257+ 129 568 + 125 369 + 215 Bµi 2 ( 2®iÓm) : T×m m m + 356 + 125 = 671 456 + 129 + m = 781 Bµi 3( 2®iÓm): T×m mét sè biÕt lÊy sè ®ã trõ ®i 124 råi trõ tiÕp 348 ta ®îc sè liÒn tríc sè 1000. Bµi 4( 2®iÓm) Th viÖn cña nhµ trêng cã 127 quyÓn truyÖn tranh nh vËy sè truyÖn tranh nhiÒu h¬n truyÖn khoa häc lµ 21 quyÓn. Hái: a. Trong th vÞªn cã bao nhiªu quyÓn truyÖn khoa häc? b. Th viÖn cã bao nhiªu quyÓn s¸ch c¶ 2 lo¹i? Bµi 5( 1®iÓm: Cho c¸c sè 456, 42, 498 vµ c¸c dÊu phÐp tÝnh +, -, =. H·y viÕt tÊt c¶ c¸c phÐp tÝnh ®óng. TuÇn 8 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶: §iÒn vµo chç trèng l hay n - nghÌo …µn – phµn ….µn - …ång …µn - …an man II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm) : T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n v¨n sau: Míi d¹o nµo nh÷ng c©y ng« cßn lÊm tÊm nh m¹ non. ThÕ mµ chØ Ýt l©u sau ng« ®· thµnh c©y rung rung tríc giã vµ ¸nh n¾ng. Nh÷ng l¸ ng« træ ra m¹nh mÏ, nân nµ. Trªn ngon, mét thø bóp nh kÕt b»ng nhung vµ phÊn v¬n lªn. Bµi 2( 2®iÓm): §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc in ®Ëm a. Lan lµ ®éi viªn c©u l¹c bé b¬i léi. b. Buæi chiÒu, Lan gióp mÑ nÊu c¬m. Bµi 3( 3®iÓm): Cho c¸c tiÕng thî, nhµ, viªn. H·y thªm vµo tríc hoÆc sau c¸c tiÕng trªn ®Ón t¹o thµnh c¸c tõ chØ ngêi lao ®éng. vÝ dô: thî méc III. TËp lµm v¨n: H·y kÓ l¹i buæi ®Çu tiªn ®i häc cña em To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 25 : 3 37 : 5 45: 7 33 : 4 Bµi 2( 2®iÓm): §iÒn vµo chç chÊm 1/4 cña 44kg = ……..kg 1/4 cña 84 cm = ……..cm 1/3 cña 36 dm = ……dm 1/9 cña 63 l = …….l Bµi 3( 2®iÓm): ViÕt thªm sè 9 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn ta ®îc sè míi h¬n sè cò 279 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn ®ã. Bµi 4( 3®iÓm): Cã 2 bao g¹o. Bao thø nhÊt nÆng 10kg. Bao thø hai nÆng gÊp 3 lÇn bao thø nhÊt. Hái c¶ 2 bao nÆng bao nhiªu kg? Bµi 5( 1®iÓm) : 1/3 ®o¹n AB dµi 2cm. Hái ®o¹n AB dµi bao nhiªu cm? VÏ ®o¹n th¼ng AB. TuÇn 10 TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶ ( 2®iÓm): §iÒn vµo chç chÊm. l hay n Mïa …¾ng, ®Êt nÎ ch©n chim, …Òn nhµ còng r¹n ….øt. Trªn c¸i phËp phÒu vµ ….¾ng giã…..¾m d«ng nh thÕ, c©y ®øng ….Î khã mµ chèng chäi ….æi. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm) : T×m h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u th¬ sau: a. TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t ca. Tr¨ng lång cæ thô bãng lång hoa b. Trong nh tiÕng h¹c bay qua, §ôc nh tiÕng suèi míi sa nöa vêi. Bµi 2( 2®iÓm) : §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc in ®Ëm a. Quª h¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc b. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu c©u thÝch hîp, viÕt hoa ch÷ c¸I cÇn thiÕt. BÐ treo nãn bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc mÊy ®a em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ bÐ ®a m¾t nh×n ®¸m häc trß nã ®¸nh vÇn tong tiÕng ®µn em rÝu rÝt ®¸nh vÇn theo. III. TËp lµm v¨n Mét lÇn em bÞ sèt cao, bè mÑ ®· lo l¾ng vµ ch¨m sãc em víi tÊt c¶ tÊm lßng yªu th¬ng. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn em bÞ èm ®îc cha mÑ ch¨m sãc nh thÕ nµo cho c¸c b¹n cïng nghe. To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 36 : 3 51 x 7 49 x 5 47 : 5 Bµi 2( 2®iÓm) a. GÊp mçi sè sau ®©y lªn 7 lÇn: 18 , 29 b. Gi¶m mçi sè sau ®i 7 lÇn: 77, 63 Bµi 3( 2®iÓm) : GÊp 1 sè lªn 4 lÇn råi gi¶m tiÕp kÕt qu¶ ®I 12 ®¬n vÞ th× ®îc 24. T×m sè ®ã. Bµi 4( 3®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 8 kg g¹o b»ng 1/3 tói thø hai. Hái tói thø hai ®ùng nhiÒu h¬n tói thø nhÊt bao nhiªu kg g¹o? Bµi 5( 1®iÓm): T×m sè bÞ chia, biÕt sè chia lµ 15, th¬ng lµ 8 vµ sè d lµ sè d lín nhÊt. Bµi 6( 1®iÓm): §Ó ®¸nh sè trang cña mét quyÓn s¸ch gåm 50 trang ta ph¶i dïng bao nhiªu ch÷ sè? TuÇn 11 TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm) trong c¸c tõ ng÷ sau tõ nµo viÕt sai chÝnh t¶. S¹ch sÏ, xanh sao, xang s«ng, s¸ng xña, ng«i xao, s«i gÊc, cÆp s¸ch, s¬ng ®ªm, xöa ch÷a, xøc khoÎ. II.LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u díi ®©y ®Ó t¹o ra h×nh ¶nh so s¸nh. - ë ch©n trêi phÝa ®«ng, mÆt trêi mäc ®á nh……………………………………………… - §ªm trung thu, mÆt tr¨ng trßn vµnh v¹ch nh……………………………………………. - Dßng s«ng mïa lò cuån cuén ch¶y nh………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o thµnh c©u nãi vÒ c¶nh ®Ñp quª h¬ng. a. ………..lång léng c. …………nhën nh¬ b. ………..bay bæng d. ……….uèn khóc Bµi 3( 3®iÓm): T×m nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ quª h¬ng. Non xanh níc biÕc, thøc khuya dËy sím, non s«ng gÊm vãc, th¼ng c¸nh cß bay, häc mét biÕt mêi, ch«n rau c¾t rèn, lµng trªn xãm díi, d¸m nghÜ d¸m lµm, mu«n h×nh mu«n vÎ, quª cha ®Êt tæ. III. TËp lµm v¨n: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n ( Ýt nhÊt 10 c©u) kÓ vÒ quª h¬ng m×nh To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 56 : 3 83 x 7 59 x 6 76 : 4 Bµi 2( 2®iÓm): Kh«ng tÝnh kÕt qu¶ h·y ®iÓn dÊu ( >, <, =) thÝch hîp vµo « trèng a. 6 x 7 + 4 7x6+5 b. 7 x 8 – 7 7x7 Bµi 3( 2®iÓm) T×m n a. n : 6 = 7 ( d 3) b. 85 : n = 9 ( d 4) Bµi 4( 3®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 10 kg g¹o. Hái c¶ hai tói ®ùng bao nhiªu kg g¹o? Bµi 5( 1®iÓm): §Ó ®¸nh sè trang mét sè b¸o nhi ®ång dµy 30 trang ta cÇn bao nhiªu ch÷ sè? TuÇn 13 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶ Bµi 1: Nèi tõ ë hai cét cã nghÜa gièng nhau thµnh tõng cÆp a. hoa f. chÐn b. b¸t g. ly c. cè h. ( h¹t) mÌ d. (h¹t) ®Ëu phéng i. b«ng e. ( h¹t) võng j. ( h¹t) l¹c Bµi 2: §iÒn dÊu c©u( chÊm phÈy, chÊm hái, chÊm than) thÝch hîp vµo mçi « trèng díi ®©y: §ang ®i VÞt con thÊy mét b¹n ®ang n»m trong c¸i tói tríc ngùc cña mÑ VÞt con cÊt tiÕng chµo: - Chµo ban B¹n tªn lµ g× thÕ - Chµo VÞt con T«i lµ chuét tói B¹n cã muèn nghe t«i kÓ chuyÖn vÒ mÑ kh«ng VÞt con gËt ®Çu Chuét tói liÒn kÓ: - T«i cßn bÐ nªn ®îc ë trong c¸i tói tríc bông cña mÑ t«i ThËt lµ ªm ¸i §· bao lÇn mÑ t«i mang t«i ch¹y b¨ng qua c¸nh rõng qua ®ång cá mªnh m«ng ®Ó tr¸nh hæ d÷ MÑ thë hæn hÓn ít ®Ém må h«i ¤i T«i yªu mÑ biÕt bao To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 95 : 3 78 : 7 215 x 5 308 x 3 86 : 4 98 : 4 201 x 3 270 x 2 69 : 6 89 : 3 111 x 5 121 x 6 Bµi 2: Cã 8 con gµ trèng, sè gµ m¸i nhiÒu h¬n sè gµ trèng lµ 40 con. Hái sè gµ trèng b»ng mét phÇn mÊy sè gµ m¸i? Bµi 3: Mét bÕn xe cã 63 xe «t«, sau ®ã cã 1/7 sè «t« rêi bÕn xe. Hái bÕn xe cßn l¹i bao nhiªu xe? Bµi 4: Trong kho cã 9 bao g¹o, mçi bao nÆng 50 kg. Ngêi ta lÊy ta 135kg g¹o ®Ó b¸n. Hái trong kho cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o? Bµi 5: TÝnh 50g x 5 + 5g = 90g x 4 – 125g = 12g x 9 + 12g = 69g x 5 – 118g = TuÇn 14 TiÕng ViÖt Bµi 1: G¹ch 1 g¹ch díi tõ chØ sù vËt, g¹ch 2 g¹ch díi tõ chØ ®Æc ®iÓm trong c¸c c©u th¬ sau: C©y bÇu hoa tr¾ng Cao tÝt c©y cau C©y mít hoa vµng Mµ th¬m ngan ng¸t Tim tÝm hoa xoan Hoa sen trªn níc §á t¬I r©m bôt Hoa dõa trªn m©y Mµo gµ ®á chãt §Êt níc em ®©y Hång öng hoa ®µo Bèn mïa hoa th¾m Bµi 2: G¹ch díi c©u ®îc viÕt theo mÉu Ai thÕ nµo? trong c¸c c©u díi ®©y råi ®iÒn vµo chç trèng trong b¶ng c¸cbé phËn thÝch hîp. Ngµy xa, H¬u rÊt nhót nh¸t. H¬u sî bãng tèi, sî thó d÷, sî c¶ tiÕng ®éng l¹. Tuy vËy, H¬u rÊt nhanh nhÑn, ch¨m chØ vµ tèt bong. Mét h«m, nghª tin b¸c GÊu èm nÆng, H¬u xin phÐp mÑ ®Õn th¨m b¸c GÊu. Ai (con g×, c¸i g×) ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Bµi 3: §Æt 3 c©u theo mÉu Ai- thÕ nµo? ThÕ nµo? …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 42 : 4 56 : 4 75 : 5 94 : 3 86 : 4 79 : 7 45 : 2 77 : 6 215 x 3 224 x 4 405 x 2 192 x 5 Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 5x9:3 138 + 96 : 2 100 – 64 : 2 96 : 6 x 8 Bµi 3: Trªn xe buýt cã 80 hµnh kh¸ch. §Õn bÕn cã 1/5 sè kh¸ch xuèng xe. Hái trªn xe cßn l¹i bao nhiªu hµnh kh¸ch? Bµi 4: N¨m nay bµ 64 tuæi. Tuæi bµ gÊp ®«I tuæi mÑ, tuæi mÑ gÊp 4 lÇn tuæi Minh. Hái n¨m nay Minh bao nhiªu tuæi? Bµi 5: Trong vên cã 6 c©y cam. Sè c©y cam Ýt h¬n quýt lµ 18 cay. Hái sè c©y cam b»ng mét phÇn mÊy sè c©y quýt? Bµi 6: Cã 63 mÐt v¶i, may mçi mét bé quÇn ¸o hÐt 3mÐt. Hái cã thÓ may ®îc nhiÒu nhÊt bao nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy mÐt v¶i? TuÇn 15 ( 1) TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶ Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng x¬ hay s¬ - …suÊt - …sµi - ….x¸c - …..lîc - …kÕt - ….®å - …..míp - …..mói Bµi 2: Nèi tiÕng ë cét A víi cét B ®Ó t¹o thµnh tõ viÕt ®óng chÝnh t¶ A B A B ch¾c trë tro tµn tr¾c bß cho mîn ch©u nÞch chiÒu ®×nh tr©u b¸u triÒu tèi II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1: Nèi tõ ng÷ ë cét A ( tªn mét sè d©n téc Ýt ngêi) víi tõ ng÷ thÝch hîp ë cét B ( ®Þa bµn mµ d©n téc ®ã sinh sèng). 1. Tµy, Nïng, Th¸i, Mêng, a. Nam Trung Bé vµ Nam Dao, H-M«ng Bé 2. Ba-na, £-®ª b. MiÒn nói phÝa B¾c 3. Ch¨m, Kh¬-me c. T©y Nguyªn Bµi 2: T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng. - ®Ñp nh…………………. - ®á nh………………………… - Dai nh…………………. – xanh nh…………………….. - ®en nh…………………. – vµng nh…………………….. Bµi 3: T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi “ Châ b¸nh khóc cña d× t«i” .To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 329 : 5 628 : 7 496 : 7 593 : 7 432 : 3 876 : 5 372 : 3 457 : 3 Bµi 2: T×m x x : 4 = 106 : 2 x : 3 = 824 : 4 150 : x = 45 : 9 625 : x = 35 : 7 Bµi 3: Vên nhµ Hång cã 54 c©y v¶i, vên nhµ HuÖ cã sè c©y v¶i kÐm vên nhµ Hång 6 lÇn. Hái c¶ hai vên cã bao nhiªu c©y v¶i? Bµi 4: Mét tr¹i nu«i gµ cã 792 con gµ nhèt ®Òu vµo 9 ng¨n chuång. Ngêi ta b¸n ®i mét sè gµ b»ng sè gµ nhèt trong 2 ng¨n chuång. Hái ngêi ta ®· b¸n ®i bao nhiªu con gµ? Bµi 5: Trong phÐp chia hÕt cã sè chia lµ 48 vµ th¬ng lµ 6. NÕu vÉn lÊy sè ®ã chia cho 4 th× ®îc th¬ng míi lµ bao nhiªu? TuÇn 15(2) TiÕng viÖt I.ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng x¬ hay s¬ - …….suÊt - ……sµi - ……kÕt - ……míp II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): T×m tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm - cao nh……….. – dai nh…………… - vui nh……….. - ®en nh……………. Bµi 2( 3 ®iÓm): §Æt 3 c©u trong ®ã mçi c©u sö dông mét h×nh ¶nh so s¸nh t×m ®îc ë bµi tËp 1. Bµi 3( 3®iÓm): T×m c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong khæ th¬, c©u v¨n sau: Nh÷ng ng«i sao trªn trêi VÇng tr¨ng nh lìi liÒm Nh c¸nh ®ång mïa gÆt Ai bá quªn gi÷a ruéng Vµng nh nh÷ng h¹t thãc Hay b¸c thÇn n«ng mîn Ph¬i trªn s©n nhµ em. Cña mÑ em lóc chiÒu. III. TËp lµm v¨n Dùa vµo bµi th¬ “Gäi b¹n” cña nhµ th¬ §×nh H¶i, em h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn c¶m ®éng vÒ t×nh b¹n gi÷a Bª vµng vµ Dª tr¾ng To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 486 : 4 365 : 5 792 : 3 906 : 3 Bµi 2( 2®iÓm): §iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng a. 5 x 9 9x4+9 b. 9 x 8 – 19 6 x 6 : 9 Bµi 3( 2®iÓm): TÝnh nhanh a. 3 x 5 + 2 x 3 + 3 x 3 b. 2 x 9 + 5 x 9 + 27 Bµi 4( 3 ®iÓm): HiÖn nay con 4 tuæi, mÑ gÊp 8 lÇn tuæi con. Hái khi sinh con mÑ bao nhiªu tuæi? Bµi 5( 1®iÓm): 1/6 tÊm v¶i dµi 6 m. Hái 1/4 tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªu mÐt? TuÇn 16 TiÕng ViÖt Chia c¸c tõ ng÷ díi ®©y thµnh 4 nhãm råi ®iÒn vµo chç trèng thÝch hîp trong b¶ng: ®êng phè, ®¹i lé, m¸i ®×nh, bê tre, giÕng níc, vØa hÌ, phè x¸, xe buýt, xe tac-xi, c¸i cµy, c¸i bõa, c¸i cµo, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c«ng viªn, «t«, r¹p xiÕc, m¸y cµy, c¸i liÒm, c¸i h¸i, c©y ®a, c¸nh ®ång, vên c©y, lµng m¹c, xÝch l«, xe lam, cung v¨n ho¸, ®µi truyÒn h×nh. STT Nhãm 1. C¬ së vËt chÊt thµnh phè Tõ ng÷ ………………………………………………….. …………………………………………………. 2. Ph¬ng tiÖn giao th«ng chñ yÕu …………………………………………………. ë thµnh phè. ………………………………………………….. 3. C«ng cô s¶n xuÊt cña ngêi ………………………………………………….. n«ng d©n. …………………………………………………. 4. C¶nh quen thuéc ë n«ng th«n …………………………………………………. …………………………………………………. To¸n Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 52 + 81 : 9 100- 13 x 7 78 : 6 + 96 : 8 19 x 5 + 2 14 – 48 : 6 528 : 4 – 318 : 3 Bµi 2: T×m x 936 : x = 3 x : 5 = 121 ( d 4) x : 5 = 125 x : 6 = 18 ( d 2) Bµi 3: Líp 3D cã 28 häc sinh n÷ vµ 20 häc sinh nam. C« gi¸o cö 1/8 sè häc sinh cña líp ®I thi äc sinh giái. Hái c« gi¸o ®· cö mÊy ban j®ii thi häc sinh giái? Bµi 4: H·y ®iÒn dÊu ( + , - , x, : ) vµo chç trèng thÝch hîp ®Ó ®îc c¸c biÓu thøc cã gi¸ trÞ. 15….3…..7 = 38 15 …3….7 = 52 15 …..3…..7 = 35 15…3….7 = 19 TuÇn 18 TiÕng viÖt Bµi 1: H·y ghi l¹i nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh t×m ®îc trong ®o¹n th¬ sau vµ ®iÒn vµo b¶ng díi ®©y. L¸ th«ng nh thÓ chïm kim Reo lªn trong giã mét ngh×n ©m thanh L¸ lóa lµ lìi kiÕm cong V©y quanh b¶o vÖ mét b«ng lóa vµng L¸ chuèi lµ nh÷ng con tµu Bång bÒnh chë nÆng mét mµu giã tr¨ng. Sù vËt ®îc so s¸nh Tõ so s¸nh Sù vËt so s¸nh ……………………....... ……………....... …………………………………………… ………………………... ………………... …………………………………………… ……………………….. ………………... …………………………………………… Bµi 2: T×m tõ chØ sù vËt, ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm trong c¸c c©u sau: §Çm sen në sen vµng. L¸ sen mµu xanh m¸t, l¸ cao, l¸ thÊp chen nhau, phñ kÝn mÆt ®Çm. To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 639 : 6 724 : 4 515 : 5 407 : 8 Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 9 x ( 390 : 6) 137 + 28 x 6 144 : 8 : 2 427 – 135 : 5 Bµi 3: T×m x x : 4 + 16 = 200 X x 5 – 199 = 306 Bµi 4: sè ChiÒu dµi 19 m 2dam 3hm 2m ChiÒu réng 8m 16m 3dam 12dm Chu vi h×nh ch÷ nhËt Bµi 5: TÝnh chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu réng lµ 36m vµ chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ 2hm? TuÇn 19 TiÕng ViÖt Bµi 1: T×m tõ ng÷ nh©n ho¸ trong c¸c c©u th¬ díi ®©y vµ ®iÒn vµo « trèng phï hîp ¤ng trêi næi löa ®»ng ®«ng Bµ s©n vÊn chiÕc kh¨n hang ®Ñp thay Bè em x¸ch ®iÕu ®i cµy MÑ em t¸t níc n¾ng ®Çy trong thau CËu mÌo ®· dËy tõ l©u C¸i tay röa mÆt, c¸i ®Çu nghiªng nghiªng. Tªn sù vËt Tõ gäi sù vËt nh gäi ngêi Tõ ng÷ t¶ sù vËt nh t¶ ngêi. Bµi 2; G¹ch díi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái Khi nµo? a. Ngêi Tµy, ngêi Nïng thêng móa s tö vµo c¸c dÞp lÔ héi mõng xu©n. b. Th¸ng n¨m, bÇu trêi nh chiÕc ch¶o khæng lå bÞ nung nãng óp chôp vµo xãm lµng. c. B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp vµo ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1945. Bµi 3: Tr¶ lêi c¸c c©u hái” a. Khi nµo líp em tæ chøc ®i th¨m quan? ……………………………………………… b. Em biÕt ®äc tõ bao giê? ……………………………………………… c. Em lµm bµi tËp vÒ nhµ lóc nµo? …………………………………………….. To¸n Bµi 1: §äc c¸c sè sau: 3003 , 7067, 5055, 1921 Bµi 2: ViÕt c¸c sè sau: a. T¸m ngh×n bÈy tr¨m linh hai b. 9 ngh×n, 9 chôc c. 2 ngh×n, 8 tr¨m, 6 ®¬n vÞ d. 6 ngh×n 5 tr¨m Bµi 3: ViÕt c¸c sè sau thµnh tæng theo mÉu: 4765= 4000 + 700 + 60 + 5 7608 = 9469 = 5074 = 5555 = 2004 = Bµi 4: Mét m¶nh vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 168m, chiÒu réng b»ng mét nöa chiÒu dµi. TÝnh chu vi m¶nh vên ®ã? Bµi 5: ViÕt c¸c sè cã 4ch÷ sè, biÕt mçi ch÷ sè ®øng sau h¬n ch÷ sè ®øng tríc 2 ®¬n vÞ ( vÝ dô: 1357) vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn. TuÇn 20 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶ Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng a. sa hay xa: …m¹c; ….xa; phï……; s¬ng……; …..x«i;….l¸nh;…..hoa; ….líi. b. se hay xe: …..cé; …..l¹nh; …..chØ; …..m¸y. II. LuyÖn tõ c©u Bµi 1: Trong tõ Tæ quèc tiÕng quèc cã nghÜa lµ níc. T×m thªm c¸c tõ kh¸c cã tiÕng quèc víi nghÜa nh trªn. vÝ dô: quèc k×, quèc ca Bµi 2: G¹ch bá tõ kh«ng cïng nhãm nghÜa víi c¸c tõ cßn l¹i trong mçi d·y: a. Non níc, giang s¬n, non s«ng, quª h¬ng, tæ quèc, ®Êt nø¬c, lµng xãm. b. B¶o tån, b¶o ban, b¶o vÖ, gi÷ g×n, g×n gi÷. c. X©y dùng, dung ®øng, kiÕn thiÕt, dung x©y d. T¬i ®Ñp, hïng vÜ, xanh tèt, gÊm vãc. Bµi 3: G¹ch 1 g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái: Ai ( c¸i g×, con g×)?, 2 g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái: lµm g×, thÕ nµo? a. §êng lªn dèc tr¬n vµ lÇy b. Ngêi nä ®i tiÕp sau ngêi kia. c. §oµn qu©n ®ét ngét chuyÓn m¹nh. d. Nh÷ng ®¸m rõng ®á lªn v× bom Mü. e. Nh÷ng khu«n mÆt ®á bong. To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 3366 + 5544 307 + 4279 2672 + 3576 Bµi 2: Víi 4 ch÷ sè 0, 3, 4, 5. H·y lËp c¸c sè cã 4 ch÷ sè sao cho mçi sè cã c¸c ch÷ sè kh¸c nhau. S¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. Bµi 3: Trêng Hoµ B×nh cã sè häc sinh lµ sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sã. Trêng S¬n La cã sè häc sinh nhiÒu h¬n trêng Hoµ B×nh lµ 126 em. Hái c¶ hai trêng cã bao nhiªu häc sinh? Bµi 4: H·y nªu tªn trung ®iÓm cña c¸c ®o¹n th¼ng: AB- DC – EG – MN- PS – EP – KQ – GS. TuÇn 21 TiÕng viÖt Bµi 1: §äc ®o¹n th¬ sau råi ®iÒn vµo b¶ng díi ®©y. TiÕng dõa lµm dÞu n¾ng tra Gäi ®µn giã ®Õn cïng dõa móa reo Trêi trong ®Çy tiÕng r× rµo §µn cß ®¸nh nhÞp bay vµo bay ra. §øng canh trêi ®Êt bao la Mµ dõa ®ñng ®Ønh nh lµ ®øng ch¬i. Tªn sù vËt Tõ ng÷ t¶ sù vËt nh ngêi Bµi 2: G¹ch ch©n díi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái: ë ®©u? a. C¸c em nhá they cô giµ ngåi ë vÖ cá ven ®êng. b. Ngoµi vên, hoa hång vµ hoa cóc ®ang në ré. c. Trong líp, häc sinh ®ang häc bµi. d. BÇy chim sÎ hãt rÝu rÝt trong vßm l¸. To¸n Bµi 1: TÝnh nhÈm 4823 + 5000 9600- 400 4000- 3500 5836 – 2000 Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 4672 + 3583 + 193 3724 + 2000 5734 – 3734 956 + 126 x 4 4672 – 3583 – 193 2078 – 328 : 4 Bµi 3: T×m x x – 1938 = 7391 + 139 x + 5647 = 9295 – 2000 726 + x = 1510 – 39 x – 765 = 3224 + 3000 Bµi 4: Mét cöa hµng cã 4628m v¶i. Ngµy thø nhÊt b¸n ®îc 1547m v¶i. Ngµy thø hai b¸n ®îc 2037m v¶i. Hái cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu mÐt v¶i? ( gi¶i b»ng2 c¸ch) Bµi 5: T×m sè thÝch hîp ®iÒn vµo vßng trßn. + 17 - 40 + 25 TuÇn 22( 1) TiÕng ViÖt Bµi 1: Nèi tõ ë cét A víi nghÜa tõ ë cét B TrÝ thøc ý chÝ TrÝ tuÖ Kh¶ n¨ng hiÓu biÕt b»ng bé n·o. Ngêi lµm viÖc b»ng trÝ ãc, hiÓu biÕt nhiÒu. ý thøc tù gi¸c m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n, quyÕt t©m dån søc lùc, trÝ tuÖ ®Î ®Ët ®îc môc ®Ých. Bµi 2: XÕp c¸c tõ ng÷ sau voµ hai nhãm vµ ®Æt tªn cho mçi nhãm: nhµ khoa häc, nhµ nghiªn cøu, tiÕn sÜ, nghiªn cøu khoa häc, ph¸t minh, chÕ t¹o m¸y mãc, b¸c sÜ, ch÷a bÖnh, thiÕt kÕ nhµ cöa, gi¸o s, nhµ th¬, nh¹c sÜ, d¹y hoc, chÕ thuèc, s¸ng t¸c. C¸c tõ chØ:………………………………… C¸c tõ chØ:…………………………………. …………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………… …………………………………………….. Bµi 3: §Æt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong c¸c c©u sau: a. Díi ®êng lò trÎ ®ang rñ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng vòng níc ma. Ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi vít c¸. b. Ngoµi n¬ng rÉy lóa ®· chÝn vµng rùc. ë ®©y mïa h¸i h¹t bao giê còng tróng th¸ng mêi th¸ng mêi mét nh÷ng ngµy vui vÎ nhÊt trong n¨m. c. Tõ chiÕc tæ nhá ®îc lãt r¬m ªm nh nÖm ®«i chim non xinh x¾n bay ra, d. Gi÷a ®¸m l¸ to b¶n mét bóp xanh v¬n lªn. e. Xa xa gi÷a c¸nh ®ång ®µn tr©u l÷ng th÷ng tõng bíc nÆng nÒ trë vÒ lµng. To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 326 : 3 428 : 4 515 : 5 279 : 2 1304 x 3 2345 x 2 3092 x 3 1602 x 5 Bµi 2: Ngµy thø bÈy cña th¸ng t lµ ngµy mïng 4. Hái th¸ng ®ã cã mÊy ngµu thø bÈy? Lµ nh÷ng ngµy nµo? Bµi 3: NÕu ngµy cuèi thµng t¸m lµ ngµy thø bÈy th× th¸ng ®ã cã mÊy ngµy thø bÈy? §ã lµ nh÷ng ngµy nµo? Bµi 4: VÏ h×nh trßn t©m I, b¸n kÝnh 2cm VÏ ®êng kÝnh AB, vÏ b¸n kÝnh MI sao cho MI vu«ng gãc víi AB. Hái cã mÊy gèc vu«ng? lµ nh÷ng gãc nµo? Bµi 5: Cã 4 xe chë hµng, mçi xe ®Òu chë ®îc 2045 kg g¹o. Ngêi ta ®· dì xuèng 4927kg. Hái trªn xe cßn l¹i bao nhiªu kg g¹o? TuÇn 22( 2) TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç chÊm d hay v - Khu vên …¾ng….Î – Tr¨ng trßn ……µnh ….¹ch - Nhí th¬ng …a….iÕt – Søc khoÎ ….Îo…ai II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): X¾p xÕp c¸c tõ sau ®©y vµo 2 nhãm råi ®Æt tªn cho mçi nhãm: nhµ th¬, b¸c häc, ngêi nghiªn cøu, tiÕn sÜ, nghiªn cøu khoa häc, ph¸t minh, chÕ t¹o m¸y mãc, b¸c sÜ, thiÕt kÕ nhµ cöa, gi¸o s, nh¹c sÜ, d¹y häc, chÕ thuèc, ch÷a bÖnh, s¸ng t¸c. - Nhãm 1: C¸c tõ ng÷ chØ………………………………………………………… - Nhãm 2: C¸c tõ ng÷ chØ:……………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): Chän c¸c tõ ng÷ cho díi ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng thÝch hîp trong c¸c c©u díi ®©y. Chuyªn gia m¸y tÝnh, b¸c sÜ, nhµ khoa häc, kiÕn tróc s. a. Lµ mét ……………..giµu s¸ng kiÕn, £-®i-x¬n ®· cèng hiÕn cho loµi ngêi h¬n mét ngµn s¸ng chÕ. b. T¹i c¸c tr¹m y tÕ, c¸c ……………®ang kh¸m bÖnh cho mäi ngêi. c. Cha t«i lµ mét……………….. §Ó cã ®îc nh÷ng b¶n thiÕt kÕ mÉu nhµ ng ý, «ng ®· ph¶i thøc tr¾ng nhiÒu ®ªm. d. C«ng viÖc bén bÒ khiÕn anh thêng xuyªn ngåi hµng giê ®ång hå bªn chiÕc m¸y vi tÝnh. Anh lµ mét ………………..hµng ®Çu cña ®Êt níc. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp vµ söa l¹i cho ®óng. §Êt níc ta ®· cã nhiÒu nhµ khoa häc nghÖ sÜ danh thñ nhê gian khæ häc tËp nghiªn cøu ®· lµm vÎ vang cho ®Êt níc ®¹i kiÖn tíng cê vua §µo ThiÖn H¶i lµ mét trong sè ®ã. III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ ngêi lao ®éng trÝ thøc mµ em biÕt. To¸n Bµi 1( 2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh 4185 + 3674 6325 + 2139 3329 – 1678 6605 – 3479 Bµi 2( 2®iÓm) : T×m a a x 5 + a = 360 : 6 720 : ( a x 2 + a x 3) = 2 x 3 Bµi 3( 2®iÓm) : Tæng hai sè lµ 64, nÕu lÊy sè lín chia cho sè nhá th× ® îc th¬ng lµ 5 vµ d 4. T×m 2 sè ®ã. Bµi 4( 3®iÓm): Khi viÕt thªm ch÷ sè 8 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn ta ®îc sè míi h¬n sè cò 332 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn lóc ®Çu. Bµi 5( 1®iÓm): Mét xe löa ®i trong 2 giê ®îc 80km. Hái: a. Xe löa ®ã ®i trong 4 giê ®îc bao nhiªu km? b. Xe löa ®i trong 4 giê 30 phót ®îc bao nhiªu km? TuÇn 22( 3) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng íc hay ít - CÇu ®……. íc thÊy – QuÇn ¸o lµ l…. - N…..ch¶y ®¸ mßn – V…..nói b¨ng rõng II. LuyÖn tõ vµ c©u C©u 1( 3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ con mÌo nhµ em nu«i trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸. Bµi 2( 2®iÓm): ChØ râ nh÷ng c©u v¨n sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ mµ em ®· sö dông ë bµi tËp 1 b»ng c¸ch g¹ch ch©n. Bµi 3( 3®iÓm): §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp a. Díi ®êng lò trÎ rñ nhau th¶ nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp b»ng giÊy trªn nh÷ng vòng níc ma ngoµi Hå T©y d©n chµi ®ang tung líi b¾t c¸. b. Nh÷ng con chim pÝt b¸o hiÖu mïa mµng tõ miÒn xa l¹i bay vÒ ngoµi n¬ng lóa ®· chÝn vµng rùc ë ®©y mïa h¸i h¹t bao giê còng tróng vµo th¸ng mêi, th¸ng mêi mét nh÷ng ngµy hÌ vui vÎ nhÊt trong n¨m. III. TËp lµm v¨n Em íc m¬ lín lªn sÏ trë thµnh mét nhµ khoa häc chÕ t¹o ®îc nhiÒu m¸y mãc phôc vô con ngêi. H·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ íc m¬ ®ã. To¸n Bµi 1( 2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh 4185 x 4 6325 x 2 3329 x 5 6605 x 2 Bµi 2( 2®iÓm): T×m a a x 6 + a = 420 720 : ( a x3 + a x 5) = 2 x 3 Bµi 3( 2®iÓm): Tæng hai sè lµ 83, nÕu lÊy sè lín chia cho sè nhá th× ®îc th¬ng lµ 8 vµ d 3. T×m hai sè ®ã Bµi 4( 1®iÓm): Khi viÕt thªm ch÷ sè 7 vµo bªn ph¶i mét sè tù nhiªn ta ®îc sè míi h¬n sè cò 331 ®¬n vÞ. T×m sè tù nhiªn lóc ®Çu. Bµi 5( 2®iÓm): Mét xe löa ®I trong 4 giê ®îc 160km. Hái: a. Xe löa ®ã ®i trong 3 giê ®îc bao nhiªu km? b. Xe löa ®ã ®i trong 2 giê 30 phót ®îc bao nhiªu km? Bµi6 (1®iÓm): HiÖn nay, tuæi con b»ng 1/6 tuæi mÑ vµ b»ng 1/7 tuæi bè, mÑ kÐm bè 5 tuæi. Hái khi sinh ngêi con ®ã th× mÑ bao nhiªu tuæi, bè bao nhiªu tuæi? TuÇn 23( 1) TiÕng viÖt Bµi 1: §äc ®o¹n v¨n sau råi ®iÒn vµo b¶ng. Vên c©y l¹i ®Çy ¾p tiÕng chim vµ bang chim bay nh¶y. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. Nh÷ng sù vËt ®îc nh©n Nh÷ng sù vËt Êy ®îc gäi Nh÷ng sù vËt Êy ®îc miªu ho¸ b»ng t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷. Bµi 2: §Æt c©u hái cho mçi bé phËn g¹ch ch©n. a. §µn c¸ khi th× b¬i léi tung t¨ng, khi th× lao vun vót nh nh÷ng con thoi. b. Chim hãt lÝu lo. N¾ng bèc h¬ng hoa trµm th¬m ng©y ngÊt. c. Tríc cöa nhµ em cã mét bån hoa xinh xinh. Sèng ë ®ã cã c©y hoa giÊy bÐ nhá, nhót nh¸t vµ c¸c c©y cóc ®¹i ®o¸ lçng lÉy, kiªu sa. Bµi 3: §iÒn tiÕp bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau: a. M¶nh vên nhµ bµ em……………………. b. §ªm r»m, mÆt tr¨ng………………………. c. Mïa thu, bÇu trêi…………………………. d. Bøc tranh ®ång quª………………………. To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh. 4524 : 3 6012 : 6 5731 : 3 Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. 4412 : 4 x 3 3906 – 8205 = 7040 Bµi 3: Nhµ m¸y s¶n xuÊt ®îc 9080 chiÕc ¸o. Cø 2 chiÕc ngêi ta xÕp vµo 1 hép. Cø 4 hép xÕp vµo 1 thïng Hái nhµ m¸y cÇn bao nhiªu thïng ®Ó xÕp hÕt chç ¸o ®ã? TuÇn 23(2) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng d hay gi - ¨n mÆc ….¶n dÞ – kÓ lÓ ….µi …ßng - níc m¾t ….µn…ôa – tÝnh t×nh …Ô….·i II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): §äc ®o¹n v¨n sau råi ®iÒn vµo b¶ng Vên c©y l¹i ®Çy tiÕng chim vµ bãng chim bay nh¶y. Nh÷ng thÝm chÝch choÌ nhanh nh¶u. Nh÷ng chó khíu l¾m ®iÒu. Nh÷ng anh chµo mµo ®ám d¸ng. Nh÷ng b¸c cu g¸y trÇm ng©m. Tªn sù vËt ®îc nh©n ho¸ C¸c tõ ng÷ dïng ®Ó nh©n C¸ch nh©n ho¸ ho¸ sù vËt Bµi 2( 2®iÓm): §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc in ®Ëm a. Chim hãt lÝu lo b. N¾ng bèc h¬ng trÇm th¬m ng©y ngÊt. Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn dÊu phÈy vµo vÞ trÝ thÝch hîp. a. Tre gi÷ lµng gi÷ níc gi÷ m¸i nhµ tranh gi÷ ®ång lóa chÝn. b. Nói ®åi thung lòng lµng b¶n ch×m trong m©y mï. Bµi 4( 2®iÓm): G¹ch ch©n díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? a. ë ®©y c©y cèi mäc um tïm. b. Giã thæi nhÌ nhÑ lµm lung lay nh÷ng chiÕc l¸ xanh t¬i. III. TËp lµm v¨n: Em h·y kÓ l¹i buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt mµ em ®· ®îc xem. To¸n C©u 1( 2®iÓm) §Æt tÝnh råi tÝnh. 4185 : 5 6325 : 3 3329 : 4 6605 : 6 Bµi 2( 2®iÓm): T×m a ( a + 17) : 3 = 3 x 8 a : 4 x 5 =50 Bµi 3( 2®iÓm): T×m mét sè biÕt r»ng nÕu gi¶m sè ®ã ®i 2 lÇn, råi l¹i gi¶m tiÕp ®i 5 lÇn th× ®îc sè míi b»ng 1/3 sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè. Bµi 4( 1®iÓm): Tuæi bè vµ tuæi con céng l¹i b»ng 42 n¨m, tuæi con b»ng 1/5 tuæi bè. H·y tÝnh tuæi con vµ tuæi bè? Bµi 5( 2®iÓm): Mét «t« trong 2 giê ®i ®îc 64km. Hái: a. Xe löa ®ã ®i trong 4 giê ®îc bao nhiªu km? b. Xe löa ®ã ®i trong 2giê45 phót ®îc bao nhiªu km? TuÇn 23(3) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): ®iÒn vµo chç trèng chän hay trän - ……mÆt göi vµng – KÐn c¸ ……canh - lùa ……thãc gièng – niÒm vui …….vÑn II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): §äc c¸c dßng th¬ sau råi ®iÒn vµo b¶ng Tr©u ¬i ta b¶o tr©u nµy Tr©u ra ngoµi ruéng tr©u cµy víi ta Tªn sù vËt ®îc nh©n ho¸ Nh÷ng tra ®ång ®Çy n¾ng Tr©u n»m nhai bang r©m Tre bÇn thÇn nhí giã Chît vÒ ®Çy tiÕng chim C¸c tõ ng÷ dïng ®Ó nh©n C¸ch nh©n ho¸ ho¸ sù vËt Bµi 2( 2®iÓm): §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm a. Sãng vç rËp r×nh b. §µn c¸ b¬i léi tung t¨ng Bµi 3( 2®iÓm): G¹ch díi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? a. X¸ch chiÕc lµn nhá xÝu, MÌo ta tung t¨ng ®i vµ h¸t vang c¶ xãm. b. MÆt trêi tõ tõ nh« lªn sau ®Ønh nói phÝa ®«ng. III. TËp lµm v¨n: H·y kÓ vÒ mét nghÖ sÜ mµ em h©m mé To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 4105 : 5 3129 : 4 1325 : 3 2405: 6 Bµi 2( 2®iÓm): T×m a ( a + 17) : 3 = 3 x 9 a : 4 x 2 = 48 Bµi 3( 2®iÓm): 1/5 tÊm v¶i dµi 6m .Hái 1/6 tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Bµi 4( 1®iÓm): Tuæi bè vµ tuæi con céng l¹i b»ng 48 n¨m. Tuæi con b»ng 1/5 tuæi bè. H·y tÝnh tÝnh tuæi con, tuæi bè? Bµi 5( 2®iÓm): MÑ h¬n con 24 tuæi. Hái tuæi hiÖn nay cña mçi ngêi biÕt r»ng 3 n¨m n÷a tuæi con b»ng 1/3 tuæi mÑ? TuÇn 24( 1) TiÕng ViÖt Bµi 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc nh÷ng tõ ng÷. A ChØ nh÷ng m«n nghÖ thuËt a. dÖt v¶i b may quÇn ¸o c. tin häc d. ¶o thuËt e. xiÕc f. tuång h. héi ho¹ i. ®¸nh ®µn k. kÞch nãi. B. ChØ nh÷ng ho¹t ®éng nghÖ thuËt. a. móa b. diÔn kÞch c. ®ua xe ®¹p d. ng©m th¬ e. ®¸nh ®µn f. thiÕt kÕ g. biÓu diÔn xiÕc C. ChØ nh÷ng ngêi ho¹t ®éng nghÖ thuËt a. Biªn ®¹o móa b. diÔn viªn c. vËn ®éng viªn d. nhµ th¬ e. nh¹c c«ng f. b¸c sÜ g. thî x©y h. ¶o thuËt gia Bµi 2: §iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n sau: Tríc khi hÕt mét ®êi c©y hoa c¶i cµng ®Ñp rùc rì trong ma xu©n. Trong khi c¸c loµi c©y kh¸c khoe ¸o míi b»ng tr¨m ngh×n mµu s¾c nh hoa hång hoa h¶i ®êng hoa cóc hoa mai hoa mÆt trêi hoa bím hoa ®µo hoa mËn… th× hoa c¶i lÆng lÏ b¾t ®Çu lµm qu¶ ®Ó chÊm døt ®êi m×nh mét c¸ch ®Ñp ®Ï th¶ tong c¸nh hoa vµng vÒ ®Êt mÑ nu«i nÊng tõng c¸i h¹t li ti cho mua sau. To¸n Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh 4823 + 5236 9645 – 2345 3728 + 2098 4052 : 3 5836 : 4 8754 : 8 Bµi 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. ( 4672 + 3583) : 5 1956 + 2126 x 4 4672 – ( 3583 – 193) 2078 – 3328 : 4 Bµi 3: H·y s¾p xÕp c¸c sè La M· sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. XXI, V, XXIV, II, VIII, IV , XIX, XII. Bµi 4: Mét cöa hµng trong kho cã 4628 mÐt v¶i. Ngµy thø nhÊt nhËp 1547m v¶i, ngµy thø hai nhËp thªm 2037m v¶i. Hái sau hai ngµy trong kho cña cöa hµng cã bao nhiªu mÐt v¶i? ( gi¶i b»ng 2 c¸ch) TuÇn 24( 2) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng se hay xe - …..cé - …..l¹nh II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): §äc bµi th¬ sau: - ……chØ - …….m¸y H¹t mua tinh nghÞch l¾m Rµo rµo mét lóc th«i Nh lµ khãc th¬ng ai: Thi cïng víi sÊm «ng Khi trêi ®· t¹nh h¼n ChÞ m©y ®i g¸nh níc Gâ thïng nh trÎ nhá SÊm chíp chuån ®©u mÊt §øt quang ng· sang soµi. µo µo trªn m¸i t«n. Ao ®á ngÇu mµu ®Êt. a. Trong bµi th¬ trªn, nh÷ng sù vËt nµo ®îc nh©n ho¸? Nh÷ng tõ ng÷ nµo gióp em nhËn ra ®iÒu ®ã? b. BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®· gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc bøc tranh thiªn nhiªn sinh ®éng gÇn gòi nh thÕ nµo? Bµi 2( 2®iÓm): §Æt c©u hái cho bé phËn ®îc in ®Ëm. a. Tríc cöa nhµ em cã mét bån hoa xinh xinh. b. ë ®©y, c©y cèi mäc um tïm III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ mét bé phim mµ em yªu thÝch. To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 2185 : 5 1239 : 4 4325 : 3 5605 : 6 Bµi 2( 2®iÓm): T×m mét sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ ch÷ sè ch½n, b»ng 1/3 ch÷ sè hµng tr¨m vµ gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc. Bµi 3( 2®iÓm): Mçi häc sinh cã 5 quyÓn s¸ch. Tæ mét cã 7 häc sinh, tæ 2 cã 8 häc sinh. H·y viÕt biÓu thøc ®Ó tÝnh tæng sè s¸ch cña hai tæ ®ã råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®ã? Bµi 4( 3®iÓm): Líp 3A vµ líp 3B trång ®îc tÊt c¶ 240 c©y. BiÕt r»ng 1/2 sè c©y cña líp 3B b»ng 1/3 sè c©y cña líp 3A. Hái mçi líp trång ®îc bao nhiªu c©y? Bµi 5( 1®iÓm): T×nh nhanh: 16 x 9 + 18 x 2 TuÇn 24( 3) TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶(2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng sa hay xa - ….m¹c - ……xa - phï … - s¬ng….. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 3®iÓm): Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n sau: NhiÒu ……khiÕn ngêi xem………..khi nh×n thÊy t×nh c¶m vµ t©m hån ®îc n©ng lªn. T×nh ngêi trong bøc ¶nh ®· t¹o nªn mèi……….trong c«ng chóng …………nghÖ thuËt. Bøc “ Ra kh¬i” g©y ®îc……………….m¹nh ë nh÷ng c¸nh buåm tr¾ng, buåm n©u dËp dên, xèn xang trong n¾ng sím cña cöa biÓn §å S¬n. §· mÊy ai kh«ng …………….ngËm ngïi tríc nh÷ng chiÕc l¸ vµng cuèi thu ®Ëu trªn mÆt níc trong veo cña t¸c phÈm “ Tr«i d¹t”, “ C¸nh buåm nhá”, “ Xu«i dßng N¨m C¨n” g©y ………….qua nh÷ng d¶i m©y l·ng ®·ng, d¸t máng tang trªn bÇu trêi. ( giao c¶m, thëng thøc, hiÖu qu¶ bÊt ngê, bøc tranh, Ên tîng, ngì ngµng, xóc ®éng) Bµi 2( 3®iÓm): a. T×m c¸c tõ cã tiÕng sÜ ®øng sau chØ nh÷ng ngêi lao ®éng nghÖ thuËt. MÉu: ca sÜ b. T×m c¸c tõ cã tiÕng nh¹c ®øng tríc nãi vÒ lÜnh vùc ©m nh¹c. MÉu: nh¹c cô Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn bé phËn tr¶ lêi c©u hái nh thÕ nµo? ®Ó c¸c dßng sau thµnh c©u: a. Qua c©u chuyÖn ®Êt quý, ®Êt yªu ta thÊy ngêi d©n £-ti-«-pi-a………………….. b. Khi gÆp ®Þch, anh Kim §ång ®· xö trÝ…………………………………………… III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ mét buæi biÓu diÔn nghÑ thuËt. To¸n Bµi 1(2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 2105 : 6 1329 x 6 4125 x 5 5005 : 7 Bµi 2( 2®iÓm): T×m mét sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ ch÷ sè ch½n b»ng 1/3 ch÷ sè hµng chôc vµ gÊp ®«i ch÷ sè hµng tr¨m. Bµi 3( 2®iÓm): Mçi häc sinh cã 6 quyÓn s¸ch. Tæ mét cã 12 häc sinh, tæ 2 cã 11 häc sinh. H·y viÕt biÓu thøc ®Ó tÝnh tæng sè s¸ch cña hai tæ ®ã råi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®ã? Bµi 4( 3®iÓm): Líp 3A vµ líp 3B trång ®îc tÊt c¶ 300 c©y. BiÕt r»ng 1/2 sè c©y cña líp 3B b»ng 1/3 sè c©y cña líp 3A. Hái mçi líp trång ®îc bao nhiªu c©y? Bµi 5( 1®iÓm) TÝnh nhanh : 37 x 38 – 74 x 19 + 100 TuÇn 25 TiÕng viÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm) T×m 5 tõ l¸y cã phô ©m ®Çu lµ g….g II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): §äc c¸c dßng th¬ sau: V¬n m×nh trong giã tre ®u C©y kham khæ vÉn h¸t ru l¸ cµnh Yªu nhiÒu n¾ng ná trêi xanh Tre xanh kh«ng ®øng khuÊt m×nh bang r©m B·o bïng th©n bäc lÊy th©n Tay «m, tay nÝu tre gÇn nhau h¬n Yªu nhau tre ch¼ng ë riªng Luü thµnh ë ®ã mµ nªn hìi ngêi. Dùa vµo néi dung nh÷ng c©u th¬ trªn tr¶ lêi c¸c c©u hái: a. Nh÷ng tõ ng÷ nµo cho thÊy tre ®îc nh©n ho¸? b. BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®· gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc nh÷ng phÈm chÊt g× ë c©y tre ViÖt Nam Bµi 2( 2®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n( 4-5 c©u) t¶ l¹i cuéc trß chuyÖn cña L¸ giµ vµ L¸ non trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n hãa. Bµi 3( 2®iÓm): T×m bé phËn tr¶ lêi c©u hái v× sao? a. Hä bÞ thøc giÊc bëi mét trËn ma xèi x¶. b. Thá ®· thua Rïa v× m¶i ch¬i vµ coi thêng ®èi thñ. III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ mét buæi biÓu diÔn nghÖ thuËt vµ nãi lªn c¶m nghÜ cña em vÒ buæi biÓu diÔn ®ã. To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 2405 : 3 1529 x 6 4025 x 4 5101 : 6 Bµi 2( 2®iÓm): T×m sè cã 2 ch÷ sè mµ tÝch hai ch÷ sè cña nã lµ 20 vµ tæng hai ch÷ sè lµ 9. Bµi 3( 2®iÓm): T×m th¬ng cña hai sè, biÕt r»ng th¬ng ®ã gÊp 5 lÇn sè nhá nhng chØ b»ng 1/2 sè lín. Bµi 4( 2®iÓm): An cã 40 hßn bi. Ba nãi: “1/5 sè bi cña An b»ng 1/7 sè bi cña Ba”. Hái Ba cã bao nhiªu viªn bi? Bµi 5( 1®iÓm): Cã mét thïng chøa dÇu. Ngêi ta ®· lÊy ra 1/5 sè lÝt dÇu tõ thïng ®ã. Trong thïng cßn l¹i 36lÝt dÇu. Hái lóc ®©ï trong thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu? Bµi 6( 1®iÓm): Dïng dÊu cña c¸c phÐp tÝnh ®Ó lËp biÓu thøc sè, sao cho: a. 2 2 2 2 = 2 b. 2 2 2 2 = 4 TuÇn 26 TiÕng ViÖt I. ChÝnh t¶( 2®iÓm): §iÒn vµo chç trèng ch hay tr N¾ng vµng lan nhanh xuèng…..©n nói råi tr¶i véi lªn c¸nh ®ång lóa. Bµ con x· viªn ®· ®æ ra ®ång cÊy mïa, gÆt …iªm. Trªn nh÷ng ruéng lóa…..Ýn vµng, bãng ¸o…..µm vµ nãn…..¾ng nhÊp nh«, tiÕng nãi cêi nhén nhÞp vui vÎ. II. LuyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): XÕp c¸c tõ sau thµnh 2 nhãm: trÈy héi, héi lµng, ®¹i héi, héi nghÞ, d¹ héi, vò héi, héi ®µm, héi th¶o. - ChØ dÞp vui tæ chøc ®Þnh k×:……………………………………………… - ChØ cuéc häp:…………………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng: lÔ chµo cê, lÔ ®µi, lÔ ®é, lÔ nghi. a. §oµn ngêi diÔu hµnh ®i qua …………… b. §¸m tang tæ chøc theo…………..®¬n gi¶n. c. §èi víi ngêi lín tuæi cÇn gi÷…………… d. Thø hai ®Çu tuÇn, trêng em tæ chøc ……………. Bµi 3( 2®iÓm): §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç chÊm Trong c¸c c©u díi ®©y ®Ó cã thÓ sö dông thªm dÊu phÈy. a. Hµ Néi, …………lµ thµnh phè lín cña níc ta. b. Trong vên, hoa hång,…….®ua nhau në ré. III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ c¶nh vui trung thu mµ em ®· ®îc tham gia. To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh 2102 : 3 1329 x 4 4125 x 7 5001 : 7 Bµi 2( 2®iÓm): Ch÷ sè hµng tr¨m cña mét sè cã 3 ch÷ sè lµ mét sè nhá h¬n 2 vµ b»ng 1/5 ch÷ sè hµng choc. Chò sè hµng ®¬n vÞ b»ng nöa tæng ch÷ sè hµng tr¨m vµ hµng choc. T×m sè cã 3 ch÷ sè ®ã. Bµi 3( 2®iÓm): Cã 3 thïng ®ùng tÊt c¶ 90 lÝt dÇu. Sè lÝt dÇu ë thïng mµu xanh b»ng 1/2 sè lÝt dÇu ë thïng mµu ®á vµ b»ng 1/3 sè lÝt dÇu ë thïng mµu vµng. Hái mçi thïng ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu. Bµi 4( 2®iÓm): 3 b¹n Lan, Liªn, Loan thi ®ua c¾t hoa giÊy. Cø 15 phót Lan c¾t ®îc 3 b«ng hoa. Cø 20 phót Loan c¾t ®îc 5 b«ng hoa, cø 12 phót Liªn c¾t ®îc 2 b«ng hoa. a. B¹n nµo c¾t nhanh nhÊt? b. Trong mét giê, ba b¹n c¾t ®îc bao nhiªu b«ng hoa? Bµi 5(1®iÓm): TÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ: a. ( 360 – 295 + 240 – 295) : 2 b. ( 45 x 9 + 55 x 9) : 3 Bµi 6( 1®iÓm): Dïng dÊu c¸c phÐp tÝnh, dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó lËp biÓu thøc sè sao cho: 4 4 TuÇn 27 4 4 = 4 TiÕng viÖt I.ChÝnh t¶( 2®iÓm): T×m c¸c tõ ng÷ ®Ó ph©n biÖt c¸c tiÕng sau: - say:……….. – xay:……….. - s«ng:……… - x«ng:……… II. luyÖn tõ vµ c©u Bµi 1( 2®iÓm): T×m mét sè tõ gÇn nghÜa vµ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau: a. Um tïm - GÇn nghÜa:…………………………………………………………..... - Tr¸i nghÜa:…………………………………………………………… b. Kh¼ng khiu: - GÇn nghÜa:………………………………………………………….. - Tr¸i nghÜa:…………………………………………………………. c. Cao vót: - GÇn nghÜa:………………………………………………………….. - Tr¸i nghÜa:………………………………………………………….. Bµi 2( 2®iÓm): T×m mét sè tõ( gåm hai tiÕng) cã tiÕng chiÕn ®øng tríc vµ cã tiÕng chiÕn ®øng sau: - TiÕng chiÕn ®øng tríc:………………………………………………………………… - TiÕng chiÕn ®øng sau:…………………………………………………………………… Bµi 3( 2®iÓm): Chän tõ thÝch hîp trong c¸c tõ díi ®©y ®Ó ®iÒn vµo chç trèng: dòng c¶m, dòng khÝ, dòng m·nh, dòng sÜ - ……………cña ngêi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng – khÝ thÓ ………………. - ……………iÖt xe t¨ng - ……….bªnh vùc lÏ ph¶i. Bµi 4( 3®iÓm): ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n miªu t¶ c¶nh vËt ( 4-5 c©u) trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ( ViÕt xong, g¹ch ch©n díi c¸c tõ ng÷ thÓ hiÖn biÖn ph¸p nh©n ho¸) III. TËp lµm v¨n: ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ chÞ Vâ ThÞ S¸u. To¸n Bµi 1( 2®iÓm): §iÒn sè cßn thiÕu vµo dÊu hái (?) ? ? : 6 = 7 ( d 3) 85 : ? = 9 ( d 4) 5 ? : ? = ? ( d 4) 64 : ? = 21 ( d 1) Bµi 2( 2®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 8 kg g¹o b»ng 1/3 tói thø hai. Hái tói thø hai ®ùng nhiÒu h¬n tói thø nhÊt bao nhiªu kg? Sè g¹o ®ùng trong c¶ hai tói gÊp mÊy lÇn sè g¹o ®ùng trong tói thø nhÊt? Bµi 3( 2®iÓm): BiÕt 1/3 tÊm v¶i ®á b»ng 1/4 tÊm v¶i xanh. C¶ hai tÊm v¶i dµi 84 m. Hái mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt? Bµi 4( 2®iÓm): MÑ mang b¸n 25 qu¶ cam vµ 75 qu¶ quýt. Buæi s¸ng mÑ b¸n ®îc mét sè cam vµ mét sè quýt, cßn l¹i 1/5 sè cam vµ 1/5 sè quýt ®Ó chiÒu b¸n nèt. Hái mÑ ®· b¸n ® îc bao nhiªu qu¶ cam, bao nhiªu qu¶ quýt? Bµi 5( 1®iÓm): Tuæi cña Tïng b»ng 1/10 tuæi bè vµ b»ng 1/8 tuæi mÑ. Bè h¬n mÑ 8 tuæi. Hái Tïng bao nhiªu tuæi? Bµi 6( 1®iÓm): Cã 4 ®«i tÊt kh¸c nhau ®Ó trong tñ. Hái kh«ng cÇn nh×n vµo tñ, ph¶i lÊy ra Ýt nhÊt mÊy chiÕc tÊt ®Ó ch¾c ch¾n cã hai chiÕc tÊt cïng mét ®«i? TuÇn 28(1) TiÕng viÖt Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng l hay n ¬n trêi ma …¾ng ph¶i th× …...¬i th× bõa c¹n ….¬i th× cµy s©u C«ng …..ªnh ch¼ng ®îc bao nhiªu Ngµy ….ay ….íc b¹c, ngµy sau c¬m vµng.
- Xem thêm -