Tài liệu Giáo án mầm non chủ điểm nghề nghiệp

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 477 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng chñ ®Ò nh¸nh 1 : NghÒ gi¸o viªn Lång ghÐp ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam (20-11) Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 18/11/11 / 2013 ®Õn ngµy 22/11/2013 Tªn ho¹t ®éng §ãn trÎ TDs¸ng Trß chuyÖn H§ cã chñ ®Ých H§NT H§gãc H§C Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 - §ãn trÎ vµo líp nh¾c trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n ,híng trÎ vµo c¸c gãc ch¬i. -TËp thÓ dôc s¸ng theo nh¹c.§iÓm danh -Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c«ng viÖc cña c¸c c« gi¸o trong trêng mÇm non. * H§TH: *KPXH: * LQVH: *LQVT: - D¸n hoa tÆng -T×m hiÓu vÒ - D¹y trÎ bµi th¬: -NhËn biÕt nh÷ng c« nh©n ngµy nghÒ d¹y häc. “ Em còng lµ c« ®å vËt cã d¹ng h×nh (20-11). gi¸o-Su TÇm” ch÷ nhËt,h×nh *H§TD: vu«ng,h×nh tam -ChuyÒn bãng gi¸c. sang hai bªn. -TCV§:Ai nhanh h¬n. -QS: C©y xanh trong s©n trêng. TCV§:Dung d¨ng dung dÎ. -L§:NhÆt l¸ rông trªn s©n. -Gi¶i c©u ®è cã trong chñ ®iÓm. -TCV§:Ai nhanh nhÊt. -Ch¬i tù do trªn s©n. -VÏ tù do trªn s©n. -TCV§:Nu na nu nèng. -Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi . -Cho trÎ xem tranh vÒ c¸c c«ng viÖc cña c¸c c« gi¸o. - TCV§:C¸o vµ Thá. - Nhæ cá vên rau trong s©n trêng. Thø 6 * H§¢N: -D¹y vËn ®éng TT: C« vµ MÑ-Ph¹m Tuyªn. -Nghe: C« gi¸o miÒn xu«i –Méng L©n. -T/C: nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t -H¸t biÓu diÔn c¸c bµi h¸t cã trong chñ ®iÓm. -TCV§:ChuyÒn bãng qua ®Çu. -Ch¬i tù do. -Gãc pv: +BÐ lµm b¸c sÜ:Kh¸m bÖnh cho mäi ngêi.ChuÈn bÞ bé ®å dïng b¸c sü èng nghe,kim tiªm… +B¸n hµng: B¸n c¸c lo¹i ®å dïng.ChuÈn bÞ rau,cñ,qu¶,giêng,tñ... +NÊu ¨n: Nấu ¨n cho gia ®×nh bÐ.chuÈn bÞ b¸t,®Üa,bé ®å bÕp ga… +Gãc t¹o h×nh: VÏ, xÐ d¸n hoa tÆng c« nh©n ngµy 20-11.ChuÈn bÞ giÊy A4,giÊy mµu,hå d¸n,..(TT) Cuèi buæi ch¬i nhËn xÐt qu¸ tr×nh ch¬i. - NT: Cho trÎ h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t nãi vÒ chñ ®iÓm.ChuÈn bÞ x¾c x«,ph¸ch tre… -Hoµn thiÖn vë -BiÓu diÔn v¨n Cho trÎ ®äc l¹i -Trß chuyÖn vÒ -BiÓu diÔn v¨n nghÖ. buæi s¸ng. th¬:Em chñ ®Ò nh¸nh. -VÖ sinh. nghÖ chµo mõng bµi -D¹y trÎ ch¬i trß ngµy (20-11) còng lµ c« -VÖ sinh. -Tr¶ trÎ. ch¬i.B¾t chíc t¹o d¸ng. -VÖ sinh. -Tr¶ trÎ. Néi dung H§ Thø 3 19/11/2013 KPXH: -T×m hiÓu vÒ nghÒ d¹y häc. -Ch¬i tù do c¸c gi¸o. gãc ch¬i. -VÖ sinh -VÖ sinh. -Tr¶ trÎ. -Tr¶ trÎ. -Tr¶ trÎ. Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh 1-KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc nghÒ d¹y häc lµ mét nghÒ quý trong x· héi . 2-Kü n¨ng: -TrÎ hiÓu ®îc c«ng viÖc cña gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn mÇm non nãi riªng. 3- Th¸i ®é: *§å dïng cña c« -3 tranh vÏ khæ A3 Tranh 1:c« gi¸o ®ãn trÎ vµo líp Tranh 2: c« ®ang d¹y häc Tranh 3:c« gi¸o cho c¸c ch¸u ngñ. *H§1:æn ®Þnh tæ chøc -Cho c¶ líp h¸t bµi h¸t (C« vµ mÑ-Ph¹m Tuyªn) -C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? -Bµi h¸t nãi vÒ ai? -C« gi¸o ®îc t¸c gi¶ vÝ nh thÕ nµo? *H§2:Néi dung chÝnh. - T×m hiÓu vÒ nghÒ d¹y häc: Cho trÎ quan s¸t 3 bøc tranh vÏ vµ trßchuyÖn cïng trÎ. -Bøc tranh vÏ vÒ ai? Lu ý 2 -TrÎ yªu mÕn vµ - Mét sè tranh kÝnh träng c¸c thÇy vÏ khæ A4 vÒ c« gi¸o. c«ng viÖc h»ng ngµy cña gi¸o viªn *§å dïng cña trÎ Mét sè ®å dïng dông cô cña nghÒ gi¸o viªn: phÊn, b¶ng con, ®Êt nÆn, trèng l¾c, vë giÊy,bót s¸p 1. KiÕn thøc. *HĐTD: -V§CB: ChuyÒn -TrÎ biÕt tªn vËn ®éng c¬ b¶n. bãng sang hai -TrÎ biÕt chuyÒn bªn. bãng sang hai bªn -TCV§: Ai ®óng kÜ thuËt. nhanh h¬n 2.KÜ n¨ng. -rÌn kÜ n¨ng chuyÒn bãng sang hai bªn nhÞp *ChuÈn bÞ: -S©n trêng réng r·i,s¹ch sÏ. -Bãng nhùa cña c« vµ ®ñ cho sè trÎ. -C« gi¸o ®ang lµm g×? -B¹n nhá ®ang lµm g×? C« ®Æt c©u hái tõng bøc tranh vµ cho trÎ tr¶ lêi ttheo néi dung cña c¸c bøc tranh *H§3:Më réng kiÕn thøc -c¸c con ngoµi gi¸o viªn mÇm non cßn cã rÊt nhiÒu gi¸o viªn gi¶ng d¹y ë c¸c bËc häc kh¸c, khi nµo con lín con sÏ ®îc gÆp c¸c thÇy, c« gi¸o líp trªn .C¸c thÇy c« gi¸o ®Òu cã chung mét c«ng viÖc ®ã lµ d¹y häc sinh cña m×nh, ai còng mong cho häc sinh cña m×nh ngoan ngo·n, häc giái nghe lêi thÇy c«, bè mÑ *H§4: ¤n tËp vµ cñng cè -Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: xÕp c¸c bøc tranh theo thø tù c«ng viÖc cña c« gi¸o trong trêng mÇm non theo thø tù c«ng viÖc hµng ngµy -Cho trÎ thi ®ua. -*Cñng cè :Hái tªn bµi,lång gi¸o dôc. -NhËn xÐt,tuyªn d¬ng. 1. Ho¹t ®éng 1.æn ®Þnh tæ chøc. -Cho trÎ xÕp hµng trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò. 2.H§2: D¹y bµi míi. 1: Khëi ®éng. -cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i theo hiÖu lÖnh cña c« ( ®i c¸c kiÓu ch©n ®i nhanh,®i chËm,®i kiÔng ch©n,®i b»ng gãt ch©n) 2: Träng ®éng. * bµi tËp ph¸t triÓn chung. 3 nhµng,chÝnh x¸c. 3.Th¸i ®é. -TrÎ m¹nh d¹n tù tin,cã ý thøc tæ chøc tham gia tiÕt häc. -§éng t¸c tay-vai.Hai tay ®a lªn cao (4 lÇn-4 nhÞp) -§éng t¸c ch©n: ngåi xæm ,®øng lªn.(2 lÇn -4 nhÞp) -§éng t¸c bông lên.quay ngêi sang bªn oh¶i,bªn tr¸i(4 lÇn -4 nhÞp) * V§CB:C« giíi thiÖu vËn ®éng (ChuyÒn bãng sang hai bªn) -C« lµm m½u.LÇn1.C« lµm mÉu kh«ng ph©n tÝch. -LÇn 2.C« võa lµm mÉu võa ph©n tÝch ®éng t¸c.C¸c con ®øng thµnh hµng ngang.T thÕ chuÈn bÞ ®øng th¼ng ,hai ch©n réng b»ng vai,hai tay cÇm bãng.khi nghe hiÖu lÖnh “ ChuyÒn bèng sang bªn ph¶i th× ®a bãng sang bªn ph¶i ,b¹n ®øng bªn c¹nh chuyÒn bãng cho b¹n ®øng bªn ph¶i cña m×nh,tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt hµng th× chuyÒn l¹i tõ ®Çu qua bªn tr¸i. * TrÎ thùc hiÖn. -Mêi mét trÎ lªn thùc hiÖn.( C« söa sai cho trÎ) -LÇn lît cho tõng trÎ lªn thùc hiÖn. -Cho hai tæ thi ®ua( c« quan s¸t söa sai cho trÎ) Cho trÎ nh¾c l¹i tªn vËn ®äng. *TCV§: c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i,luËt ch¬i (Ai nhanh h¬n) -C¸c ®éi ®øng thµnh hµng däc ,mçi trÎ cÇm mét qu¶ bèng khi cã hiÖu lÖnh,b¹n ®Çu hµng mçi ®éi ®i qua ®êng hÑp mamg bãng vÒ ®Ých hÕt ®o¹n nh¹c ®éi nµo mang ®îc nhiÒu bãng vÒ ræ th× ®éi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. -LuËt ch¬i.Kh«ng ®îc dÉm vµo 4 Thêi Gian Thø 2 18/11/2013 ®Ých yªu Néi dung H§ Môc cÇu ChuÈn bÞ *H§TH: 1.Kiến thức: II. Chuẩn bị: -D¸n hoa tÆng c« gi¸o -TrÎ biÕt c¸ch 1.Của cô: s¾p xÕp hoa,biÕt - Tranh mẫư c¸ch chÊm hå ®Ó của cô. d¸n. - Các bài hát 2. Kỹ năng: : Cô và mẹ, -TrÎ cã kü n¨ng phÕt hå vµo mÆt Cháu vẽ ông tr¸i cña giÊy mµu,kh«ng phÕt hå qu¸ nhiÒu. 3.Thái độ -TrÎ biÕt ý nghÜa cña ngµy 20-11. - Trẻ biết yêu thương kính trọng các cô và mặt trời. - Giá trưng C¸ch tiÕn hµnh Lu ý 1.Ổn định tổ chức + gây hứng thú. -Cô cho trẻ quan sát màn hình. - Trên đây có các hình ảnh gì? - Các bạn nhỏ trong hình đang làm gì? - Các con có gì để tặng Cô giáo nhân ngày nhà giáo 20/11 chưa - Vậy hôm nay chúng mình bày sản phẩm. cùng nhau dán những bông hoa 2. Của trẻ: thật đẹp để tặng cô giáo nhân -Vở tập dán ngày 20-11 nhé. hình,hồ *HĐ2:Cho trẻ quan sát tranh dán.hoa cắt mẫu của cô và trò chuyện cùng sẵn. trẻ về tranh mẫu. - Cô có bức tranh gì đây? nghe lời các cô -Để dán được những bông hoa giáo. tặng cô nhân ngày 20-11 cô phải sử dụng nguyên vật liệu gì? -Dán những hoa màu gì? -Dán xen kẽ như thế nào? -Cô làm mẫư cho trẻ quan sát. -Cô chọn những bông hoa đỏ,xanh,vàng cô phết hồ vào mặt 5 Thêi Gian Thø 3 19/11/2013 Néi dung H§ Môc ®Ých yªu cÇu KPXH: 1-KiÕn thøc: -T×m hiÓu vÒ nghÒ - TrÎ biÕt ®îc nghÒ d¹y häc lµ mét nghÒ d¹y häc. quý trong x· héi . 2-Kü n¨ng: -TrÎ hiÓu ®îc c«ng viÖc cña gi¸o viªn nãi chung vµ gi¸o viªn mÇm non nãi riªng. 3- Th¸i ®é: -TrÎ yªu mÕn vµ kÝnh träng c¸c thÇy c« gi¸o. ChuÈn bÞ *§å dïng cña c« -3 tranh vÏ khæ A3 Tranh 1:c« gi¸o ®ãn trÎ vµo líp Tranh 2: c« ®ang d¹y häc Tranh 3:c« gi¸o cho c¸c ch¸u ngñ. - Mét sè tranh vÏ khæ A4 vÒ c«ng viÖc h»ng ngµy cña gi¸o viªn *§å dïng cña trÎ Mét sè ®å dïng dông cô cña nghÒ gi¸o viªn: phÊn, b¶ng con, ®Êt nÆn, trèng l¾c, vë giÊy,bót s¸p C¸ch tiÕn hµnh *H§1:æn ®Þnh tæ chøc -Cho c¶ líp h¸t bµi h¸t (C« vµ mÑPh¹m Tuyªn) -C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? -Bµi h¸t nãi vÒ ai? -C« gi¸o ®îc t¸c gi¶ vÝ nh thÕ nµo? *H§2:Néi dung chÝnh. - T×m hiÓu vÒ nghÒ d¹y häc: Cho trÎ quan s¸t 3 bøc tranh vÏ vµ trßchuyÖn cïng trÎ. -Bøc tranh vÏ vÒ ai? -C« gi¸o ®ang lµm g×? -B¹n nhá ®ang lµm g×? C« ®Æt c©u hái tõng bøc tranh vµ cho trÎ tr¶ lêi ttheo néi dung cña c¸c bøc tranh *H§3:Më réng kiÕn thøc -c¸c con ngoµi gi¸o viªn mÇm non cßn cã rÊt nhiÒu gi¸o viªn gi¶ng d¹y ë c¸c bËc häc kh¸c, khi nµo con lín con sÏ ®îc gÆp c¸c thÇy, c« gi¸o líp trªn .C¸c thÇy c« gi¸o ®Òu cã chung mét c«ng viÖc ®ã lµ d¹y häc sinh cña m×nh, ai còng mong cho häc sinh cña m×nh ngoan ngo·n, häc giái nghe lêi thÇy c«, bè mÑ *H§4: ¤n tËp vµ cñng cè -Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: xÕp c¸c bøc 6 tranh theo thø tù c«ng viÖc cña c« gi¸o trong trêng mÇm non theo thø tù c«ng viÖc hµng ngµy -Cho trÎ thi ®ua. -*Cñng cè :Hái tªn bµi,lång gi¸o dôc. -NhËn xÐt,tuyªn d¬ng. 1. KiÕn thøc. -TrÎ biÕt tªn vËn ®éng c¬ b¶n. *HĐTD: -TrÎ biÕt chuyÒn -V§CB: ChuyÒn bãng sang hai bªn bãng sang hai ®óng kÜ thuËt. bªn. -TCV§: Ai nhanh 2.KÜ n¨ng. -rÌn kÜ n¨ng chuyÒn h¬n bãng sang hai bªn nhÞp nhµng,chÝnh x¸c. 3.Th¸i ®é. -TrÎ m¹nh d¹n tù tin,cã ý thøc tæ chøc tham gia tiÕt häc. *ChuÈn bÞ: -S©n trêng réng r·i,s¹ch sÏ. -Bãng nhùa cña c« vµ ®ñ cho sè trÎ. 1. Ho¹t ®éng 1.æn ®Þnh tæ chøc. -Cho trÎ xÕp hµng trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò. 2.H§2: D¹y bµi míi. 1: Khëi ®éng. -cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i theo hiÖu lÖnh cña c« ( ®i c¸c kiÓu ch©n ®i nhanh,®i chËm,®i kiÔng ch©n,®i b»ng gãt ch©n) 2: Träng ®éng. * bµi tËp ph¸t triÓn chung. -§éng t¸c tay-vai.Hai tay ®a lªn cao (4 lÇn-4 nhÞp) -§éng t¸c ch©n: ngåi xæm ,®øng lªn. (2 lÇn -4 nhÞp) -§éng t¸c bông lên.quay ngêi sang bªn oh¶i,bªn tr¸i(4 lÇn -4 nhÞp) * V§CB:C« giíi thiÖu vËn ®éng (ChuyÒn bãng sang hai bªn) -C« lµm m½u.LÇn1.C« lµm mÉu kh«ng ph©n tÝch. -LÇn 2.C« võa lµm mÉu võa ph©n tÝch ®éng t¸c.C¸c con ®øng thµnh hµng ngang.T thÕ chuÈn bÞ ®øng th¼ng ,hai ch©n réng b»ng vai,hai tay cÇm bãng.khi nghe hiÖu lÖnh “ ChuyÒn bèng sang bªn ph¶i th× ®a bãng sang bªn ph¶i ,b¹n ®øng bªn c¹nh chuyÒn bãng cho b¹n ®øng bªn ph¶i cña m×nh,tiÕp tôc nh vËy cho ®Õn hÕt hµng th× chuyÒn l¹i tõ ®Çu qua bªn tr¸i. 7 * TrÎ thùc hiÖn. -Mêi mét trÎ lªn thùc hiÖn.( C« söa sai cho trÎ) -LÇn lît cho tõng trÎ lªn thùc hiÖn. -Cho hai tæ thi ®ua( c« quan s¸t söa sai cho trÎ) Cho trÎ nh¾c l¹i tªn vËn ®äng. *TCV§: c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i,luËt ch¬i (Ai nhanh h¬n) -C¸c ®éi ®øng thµnh hµng däc ,mçi trÎ cÇm mét qu¶ bèng khi cã hiÖu lÖnh,b¹n ®Çu hµng mçi ®éi ®i qua ®êng hÑp mamg bãng vÒ ®Ých hÕt ®o¹n nh¹c ®éi nµo mang ®îc nhiÒu bãng vÒ ræ th× ®éi ®ã sÏ chiÕn th¾ng. -LuËt ch¬i.Kh«ng ®îc dÉm vµo v¹ch chuÈn cña ®êng hÑp kh«ng lµm r¬i bãng. -C« tæ chøc cho trÎ ch¬i,quan s¸t ®éng viªn. 3. Håi tÜnh .Cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 1-2 phót. Thời gian Néi dung H§ Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh Lu ý 8 Thứ 4 20/11/2013 H§VH: - D¹y trÎ ®äc th¬: Em cũng là cô giáo – Sưu tầm 1-KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶ bµi th¬. -trÎ hiÓu néi dung bµi th¬. 2-Kü n¨ng: -RÌn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ,trÎ nãi m¹ch l¹c,râ rµng,kh«ng nãi ngäng. -TrÎ thuéc bµi th¬ vµ ®äc ®óng nhÞp ®iÖu cña bµi th¬. 3-Th¸i ®é: - Qua bµi gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt quý trängC¸c c« gi¸o, Kinh yªu vµ t«n träng C¸c thÇy c« gi¸o. - TrÎ høng thó tham gia ®äc th¬, vµ ch¬i trß ch¬i - Bé tranh vÏ cã néi dung bµi th¬ - C¸c bµi h¸t cã trong chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp *H§1:æn ®Þnh tæ chøc . - Cho trÎ h¸t mét bµi, æn ®Þnh tæ chøc, g©y høng thó, trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò -H§2:Bµi míi. - Giíi thiÖu tªn bµi th¬ vµ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ cho trÎ nghe lÇn 1: ®äc diÏn c¶m bµi th¬ - hái trÎ tªn bµi th¬ ? -Tªn t¸c gi¶? -c« ®äc th¬ lÇn 2 .§éng t¸c minh ho¹. -Hái trÎ tªn bµi th¬? - Tªn t¸c gi¶? -Gi¶ng gi¶i néi dung bµi th¬: Bµi th¬ nãi ®Õn íc m¬ cña mét b¹n nhá còng muèn ®îc lµm c« gi¸o ngµy hai buæi ®Õn trêng dµnh hÕt t×nh th¬ng ch¨m sãc c¸c em nhá vµ khi ®îc c« ch¨m sãc,yªu th¬ng th× c¸c em nhá lu«n kÝnh träng,biÕt ¬n c« gi¸o. -C« ®äc th¬ lÇn 3:Tranh minh ho¹. ®µm tho¹i vµ ®äc trÝch dÉn bµi th¬ . -íc m¬ cña em bÐ muèn lµm nghÒ g×? -Ngµy hai buæi ®Õn trêng dµnh t×nh th¬ng cho ai? -Nh×n c¸c ch¸u ¨n ngon miÖng th× c« cã vui kh«ng? -Ngµy ngµy c« gi¸o lµm nh÷ng c«ng viÖc g×? -Khi c« gi¸o ch¨m bÐ khoÎ,bÐ ngoan th× bÐ ph¶i lµm g× ®Ó ®Òn ®¸p l¹i c«ng ¬n cña c« gi¸o? - D¹y trÎ ®äc th¬: - cho c¶ líp ®äc th¬ cïng c«, tæ, 9 nhãm, c¸ nh©n lªn ®äc th¬ cïng c«, c« chó ý lu©n phiªn, xen kÏ c¸c h×nh thøc *H§3:Cñng cè -H«m nay c« thÊy líp m×nh häc giái c« thëng cho líp trß ch¬i cã tªn:BÐ khÐo tay c« ®· chuÈn bÞ cho c¸c bót s¸p,giÊy A4 c¸c con vÒ chç ngåi vÏ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp tÆng c« nh©n ngµy 20-11 khi kÕt thóc b¶n nh¹c ai vÏ ®Ñp th× sÏ ®îc thëng . - TrÎ vÏ c« quan s¸t gióp trÎ hoµn thiÖn bµi . - KÕt thóc c« nhËn xÐt s¶n phÈm. -KÕt thóc: - Cñng cè hái trÎ tªn bµi lång gi¸o dôc nhËn xÐt tuyªn d¬ng Thời gian Thứ 5 21/11/2013 Môc ®Ých yªu cÇu LQVT: 1-KiÕn thøc: -NhËn biÕt ®å - TrÎ biÕt h×nh ch÷ dïng cã d¹ng nhËt,h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c. h×nh 2-Kü n¨ng vu«ng,h×nh - TrÎ ph©n biÖt ®tam gi¸c. îc ®Æc ®iÓm gi«ng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c h×nh. 3-Th¸i ®é: -TrÎ cã ý thøc häc chó ý nghe c« nãi,nghe lêi c« gi¸o, cã ý thøc gi÷ Néi dung HD ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh -§å dïng cña trÎ, mçi trÎ mét ræ h×nh gåm c¸c h×nh vu«ng, ch÷ nhËt, , h×nh tam gi¸c. - §å dïng cña c« gièng cña trÎ kÝch thíc hîp lý -Mét sè ®å dïng ®å ch¬i cã d¹ng c¸c h×nh ch÷ nhËt,vu«ng,tam gi¸c. *H§1: æn ®Þnh tæ chøc. -cho trÎ h¸t mét bµi nhµ cña t«i-Lª §øc-Thu HiÒn. - §µm tho¹i vÒ bµi h¸t. *H§2: NhËn biÕt ®å dïng cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt ,vu«ng,tam gi¸c. * ¤n tËp c¸c lo¹i h×nh t¹o nªn c¸c ®å vËt. - cho trÎ quan s¸t nh÷ng ®å vËt mµ c« ®· chuÈn bÞ, ®îc xÕp b»ng nh÷ng h×nh g× ? -cho trÎ t×m vµ nãi tªn c¸c h×nh ®ã. * Ph©n biÖt h×nh ch÷ nhËt víi c¸c h×nh kh¸c. Lu ý 10 g×n ®å ch¬i cña líp. Thời gian Thứ 6 22/11/201 3 Néi dung H§ H§¢N: - D¹y V§ TT: C« vµ MÑ- Ph¹m Tuyªn. -Nghe h¸t: C« gi¸o miÒn xu«iMéng L©n. M/®Ých yªu cÇu 1-KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ cñabµi h¸t ,hiÓu né dung bµi h¸t C« vµ MÑ, C« gi¸o miÒn xu«i. - C« ph¸t ®å dïng cho trÎ, hái trÎ xem trong ræ cã h×nh g×? -Cho trÎ chän h×nh theo hiÖu lÖnh cña c«. -Khi c« h« h×nh ch÷ nhËt th× trÎ t×m vµ gi¬ h×nh ch÷ nhËt lªn. -H×nh vu«ng trÎ t×m h×nh vu«ng gi¬ lªn. - H×nh tam gi¸c trÎ gi¬ h×nh tam gi¸c lªn. -C« cho ch¬i khã h¬n khi nãi ®Æc ®iÓm cña h×nh th× trÎ t×m h×nh ®ã gi¬ lªn vµ nãi tªn h×nh.( TrÎ ch¬i c« quan s¸t söa sai) *D¹y trÎ nèi h×nh víi ®å vËt cã d¹ng c¸c h×nh t¬ng øng. -C« lµm mÉu cho trÎ quan s¸t vµ híng dÉn trÎ c¸ch lµm. s-Cho trÎ vÒ bµn ngåi nèi h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt,h×nh tam gi¸c víi nh÷ng ®å vËt cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt,vu«ng,tam gi¸c. *H§3: Cñng cè bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. cho trÎ h¸t mét bµi ra ngoµi ch¬i, ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - Nh¹c cô ©m nh¹c: ®µn, ®µi, trèng l¾c, s¾c x«, ph¸ch tre H§1: æn ®Þnh tæ chøc. - §µm tho¹i vÒ chñ ®iÓm. - C« ®è c¸c con biÕt ngµy 20-11 lµ ngµy lÔ g× ? -§Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o th× c¸c con ph¶i lµm g×? GD: C« gi¸o lµ ngêi ®· d¹y c¸c con thµnh Lu ý 11 -TC: Nghe giai 2-Kü n¨ng: ®iÖu ®o¸n tªn bµi - TrÎ thuéc bµi h¸t h¸t. vµ vËn ®éng tù tin bµi h¸t C« vµ MÑ. 3-Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý, kÝnh träng c« gi¸o. ngêi vµ ch¨m sãc c¸c con tõng b÷a ¨n,tõng giÊc ngñ gióp chóng ta kh«n lín v× vËy c¸c con ph¶i kÝnh träng,lÔ phÐp vµ nghe lêi c¸c thÇy c« giã c¸c con nhí cha nµo. -C« cã bµi h¸t rÊt hay nãi lªn t×nh c¶m cña c« gi¸o còng nh ngêi mÑ giµnh cho con .c¸c con h·y l¾ng nghe giai ®iÖu cña bµi h¸t xem ®ã lµ bµi h¸t g× nhÐ. -Cho trÎ nghe giai ®iÖu nÕu trÎ kh«ng ®o¸n ®îc c« giíi thiÕu tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. + LÇn 1: C« móa kh«ng nh¹c + kh«ng ph©n tÝch ®éng t¸c. -Hái trÎ tªn bµi h¸t ? - Tªn t¸c gi¶? + LÇn 2 : C« móa kh«ng ph©n tÝch ®éng t¸c + cã nh¹c. - Cho c¶ líp lµm cïng c« vµi lÇn - Cho lu©n phiªn tæ, nhãm, c¸ nh©n trÎ h¸t vµ vËn ®éng cïng c« H§2:Nghe h¸t. - Cho trÎ nghe h¸t bµi: C« gi¸o miÒn xu«i Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶ vµ h¸t cho trÎ nghe. -LÇn 1 :C« h¸t cho trÎ nghe. - C¸c con võa ®îc nghe c« h¸t bµi g×? - T¶c gi¶ cña bµi h¸t lµ ai? -LÇn 2:C« h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c. -Giíi thiÖu néi dung bµi h¸t.Bµi h¸t nãi vÒ mét c« gi¸o ®· kh«ng ng¹i xa s«i tõ miÒn xu«i lªn d¹y c¸c con c« ®em hÕt t×nh th¬ng giµnh cho c¸c con, d¹y c¸c con móa,h¸t,kÓ chuyÖn cho c¸c con rÊt hay n÷a. - LÇn 3 cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t - Më ®Üa cho trÎ nghe vµ vËn ®éng cïng c« bµi h¸t 12 H§3:¤n luþen,cñng cè. -H«m nay líp chóng m×nh häc giái c« thëng cho chóng m×nh trß ch¬i nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t. Cho trÎ nghe giai ®iÖu mét sè bµi h¸t vµ hái trÎ song cho trÎ h¸t. - C« cho trÎ ch¬i vµi lÇn - Cñng cè, hái trÎ tªn bµi, lång gi¸o dôc nhËn xÐt tuyªn d¬ng 13 KÕ ho¹ch ho¹t ®éng chñ ®Ò nh¸nh 3 : NghÒ n«ng d©n Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 2 / 12 / 2013 ®Õn ngµy 6 / 12/2013 Tªn ho¹t ®éng Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 §ãn trÎ TDs¸ng - §ãn trÎ vµo líp nh¾c trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n, hướng trẻ vào các góc chơi -TËp thÓ dôc s¸ng theo nh¹c: Điểm danh Trß chuyÖn -Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ mét sè nghÒ trong x· héi , trÎ kÓ vÒ c«ng viÖc cña cha mÑ trÎ H§ cã chñ ®Ých H§NT * KPXH : *HĐTH: - T« mµu tranh -Trò chuyện với bác nông dân . trẻ về nghề nông ,công việc và dụng cụ của nghề nông. - Cho trÎ quan -QS: vên rau cña s¸t tranh vÏ ho¹t trêng ®éng cña nghÒ -TCVĐ: “ th¶ s¶n xuÊt ®Øa ba ba.” -TCVĐ “ chuyÓn - LĐ:Cho trÎ nhæ da vÒ nhµ” cá, ch¨m sãc vên Thø 6 * LQVH: * LQVT: * H§¢N: -Dạy trẻ đọc -Không nên sờ vào - H¸t: B¸c ®a th vui tÝnh-Hoàng Lân thơ : Bé làm đồ vật nào. - Nghe: C« gi¸obao nhiêu Mạnh Thường-Hữu nghề-Yên Tưởng. Thao. T/C:Ai ®o¸n giái - Trẻ đọc đòng - Cho trẻ đọc các -Hát các bài hát có dao có trong bài thơ có trong chủ trong chủ điểm chủ điểm -TCVĐ: Mèo đuổi điểm. - TCVĐ:Nu na -TCVĐ:Ai nhanh chuột. nu nống. -Chơi tự do nhất. 14 H§gãc H§C - Ch¬i tù do v¬i -Chơi tự do. -LĐ: Híng dÉn rau cña trêng. ®å ch¬i ngoµi trÎ reo hạt giống. trêi. - PV: + B¸c n«ng d©n + NÊu ¨n:Chuẩn bị bộ nồi ,chảo,bát,đĩa…(TT) Cuối buổi chơi nhận xét quá trình chơi + B¸c sü :Khám bệnh cho các bác nông dân.Chuẩn bị bồ đồ dùng bác sỹ,kim tiêm,ống nghe… + B¸n hµng :Các đồ dùng trong gia đình.Chuẩn bị bộ đồ chơi gia đình,rau,củ,quả… - XD:X©y c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau, x©y c«ng viªn ao c¸ .Chuẩn bị gạch,hàng rào,thảm cỏ… - NT: cho trÎ h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t nãi vÒ,s¶n xuÊt,vÏ, nÆn dîc mét sè s¶n phÈm cña nghÒ SX - To¸n :cho trÎ chän tranh l« t«, ph©n lo¹i,so s¸nh mét sè s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt, ®Õm s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt * Hoàn thiện bài -Chơi theo ý - Cho trÎ dän *§äc bµi th¬: Bé * BiÓu diÔn v¨n nghÖ sinh phßng -Nªu g¬ng bÐ ngoan buổi sáng. thích ở các góc. vÖ líp c¸c gãc làm bao nhiêu nghề -Vệ sinh,trả trẻ. -Vệ sinh -Vệ sinh -Vệ sinh,trả trẻ. chơi cùng cô. -Trả trẻ. -Trả trẻ -Vệ sinh,trả trẻ. 15 Thø 2 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2012 Néi dung H§ KPKH: - B¸c n«ng d©n ch¨m chØ Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh 1-KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ®îc c«ng viÖc cña b¸c n«ng d©n lµm viÖc trªn c¸nh ®ång ®Ó lµm ra h¹t lóa h¹t g¹o. - TrÎ biÕt chän vµ d¸n ®óng c¸c bíc lµm viÖc trªn c¸nh ®ång cña b¸c n«ng d©n. 2-Kü n¨ng: - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ - LuyÖn kü n¨ng nghi nhí, quan s¸t cho trÎ, ph¸t triÓn tÝnh nhanh nhÑn, khÐo lÐo, ph¸t triÓn t duy cho trÎ. 3-Th¸i ®é: Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý c¸c b¸c n«ng d©n vµ kh«ng l·ng phÝ thøc ¨n hµng ngµy. * Cña c«: + 1 tói chøa mét Ýt thãc. + 1 tói chøa mét Ýt g¹o. - 4 Tranh vÏ c¶nh b¸c n«ng d©n ®ang lµm viÖc trªn ®ång khæ A3 * Cña trÎ: + Mçi trÎ mét l« t« vÏ c¶nh b¸c n«ng d©n lµm viÖc trªn ®ång. + Tranh l« t« s¶n phÈm cña nghÒ nhµ n«ng. *H§1: - æn ®Þnh +g©y høng thó - Cho trÎ h¸tbµi: Ch¸u ®i mÉu gi¸o. chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò - Hái trÎ ngêi lµm c«ng viÖc cµy cÊy chóng ta gäi lµ ai. *H§2: - T×m hiÓu vÒ c«ng viÖc vµ s¶n phÈm cña nghÒ nhµ n«ng. *C«ng viÖc cña nhµ n«ng. - C« ®Æt tói g¹o, tói thãc vµ hái trÎ. - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nghÒ nhµ n«ng - Cho trÎ xem tranh vÏ vµ trß chuyÖn cïng trÎ. * S¶n phÈm cña b¸c n«ng d©n - C« ph¸t l« t« cho trÎ chän s¶n phÈm cña nhµ n«ng theo yªu cÇu cña c« ( trß ch¬i nhanh vµ khÐo.) *H§3: -Trß ch¬i vÒ quª: hái trÎ ®· cã ai vÒ quª cha, cã nh×n thÊy c¸nh ®ång lóa xanh hay chÝn cha. cho trÎ ch¬i trß ch¬i vÒ quª chia lµm 2 nhãm lªn chän tranh c«ng viÖc cña b¸c n«ng d©n g¾n theo thø tù c«ng viÖc. -Cñng cè : hái l¹i tªn bµi, lång gi¸o dôc vµ nhËn xÐt tuyªn d¬ng Lu ý 16 Thø 3 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2012 Néi dung H§ H§: t¹o h×nh T« mµu tranh nghÒ söa ch÷a « t« Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ - Tranh mÉu gîi ý 1-KiÕn thøc: - TrÎ nhËn xÐt ®- - Bót mµu vµ îc bøc tranh thiÕu giÊy vë vÏ cho chi tiÕt g× vµ vÏ trÎ - Gi¸ treo tranh thªmchi tiÕt ®ã - TrÎ biÕt vÒ nghÒ söa ch÷a « t« còng lµ mét nghÒ cã Ých cho x· héi -TrÎ biÕt vÏ thªm c¸c chi tiÕt vµo bøc tranh vµ t« mµu. 2-Kü n¨ng: - TrÎ cã kü n¨ng cÇm bót vµ vÏ ®îc mét sè chi tiÕt trong bøc tranh - LuyÖn c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót ®óng t thÕ 3-ThaÝ ®é: - Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý nh÷ng ngêi lao ®éng. C¸ch tiÕn hµnh Lu ý *H§1: - æn ®Þnh tæ chøc - Cho trÎ h¸t mét bµi,(ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n.) trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®Ò nh¸nh - Cho trÎ quan s¸t tranh vÏ vÒ nghÒ söa ch÷a « t« - Cho trÎ quan s¸t tranh mÉu cña c« nh¾c trÎ c¸ch vÏ,c¸ch cÇm bót,t thÕ ngåi vÏ … *H§2: - TrÎ thùc hiÖn - C« ph¸t ®å dïng cho trÎ thùc hiÖn - Trong khi trÎ thùc hiÖn c« lu ý söa sai gióp trÎ - C« bao qu¸t söa sai gióp trÎ,gîi ý trÎ vÏ vµ t« mµu ®îc bøc tranh … *H§3: - Trng bµy phÈm chän s¶n phÈm ®Ñp cho trÎ nhËn xÐt ®Õm sè b¸nh trÎ vÏ ®îc - Cñng cè,hái trÎ tªn bµi, lång gi¸o dôc nhËn xÐt tuyªn d¬ng. 17 ChiÒu H§ thÓ chÊt - NÐm xa b»ng hai tay ch¹y nhanh nhÆt bãng - S©n tËp 1-KiÕn thøc: *H§1; b»ng ph¼ng - TrÎ biÕt c¸ch + Khëi ®éng ; nÐm xa b»ng hai - Bãng nhá - cho trÎ ®ivßng trßn +kÕt hîp c¸c tay vµ ch¹y nhÆt 4-10 qu¶ kiÓu ch©n - 4 l¸ cê nhá *H§2: bãng c¾m ë ®Ých 2-Kü n¨ng: + Träng ®éng: - TrÎ cã kü *BTPTC: n¨ng cÇm bãng TËp c¸c ®éng vµ nÐm ra xa, t¸c tay 1: Hai tay thay nhau ®a ch¹y nhÆt bãng lªn cao ch©n 4: tay ®a ra phÝa tríc, 3Th¸i ®é ; ch©n khuþ gèi - TrÎ høng thó lên 3: t¹i chç t¹p luyÖn vµ *V§CB: nghe lêi c« gi¸o - NÐm xa b»ng hai tay ch¹y nhanh nhÆt bãng - C« lµm mÉu+ gi¶i thÝch (2 lÇn) - Cho tõng trÎ ë hai ®éi lªn lµm sao cho mçi trÎ ®îc nÐm 4-5 lÇn *TCV§: - Trêi ma c« nãi c¸ch ch¬i luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i1-2 lÇn *H§3: - Håi tÜnh : - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng trong phßng kho¶ng 1 phót Thø 4 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2012 Néi dung Môc ®Ých yªu H§ cÇu H§LQVH 1-KiÕn thøc: D¹y trÎ ®äc - TrÎ biÕt tªn bµi ®ång dao bµi: ®ång dao vµ thuéc Nhí ¬n bµi ®ång dao.Nhí ¬n. - Më réng vèn tõ cho trÎ, trÎ hiÓu nghÜa cña tõ khã ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - 7 Tranh vÏ thÓ hiÖn néi dung bµi th¬. - B¨ng ®Üa nh¹c kh«ng lêi - C« chuÈn bÞ giäng ®äc, *H§1: - æn ®Þnh tæ chøc +g©y høng thó - Cho trÎ h¸t bµi ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n (Hoµng v¨n yÕn ) - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò. giíi thiÖu bµi ®ång dao vµ d¹y trÎ ®äc ®ång dao. *H§2 Lu ý 18 “vun gèc, chÌo ng÷ ®iÖu diÔn chèng.” c¶m - TrÎ hiÓu néi dung bµi ®ång dao. 2-Kü n¨ng: - TrÎ thuéc bµi ®ång dao vµ ®äc diÔn c¶m bµi ®ång dao - BiÕt diÔn ®¹t tõ ng÷ m¹ch l¹c,biÕt ®äc th¬ ®èi ®¸p - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng ghi nhí cã chñ ®Þnh, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cã chñ ®Þnh. 3-Th¸i ®é: - Gãp phÇn gi¸o dôc trÎ biÕt quý träng s¶n phÈm mét sè nghÒ nhí ¬n ngêi lao ®éng. trÎ hµo høng tham gia ®äc th¬ - C« ®äc mÉu lÇn 1+nãi tªn bµi ®ång dao. - C« ®äc mÉu lÇn 2+ gi¶ng néi dung bµi ®ång dao. - D¹y trÎ ®äc th¬ - Cho c¶ líp ®äc th¬ cïng c«, gäi tæ, nhãm, c¸ nh©n trÎ ®äc cïng c« Lu ý thay ®æi h×nh thóc cho trÎ cã hóng thó häc *H§3: - Ch¬i trß ch¬i: ghÐp tranh vÏ cã néi dung bµi ®ång dao cho hai ®éi thi ®ua nhau - Cho hai ®éi ®äc diÔn c¶m l¹i bµi ®ång dao: Nhí ¬n. - Cñng cè hái l¹i tªn bµi, lång gi¸o dôc, nhËn xÐt tuyªn d¬ng. cho trÎ h¸t mét bµi vµ ra ch¬i. Thø 5 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2012 Néi dung H§ Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh Lu ý 19 1-KiÕn thøc: -TrÎ nhËn biÕt vµ H§ vµ so s¸nh chiÒu LQVTo¸n: dµi cña 2 ®èi t- D¹y trÎ so s¸nh chiÒu dµi îng - So s¸nh s¾p cña 3 ®èi tîng xÕp theo thø tù vÒ chiÒu dµi cña 3 ®èi tîng. 2-Kü n¨ng: - RÌn kh¶ n¨ng nhanh nhÑn, trÝ th«ng minhcho trÎ 3-Th¸i ®é: - TrÎ cã ý thøc hµo høng khi häc khi ch¬i - Cña c«: 3 c©y bót ch× cã ®é dµi kh¸c nhau, 2 b¨ng giÊy lµm thíc cã ®é dµi kh¸c nhau - Cña trÎ: Mçi trÎ cã 3 b¨ng giÊy cã ®é dµi kh¸c nhau - Ræ ®ùng häc cô vµ tËp to¸n cña trÎ. H§1: ☺ - Cho trÎ h¸t mét bµi: trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non vµ trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò nh¸nh H§2: * So s¸nh chiÒu dµi c¸c ®èi tîng c« ®a ra 2 b¨ng giÊy mµu vµng vµ mµu cam vµ hái trÎ: c« cã c¸i g× ¤n c¸ch so s¸nh chiÒu dµi - C« chång 2 b¨ng giÊy lªn nhau vµ hái trÎ. Hai b¨ng giÊy cã b»ng nhau kh«ng. chØ cho trÎ xem ®Çu thõa ra - C« ®Æt c©u hái cho trÎ tr¶ lêi vµ cho c¶ líp nh¾c l¹i - C« g¾n 3 c¸i bót ch× vµ hái trÎ . theo c¸c con bót ch× nµo dµi nhÊt, bót ch× nµo ng¾n nhÊt c« ®¹t c©u hái vµ cho trÎ tr¶ lêi . H§3: - LuyÖn tËp: - LÊy theo yªu cÇu cña c« lÊy b¶ng ng¾n nhÊt, lÊy b¶ng dµi nhÊt, lÊy b¶ng ng¾n h¬n - Cho trÎ lªn nh¶y thi xem ai nh¶y xa h¬n, ng¾n h¬n. - Chän vµ t« mµu c¸i bót ch× dµi nhÊt mµu ®á, ng¾n nhÊt mµu xanh…. - Cñng cè hái tªn bµi lång gi¸o dôc nhËn xÐt tuyªn d¬ng. c« nhËn xÐt tiÕt d¹y,cho trÎ ra ch¬i Thø 6 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2012 Néi dung HĐ Môc ®Ých yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh Lu ý 20
- Xem thêm -