Tài liệu Giả thuyết thống kế

  • Số trang: 187 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

giả thuyết thống kế
Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt thèng kª Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt thèng kª 1 C¸c kh¸i niÖm Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ 1 C¸c kh¸i niÖm 1.1 Start Next Back End Gi¶ thuyÕt thèng kª Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ 1 C¸c kh¸i niÖm 1.1 Gi¶ thuyÕt thèng kª ë ch−¬ng IV ®· nghiªn cøu §LNN, khi ch−a biÕt tham sè cña nã vµ ®· x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p −íc l−îng c¸c tham sè ®ã. Ch−¬ng nµy tiÕp tôc nghiªn cøu §LNN trong tr−êng hîp th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ thÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt, cô thÓ lµ: Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ 1 C¸c kh¸i niÖm 1.1 Gi¶ thuyÕt thèng kª ë ch−¬ng IV ®· nghiªn cøu §LNN, khi ch−a biÕt tham sè cña nã vµ ®· x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p −íc l−îng c¸c tham sè ®ã. Ch−¬ng nµy tiÕp tôc nghiªn cøu §LNN trong tr−êng hîp th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ thÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt, cô thÓ lµ: Start Next Back End • Ch−a biÕt chÝnh x¸c c¸c tham sè θ hoÆc qui luËt ph©n phèi x¸c suÊt cña §LNN X , nh−ng cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu lªn gi¶ thuyÕt, ch¼ng h¹n θ = θo (θo lµ h»ng sè ®· biÕt), hay: X tu©n theo qui luËt ph©n phèi chuÈn. Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ 1 C¸c kh¸i niÖm 1.1 Gi¶ thuyÕt thèng kª ë ch−¬ng IV ®· nghiªn cøu §LNN, khi ch−a biÕt tham sè cña nã vµ ®· x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p −íc l−îng c¸c tham sè ®ã. Ch−¬ng nµy tiÕp tôc nghiªn cøu §LNN trong tr−êng hîp th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ thÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt, cô thÓ lµ: Start Next Back End • Ch−a biÕt chÝnh x¸c c¸c tham sè θ hoÆc qui luËt ph©n phèi x¸c suÊt cña §LNN X , nh−ng cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu lªn gi¶ thuyÕt, ch¼ng h¹n θ = θo (θo lµ h»ng sè ®· biÕt), hay: X tu©n theo qui luËt ph©n phèi chuÈn. Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? C¸c tham sè cña chóng cã b»ng nhau hay kh«ng ? Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? C¸c tham sè cña chóng cã b»ng nhau hay kh«ng ? Nh÷ng c©u hái nµy th−êng ch−a ®−îc tr¶ lêi kh¼ng ®Þnh mµ míi nªu lªn nh− mét gi¶ thiÕt. Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? C¸c tham sè cña chóng cã b»ng nhau hay kh«ng ? Nh÷ng c©u hái nµy th−êng ch−a ®−îc tr¶ lêi kh¼ng ®Þnh mµ míi nªu lªn nh− mét gi¶ thiÕt. VËy cã thÓ ®Þnh nghÜa: Gi¶ thuyÕt th«ng kª lµ nh÷ng gi¶ thuyÕt nãi vÒ c¸c tham sè, d¹ng qui luËt ph©n phèi hoÆc tÝnh ®éc lËp cña c¸c §LNN. Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? C¸c tham sè cña chóng cã b»ng nhau hay kh«ng ? Nh÷ng c©u hái nµy th−êng ch−a ®−îc tr¶ lêi kh¼ng ®Þnh mµ míi nªu lªn nh− mét gi¶ thiÕt. VËy cã thÓ ®Þnh nghÜa: Gi¶ thuyÕt th«ng kª lµ nh÷ng gi¶ thuyÕt nãi vÒ c¸c tham sè, d¹ng qui luËt ph©n phèi hoÆc tÝnh ®éc lËp cña c¸c §LNN. Start Next Back End ViÖc t×m ra kÕt luËn vÒ tÝnh thõa nhËn ®−îc hay kh«ng thõa nhËn ®−îc cña mét gi¶ thuyÕt gäi lµ kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt thèng kª. Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ • Khi nghiªn cøu hai hay nhiÒu §LNN, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m nhÊt lµ: c¸c ®¹i l−îng nµy ®éc lËp víi nhau hay cã sù phô thuéc t−¬ng quan? C¸c tham sè cña chóng cã b»ng nhau hay kh«ng ? Nh÷ng c©u hái nµy th−êng ch−a ®−îc tr¶ lêi kh¼ng ®Þnh mµ míi nªu lªn nh− mét gi¶ thiÕt. VËy cã thÓ ®Þnh nghÜa: Gi¶ thuyÕt th«ng kª lµ nh÷ng gi¶ thuyÕt nãi vÒ c¸c tham sè, d¹ng qui luËt ph©n phèi hoÆc tÝnh ®éc lËp cña c¸c §LNN. Start Next Back End ViÖc t×m ra kÕt luËn vÒ tÝnh thõa nhËn ®−îc hay kh«ng thõa nhËn ®−îc cña mét gi¶ thuyÕt gäi lµ kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt thèng kª. Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ Start Next Back End §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Gi¶ thuyÕt nµy ®−îc ký hiÖu H : θ = θo (®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt cÇn kiÓm ®Þnh hay gi¶ thuyÕt c¬ b¶n). Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Gi¶ thuyÕt nµy ®−îc ký hiÖu H : θ = θo (®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt cÇn kiÓm ®Þnh hay gi¶ thuyÕt c¬ b¶n). MÖnh ®Ò ®èi lËp víi gi¶ thuyÕt H ®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt ®èi cña H vµ ký hiÖu lµ H . D¹ng tæng qu¸t cña H lµ: θ 6= θo . Start Next Back End Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Gi¶ thuyÕt nµy ®−îc ký hiÖu H : θ = θo (®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt cÇn kiÓm ®Þnh hay gi¶ thuyÕt c¬ b¶n). MÖnh ®Ò ®èi lËp víi gi¶ thuyÕt H ®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt ®èi cña H vµ ký hiÖu lµ H . D¹ng tæng qu¸t cña H lµ: θ 6= θo . Start Next Back End Trong nhiÒu tr−êng hîp, gi¶ thuyÕt ®èi cã thÓ ph¸t biÓu cô thÓ h¬n nh−: H : θ > θo hay H : θ < θo . Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Gi¶ thuyÕt nµy ®−îc ký hiÖu H : θ = θo (®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt cÇn kiÓm ®Þnh hay gi¶ thuyÕt c¬ b¶n). MÖnh ®Ò ®èi lËp víi gi¶ thuyÕt H ®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt ®èi cña H vµ ký hiÖu lµ H . D¹ng tæng qu¸t cña H lµ: θ 6= θo . Start Next Back End Trong nhiÒu tr−êng hîp, gi¶ thuyÕt ®èi cã thÓ ph¸t biÓu cô thÓ h¬n nh−: H : θ > θo hay H : θ < θo . Nh− vËy gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh vµ gi¶ thuyÕt ®èi th−êng ®−îc nªu lªn thµnh tõng cÆp. Ch¼ng h¹n: Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ §©y lµ mét trong nh÷ng bµi to¸n c¬ b¶n cña th«ng kª to¸n. Tr−íc hÕt ta ®Ò cËp ®Õn c¸c tham sè §LNN. Gi¶ sö cÇn nghiªn cøu tham sè θ cña §LNN X vµ cã c¬ së nµo ®ã ®Ó nªu gi¶ thuyÕt θ = θo . Gi¶ thuyÕt nµy ®−îc ký hiÖu H : θ = θo (®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt cÇn kiÓm ®Þnh hay gi¶ thuyÕt c¬ b¶n). MÖnh ®Ò ®èi lËp víi gi¶ thuyÕt H ®−îc gäi lµ gi¶ thuyÕt ®èi cña H vµ ký hiÖu lµ H . D¹ng tæng qu¸t cña H lµ: θ 6= θo . Start Next Back End Trong nhiÒu tr−êng hîp, gi¶ thuyÕt ®èi cã thÓ ph¸t biÓu cô thÓ h¬n nh−: H : θ > θo hay H : θ < θo . Nh− vËy gi¶ thuyÕt kiÓm ®Þnh vµ gi¶ thuyÕt ®èi th−êng ®−îc nªu lªn thµnh tõng cÆp. Ch¼ng h¹n: Phan V¨n Danh Khoa To¸n, §HSP HuÕ H : θ = θo ; H : θ 6= θo hoÆc H : θ = θ o ; H : θ > θo hoÆc H : θ = θ o ; H : θ < θo Start Next Back End
- Xem thêm -