Tài liệu Ga chu de ban than lan_2

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non ®«ng h¬ng Líp mÉu gi¸o hoa phîng C : B¶N TH¢n Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 23/9 ®Õn 11/10/2013) Gi¸o viªn:Do·n thÞ lan N¨m häc: 2012 - 2013 Chủ đề nhánh: TÔI LÀ AI. (Từ ngày 23/9 đến 11/ 10/ 2013) ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm B¶n th©n. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THỂ DỤC S¸ng 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy - Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ trong ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện về đặc điểm, giới tính, sở thích, ngày sinh nhật của trẻ...gắn tranh theo chủ đề. - Chơi tự do ở các góc. Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, gậy, nơ, băng đĩa... Hướng dẫn:  Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC.  Trọng động: Tập kết hợp với bài “ Nắng sớn”. - Hô hấp: - Tay §éng t¸c 2: §a ra phÝa tríc, sang ngang + §øng th¼ng, 2 ch©n b»ng vai, 2 tay dang ngang b»ng vai + 2 tay ®a ra phÝa tríc. + 2 tay ®a sang ngang. + H¹ 2 tay xuíng. - Lng- bông: §éng t¸c 2: §øng quay ngêi sang 2 bªn §øng th¼ng tay chèng h«ng + Quay ngêi sang ph¶i. + ®øng th¼ng. + Quay ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng. - Ch©n: §éng t¸c 2: BËt ®a ch©n sang ngang §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + BËt lªn, ®a 2 ch©n sang ngang, kÕt hîp ®a 2 tay dang ngang. - BËt nh¶y: BËt vÒ phÝa sau III. HOẠT ĐỘNG GÓC Tên góc N/D hoạt động Yêu cầu Chuẩn bị P/P tiến hành - Của hàng ăn uống, cửa hàng T Góc phân vai P. Phòng khám nhi. - Siêu thị - Gia đình - XD nhà cho cho bé, lắp ghép “ Bé Góc xây tập thể dục”. Xây dựng dựng khu công viên giải trí. Góc tạo hình - Trẻ có kỹ năng - Cắt dán, tô cắt dán, tô màu, xé màu, xé: dán., nặn... Làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé, những thứ bé thích “ Bé tập thể dục” Góc sách - Trẻ biết làm sách - Làm sách tranh về bản thân. truyện về 1 Có kỹ năng dở số đặc điểm, sách., xem sách. hình dáng bên ngoài của bản thân., xem sách tranh. Góc âm nhạc - Trẻ có kỹ năng - Hát múa biểu diễn tự nhiên, “Ồ sao bé hồn nhiên bài hát. không lắc”; Chơi dụng cụ ÂN chơi với các thành thạo.Biết dụng cụ phân biệt âm thanh ÂNvà phân biệt các âm thanh khác nhau. - Trẻ biết phân vai chơi và nhập vai chơi tốt. - Đồ chơi ở góc nấu ăn, góc bác sĩ. - Trẻ có kỹ năng khéo léo để XD nhà cho bé, LG “ bé tập TD”. - Hồ dán, giấy màu, bút màu, giấy trắng , đất nặn ...để trẻ thực hiện. - Các khối gỗ, thảm cỏ, đất nặn, hoa và các nguyên vật liệu sẵn có. - Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Trẻ tự chọn góc chơi - Về các góc bàn bạc và nêu lên ý tưởng chơi - Quan sát, gợi mở, - Thao tác mẫu - Hướng dẫn - Một số sách về đặc điểm cơ thể của trẻ. Tranh ảnh trẻ. Sách tranh. cá nhân, động viên, khuyến khích trẻ. - Gợi ý để trẻ chơi. - Giải quyết - Những bài hát trẻ đẵ thuộc về chủ đề .Một số dụng cụ AN.... tình huống khi chơi. - Nhận xét kỹ năng chơi ở từng góc. Góc khoa Trẻ biết gióng biểu học Toán đồ chiêù cao cân - Làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhòm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái, GÓc thiên Chăm sóc, tưới nhiên. cây… Tập đong đo cát nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... - Một số cây con ở góc Biểu đồ sức khoẻ, tranh ảnh về nhóm bạn trai, bạn gái. Trẻ biết tưới cây, lau lá, tỉa lá thành thạo. KẾ HOẠCH NGÀY Thø 2/23/9/2013. I. Hoạt động học có chủ định. THỂ DỤC : Hoạt động chính: Đi trên ghế thể dục Hoạt động k/h: Trò chuyện về bản thân 1 . Mụcđích yêu cầu : - Kiến thức: Trẻ biết đi trên ghế thể dục một cách nhanh nhẹn, linh hoạt, biết chơi trò chơi TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc - Kỹ năng: Củng cố và rèn luyện kỹ năng đi trên ghế TD.Phát triển khả năng giữ thăng bằng. Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin. Biết phản ứng theo hiệu lệnh của cô. - Thái độ: Có tinh thần đoàn kết, trẻ hứng thú tham gia vận động, giáo dục trẻ tính nhanh nhẹn. 2 .Chuẩn bị: - 2 ghế thể dục. - 10 quả bóng. - 2 bàn để quần áo giành cho trẻ trai và trẻ gái. 3 . Cách tiến hành. Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§ 1: * Trß chuyÖn về trẻ, về các bạn trong lớp. * Trß chuyÖn cïng c«. Trß chuyÖn - Hái c¸c trÎ về bạn của mình. + Con biết gì về bạn của mình? ThÊy b¹n nh thÕ nµo? + Cã g× kh¸c víi b¹n nµy? - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. cña c«. - cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn và ®i c¸c kiÓu ®i. * TËp c¸c ®éng t¸c trong bµi * H§ 2 Khëi ®éng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay:§T3. Tay ®ua ra ngang gËp tríc ngùc + Ch©n:§T3.Hai tay ra ngang ngåi khuþu gèi +Lên:§T3.Tay lªn cao ch¹m ngãn ch©n + BËt:§T3.T¸ch vµ khÐp ch©n *H§3:Träng - Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp V§CB ®éng * V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc. - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay chèng h«ng ®øng tríc ghÕ, bíc ch©n ph¶i lªn ghÕ, sau ®ã bíc tiÕp ch©n tr¸i lªn ghÕ, l¹i bíc tiÕp ch©n ph¶i lªn phÝa tríc. Cø nh vËy c« ®i ®Õn hÕt ghÕ. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Sau ®ã cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - Cho trÎ thu dän dông cô. Sau ®ã cho trÎ ngåi tõng ®«i mét ch¬i “ KÐo ca lõa xΔ. *HĐ4:håi * Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng tÜnh 1-2 vßng s©n tËp ph¸t triÓn chung. ( 2 x8) ( 4 x8 ) (2x8) (2 x 8 ) - ChuyÓn ho¹t ®éng * Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. - Thu dän ®å dïng cïng c«. - Sau ®ã ch¬i kÐo ca lõa xÎ. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái.. - Môc ®ich yªu cầu: Trẻ vẽ được các nét thể hiện khuôn mặt bạn trai, bạn g ái. - Đàm thoại: + Con đang vẽ gì? Con vẽ như thế nào?.... Cô cho trẻ ra sân trường và phát cho mỗi trẻ 1 viên phấn để trẻ vẽ theo ý tưởng và sở thích của trẻ. 2. Chơi vận động: Giúp cô tìm bạn. - Mục đích y/c: cô nêu luật chơi tim cho cô 1 bạn có các bộ phận theo y/c trẻ nhanh chóng tìm nếu sai ra ngoài cuộc chơi 1 lần. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi.Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc khoa học thiên nhiên: làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, chăm sóc cây.* MĐYC: Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản/pđẹp. IV. Hoạt động chiều. - Làm khuôn mặt của bé bằng bìa... - Chơi tự chọn ở các góc phân vai, góc học tập. - Lao động nhổ cỏ x/q bồn hoa. *Đánh giá:.................................................................................................... ....................................................................................................................... Thứ 3/24/9/ 2013 I. Hoạt động học có chủ định LQCC Hoạt động chính: Tập tô: O, Ô, Ơ. Hoạt động k/hợp: Âm nhạc, MTXQ, VH. 1.Mục đích yêucầu: - Kiến thức: Trẻ biết tô chữ O, Ô, Ơ theo đúng quy trình. Tô trùng khít lên nét chấm mờ, tô không chờm ra ngoài. Củng cố biểu tượng về các âm chư cái O, Ô, Ơ. -.Kỹ năng: Ngồi đúng tư thế khi tô.Kỹ năng phát âm đúng chữ: O, Ô, Ơ. Trẻ cầm bút đúng và tô màu không chờm ra ngoài. - Thái độ: Có tinh thần học tập, giữ gìn sách vở sạch đẹp. 2. Chuẩn bị - Bút chì đen, vở tập tô, sáp màu, thẻ chữ cái o, ô, ơ. - 3 nốt nhạc: Xanh, đỏ, vàng trên mỗi nốt nhạc có gắn chữ tương ứng. O xanh Ơ vàng Ô đỏ 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1: *Cho trẻ chơi trò chơi: “ chạm * 3 tổ chuẩn bị tô màu Gây hứng thú ngón tay”. nốt nhạc. + Vừa chơi bằng gì? + Đôi bàn tay giúp chúng mình những gì? - Trẻ đọc thơ nhẹ nhàng + Cần làm gì để có đôi bàn tay đi về chỗ ngồi. sạch? + Khi rửa tay xong cần làm gì để tiết kiệm nguồn năng lượng nước? - Giới thiệu 3 đội chơi - Giới thiệu các trò chơi. * Hoạt động 2: * Trò chơi: Tìm điều bí mật. * Trẻ đọc chữ có trong Ôn chữ O, Ô, Ơ qua Nhạc bắt đầu dạo. Đội nào tô tranh. tranh. đúng nốt nhạc tương ứng chữ cái đó sẽ có thưởng ( sẽ thắng cuộc). - Hết nhạc dừng cuộc chơi, cho trẻ vừa đọc thơ vừa đi về chỗ ngồi. * Hoạt đông 3: * Trò chơi: Thi tài khéo tay. * Trẻ lắng nghe và qs. Hướng dẫn trẻ tô các Cô giới thiệu tranh, đọc chữ có chữ O Ô Ơ trong tranh., đọc từ, đọc chữ O in - Cầm bút tay phải, ngôi thường, viết thường. thẳng lưng, đầu ngẩng _ Giới thiệu chữ O viết thường in cao. mờ trên đường kẻ ngang * Cô tô mẫu. + Chữ O. - Cô vừa tô vừa giới thiệu cách ngồi , cách cầm bút đúng khi tô. ( tô từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tô trùng khít lên nét in mờ cửa chữ...) * Hoạt động 4: * Cho trẻ thực hiện tô. * Trẻ thực hiện. Trẻ thực hiện. - Hỏi trẻ cách ngồi, cách cầm bút khi tô - Cô đi q/s nhắc nhở trẻ cầm bút đúng. Sửa sai cho trẻ nếu có. Đv, kk trẻ thực hiện. + Với chữ Ô, Ơ cô hướng dẫn tương tự. - Hết mỗi chữ cái cô cho trẻ nghỉ - Trẻ nghỉ tay chơi t/c. tay bằng 1 trò chơi. * Hoạt động 5: *Bình xét sản phẩm. * Trẻ xem bài của mình Nhận xét và kết thúc. Cô cho trẻ xem vở của những bạn và của bạn rồi nhận xét. làm đẹp và cho trẻ nhận xét . -Cho trẻ chơi “ Tìm bạn thân” ÂM NHẠC Hoạt động chính: Dạy hát “§êng vµ ch©n’’( Hoµng L©n) Nghe hát “Bàn tay mẹ” Trò chơi: Tai ai tinh. Hoạt động k/ h: MTXQ, văn học. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao - thÊp.... - Thái độ: Trẻ biết giữ gìn cơ thể và yêu quý bản thân mình 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 2.Chuẩn bị. - Đàn oóc gan. - 1 số bài thơ - Mũ múa. - Đài cát xéc. 3.Cách tiến hành N/D hoạt động. *Hoạt động 1. Gây hứng thú. Hoạt động của cô. * Cho trÎ q/s bøc tranh vÒ c¬ thÓ bÐ - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể bé. - Cho trẻ chơi trò chơi “Với đôi bàn chân”. * Hoạt động 2. *DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Đường và Dạy hát “ Đường và chân’’ chân”. - C« h¸t 1-2 lÇn cho trÎ nghe. - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn. - C« ®µn h¸t cïng trÎ. - C¶ líp h¸t díi nhiÒu h×nh thøc: h¸t to - nhá; h¸t cao- thÊp; h¸t nèi tiÕp gi÷a c¸c tæ. - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ, nhãm. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn... - Cho trÎ h¸t + vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. giới thiệu về nội dung bài hát, giai điệu của *Hoạt động 3: bài hát. Sau ®ã më ®Üa cho trÎ nghe Nghe hát “ Bàn tay vµ khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo (3-4 lÇn). mẹ”. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. - Lần 2: Cô múa hát minh hoạ - Lần 3: Cô múa hát cùng 1 trẻ. - Lần 4: Cho trẻ nghe băng * C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè l¹i. *Hoạt động 4: Trò chơi “ Tai ai tinh” Hoạt động của trẻ. * Trẻ đàm thoại cùng cô, - Trẻ tham gia trò chơi. * Trẻ lắng nghe và q/s. - Cả lớp hát 2 lần. - Tổ hát 1 lần. - 2 – 3 nhóm lên hát. - 2- 3 trẻ hát. - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng. * Trẻ chú ý lắng nghe.Hưởng ứng theo giai điệu bài hát. * Trẻ chơi 3- 4 lần. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân chơi. - Yêu cầu:. Cô cùng trẻ ra sân trường và quan sát và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân chơi. - Đàm thoại: - Các con thấy quang cảnh sân trường mình như thế nào? - Ai phát hiện có những âm thanh gì trên sân trường? Còn ai phát hiện điều gì nữa?... 2. Chơi vận động: Chó sói sấu tính. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường., nhặt lá rụng làm đồ chơi. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”.- XD khu nhà của bé. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân. IV. Hoạt động chiều. - Làm quen bài mới : toán Ôn số lượng 3 nhận biết số3. - Chơi ở các góc.XD, góc tạo hình. - Chơi nu na nu nống *Đánh giá:..................................................................................................... ........................................................................................................................ Thứ 4/25/9/2013 I. Hoạt động học có chủ định TOÁN: Hoạt động chính: Ôn số lượng 3, nhận biết số 3.Ôn so sánh chiều rộng. Hoạt động k/hợp: Âm nhạc : Nghe hát” sinh nhật hồng” , MTXQ. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3. - Luyện nhận biết so sánh chiều rộng. - Kỹ năng: - Biết cách phân nhóm, phân loại thông qua hoạt động trò chơi “Đi chợ chọn hàng”. Đếm thành thạo số lượng trong phạm vi 3. Biết cách so sánh chiều rộng. - Thái độ: - Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Giáo dục tính thẩm mỹ, thói quen tự phục vụ, vệ sinh gọn gàng ngăn nắp. Sử dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng nước 1cách có hiệu quả. 2. Chuẩn bị * Của trẻ: - Mỗi trẻ 5 băng giấy trong đó có 3 băng giấy rộng bằng nhau, màu xanh, 2 bằng còn lại hẹp hơn khoãng 0,5cm .Các thẻ số 1,2,3. * Của cô: - Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước phù hợp. - Các nhóm dồ dùng giành cho trẻ như: kem đánh răng, bát, thìa, có số lượng 1, 2, 3, để xung quanh lớp. - Mô hình ngôi nhà có số lượng người trong phạm vi 3. - Đàn óc gan. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động *Hoạt động 1:Gây hứng thú *Hoạt đông 2:Ôn số lượng trong phạm vi 3. Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Cho trẻ chơi : “Tôi vui tôi buồn” * Trẻ chơi 2 lần. * Cô cùng trẻ cùng tổ chức một chuyến đi chợ để chọn mua một số đồ dùng phục vụ cho bản thân có số lượng 3. - Chơi: ở đâu có số lượng này. - Cho trẻ vỗ tay bên phải 3 cái, bên * Trẻ đếm và tìm mua được nhóm kem đánh răng, bát, thìa, trong phạm vi 3. - 3 trẻ thi nhau lên tìm và nói kết quả. - Trẻ đếm và nói kết * Hoạt động 3. Nhận biết chữ số 3.Ôn so sánh chiều rộng. *Hoạt động 4. Luyện tập, nhận biết số lượng có 3 đối tượng. trái 3 cái .Dậm chân bên phải, bên trái 3 cái. - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô. * Cho trẻ đến nơi nhận quà của bạn búp bê tặng và về chỗ quan sát xem bạn búp bê tặng gì? * Cho trẻ xếp các băng giấy ra , hỏi trẻ các băng giấy có rộng bằng nhau không? Để biết có bao nhiêu băng giấy rộng bằng nhau các con hãy q/ s cô đo nhé. - Cô đo mẫu và hướng dẫn lại cách đo. Cô gắn băng giấy màu đỏ lên bảng sau đó lấy thêm 1 băng giấy nữa đặt trùng khít mép chiều dài của 2 băng giấy chồng lên nhau. - Hỏi trẻ: Các con có n/x gì về 2 băng giấy này? Cô tiếp tục đặt 1 băng nữa( tương tự 3 băng chồng nhau) + 3 băng giấy này có rộng bằng nhau không? Lấy số mấy đặt vào? Tiếp tục với 2 băng còn lại và cho trẻ n/x. + 2 băng giấy này ntn? Ai có n/x gì? Chọn số mấy đặt vào? * Cho trẻ đo băng giấy của trẻ và nêu n/x qua mỗi lần đo. * Cô q/s và giúp đỡ trẻ chưa làmđược - Cho trẻ đếm nhóm đồ dùng có số lượng 3 và lên giúp cô chọn số 3 đặt vào 2 nhóm ( Áo, quần) * Cô giới thiệu số 3 - Cô cho cả lớp đọc số 3. Tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc. - Cô phân tích số 3. * Trò chơi 1: Con số bí mật. - Trò chơi 2: Chơi bập bênh + Hỏi trẻ bập bênh phải có mấy người chơi? quả. * Trẻ đi lấy và cùng q/s nói tên các băng giấy. * Trẻ xếp các băng giấy ra trước mặt - Trẻ q/s cách đo - Rộng bằng nhau + Số 3 + Hẹp hơn 3 băng trước, số 2. * Trẻ thực hiện đo - Trẻ đếm và lên tìm số 3 đặt vào . * Trẻ q/s lắng nghe - Trẻ T/H theo yêu cầu của cô. - Trẻ tự nêu và nhận xét. * Trẻ chơi. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Trò chuyện về bản thân trẻ: - Yêu cầu: trẻ có những hiểu biết về bản thân trẻ, biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Đàm thoại: Con biết gì về cơ thể mình? Còn ai có phát hiện khác? Ai muốn kể nữa?... Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai. - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. - Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Chuyền bóng bằng 2 chân.. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Dạy trẻ cách đánh răng, - Xếp hột hạt các số 1, 2, 3. - Xem hoạt hình. *Đánh giá...................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 5/ 26/9/ 2013 I. Hoạt động học có chủ định. TẠO HÌNH : Hoạt động chính: Vẽ các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. Hoạt động k/ h : Âm nhạc “ Bạn có biết tên tôi”, MTXQ. 1. Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: - Trẻ biết thể hiện những hiểu biết của mình về bản thân, kiểu tóc , vóc dáng, áo quần...qua nét vẽ - Trẻ vẽ được các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc qua hình vẽ trên giấy, thể hiện các chi tiết như: nét mặt, mái tóc, nụ cười.... - Kỹ năng: - Luyện cách sử dụng màu hợp lý để vẽ và tô. Biết bố cục bức tranh hợp lý. - Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Tự hào về bản thân mình. 2.Chuẩn bị. - Tranh mẫu của cô: ( các tranh vẽ khuôn mặt cười, không vui, tức giận...) Các tranh về khuôn mặt qua viđeoclip - Bút, giấy màu cho cô và trẻ. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1: * Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tôi vui * Trẻ cùng cô chơi 2 Gây hứng thú. tôi buồn. - Giới thiệu chương trình “Vui cùng sắc màu” - Giới thiệu 2 đội chơi (tay thơm và miệng xinh) - Giới thiệu chủ đề chơi. Bé làm họa sỹ. - Giới thiệu các vòng chơi: *Hoạt động 2: * Vòng 1: Tìm đề tài Trẻ quan sát tranh - Cho trẻ cùng xem và thảo luận về các mẫu. khuôn mặt qua vi đeo clip * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè côc cña tõng bøc tranh: + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt cêi. + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt kh«ng vui. + Tranh vÏ khu«n mÆt ®ang tøc giËn... - Trên gương mặt bạn có những đặc điểm gì? - Ai cã ý kiÕn g× ? * Cô lần lượt đàm thoại từng tranh * Hoạt động 3: cho trẻ xem. Thăm dò ý kiến trẻ. * Cho trÎ nªu ý tëng vÏ cña m×nh + Con vÏ nh thÕ nµo? - Cho trÎ vÒ gãc häc tËp lÊy ®å dïng vÒ n¬i vÏ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng - C« gîi ý ®Ó trÎ nh¾c l¹i t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... * Hoạt động 4: Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« më Trẻ thực hiện. nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, ý tëng c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. dễ hiểu. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. * Hoạt động 5: Cô treo bài của trẻ lên giá và cho các Nhận xét sản phẩm. bạn nhận xét bài của bạn. + Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? + Cho 1 trÎ nªu vÒ bµi vÏ cña m×nh cho c¶ líp q/s. - Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Cái mũi” lần * Trẻ quan sát và nêu lện nhận xét - Có mắt, mũi, miệng... - Trẻ qs tranh. Nhận xét. * Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.. * Trẻ thực hiện. * Trẻ nhận xét bài của bạn. - Cả lớp hát 1 lần. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Sự thay đổi thời tiết. Cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. + Yêu cầu: Trẻ biết nhận xét về thời tiết ngày hôm nay, biết cách ăn mặc để bảo vệ sức khoẻ của mình. + Đàm Thoại : - Cô cho trẻ ra sân trường qs thời tiết ngày hôm nay. - Thời tiết hôm nay như thế nào? - Trời mưa và hơi lạnh các con phải ăn mặc như thế nào? - Nếu đi học ko mặc áo mưa và áo ấm sẽ bị làm sao? - Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết của 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. - Cách ăn mặc ở mỗi mùa sao cho phù hợp vơi thời tiết. 2. Chơi vận động: Mèo đuổi chuột.. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: Gia đình, phòng khám nhi. - Siêu thị, cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”. - XD khu nhà của bé, xây dựng khu công viên giải trí. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích” Bế tập thể dục” 4 Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau. 5. Góc khoa học, thiên nhiên: làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhóm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái. Tập đong đo nước, lau lá cây,chăm sóc cây... * MĐYC: - Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản phẩm đẹp. IV. Hoạt động chiều. - Hoàn thiện bài tập tô o, ô, ơ.. - Lµm quen bµi míi: ChiÕc bãng - Chơi tự do. *Đánh giá ..................................................................................................... ........................................................................................................................ Thứ 6/27/9/2013. I. Hoạt động học có chủ định LQVH: Hoạt động chính: Truyện “ Cậu bé mũi dµi ” Hoạt động k/hợp: Âm nhạc “ H·y l¾ng nghe”, MTXQ 1.Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu truyện. - Kỹ năng: Trẻ thuộc 1 vài lời thoại dễ trong câu truyện. Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng và khả năng sáng tạo. - Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện. Mạnh dạn, tự tin, tích cực hoạt động nhóm.. 2. Chuẩn bị * Cho cô: - Bộ tranh minh hoạ truyện. - Que chỉ, đàn, 1 số bài hát thuộc chủ đề. * Cho trẻ: - Tâm thế thoải mái khi tham gia hoạt động 3 . Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô * Hoạt động 1. Gây hứng thú. *Cô đàm thoại cùng trẻ về bản th©n trÎ, c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ trÎ. - Cô có 1 câu chuyện rất hay nói về mét cËu bÐ mòi dµi. Các con có muốn nghe không? * L1: Cô kể diễn cảm + cử chỉ điệu bộ. - L2: Cô kể diễn cảm + Tranh minh hoạ. * Gi¶ng nội dung, trích dẫn làm rõ ý, giảng từ khó. + Đàm thoại: - Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì? - Câu chuyện nói về ai? - Câu chuyện có những nhân vật nào? - C©u bÐ mòi dµi là người như thế nào? - Các con học tập được ở Cậu bÐ mòi dµi những điều gì? * Cô kể kèm theo tranh minh hoạ. * Trẻ hưng thú đàm thoại cùng cô. - Có ạ. * Cô cùng trẻ hát, vận động bài “ Cái mũi” * Hát và vận động. *Hoạt động 2. Cô kể chuyện. *Hoạt động 3. Giúp trẻ hiểu nd câu truyện. *Hoạt động 4. Cô kể tóm tắt truyện. *Hoạt động 5 Kết thúc Hoạt động của trẻ * Trẻ chú ý lắng nghe. - Trẻ lắng nghe và qs tranh. * Trẻ nghe cô. + Tìm hiểu về nội dung truyện. * Trẻ nghe cô. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: khuôn mặt cười, mếu. - Yêu cầu: Trẻ quan/s và biết n/ xét các nét trên khuôn mặt để chỉ ra khuôn mặt cười mếu - Đàm thoại: + Con n /xét gì về khuôn mặt này? Vì sao con biết? Ai có ý kiến khác nữa?... 2. Chơi vận động: Bắt chước tạo dáng. 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích. Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”.XD khu nhà của bé. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4 Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc,phân biệt các âm thanh khác nhau. 5. Góc sách: làm sách tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xêm sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Tạo khuôn mặt bé bằng bìa , chơi theo ý thích ở các góc . - Vui văn nghệ hát các bài về chủ điểm, nêu gương bé ngoan. *Đánh giá:.................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ------------OOO------------ Chủ đề tuần 2: CƠ THỂ TÔI (Từ ngày 30/ 9 – 4/ 10 / 2013) I. ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn, trò chuyện về đặc điểm, giới tính, sở thích của trẻ, cách chăm sóc các bộ phận trên cơ thể, gắn tranh theo chủ đề. B¶n th©n - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. - Chơi tự do ở các góc II. THÓ DỤC SÁNG. 1.Môc ®Ých y/c: Gi¸o dục phát triển vận động nhằm giúp trẻ khoẻ mạnh và có kĩ năng vận động trong các hoạt động hàng ngày. 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, băng đĩa... 3.Hướng dẫn: * Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC. * Trọng động: Tập kết hợp với bài “ Nắng sớm”. - Hô hấp: §éng t¸c 2: §a ra phÝa tríc, sang ngang §øng th¼ng, 2 ch©n b»ng vai, 2 tay dang ngang b»ng vai + 2 tay ®a ra phÝa tríc. +2 tay ®a sang ngang. + H¹ 2 tay xuèng. - Lng- bông: §éng t¸c 2: §øng quay ngêi sang 2 bªn §øng th¼ng tay chèng h«ng + Quay ngêi sang ph¶i. + ®øng th¼ng. + Quay ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng. - Ch©n: §éng t¸c 2: BËt ®a ch©n sang ngang §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + BËt lªn, ®a 2 ch©n sang ngang, kÕt hîp ®a 2 tay dang ngang. - BËt nh¶y: BËt vÒ phÝa sau. III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Tên góc - Trẻ có kỹ năng khéo léo để XD nhà cho bé, LG “ bé tập TD”.- Các khối gỗ, thảm cỏ, đất nặn, hoa và các nguyên vật liệu sẵn có.Góc phân vai Góc tạo hìnhXD nhà cho cho bé, lắp ghép “ Bé tập thể dục”. Xây dựng khu công viên giải trí. - Cắt dán, tô màu, xé: Làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn ĐD của bé, những thứ bé thích “ Bé tập thể dục” Góc xây dựng N/D hoạt động - Của hàng ăn uống, Phòng khám nhi. - Siêu thị, cửa hàng TP Yêu cầu - Trẻ biết phân vai chơi và nhập vai chơi tốt. Chuẩn bị - Đồ chơi ở góc nấu ăn, góc bác sĩ. P/P tiến hành - Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Trẻ tự chọn góc chơi - Về các góc bàn bạc và nêu lên ý tưởng chơi - Trẻ có kỹ năng cắt dán, tô màu, xé dán., nặn... - Hồ dán, giấy màu, bút màu, giấy trắng , đất nặn ...để trẻ thực hiện. - Cô Quan sát, gợi mở, - Thao tác mẫu - Hướng dẫn cá nhân, động viên, khuyến khích trẻ. - Gợi ý để trẻ chơi. - Giải quyết tình huống khi chơi. Góc sách - Làm sách truyện về 1 số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân., xem sách tranh về chủ đề. Góc âm nhạc - Hát múa “Ồ sao bé không lắc”; chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các ÂT khác nhau. Góc khoa học Toán. Góc thiên nhiên. - Trẻ biết làm sách tranh về bản thân. Có kỹ năng dở sách., xêm sách. - Một số sách về đặc điểm cơ thể của trẻ. Tranh ảnh trẻ. Sách tranh. - Nhận xét kỹ - Trẻ có kỹ năng biểu diễn tự nhiên, hồn nhiên bài hát. Chơi dụng cụ ÂN thành thạo.Biết phân biệt ÂT.... - Những bài hát trẻ đẵ thuộc về chủ đề .Một số dụng cụ AN.... - Làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhòm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái, Trẻ biết gióng biểu đồ chiêù cao cân n, - Một số cây con ở góc Biểu đồ sức khoẻ, tranh ảnh về nhóm bạn trai, bạn gái, trẻ tập đong đo cát nước, chăm sóc cây.... chăm sóc, tưới cây… biết tưới cây, lau lá, tỉa lá thành thạo. năng chơi ở từng góc. KẾ HOẠCH NGÀY Thứ 2/30/9/ 2013 I.Hoạt động học có chủ định: THỂ DỤC : Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao ngang tÇm vµ b¾t bãng, kh«ng ®Ó r¬i bãng xuèng ®Êt Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn cña ®«i bµn tay. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2.ChuÈn bÞ: - 20 qu¶ bãng nhùa - C¸c c©u ®è vÒ trêng mÇm non. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. - X¾c x«. 3.TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« *H§1: trß * Trß chuyÖn vÒ b¶n th©n trÎ. + Con sÏ gi÷ g×n v/s c¬ thÓ ntn? chuyÖn + Con sÏ lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoẻ cña b¶n th©n m×nh? + Ai cã ý kiÕn kh¸c? - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. *H§2: Khëi * cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ®éng ®i c¸c kiÓu ®i. +)TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay §T3 Tay gËp tríc ngùc quay c¼ng tay Ho¹t ®éng cña trÎ * Trß chuyÖn cïng c«. - Thường xuyên tập luyện TDTT * TËp c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. + Ch©n:§T3 Ch©n ®a phÝa tríc lªn cao +Lên: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc + BËt: TiÕn vÒ phÝa tríc *H§3:Träng * Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang ®éng ®Ó tËp V§CB +) V§CB: tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay c« cÇm bãng, ch©n ®ngs réng b»ng vai, tung bãng lªn cao ngang tÇm m¾t,m¾t nh×n theo bãng, khi bãng r¬i xu«ng ®a hai tay ra b¾t bãng sao cho bãng kh«ng bÞ r¬i xuèng ®Êt. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. +)Cho trÎ ch¬i vận động :“ KÐo ca lõa *H§4:Håi xΔ. tÜnh * Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng 1-2 vßng s©n * Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. Ch¬i kÐo ca lõa xÎ. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái. -Yêu cầu: Trẻ biết vẽ các đặc điểm thể hiện rõ khuôn mặt bạn trai, bạn gái. - Đàm thoại: + Con sẽ vẽ khưôn mặt bạn trai, bạn gái ntn? Ai vẽ ntn nữa? Ai có ý kiến khác?... - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Giúp cô tìm bạn. 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích. Chơi với đồ chơi ngoài sân trường III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”. XD khu nhà của bé. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4 Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc, phân biệt các âm thanh khác nhau. 5.Góc khoa học.làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhóm, gộp và đếm * MĐYC: - Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản phẩm đẹp. hóm bạn trai, bạn gái, tập đong đo cát, nước, lau lá cây. IV. Hoạt động chiều. - Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng - Chơi tự chọn ở các góc. Âm nhạc, góc học tập. - Chơi chạm ngón tay. *Đánh giá:.................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 3/1/10/2013 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ÂM NHẠC Hoạt động chính: Dạy hát “Cái mũi ” Nghe hát “Bàn tay mẹ” Trò chơi: Tai ai tinh. Hoạt động k/ h: MTXQ, văn học. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao - thÊp.... - Thái độ: Trẻ biết giữ gìn cơ thể và yêu quý bản thân mình 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 2.Chuẩn bị. - Đàn oóc gan. - 1 số bài thơ - Mũ múa. - Đài cát xéc. 3.Cách tiến hành N/D hoạt động. *Hoạt động 1. Hoạt động của cô. * Trẻ đàm thoại cùng cô, Hoạt động của trẻ. Gây hứng thú. * Hoạt động 2. Dạy hát “ Cái mũi”. - Trẻ chú ý lắng nghe và đưa ra câu trả lời. * Trẻ lắng nghe và q/s. - Cả lớp hát 2 lần. - Tổ hát 1 lần. - 2 – 3 nhóm lên hát. - 2- 3 trẻ hát. - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng. * Trẻ chú ý lắng nghe.Hưởng ứng theo giai điệu bài hát. *Hoạt động 3: Nghe hát “ Bàn tay mẹ”. *Hoạt động 4: Trò chơi “ Tai ai tinh” * Cô có bức tranh khuôn mặt. - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên khuôn mặt. - đọc câu đố về cái mũi *DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Cái mũi’’ - C« h¸t 1-2 lÇn cho trÎ nghe. - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn. - C« ®µn h¸t cïng trÎ. - C¶ líp h¸t díi nhiÒu h×nh thøc: h¸t to - nhá; h¸t caothÊp; h¸t nèi tiÕp gi÷a c¸c tæ…. - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ, nhãm. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn... - Cho trÎ h¸t + vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. * Trẻ chơi 3- 4 lần.
- Xem thêm -