Tài liệu Ga chu de ban than lan

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non QUẢNG PHÚ Líp mÉu gi¸o A1 CHỦ ĐIỂM B¶N TH¢n Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 28/9 ®Õn 15/10/2015) N¨m häc: 2015 - 2016 KẾ HOẠCH TUẦN TUẦN I :TÔI LÀ AI (Từ ngày 28/9 đến 02/ 10/ 2015) I.ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm B¶n th©n. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. II.THỂ DỤC S¸ng 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy - Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ trong ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện về đặc điểm, giới tính, sở thích, ngày sinh nhật của trẻ...gắn tranh theo chủ đề. - Chơi tự do ở các góc. 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, gậy, nơ, băng đĩa... 3.Hướng dẫn:  Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC.  Trọng động: Tập kết hợp với bài “ Nắng sớn”. - Hô hấp: - Lng- bông: §éng t¸c 2: §øng quay ngêi sang 2 bªn §øng th¼ng tay chèng h«ng - Ch©n: §éng t¸c 2: BËt ®a ch©n sang ngang - BËt nh¶y: BËt vÒ phÝa sau III. HOẠT ĐỘNG GÓC Tên góc N/D hoạt động - Của hàng ăn uống, cửa hàng T Góc phân P. Phòng khám nhi. vai - Siêu thị - Gia đình - XD nhà cho cho bé, lắp ghép “ Bé Góc xây tập thể dục”. Xây dựng dựng khu công viên giải trí. Góc tạo hình - Trẻ có kỹ năng - Cắt dán, tô cắt dán, tô màu, xé màu, xé: dán., nặn... Làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé, những thứ bé thích “ Bé tập thể dục” Góc sách - Trẻ biết làm sách - Làm sách tranh về bản thân. truyện về 1 Có kỹ năng dở số đặc điểm, sách., xem sách. hình dáng bên ngoài của bản thân., xem sách tranh. Góc âm - Trẻ có kỹ năng nhạc biểu diễn tự nhiên, - Hát múa hồn nhiên bài hát. “Ồ sao bé Chơi dụng cụ ÂN không lắc”; thành thạo.Biết chơi với các phân biệt âm thanh dụng cụ ÂNvà phân biệt các âm thanh khác nhau. Yêu cầu Chuẩn bị - Trẻ biết phân vai chơi và nhập vai chơi tốt. - Đồ chơi ở góc nấu ăn, góc bác sĩ. - Trẻ có kỹ năng khéo léo để XD nhà cho bé, LG “ bé tập TD”. - Hồ dán, giấy màu, bút màu, giấy trắng , đất nặn ...để trẻ thực hiện. - Các khối gỗ, thảm cỏ, đất nặn, hoa và các nguyên vật liệu sẵn có. P/P tiến hành - Trò chuyện với trẻ về chủ đề. - Trẻ tự chọn góc chơi - Về các góc bàn bạc và nêu lên ý tưởng chơi - Quan sát, gợi mở, - Thao tác mẫu - Hướng dẫn - Một số sách về đặc điểm cơ thể của trẻ. Tranh ảnh trẻ. Sách tranh. cá nhân, động viên, khuyến khích trẻ. - Gợi ý để trẻ chơi. - Giải quyết - Những bài hát trẻ đẵ thuộc về chủ đề .Một số dụng cụ AN.... tình huống khi chơi. - Nhận xét kỹ năng chơi ở từng góc. Góc khoa - Làm biểu đồ học Toán chiều cao, cân nặng, phân nhòm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái, GÓc thiên nhiên. Tập đong đo cát nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... Chăm sóc, tưới cây… Trẻ biết gióng biểu đồ chiêù cao cân - Một số cây con ở góc Biểu đồ sức khoẻ, tranh ảnh về nhóm bạn trai, bạn gái. Trẻ biết tưới cây, lau lá, tỉa lá thành thạo. KẾ HOẠCH NGÀY Thø 2/28/9/2015. I. Hoạt động học có chủ định. THỂ DỤC : Hoạt động chính: Đi trên ghế thể dục Trò chơi :kéo cưa lừa xẻ 1 . Mụcđích yêu cầu : - Kiến thức: Trẻ biết đi trên ghế thể dục một cách nhanh nhẹn, linh hoạt, biết chơi trò chơi TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc - Kỹ năng: Củng cố và rèn luyện kỹ năng đi trên ghế TD.Phát triển khả năng giữ thăng bằng. Rèn luyện sự mạnh dạn, tự tin. Biết phản ứng theo hiệu lệnh của cô. - Thái độ: Có tinh thần đoàn kết, trẻ hứng thú tham gia vận động, giáo dục trẻ tính nhanh nhẹn. 2 .Chuẩn bị: - 2 ghế thể dục. - 10 quả bóng. - 2 bàn để quần áo giành cho trẻ trai và trẻ gái. 3 . Cách tiến hành. Néi dung * H§ 1: Trß chuyÖn * H§ 2 Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« * Trß chuyÖn về trẻ, về các bạn trong lớp. - Hái c¸c trÎ về bạn của mình. + Con biết gì về bạn của mình? ThÊy b¹n nh thÕ nµo? + Cã g× kh¸c víi b¹n nµy? - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. - cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn và ®i c¸c kiÓu ®i. * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay:§T3. Tay ®ua ra ngang gËp tríc ngùc Ho¹t ®éng cña trÎ * Trß chuyÖn cïng c«. - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c«. * TËp c¸c ®éng t¸c trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. ( 2 x8) + Ch©n:§T3.Hai tay ra ngang ngåi khuþu gèi +Lên:§T3.Tay lªn cao ch¹m ngãn ch©n + BËt:§T3.T¸ch vµ khÐp ch©n - Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang *H§3:Träng ®Ó tËp V§CB * V§CB: §i trªn ghÕ thÓ dôc. ®éng - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay chèng h«ng ®øng tríc ghÕ, bíc ch©n ph¶i lªn ghÕ, sau ®ã bíc tiÕp ch©n tr¸i lªn ghÕ, l¹i bíc tiÕp ch©n ph¶i lªn phÝa tríc. Cø nh vËy c« ®i ®Õn hÕt ghÕ. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Sau ®ã cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - Cho trÎ thu dän dông cô. Sau ®ã cho trÎ ngåi tõng ®«i mét ch¬i “ KÐo ca lõa xΔ. *HĐ4:håi * Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng 1-2 vßng s©n tÜnh ( 4 x8 ) (2x8) (2 x 8 ) - ChuyÓn ho¹t ®éng * Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. - Thu dän ®å dïng cïng c«. - Sau ®ã ch¬i kÐo ca lõa xÎ. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II.Hoạt động ngoài trời 1.Quan sát: Trò chuyện về bản thân trẻ: - Yêu cầu: trẻ có những hiểu biết về bản thân trẻ, biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Đàm thoại: + con biết gì về cơ thể mình? +ai phát hiện ra gì khác nữa? +ai muốn kể nữa? Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai. - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. - Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Trò chơi 1:Rồng rắn lên mây - Luật chơi : Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". -Cách chơi : Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao: "Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi.Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua. +Trò chơi 2 :thi xem ai nói nhanh Cách chơi:chơi tập thể cả lớp hay theo nhóm 5-7 cháu.Trẻ ngồi thành hình vòng cung.Cô chỉ vào bộ phận của cơ thể,trẻ nới nhanh tên của các bộ phận đó, 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Làm quen bai mới:chữ cái a,ă,â - Xếp hột hạt các số 1, 2, 3. Thứ 3/29/9/ 2015 I. LQCC : Hoạt động học có chủ định. Lµm quen ch÷ c¸i a, ă , â. HĐKH: Thơ “ chiếc bóng ” 1. Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc: H×nh thµnh cho trÎ biÓu tîng vÒ ch÷ c¸i a,¨ © TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng , chÝnh x¸c ch÷ a, ă, © NhËn ra ch÷ a, ¨, © trong tõ, tiÕng trän vÑn thÓ hiÖn néi dung cña chñ ®iÓm b¶n th©n. - Kü n¨ng: Ph¸t triÓn trÝ nhí, trÝ tëng tîng, t duy. Ph¸t triÓn thÝnh gi¸c, thÞ gi¸c Ph¸t triÓn ng«n ng÷, vèn tõ Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng h×nh thµnh mèi liªn hÖ t¬ng øng 1:1 gi÷a ©m thanh vµ tõ. - Th¸i ®é: TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp, say sa, høng thó trong khi häc. 2. ChuÈn bÞ: -C¸c h×nh ¶nh trªn paopoi. - Tranh ¶nh vÒ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ: “ tai”, “ m¾t”, “ bµn ch©n”. -ThÎ ch÷ c¸i a,¨,© cho c« vµ trÎ. - 3 tÊm ¶nh cã h×nh b¹n trai, b¹n g¸i. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn -Cô và trẻ chơi trò chơi mắt mồm tai ®Þnh tæ -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn chøc c¬ thÓ cña trÎ. + Con h·y kÓ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ cña m×nh? *H§2: Cho trÎ lµm quen víi ch÷ a, ă, â. *H§3 : Chơi trò chơi cũng cố * Kết thúc + Cßn ai muèn kÓ n÷a? * C« treo tranh ¶nh vÒ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ: “ tai”, “ m¾t”, “ bµn ch©n”. - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh - Cho trÎ ghÐp tõ gièng tõ trong tranh. - Ch¬i “ trêi tèi, trêi s¸ng”, cÊt ch÷, cßn l¹i c¸c ch÷ a,¨,©. * C« giíi thiÖu ch÷ a ( in thêng) - C« ph¸t ©m mÉu + nãi cÊu t¹o cña ch÷. + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ch÷ a? - C« nh¾c l¹i ch÷ a viÕt thêng. - Cho trÎ ghÐp c¸c nÐt rêi thµnh ch÷ a * C« giíi thiÖu ch÷ ¨,©( t¬ng tù gièng ch÷ a). - So s¸nh: a- ¨; ¨-©. + Ai ph¸t hiÖn ®iÒu g× gi÷a 2 ch÷ nµy? + Cßn ai tinh m¾t n÷a?... * Trß ch¬i: Ai giái nhÊt. Thi xÕp ch÷ Tim bạn thân Đọc thơ và gạch chân chữ a, ă, â C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i * Sau ®ã cho trÎ khëi ®éng: TD thÕ nµy. * TrÎ h¸t cïng c« §µm tho¹i cïng c«. * Quan s¸t tranh vµ ®äc tõ díi tranh - TrÎ ghÐp tõ gièng tõ díi tranh. * TrÎ ®äc ch÷, nghe c« ph©n tÝch ch÷, nh¾c l¹i c¸ch cÊu t¹o ch÷. - trÎ ghÐp vµ ®äc ch÷ a -TrÎ so s¸nh ch÷. *Ch¬i trß ch¬i Nhận biết đúng các chữ trong trò chơi *Khëi ®éng cïng c« Tiết 2 TẠO HÌNH : Hoạt động chính: Vẽ bạn trai, bạn gái. ( đề tài) Hoạt động k/ h : Âm nhạc “ Bạn có biết tên tôi”, MTXQ. 1. Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: - Trẻ biết thể hiện những hiểu biết của mình về bản thân, kiểu tóc , vóc dáng, áo quần...qua nét vẽ - Trẻ vẽ được đặc điểm riêng của bạn gái, bạn trai thể hiện các chi tiết như: nét mặt, mái tóc, nụ cười.... - Kỹ năng: - Luyện cách sử dụng màu hợp lý để vẽ và tô. Biết bố cục bức tranh hợp lý. - Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Tự hào về bản thân mình, yêu quí các bạn. 2.Chuẩn bị. - Tranh mẫu của cô: (về cô, về 3 bạn trai, 3- 4 tranh về các bạn gái)Đoạn phim videoclip về hình ảnh các bạn trai, gái. - Bút, giấy màu cho cô và trẻ. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1: Gây hứng thú. * Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tôi vui tôi buồn. - Giới thiệu chương trình “Vui cùng sắc màu” - Giới thiệu 2 đội chơi (tay thơm và miệng xinh) - Giới thiệu chủ đề chơi. Bé làm họa sỹ. - Giới thiệu các vòng chơi: * Vòng 1: Tìm đề tài - Cho trẻ cùng xem và thảo luận về hình ảnh các bạn trai,gái quađoạn phim vi deo clips. * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè côc cña tõng bøc tranh: + Tranh vÏ vÒ b¹n g¸i . + Tranh vÏ vÒ b¹n trai. + Tranh vÏ mét sè b¹n g¸i, bạn trai ®ang ch¬i... + Tranh vÏ mét sè bạn trai ®ang ch¬i... - Trên gương mặt bạn có những đặc điểm gì? - Ai cã ý kiÕn g× ? * Cô lần lượt đàm thoại từng tranh cho trẻ xem. * Cho trÎ nªu ý tëng vÏ cña m×nh Con cã thÝch vÏ về bạn gái hay bạn trai cña m×nh kh«ng? + Con vÏ nh thÕ nµo? - Cho trÎ vÒ gãc häc tËp lÊy ®å dïng vÒ n¬i vÏ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng - C« gîi ý ®Ó trÎ nh¾c l¹i t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... * Trẻ cùng cô chơi 2 lần *Hoạt động 2: Trẻ quan sát tranh mẫu. * Hoạt động 3: Thăm dò ý kiến trẻ. * Hoạt động 4: * Trẻ quan sát và nêu lện nhận xét - Bạn gái. Bạn trai - Các bạn gái, bạn trai đang chơi trò chơi... - Trẻ qs tranh. Nhận xét. * Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.. * Trẻ thực hiện. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« më nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, ý tëng c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. dễ hiểu. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. Cô treo bài của trẻ lên giá và cho các * Trẻ nhận xét bài bạn nhận xét bài của bạn. * Hoạt động 5: của bạn. Nhận xét sản phẩm. + Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? + Cho 1 trÎ nªu vÒ bµi vÏ cña m×nh cho c¶ líp q/s. - Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Cái mũi” Trẻ thực hiện. - Cả lớp hát 1 lần. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Trò chuyện về những ng ười chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng trẻ, tình cảm của bố mẹ và những người thân. - Trẻ biết kể về những ng ười chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng trẻ, tình cảm của bố mẹ và những người thân đối với trẻ. - §µm tho¹i : - Con hãy kể về những ng ười đã chăm sóc dạy dỗ, nuôi dưỡng con?. - Tình cảm của bố mẹ và những người thân đối với con ntn?..... 2. Chơi vận động: Mèo đuổi chuột. 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích... III. Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi.Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục” XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4 Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc khoa học, thiên nhiên: Làm biểu đồ, chiều cao, cân nặng, tập đong đo cát, nước, lau lá cây, chăm sóc cây.... * MĐYC: - Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản phẩm đẹp. hóm bạn trai, bạn gái, tập đong đo cát, nước, lau lá cây. IV. Hoạt động chiều. - ¤n bµi h¸t” ThËt ®¸ng chª”. - Chơi tự chọn ở các góc.Phân vai,góc xây dựng. *Đánh giá:................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Tạo hình Vẽ các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. Hoạt động k/ h : 1. Mục đích yêu cầu. a- Kiến thức: Âm nhạc “ Bạn có biết tên tôi”, MTXQ. - Trẻ biết thể hiện những hiểu biết của mình về bản thân, kiểu tóc , vóc dáng, áo quần...qua nét vẽ - Trẻ vẽ được các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc qua hình vẽ trên giấy, thể hiện các chi tiết như: nét mặt, mái tóc, nụ cười.... b- Kỹ năng: - Luyện cách sử dụng màu hợp lý để vẽ và tô. Biết bố cục bức tranh hợp lý. c- Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Tự hào về bản thân mình. 2.Chuẩn bị. - Tranh mẫu của cô: ( các tranh vẽ khuôn mặt cười, không vui, tức giận...) Các tranh về khuôn mặt qua viđeoclip - Bút, giấy màu cho cô và trẻ. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động *Hoạt động 1: Gây hứng thú. Hoạt động của cô * Cô và trẻ cùng chơi trò chơi mắt mồng tai - Giới thiệu chương trình “Vui cùng sắc màu” - Giới thiệu 2 đội chơi (tay thơm và miệng xinh) - Giới thiệu chủ đề chơi. Bé làm họa sỹ. - Giới thiệu các vòng chơi: *Hoạt động 2: * Vòng 1: Tìm đề tài Trẻ quan sát tranh - Cho trẻ cùng xem và thảo luận về các mẫu. khuôn mặt qua vi đeo clip * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè côc cña tõng bøc tranh: + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt cêi. + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt kh«ng vui. + Tranh vÏ khu«n mÆt ®ang tøc giËn... - Trên gương mặt bạn có những đặc điểm gì? - Ai cã ý kiÕn g× ? * Cô lần lượt đàm thoại từng tranh * Hoạt động 3: cho trẻ xem. Thăm dò ý kiến * Cho trÎ nªu ý tëng vÏ cña m×nh + Con vÏ nh thÕ nµo? trẻ. - Cho trÎ vÒ gãc häc tËp lÊy ®å dïng vÒ n¬i vÏ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng - C« gîi ý ®Ó trÎ nh¾c l¹i t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« më * Hoạt động 4: nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi Trẻ thực hiện. ý më réng néi dung, ý tëng c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. Hoạt động của trẻ * Trẻ cùng cô chơi 2 lần * Trẻ quan sát và nêu lện nhận xét - Có mắt, mũi, miệng... - Trẻ qs tranh. Nhận xét. * Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.. * Trẻ thực hiện. * Hoạt động 5: Nhận xét sản phẩm. dễ hiểu. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. Cô treo bài của trẻ lên giá và cho các bạn nhận xét bài của bạn. + Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? + Cho 1 trÎ nªu vÒ bµi vÏ cña m×nh cho c¶ líp q/s. - Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Cái mũi” * Trẻ nhận xét bài của bạn. - Cả lớp hát 1 lần. II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. Quan sát: Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái.. - Môc ®ich yªu cầu: Trẻ vẽ được các nét thể hiện khuôn mặt bạn trai, bạn g ái. - Đàm thoại: + Con đang vẽ gì? + Con vẽ như thế nào?.. +Khuôn mặt bạn trai thì khác gì so với bạn gái? Cô cho trẻ ra sân trường và phát cho mỗi trẻ 1 viên phấn để trẻ vẽ theo ý tưởng và sở thích của trẻ. 2. Chơi vận động: Giúp cô tìm bạn * Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi hoặc đứng thành vòng tròn sao cho tất cả trẻ đều nhìn thấy nhau. Trẻ quan sát dáng vẻ bề ngoài, trang phục,…của bản thân và của các bạn. Sau đó cô cho trẻ quay lưng lại và miêu tả đặc điểm của 1 trẻ nào đó. Ví dụ: Cô nói: “ Các cháu hãy tìm 1 bạn buộc nơ hồng, mặc váy hồng….và dẫn bạn đến chỗ cô”, thì trẻ trong lớp phải tìm ra trẻ mà cô miêu tả. Trẻ được dẫn đến( nếu đúng phải nói rõ họ, tên, địa chỉ gia đình, sở thích ăn mặc và những hoạt động yêu thích…), nếu trẻ được dẫn đến mà sai, trẻ tìm bạn phải tự giới thiệu về mình hoặc nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. III. HOẠT ĐỘNG GÓC: 1.Góc Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi.Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2.Góc Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. GócTạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4.Góc Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc khoa học thiên nhiên: làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, chăm sóc cây.* MĐYC: Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản/pđẹp. IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: - Làm khuôn mặt của bé bằng bìa... - Chơi tự chọn ở các góc phân vai, góc học tập. - Lao động nhổ cỏ x/q bồn hoa. *Đánh giá trẻ cuối ngày ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thứ 4/30/09/2015 I. HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH Văn học: Thơ:Chiếc bóng Hoạt động k/hợp: Âm nhạc, MTXQ, LQVT. 1. Mục đích yêu cầu: aKiến thức Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, biết tên tác giả. Hiểu nôi dung bài thơ. b.Kỹ năng: Đọc thơ diễn cảm, biết ngắt giọng ngắt nhịp đúng lúc đúng chỗ. RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m. c.Thái độ: Thông qua nội dung bài thơ trẻ biết quan tâm, chăm sóc đến mọi. Biết tự chăm sóc cho bản thân mình. 2. Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ bài thơ. -Đàn oóc gan. - Trẻ thuộc bài: Đếm ngón tay. 3. TiÕn hµnh N/D Hoạt động Hoạt động của cô * Hoạt động1: Gây hứng thú. * Cho trẻ hát bài: “Bạn có biết tên tôi - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: GhÐp néi dung bµi th¬. * DÉn d¾t vµo bµi th¬ .các con vừa ghép dược bức tranh gì vậy? bón -bức tranh về bạn nhỏ đi học thì bóng lúc nào cũng theo cậu. -Đây cũng là nội dung của bài thơ “chiếc bóng” - C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 1. Sau ®ã ®µm tho¹i : * Hoạt động 2 Cho trẻ LQ với bài thơ “ Chiếc bóng” * Hoạt động3: Giúp trẻ hiểu nội dung bài thơ + Tªn bµi th¬? Tªn t¸c gi¶? - §äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa. *Giảng nội dung, giảng từ khó làm rõ ý. Hoạt động của trẻ * Trẻ hát 1-2 lần - Nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i. * Trẻ chú ý lắng nghe - búc tranh vè chiếc bống của bạn nhỏ * Trẻ chú ý lắng nghe + Bài thơ: Chiếc bóngĐặng Như Quỳnh, Võ thị Hà.. - Nói về bạn nhỏ luôn + Đàm thoại: Cô vừa đọc bài thơ gì? -Bài thơ do ai sáng tác? muốn giúp đỡ người khác. - Trẻ trả lời theo suy nghĩ của mình. - Bài thơ nói lên điều gì? - Luôn luôn hãy quan *Hoạtđộng4: Dạy trẻ - Vì sao bài có tên là “chiếc tâm và giúp đỡ người đọc thuộc thơ.. bóng”? khác. - Thông qua bài thơ này con học * Cả lớp đọc thơ . được điều gì? - Trẻ trai đọc thơ. - Trẻ gái đọc thơ. *Cho cả lớp đọc thơ 2-3 lần - Tổ đọc thơ. - Cho trẻ trai đọc thơ - Cá nhân trẻ đọc thơ. - Cho trẻ gái đọc thơ. - ChuyÓn ho¹t ®éng - Tổ đọc thơ. - Cá nhân trẻ đọc thơ. - đọc thơ chữ to - NhËn xÐt, chuyÓn ho¹t ®éng II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1.Quan sát: Trò chuyện về bản thân trẻ: - Yêu cầu: trẻ có những hiểu biết về bản thân trẻ, biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Đàm thoại: + con biết gì về cơ thể mình? +ai phát hiện ra gì khác nữa? +ai muốn kể nữa? Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai. - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. - Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Chuyền bóng bằng 2 chân.. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Dạy trẻ cách đánh răng, - Xếp hột hạt các số 1, 2, 3. - Xem hoạt hình. *Đánh giá...................................................................................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .. ÂM NHẠC Hoạt động chính: Dạy hát “§êng vµ ch©n’’( Hoµng L©n) Nghe hát “Bàn tay mẹ” Trò chơi: Tai ai tinh. Hoạt động k/ h: MTXQ, văn học. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao - thÊp.... - Thái độ: Trẻ biết giữ gìn cơ thể và yêu quý bản thân mình 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 2.Chuẩn bị. - Đàn oóc gan. - 1 số bài thơ - Mũ múa. - Đài cát xéc. 3.Cách tiến hành N/D hoạt động. *Hoạt động 1. Gây hứng thú. Hoạt động của cô. * Trẻ đàm thoại cùng cô, - Trẻ tham gia trò chơi. * Hoạt động 2. Dạy hát “ Đường và chân”. * Trẻ lắng nghe và q/s. - Cả lớp hát 2 lần. - Tổ hát 1 lần. - 2 – 3 nhóm lên hát. - 2- 3 trẻ hát. - TrÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng. * Trẻ chú ý lắng nghe.Hưởng ứng theo giai điệu bài hát. *Hoạt động 3: Nghe hát “ Bàn tay mẹ”. Hoạt động của trẻ. * Trẻ chơi 3- 4 lần. *Hoạt động 4: Trò chơi “ Tai ai tinh” * Cho trÎ q/s bøc tranh vÒ c¬ thÓ bÐ - Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể bé. - Cho trẻ chơi trò chơi “Với đôi bàn chân”. *DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Đường và chân’’ - C« h¸t 1-2 lÇn cho trÎ nghe. - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn. - C« ®µn h¸t cïng trÎ. - C¶ líp h¸t díi nhiÒu h×nh thøc: h¸t to - nhá; h¸t caothÊp; h¸t nèi tiÕp gi÷a c¸c tæ. - Thi ®ua gi÷a c¸c tæ, nhãm. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn... - Cho trÎ h¸t + vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. giới thiệu về nội dung bài hát, giai điệu của bài hát. Sau ®ã më ®Üa cho trÎ nghe vµ khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo (3-4 lÇn). - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. - Lần 2: Cô múa hát minh hoạ - Lần 3: Cô múa hát cùng 1 trẻ. - Lần 4: Cho trẻ nghe băng * C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè l¹i. II. Hoạt động ngoài trời. 1. Quan sát: Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân chơi. - Yêu cầu:. Cô cùng trẻ ra sân trường và quan sát và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân chơi. - Đàm thoại: - Các con thấy quang cảnh sân trường mình như thế nào? - Ai phát hiện có những âm thanh gì trên sân trường? Còn ai phát hiện điều gì nữa?... 2. Chơi vận động: Chó sói sấu tính. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường., nhặt lá rụng làm đồ chơi. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”.- XD khu nhà của bé. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát hoặc biểu diễn bằng các dụng cụ âm nhạc 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về một số đặc điểm, hình dáng bên ngoài của bản thân. IV. Hoạt động chiều. - Làm quen bài mới : toán Ôn số lượng 3 nhận biết số3. - Chơi ở các góc.XD, góc tạo hình. - Chơi nu na nu nống *Đánh giá:..................................................................................................... ........................................................................................................................ Thứ 4/25/9/2013 I. Hoạt động học có chủ định TOÁN: Hoạt động chính: Ôn số lượng 3, nhận biết số 3.Ôn so sánh chiều rộng. Hoạt động k/hợp: Âm nhạc : Nghe hát” sinh nhật hồng” , MTXQ. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3. - Luyện nhận biết so sánh chiều rộng. - Kỹ năng: - Biết cách phân nhóm, phân loại thông qua hoạt động trò chơi “Đi chợ chọn hàng”. Đếm thành thạo số lượng trong phạm vi 3. Biết cách so sánh chiều rộng. - Thái độ: - Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Giáo dục tính thẩm mỹ, thói quen tự phục vụ, vệ sinh gọn gàng ngăn nắp. Sử dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng nước 1cách có hiệu quả. 2. Chuẩn bị * Của trẻ: - Mỗi trẻ 5 băng giấy trong đó có 3 băng giấy rộng bằng nhau, màu xanh, 2 bằng còn lại hẹp hơn khoãng 0,5cm .Các thẻ số 1,2,3. * Của cô: - Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước phù hợp. - Các nhóm dồ dùng giành cho trẻ như: kem đánh răng, bát, thìa, có số lượng 1, 2, 3, để xung quanh lớp. - Mô hình ngôi nhà có số lượng người trong phạm vi 3. - Đàn óc gan. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động *Hoạt động 1:Gây hứng thú *Hoạt đông 2:Ôn số lượng trong phạm vi 3. * Hoạt động 3. Nhận biết chữ số 3.Ôn so sánh chiều rộng. Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Cho trẻ chơi : “Tôi vui tôi buồn” * Trẻ chơi 2 lần. * Cô cùng trẻ cùng tổ chức một chuyến đi chợ để chọn mua một số đồ dùng phục vụ cho bản thân có số lượng 3. - Chơi: ở đâu có số lượng này. - Cho trẻ vỗ tay bên phải 3 cái, bên trái 3 cái .Dậm chân bên phải, bên trái 3 cái. - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô. * Cho trẻ đến nơi nhận quà của bạn búp bê tặng và về chỗ quan sát xem bạn búp bê tặng gì? * Cho trẻ xếp các băng giấy ra , hỏi trẻ các băng giấy có rộng bằng nhau không? Để biết có bao nhiêu băng giấy rộng bằng nhau các con hãy q/ s cô đo nhé. - Cô đo mẫu và hướng dẫn lại cách đo. Cô gắn băng giấy màu đỏ lên bảng sau đó lấy thêm 1 băng giấy nữa đặt trùng khít mép chiều dài của 2 băng giấy chồng lên nhau. - Hỏi trẻ: Các con có n/x gì về 2 băng giấy này? Cô tiếp tục đặt 1 băng nữa( tương tự 3 băng chồng nhau) + 3 băng giấy này có rộng bằng nhau không? Lấy số mấy đặt vào? Tiếp tục với 2 băng còn lại và cho trẻ n/x. + 2 băng giấy này ntn? Ai có n/x gì? Chọn số mấy đặt vào? * Cho trẻ đo băng giấy của trẻ và nêu * Trẻ đếm và tìm mua được nhóm kem đánh răng, bát, thìa, trong phạm vi 3. - 3 trẻ thi nhau lên tìm và nói kết quả. - Trẻ đếm và nói kết quả. * Trẻ đi lấy và cùng q/s nói tên các băng giấy. * Trẻ xếp các băng giấy ra trước mặt - Trẻ q/s cách đo - Rộng bằng nhau + Số 3 + Hẹp hơn 3 băng trước, số 2. * Trẻ thực hiện đo *Hoạt động 4. Luyện tập, nhận biết số lượng có 3 đối tượng. n/x qua mỗi lần đo. * Cô q/s và giúp đỡ trẻ chưa làmđược - Cho trẻ đếm nhóm đồ dùng có số lượng 3 và lên giúp cô chọn số 3 đặt vào 2 nhóm ( Áo, quần) * Cô giới thiệu số 3 - Cô cho cả lớp đọc số 3. Tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc. - Cô phân tích số 3. * Trò chơi 1: Con số bí mật. - Trò chơi 2: Chơi bập bênh + Hỏi trẻ bập bênh phải có mấy người chơi? - Trẻ đếm và lên tìm số 3 đặt vào . * Trẻ q/s lắng nghe - Trẻ T/H theo yêu cầu của cô. - Trẻ tự nêu và nhận xét. * Trẻ chơi. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Trò chuyện về bản thân trẻ: - Yêu cầu: trẻ có những hiểu biết về bản thân trẻ, biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. - Đàm thoại: Con biết gì về cơ thể mình? Còn ai có phát hiện khác? Ai muốn kể nữa?... Vẽ phấn trên khuôn mặt bạn trai. - Cô cùng trẻ ra sân trường , cho trẻ vẽ khuôn mặt bạn trai bằng phấn trên sân trường - Cô vẽ mẫu cho trẻ, sau đó hướng dẫn trẻ vẽ. - Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết. - Nhận xét khi hết giờ. 2. Chơi vận động: Chuyền bóng bằng 2 chân.. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III.Hoạt động góc 1. Phân vai: - Gia đình, , phòng khám nhi. Siêu thị cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: - Lắp ghép “ bé đang tập thể dục - XD khu nhà của bé. 3. Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích. 4. Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”, chơi với các dụng cụ âm nhạc. 5. Góc sách: Làm sách tranh truyện về mình đặc diểm, hình dáng bên ngoài của bản thân, xem sách tranh liên quan đến chủ đề. IV. Hoạt động chiều. - Dạy trẻ cách đánh răng, - Xếp hột hạt các số 1, 2, 3. - Xem hoạt hình. *Đánh giá...................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Thứ 5/ 26/9/ 2013 I. Hoạt động học có chủ định. TẠO HÌNH : Hoạt động chính: Vẽ các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc. Hoạt động k/ h : Âm nhạc “ Bạn có biết tên tôi”, MTXQ. 1. Mục đích yêu cầu. - Kiến thức: - Trẻ biết thể hiện những hiểu biết của mình về bản thân, kiểu tóc , vóc dáng, áo quần...qua nét vẽ - Trẻ vẽ được các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc qua hình vẽ trên giấy, thể hiện các chi tiết như: nét mặt, mái tóc, nụ cười.... - Kỹ năng: - Luyện cách sử dụng màu hợp lý để vẽ và tô. Biết bố cục bức tranh hợp lý. - Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra. - Tự hào về bản thân mình. 2.Chuẩn bị. - Tranh mẫu của cô: ( các tranh vẽ khuôn mặt cười, không vui, tức giận...) Các tranh về khuôn mặt qua viđeoclip - Bút, giấy màu cho cô và trẻ. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ *Hoạt động 1: Gây hứng thú. * Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tôi vui tôi buồn. - Giới thiệu chương trình “Vui cùng sắc màu” - Giới thiệu 2 đội chơi (tay thơm và miệng xinh) - Giới thiệu chủ đề chơi. Bé làm họa sỹ. - Giới thiệu các vòng chơi: * Vòng 1: Tìm đề tài - Cho trẻ cùng xem và thảo luận về các khuôn mặt qua vi đeo clip * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè côc cña tõng bøc tranh: + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt cêi. + Tranh vÏ vÒ khu«n mÆt kh«ng vui. + Tranh vÏ khu«n mÆt ®ang tøc giËn... - Trên gương mặt bạn có những đặc điểm gì? - Ai cã ý kiÕn g× ? * Cô lần lượt đàm thoại từng tranh cho trẻ xem. * Cho trÎ nªu ý tëng vÏ cña m×nh + Con vÏ nh thÕ nµo? - Cho trÎ vÒ gãc häc tËp lÊy ®å dïng vÒ n¬i vÏ. * Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng - C« gîi ý ®Ó trÎ nh¾c l¹i t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn, c« më nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, ý tëng c¸ch phèi * Trẻ cùng cô chơi 2 lần *Hoạt động 2: Trẻ quan sát tranh mẫu. * Hoạt động 3: Thăm dò ý kiến trẻ. * Hoạt động 4: Trẻ thực hiện. * Trẻ quan sát và nêu lện nhận xét - Có mắt, mũi, miệng... - Trẻ qs tranh. Nhận xét. * Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.. * Trẻ thực hiện. mµu cho bøc tranh. dễ hiểu. * Vßng 3: B×nh chän vµ trao gi¶i. * Hoạt động 5: Nhận xét sản phẩm. Cô treo bài của trẻ lên giá và cho các bạn nhận xét bài của bạn. + Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? * Trẻ nhận xét bài + Cho 1 trÎ nªu vÒ bµi vÏ cña m×nh cho của bạn. c¶ líp q/s. - Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Cái mũi” - Cả lớp hát 1 lần. II. Hoạt động ngoài trời. 1.Quan sát: Sự thay đổi thời tiết. Cách ăn mặc phù hợp với thời tiết. + Yêu cầu: Trẻ biết nhận xét về thời tiết ngày hôm nay, biết cách ăn mặc để bảo vệ sức khoẻ của mình. + Đàm Thoại : - Cô cho trẻ ra sân trường qs thời tiết ngày hôm nay. - Thời tiết hôm nay như thế nào? - Trời mưa và hơi lạnh các con phải ăn mặc như thế nào? - Nếu đi học ko mặc áo mưa và áo ấm sẽ bị làm sao? - Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết của 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. - Cách ăn mặc ở mỗi mùa sao cho phù hợp vơi thời tiết. 2. Chơi vận động: Mèo đuổi chuột.. 3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường. Chơi theo ý thích. III. Hoạt động góc 1. Phân vai: Gia đình, phòng khám nhi. - Siêu thị, cửa hàng thực phẩm. 2. Xây dựng: Lắp ghép “ bé đang tập thể dục”. - XD khu nhà của bé, xây dựng khu công viên giải trí. 3 Tạo hình: Cắt dán tô màu, xé: làm ảnh tặng bạn thân, tặng mẹ. Nặn đồ dùng của bé. Những thứ bé thích” Bế tập thể dục” 4 Âm nhạc: Hát múa “Ồ sao bé không lắc”chơi với các dụng cụ âm nhạc và phân biệt các âm thanh khác nhau. 5. Góc khoa học, thiên nhiên: làm biểu đồ chiều cao, cân nặng, phân nhóm gộp và đếm nhóm bạn trai, bạn gái. Tập đong đo nước, lau lá cây,chăm sóc cây... * MĐYC: - Trẻ thể hiện đúng hành động vai chơi, phản ánh vai chơi sát thực. Đoàn kết cùng nhau chơi.Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo thành nhiều sản phẩm đẹp. IV. Hoạt động chiều. - Hoàn thiện bài tập tô o, ô, ơ.. - Lµm quen bµi míi: ChiÕc bãng - Chơi tự do. *Đánh giá ..................................................................................................... ........................................................................................................................ Thứ 6/27/9/2013. I. Hoạt động học có chủ định
- Xem thêm -