Tài liệu G630-thu nhap va chi phi khac

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY G630 1/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: A. Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC MỤC TIÊU Đảm bảo rằng các khoản thu nhập và chi phí khác là có thực; được ghi nhận chính xác, đầy đủ, đúng kỳ và được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu I. Các thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước. Đối chiếu các số liệu trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích So sánh các khoả n thu nhập /chi phí khác năm nay với năm trướ c, đánh giá tính hợp Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY G630 2/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 lý của nhữ ng biến động lớn. III. Kiểm tra chi tiết 1 Lập bảng tổng hợp các khoản thu nhập/chi phí khác trong năm, đối chiếu với Sổ Cái. 2 Đối với thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ: Kiểm tra chi tiết các chứng từ liên quan và tính đúng đắn của các bút toán điều chỉnh liên quan đến nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, thu nhập và chi phí thanh lý. Tham chiếu đến phần hành TSCĐ. 3 Kiểm tra chi tiết chứng từ của các khoản chi phí, thu nhập khác lớn, mang tính bất thường và đánh giá tính hợp lý của việc tính toán và phân loại. 4 Kiểm tra tính phù hợp của các khoản chi phí khác với các khoản thu nhập khác phát sinh trong năm (nếu có) 5 Kiểm tra việc trình bày về thu nhập và chi phí khác trên BCTC. STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY G630 3/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -