Tài liệu E530-chi phi phai tra ngan han va dai han

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY E530 1/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN/DÀI HẠN Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU Đảm bảo các khoản chi phí phải trả là có thực, thuộc nghĩa vụ thanh toán của DN; đã được hạch toán chính xác, đầy đủ; được đánh giá và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sánh tổng số dư chi phí phải trả, số dư theo từng khoản mục phải trả cũng như tỷ trọng chi phí phải trả trên tổng nợ ngắn hạn/dài hạn năm nay với năm trước, đánh giá những thay đổi bất thường. III. Kiểm tra chi tiết 1 Thu thập bảng tổng hợp chi phí phải trả cuối năm, phân tích bản chất của số dư các khoản chi phí phải trả, đánh giá tính hợp lý của các khoản mục. 2 Đối chiếu các số dư chi phí phải trả đã ghi nhận với các chứng từ thanh toán sau ngày khóa sổ kế toán (nếu có) và giải thích các chênh lệch. 3 Trường hợp chưa thanh toán sau ngày khóa sổ, tiến hành kiểm tra các chứng từ liên quan đến cơ sở ước tính cũng như cách tính toán chi phí phải trả mà DN đã thực hiện cuối năm. 4 Kiểm tra các khoản chi phí phải trả chưa được ghi nhận: 4.1 Trên cơ sở nhật ký tiền gửi ngân hàng và tiền mặt sau ______ ngày kể từ ngày khóa sổ kế toán, chọn ra các nghiệp vụ chi tiền lớn và kiểm tra tính đúng kỳ của việc ghi nhận các khoản chi phí. 4.2 Rà soát các hóa đơn chưa thanh toán đến thời điểm kiểm toán, đảm bảo chi phí và nợ phải trả tương ứng đã được ghi nhận đúng kỳ. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) E530 STT Thủ tục 4.3 Rà soát các hợp đồng mua hàng hóa/dịch vụ quan trọng có hiệu lực phát sinh trong kỳ, tham chiếu đến số dư chi phí phải trả cuối năm, đảm bảo các chi phí có liên quan đã được ghi nhận đầy đủ, đúng kỳ. 5 Người thực hiện 2/2 Tham chiếu Kiểm tra tính trình bày các khoản chi phí phải trả trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác D. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -