Tài liệu Donxinhuyhocphan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HỦY HỌC PHẦN Kính gửi: - Ban lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục - Phòng Quản lý Đào tạo - Thầy/cô CVHT: ...................................... ...................................... ... Em tên là: ............................................................. Mã số sinh viên: ......................................... Lớp: .............................................................................................................................................. Học kỳ 1 năm 2015 - 2016, em đã đăng ký học tổng số .........TC. Nay, em viết đơn này kính đề nghị Thầy/Cô CVHT, Nhà trường xem xét cho phép em được hủy các học phần sau: STT 1 Tên học phần Mã HP Số TC Lý do 2 3 4 Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường về việc học tập và hoàn thành đầy đủ học phí. Kính mong được sự chấp thuận của Thầy/Cô CVHT và Nhà trường. Ý kiến của Cố vấn học tập (Ký tên, ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày……tháng……năm 20….. Người làm đơn Ghi chú: Đơn này chỉ có giá trị khi nộp về P.QLĐT trước ngày cuối cùng của tuần học thứ 2 trong mỗi học kỳ và đúng thời hạn huỷ học phần quy định cho mỗi học kỳ (được thông báo trong Thông báo TKB trang thông tin: http://hvqlgd.edu.vn)
- Xem thêm -