Tài liệu Don xin xet tn(nien che) (1)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐHCNTPHCM Đơn vị : --------------------Dán ảnh 3x4 Dán ảnh 3x4 Kính gửi : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------------------ ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP -------------------Ban Giám Hiệu Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đơn vị đào tạo : Em tên là : ………………………………………MSSV…………… Ngày tháng năm sinh : ……………………………………………………….... Nơi sinh : ……………………………………………………………………. Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………… Điện thoại ……………………………………………………………………….. Học lớp : …………………………… Hệ………………… Ngành…………………………Khoá……………………….. Đã trả nợ các môn :………………………………………………………………… Môn 1…………………..... Điểm cũ………………Điểm mới………….. Môn 2 …………………… Điểm cũ………………Điểm mới………….. Môn 3 …………………… Điểm cũ………………Điểm mới…………. Nay không còn nợ Em xin được xét tốt nghiệp cùng với khoá ………. Ý kiến đơn vị Ngày ………. Tháng … Năm……… Người làm đơn ( Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Sinh viên nộp đơn tại Khoa - Khoa tổng hợp trình hội đồng xét tốt nghiệp.
- Xem thêm -