Tài liệu De cuong mon hoc kiem toan 3

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HỌC PHẦN : KIỂM TOÁN P.3 Hệ đại học Biên soạn: Năm học 2014-2015 I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Sinh viên đã được học và tìm hiểu toàn bộ phần lý thuyết cơ bản về kiểm toán, nhưng để có thể thực hành kiểm toán một cách đầy đủ nhất, nắm vững các thành phần của một hồ sơ kiểm toán, các giấy tờ làm việc có lien quan, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, thì toàn bộ nội dung Kiểm toán 3 sẽ là phần thực hành kiểm toán, để sau khi ra trường sinh viên có thể đọc được ít nhất là một số bộ phận của hồ sơ kiểm toán, biết phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro, đồng thời đưa ra cái nhìn toàn diện về thực tế của kiểm toán tại Việt Nam hiện nay. II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Thông tin giảng viên: Lê Thị Hồng Hà Địa chỉ: Khoa kinh tế - Cơ sở Thanh Hóa - Trường ĐHCNTP.HCM III. TÓM TẮC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC Môn học gồm 4 chương, Số tín chỉ: 02 ( 30 tiết lý thuyết ) CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG 1 KIỂM TOÁN TIỀN 2 KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 3 KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO 4 KIỂM TOÁN TSCĐ VÀ KHẤU HAO TSCĐ Tổng cộng: 1 LÝ THUYẾT 6 6 9 9 30 THỰC HÀNH 0 0 0 0 0 IV.     V.   CÁC NHIỆM VỤ CHUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA SV ĐỂ HOÀN THÀNH MÔN HỌC Sinh viên phải tham dự nghe giảng trên lớp từ 80% tổng thời gian của học phần Tham gia thực hành, kiểm tra thường kỳ và kiểm tra giữa kỳ Làm tiểu luận theo nhóm Dự thi kết thúc học phần PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG CHÂM HỌC TẬP CỦA SV Sinh viên phải chuẩn bị dầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo cho môn học. Chuẩn bị nội dung kiến thức trước khi đến lớp. Tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào nội dung bài giảng, phối hợp với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu cho bài tiểu luận của nhóm.  Chuẩn bị tốt kiến thức cho bài kiểm tra thường kỳ, bài thi giữa học phần và kết thúc học phần VI. THỜI GIAN CỤ THỂ ĐỂ HỌC TẬP CHO TỪNG PHẦN KIẾN THỨC Chương 1: 6 tiết lý thuyết Chương 2: 6 tiết lý thuyết Chương 3: 9 tiết lý thuyết Chương 4: 9 tiết lý thuyết VII. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM  Dự lớp từ 80% số tiết trở lên  Đủ bài kiểm tra thường kỳ và thi giữa học phần  Tham gia tiểu luận cùng nhóm, tham gia thực hành đầy đủ  Thi kết thúc học kỳ 2 Điểm thi giữa học phần chiếm 20%, điểm tiểu luận chiếm 30% và điểm thi kết thúc học phần chiếm 50% VIII. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình chính: Hệ thống thông tin kế toán P.3 – Đại học công nghiệp TP.HCM  Tài liệu tham khảo: Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết – Bài tập và bài giải ( Nguyễn Thế Hưng – Khoa Kế toán kiểm toán - Đại học Kinh tế TP.HCM ) IX. CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁC Địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com Số điện thoại: 0915 142 413 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Kiểm toán P.3 (Hệ đại học) Chương 1 : Kiểm toán tiền 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm toán tiền, các loại giấy tờ áp dụng khi kiểm toán khoản mục tiền 1.1.2 Kỹ năng 3 Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo . Lựa chọn loại giấy tờ phù hợp để thực hành. 1.1.3 Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 1: Kiểm toán tiền 1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền 1.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền 1.2.1 Yêu cầu của kiểm sót nội bộ. 1.2.2 Các nguyên tắc kiểm sót nội bộ 1.2.3 Kiểm soát nội bộ đối với tiền 1.3 Kiểm toán khoản mục tiền 1.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 1.3.2 Thử nghiệm cơ bản. 1.4 Ý kiến của kiểm toán viên về khoản mục 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1 Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 1.3 vì đã được học trong chương 1. Đọc nội dung mới 1.3.2 Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3 Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4 Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 6/4 đến ngày 19/4 ) 1.5 Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 4 1.6 Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Thủ thuật Kitting ?  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 2. 5 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Kiểm toán P.3 (Hệ đại học) Chương 2 : Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm toán nợ phải thu và các bước công việc khi thực hành kiểm toán khoản mục nợ phải thu. 1.1.2 Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3 Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 2 : Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 2.1 Nội dung, đặc điểm nợ phải thu khách hàng 2.2 Kiểm soát nội bộ đối với các khoản nợ phải thu khách hàng 2.3 Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 2.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 2.3.2 Thử nghiệm cơ bản 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1 Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 2.1.2, 2.2.2 . Đọc nội dung mới 1.3.2 Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3 Những điều SV mong đợi ở GV 6  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4 Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 20/4 đến ngày 10/5 ) 1.5 Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6 Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập giáo viên cho trước.  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 3. 7 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Kiểm toán P.3 (Hệ đại học) Chương 3 : Kiểm toán hàng tồn kho 1.1. Mục tiêu 1.1.1 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các quy trình kiểm toán khoản mục hang tồn kho. 1.1.2 Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3 Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 3 : Kiểm toán hàng tồn kho 3.1 Nội dung, đặc điểm của khoản mục hàng tồn kho 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho 3.3 Kiểm toán hàng tồn kho 3.3.1 Thử nghiệm kiểm soát 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1. Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 3.1, 3.2. Đọc nội dung mới 1.3.2. Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3. Những điều SV mong đợi ở GV 8  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: halinh0404@gmail.com 1.4. Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 11/5 đến ngày 24/5) 1.5. Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6. Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập trong tài liệu GV gửi.  Kiến thức chuẩn bị trước: Nội dung kiến thức của chương 4. 9 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : Kiểm toán P.3 (Hệ đại học) Chương 4 : Kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 1.1. Mục tiêu 1.1.1. Kiến thức Cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiểm toán các khoản mục thuộc tài sản cố định. 1.1.2. Kỹ năng Đọc tài liệu trong giáo trình và tài liệu tham khảo. 1.1.3. Thái độ Nghe giảng và đóng góp ý kiến và nội dung bài giảng Nâng cao ý thức tích cực trong học tập tại lớp và tự nghiên cứu ở nhà. 1.2. Những nội dung cần truyền đạt Chương 4 : Kiểm toán TSCĐ 4.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định 4.2 Kiểm soát nội bô đối với tài sản cố định 4.3 Kiểm toán tài sản cố định 4.4 Kiểm toán chi phí khấu hao và giá trị hao mòn lũy kế 1.3. Xác định nội dung tự học và cách học cho SV để hoàn thành khối lượng kiến thức theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 1.3.1. Phần tự học ( chuẩn bị trước khi đến lớp) Ôn lại những kiến thức thuộc phần 4.2. Đọc nội dung mới . 1.3.2. Nhiệm vụ của SV trong giờ học Ghi chép nội dung trọng tâm, khó kết hợp Slides nội dung bài giảng 1.3.3. Những điều SV mong đợi ở GV  Thời gian làm việc tại VP khoa A5.03: Các chiều thứ 4, 5 hàng tuần, từ 14h đến 16h30’.  Trao đổi thông qua địa chỉ mail: 10 halinh0404@gmail.com 1.4. Thời gian thực hiện ( số tiết 06, từ ngày 18/5 đến ngày 31/5 ) 1.5. Cách đánh giá Dựa trên phần trả lời câu hỏi và thực hành của sinh viên. 1.6. Câu hỏi, Bài tập  Câu hỏi về nhà : Làm bài tập đã được gV gửi. 1.7. Tổng kết Kết thúc học phần 11
- Xem thêm -