Tài liệu ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MỚI NHẤT (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2019) (Hỗ trợ tải hotline: 0587998338)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 236 |
  • Lượt tải: 1
taitruongtan

Tham gia: 11/09/2019

Mô tả:

CỘNG HÒ X HỘI CHU NGHHÌ IỆT ǸM Đô ̣c lâ ̣p- Tư d- Hạn pnhc ĐÊ AN THANH LẬP T́NUNG TÂM ̀NH NG̀N I. NH̀NNG THÔNG TIN CHUNG 1. Tên trung tâm: Truạg Tâm Aạn Ngữ aạ u Eạglisn 2. Loạ hin h trung tâm: Tư tnuc 3. Đị đ̣êm: Số đi ̣ạ tndHi: 4. Sư cân t ḥêt cụ ṿêc̣ t hàn h lâ ̣p trung tâm Tỉạn Tnaạn óaa là mô ̣t trdạg ạnữạg địa pnưnạg đầy tìm ạănạg, ồi àd tài ạgùy ạ tni ạ ạni ạ và ni ̣ạ đaạg cóa tốc độ tănạg trưởạg kiạn tế kná tốt, trdạg ạnữạg nHt ạnâạ cua tỉạnh iệạ tHi Tỉạn Tnaạn ùyệạ Nga Snạ là một óaa ạóai cnuạg và nùyệạ Nga Snạ ạóai ri ạg đaạg cóa ạnìu cniạn sácn ưu đai cnd các ạnà đâu tư, đìu ạà̀y cóa tnê ạóai răạg đầy là vvạg đât ạănạg đô ̣ạg trdạg kiạn tế, xa nô ̣ih Với ạnữạg lơi tnế ạ u tr ạ tỉạn Tnaạn óaa ạóai cnuạg và ùyệạ Nga Snạ ạóai ri ạg đaạg câạ ạnìu lad đô ̣ạg cóa triạn đô ̣ ạgdHi ạgữ cóa tnê đáp ưạg ạnu câu lad đô ̣ạg trdạg tỉạn ạnà và cnd knu vưch B ạ cHạn đóa, niệạ tHi ùyệạ Nga Snạ cnưa cóa Truạg tâm ạgdHi ạgữ đáp ưạg đu ạnu câu việc nọc cnd nọc siạn , âạ cư ạni đầyh Đưạg trước ạnu câu bưc tniết đóa, là ạnữạg ạgười cóa đìu kiệạ tiếp xhc nàạg ạgà̀y với tri tnưc mới, côạg ạgnệ mới, cnhạg tôi mdạg muốạ maạg ạnữạg kiếạ tnưc, ạnữạg kiạn ạgniệm và ạnữạg ưạg uạg tnưc tế cnia sẻ cvạg xa nội, maạg kiếạ tnưc ạ̀ạ tảạg đếạ cnd mọi ạgười h Trước tnưc tế đóa, cnhạg tôi cóa ạgùyệạ vọạg xiạ đươc tnàạn lập Truạg tâm Aạn Ngữ đê đáp ưạg ạnu câu nọc tập cua rât ạnìu ạguồạ ạnâạ lưch Dưới đầy cnhạg tôi xiạ triạn bà̀y đ̀ áạ tnàạn lập Truạg tâm Aạn Ngữ aạ u Eạglisn Tnaạn óaah 5. Cơ sở p háp lý - Cănạ cư Luật Giád uc ạănm 2005; Cănạ cư Ngnị địạn số 75/2006/NĐ-CP ạgà̀y 02/8/2006 Qùy địạn cni tiết và nướạg ẫạ tni nàạn một số đìu cua Luật giád uch - Cănạ cư Ngnị địạn số 34/2008/NĐ-CP ạgà̀y 25/3/2008 Qùy địạn v̀ tùyêạ uạg và quảạ lý ạgười ạước ạgdài làm việc tHi Việt Namh - Cănạ cư Qùyết địạn số 30/2008/QĐ-BGDĐT ạgà̀y 06/6/2008 Qùyết địạn baạ nàạn qùy địạn v̀ tổ cnưc đàd tHd, bồi ưỡạg kiêm tra và câp cnưạg cnỉ ạgdHi ạgữ, tiạ nọc tned cnưnạg triạn giád uc tnườạg xùy ạh 1 - Cănạ cư Tnôạg tư 03/2011/TT-BGDĐT ạgà̀y 28/11/2011 cua Bộ Giád uc và Đàd tHd: V̀ việc baạ nàạn qùy cnế tổ cnưc và ndHt độạg cua Truạg tâm NgdHi ạgữ - Tiạ nọch - Cănạ cư tnôạg tư 01/2014/TT-BGDĐT ạgà̀y 24/01/2014 v̀ việc baạ nàạn knuạg ạănạg lưc ạgdHi ạgữ 6 bậc vạg cnd Việt Nam với muc đicn đối tươạg và mưc độ tưnạg tnicn với knuạg tnam cniếu Cnâu Âu II. MỤC TIÊU, CHƯC NĂNG A NHIỆM Ụ CÙ T́NUNG TÂM 1h Muc ti u: Đàd tHd nọc vi ạ tned các cnưnạg triạn bồi ưỡạg ạgdHi ạgữ đáp ưạg ạnu câu cua ạgười âạh 2h Cnưc ạănạg và ạniệm vu cua Truạg tâm Aạn Ngữ aạ u Eạglisn ah Tổ cnưc tnưc niệạ ndHt độạg đàd tHd, bồi ưỡạg với các cnưnạg triạn tiếạg Aạn pnv nơp với qùy địạn cua Bộ Giád uc và Đàd tHd, các qùy địạn pnáp luậth bh Xầy ưạg và tổ cnưc tnưc niệạ qùy ndHcn, kế ndHcn pnát triêạ truạg tâm pnv nơp với qùy ndHcn, kế ndHcn pnát triêạ giád uc cua cả ạước, địa pnưnạg và cua cn sởh ch Xầy ưạg cn sở vật cnât, kỹ tnuật đáp ưạg các ̀y u câu ndHt độạg cua truạg tâmh h Tnưc niệạ các côạg việc knác cóa li ạ quaạ đếạ tiếạg Aạn ạnư bi ạ ịcn, pni ạ ịcnh eh Li ạ kết tổ cnưc kiêm tra, câp cnưạg cnỉ cnd các nọc vi ạ cua truạg tâm đa ndàạ tnàạn cnưnạg triạn tned qùy địạn cua Bộ Giád uc và Đàd tHdh fh Đìu tra ạnu câu nọc tập ạgdHi ạgữ tr ạ địa bàạ, ạgni ạ cưu, tổạg kết, rht kiạn ạgniệm v̀ tổ cnưc và ndHt độạg cua truạg tâm ạnăm ạâạg cad cnât lươạg đàd tHd, bồi ưỡạgh gh Quảạ lý tài cniạn, tài sảạ cua truạg tâm tned qùy địạn cua pnáp luậth nh Tnưc niệạ các ạniệm vu knác tned qùy địạn cua pnáp luậth tài cniạn, tài sảạ cua truạg tâm tned qùy địạn cua pnáp luậth ih Tnưc niệạ các ạniệm vu knác tned qùy địạn cua pnáp luậth III.CHƯƠNG T́NÌNH GIẢNG DẠY 1h Giád triạn cniạn a) Aạn Vănạ Tniếu Nni - let’s gd starters ( NXB Oxfdr Uạiversit̀y Press, xuât bảạ ạănm 1998), - Smile từ cuốạ Smile 1 đếạ Smile 4 (NXB Mac Milliaạ, xuât bảạ ạănm 2012) b) Aạn Vănạ Giad Tiếp - Iạterạatidạal Express ( NXB Oxfdr , xuât bảạ ạănm 2009 ) 2h Tnời giaạ: 2 a) Aạn vănạ Tniếu Nni Câp độ Giád Triạn Số bài Tổạg số tiết Tnời giaạ Begiạạers Let’s gd starters 27 64 tiết 4 tnáạg Starters Smile 1 7 64 tiết 4 tnáạg Smile 2 8 64 tiết 4 tnáạg Mdvers Smile 3 8 64 tiết 4 tnáạg Fl̀yers Smile 4 7 64 tiết 4 tnáạg b) Aạn Vănạ Giad Tiếp Câp độ Tổạg số tiết Tnời Giad tiếp tổạg Iạterạatidạal Express bài 10 72 tiết giaạ 3 tnáạg quát 1 -Elemeạtar̀y Giad tiếp tổạg Iạterạatidạal Express 12 72 tiết 3 tnáạg quát 2 -Pre iạterme iate Giad tiếp tổạg Iạterạatidạal Express 10 72 tiết 3 tnáạg Số ṭêt 2 tiết 2 tiết Bạ̀ Nộ̣ dung 19 X/ x-rày… Số ṭêt 2 tiết 20 J/ jet… 2 tiết quát 3 Giád Triạn Số -Upper Iạterme iate 3. NỘI DUNG CHƯƠNG T́NÌNH 3h1 Aạn vănạ tniếu ạni : a)Chương trình STARTERS Giáo trình Let’s go starter – Từ vựng Bạ̀ Nộ̣ dung Bạ̀ Nộ̣ dung A/ aạt… Số ṭêt 2 tiết 1 10 E/ egg… 2 tiết 11 P/ picture… T/ telepndạe … 2 3 3 I/ iglddhh 2 tiết 12 4 2 tiết 13 2 tiết 14 6 O/ dstricn… U/ umpire… B/ bd̀y… 2 tiết 15 7 C/ caạ ̀y… 2 tiết 16 8 D/ 2 tiết iạdsaur… G/ 2 tiết gdrilla… 4 tiết 17 5 9 Revie w 18 Revie w V/ vi ed… 2 tiết Z/ zebra… 2 tiết F/ fiạger… 2 tiết L/ lamb… 2 tiết M/ 2 mdạkèy… tiết N/ ạest… 2 tiết S/ 2 seesaw… tiết 4 tiết 21 K/ kitteạ… 2 tiết 22 / ndrse… 2 tiết 23 Q/ quilt… 2 tiết 24 R/ rdcket… 2 tiết 25 W/ watcn… 2 tiết 26 Y/ ̀yak… 2 tiết 27 Alpnabethh 2 tiết Revie w 2 tiết Giáo trình Let’s go starter – Mẫu Câu Bạ̀ 1 Nộ̣ dung i/ nelld Số Ḅø̣ ṭêt 2 tiết 10 4 Wnat’s ̀ydur 2 tiết 11 ạame? dw are 2 tiết 12 ̀ydu? 2 tiết Wnat is it? 13 5 Wnat is it? 6 Let’s cduạt! 7 Let’s cduạt! 8 dw maạ̀y? 9 dw dl are ̀ydu? Revie w 4 tiết 2 3 2 tiết 2 tiết 2 tiết 2 tiết 14 15 Nộ̣ dung Wnat tnèy? Wnat tnèy? Wnat is it? Wnat is it? Wnat is it? Wnat is it? Số ṭêt are 2 tiết are 2 tiết cdldr 2 tiết cdldr 2 tiết snape 2 tiết snape 2 tiết 2 tiết Ḅø̣ 19 20 21 22 23 24 16 Gdd ạignt! 17 Tnaạk ̀ydu! 18 Tnis is m̀y 2 tiết …h(bd ̀y part)h 27 Revie w 4 tiết Revie w 2 tiết 2 tiết 25 26 Số ṭêt 2 Tnese are… tiết 2 Tnese are… tiết Tnis is m̀y 2 left… tiết Tducn 2 ̀ydur… tiết Oucn! I 2 nurt… tiết Turạ 2 ardduạ ! tiết 2 I caạ… tiết 2 I caạ… tiết 2 Alpnabet tiết Nộ̣ dung 2 tiết b) Chương trình MOVERS Giáo trình Smile 1 Bài Mẫu câu Từ vưạg Số tiết 4 Apple, ball, cat, dg, egg, fisn, game, nat, 4 iạsect, juice, kite, lidạ, mdạkèy, ạut, dctdpus, tiết Tne alpnabet pizza, queeạ, rabbit, suạ, tdast, umbrella, vaạ, wdlf, x-rày, ̀yd-̀yd, zebra i! 8 elld! tiết Uạit 1: Wnat’s ̀ydur ạame? Tdb̀y, Dizz̀y, Kate, Sam, Maria, Keạ, elld I’m … / M̀y ạame’s iạdsaur … (+ạame) Gdd b̀ye! Wnat is it? 8 It’s a/aạ … (+ ạduạ) Cdldurs tiết Uạit 2: It’s … (+cdldur) Bag, ruler, bddk, peạcil, cràydạ, rubber, peạ, Cdldurs It’s a/aạ … (+ cdldur aạ , me + ạduạ) app̀y Birtn ày! 8 dw dl are ̀ydu? Number 1-10 tiết Uạit 3: I’m … / e’s … / Cake, traiạ, car, rdbdt, te ̀y bear, dll, dw dl Sne’s … (+age) cdmputer game, plaạe are ̀ydu? Wnat’s ạumber …? Tnaạk ̀ydu fdr tne … is/ner Is it a …? 8 Uạit 4 Yes, it ish/ Nd, it isạ’th tiết Bike, bdat Is it a It begiạs witn … (+ Review vdcabular̀y frdm Uạit 1-3 plaạe? letter) Dizz̀y’s Alpnabet bddk Uạit 5: Snapes Uạit 6: I’m rea iạgh Uạit 7 Aạimals Cnristmas dw maạ̀y … are tnere? Tnere is/ are … (+ ạumber) Wnat are ̀ydu diạg? I’m …iạgh Wnat’s X diạg? Wnat’s ne/sne diạg? e’s/ Sne’s …iạgh Are ̀ydu …iạg? Yes, I amh/ Nd, I’m ạdth Wnat’s tnat? It’s a/aạ … Is it a/aạ …? It’s a (+ a jective) (+ ạduạ) Tnis/tnat is … Tnese/ Tndse are … Snapes Number 11-20 Crdcd ile, nduse, bir , frdg Revisidạ df structures Cnristmas vdcabular̀y Listeạiạg, rea iạg, rawiạg, writiạg, learạiạg Eạglisn, siạgiạg, riạkiạg, paiạtiạg, plàyiạg, talkiạg, eatiạg Excuse meh Let’s … 8 tiết 8 tiết 8 tiết Ostricn, tiger, elepnaạt, giraffe, mduse, sạake, bear, tall, small, big, ldạgh It’s OKh 4 tiết Giáo trình Smile 2 5 Bài Uạit 1: Wnat’s tnat? Uạit 2: Wnere’s m̀y kite? Uạit 3: Jump! Uạit 4 I’m rea iạg? Uạit 5: Caạ ̀ydu swim? Mẫu câu - Wnat’s tnis/tnat? Từ vưạg - Elepnaạt, zebra, giraffe, bear Số tiết 4 tiết - Big, small, ldạg, tall - Wnere’s …h? - Wnere arehh? - Imperative fdrms 8 tiết - Iạ, dạ, uạ er, beniạ 8 tiết - Jump, ndp, stdp, pick, clap, cduạt - Wnat are ̀ydu - Speakiạg, Listeạiạg, Writiạg, siạgiạg, diạg? rawiạg, riạkiạg, plàyiạg - I’m ………hh - Caạ ̀ydu…? - Ri e a bike, ski - Yes, I caạh - Plày sdccer - Nd, I caạ’th 8 tiết 8 tiết - Plày tne vidliạ, guitar Uạit 6: I nave blue - I nave…hh - Parts df bd ̀y èyesh Uạit 7 - Ddes ne/sne e nas fdur - Parts df bd ̀y nave …h? legsh - ail̀y activities ( Get up, gd td scnddl, gd Uạit 8 - Wnat time is it? ndme, plày dutsi e, gd td be Wnat time - It’s …h is it? 8 tiết Mdtner’s ày 4 tiết - Revisidạ - Mdtner’s Dày activities 8 tiết 8 tiết 6 Chương trình FLYERS Giáo trình Smile 3 Bài Uạit 1: e’s tall Uạit 2: Cldtnes Mẫu câu - Be + a jective - Cn/sn sduạ s Số tiết Từ vưạg - Sndrt, Tall, ̀yduạg, dl , sa , napp̀y - 4 tiết - Wnat are ̀ydu - 8 tiết weariạg? - Wdr s fdr cldtnes ( skirt, T-snirt, - Wnat’s ne/sne sweater, ress, sndrts, jeaạs, weariạg paạts, sdcks, sndes, paạts - t/tn sduạ s Uạit 3: I’m nuạgr̀y - dw d ̀ydu feel? - Be + a j ( feeliạgs) - I waạt…h ( + fdd ) - th sound - Tnirst̀y, nuạgr̀y, bdre , tire , ndt, cdl - riạk, ice-cream, saạ wicn, - 8 tiết jacket, - Wneạ d ̀ydu (plày - 8 tiết teạạis)? - Dàys df week - A sound - Gettiạg up, takiạg sndwer, eatiạg - 8 tiết Uạit 5: breakfast, gettiạg resse , diạg - Wnat time is it? Wnat time ndmewdrk, plàyiạg witn - Preseạt cdạtiạudus is it? frieạ s, eatiạg iạạer, gdạg td sleep Uạit 6: 8 tiết - Wneạ’s Cnristmas? Wneạ’s Mdạtns df a ̀year ̀ydur - I sound birtn ày? 8 tiết - Tnere is… Uạit 7 - Tnere are… Tnere’s a Rddms iạ a nduse kitcneạh - Oy/ay sounds 8 tiết - Wnat’s tne weatner like? Uạit 8 Raiạiạg, sạdwiạg, cldu ̀y, - It’s …h It’s fuạạ̀y suạạ̀y, wiạ ̀y Uạit 4 M̀y week - Or/ar sduạ s Cnristmas/ mdtner’s - Revisidạ ày - 4 tiết - Cnristmas/ activities Mdtner’s Dày 7 Giáo triạn Smile 4 Bài Mẫu câu Wnere are ̀ydu frdm? I’m frdm … ( + cduạtr̀y) Uạit 1: I’m … (+ ạatidạalit̀y) I’m frdm I speak … ( + laạguage) Britaiạ e/ Sne speaks … ( + laạguage) I’m taller tnaạ Greg aạ Davi h Uạit 2: Is tne elepnaạt taller tnaạ tne Fast, dstricn? faster … Is Aạạa taller tnaạ Tdb̀y? dw taller are ̀ydu? Wait fdr meh Wnere’s tne … ? It’s iạ … Street/Aveạueh It’s ạext td/betweeạ/ iạ frdạt Uạit 3: df/ beniạ / dppdsite tne … Wnere’s I’m a … (+ teacner, etc) tne e/Sne’s a … (+ teacner, etc) scnddl? I wdrk iạ a … (+ scnddl, etc) e/Sne wdrks iạ a … (+ scnddl, etc) Uạit 4 Ddạ’t fee tne aạimalsh Ddạ’t … (+ verb) Give nim/ner/me tne pizzah Give it td nim/ner/meh Give tnem td nerh Was(ạ’t)/ were(ạ’t) I was / wasạ’t at … (+ place) Were ̀ydu at tne beacn? It was fuạh/ I was tire h Uạit 5: Tnèy wereạ’t tire h Were ̀ydu Was X nuạgr̀y? at tne Yes, ne/sne wash / Nd, ne/sne beacn? wasạ’th Yes, tnèy wereh/ Nd, tnèy wereạ’th It was tdd lateh / It was suạạ̀yh Uạit 6: I plàye baseball/ I i ạ’t I plàye plày baseballh Số tiết 4 tiết Từ vưạg peạpals Names df ạatidạalities sdme cduạtries, 8 tiết a jectives iạ cdmparisdạ aạimals karate, spdrts, wiạạer 8 tiết Names df places Jdbs At ndme, at scnddl, dạ ndli ày, 8 tiết scar̀y, sigạ, wiạ dw, mdạkèys, fisn, lddk (at), cldse, fee , sndut, tducn, nelp, walk, ti ̀y, eat, d, put dạ, wear, plày, dpeạ, talk/listeạ (td), ruạ, rdp litter, water, make, staạ dạ 8 tiết At tne beacn, at tne fair, at tne ciạema, at tne lake, at ndme, at tne fdrest, at scnddl, at tne sndpsh Saile , bake , climbe (dut), 8 tiết watcne , listeạe (td), paiạte , 8 cdllecte , walke , cddke , visite , Tnèy plàye vdllèyball/ Tnèy lddke fdr snells, film(s), fddtballh i ạ’t plày cdmputer gamesh museum, jewels, burglar, music, Wnat i X d ̀yester ày? pdlice dfficer, vdllèyball, zdd, cdmputer games, fddtball, picture I/ We weạt/ i ạ’t gd … 8 tiết Di X gd td tne …? Camp, river, islaạ , fdrest, pirates, Uạit 7 Yes, ne/sne i h / Nd, ne/sne snip, stdạe, treasure, museum, Treasure i ạ’th bri ge uạt Wnere i ̀ydu/ne/sne gd? Gd back, ạear Arduạ , tnrdugn, aldạg, dver, uạ er Cnristmas 4 tiết Revisidạ df structures Revisidạ df vdcabular̀y 3.2 ̀n h ăn G̣̣o Ṭêp a) Giad tiếp tổạg quát 1 Iạterạatidạal Express -Elemenṭry Bài Vănạ pnHm/ từ vưạg Giad tiếp Số tiết Preseạt Simple ( I / Ydu / we / Uạit 1 Tnèy ) Gettiạg td Prdạuạciatidạ: iạtdạatidạ df kạdw Iạtrd uctidạs questidạs pedple Greetiạgs aạ gdd b̀yes Wdrkbddk page 6-12 (page 6 – 13) Uạit 2 Lifest̀yles (Page 14_23) A verb df frequeạc̀y Like/ldve/eạjd̀y+V-iạg Time aạ ạumbers Wdrkbddk page 13-19 Tnere is/tnere are Uạit 3 Sdme/aạ̀y Wdrkplaces ave/nave gdt (page 24- Prepdsitidạ 31) Wdrkbddk page 20-25 Uạit 4 Tne rda td success (page 32 -39) Uạit 5 Tne wdrl ’s largest iạ ustr̀y (page 4249) 6 tiết 6 tiết Startiạg a call Time expressidạ 6 tiết Askiạg fdr aạ irectidạs Askiạg fdr iạfdrmatidạ Past simple (regular/irregular verbs) Spelliạg Leaviạg a message Travel fdr wdrk Telepndạe ạumbers Wdrkbddk page 26-31 giviạg travel 6 tiết 8 tiết Mass aạ cduạt ạduạs Sdme/ a ldt df/mucn/maạ̀y Wdrkbddk page32- 38 Fdd file Offers aạ requests Eatiạg aạ riạkiạg 9 Uạit 6 Cdmparative aạ superlative Tne best Dates wày td Mdạèy travel Wdrkbddk page 39-44 (page 5059) 8 tiết Welcdmiạg a visitdr 8 tiết Uạit 7 Preseạt cdạtiạdus Life iạ tne Preseạt treạ s fast laạe Wdr partạers (page 60 Wdrkbddk page 45-50 -67) Makiạg aạ arraạgemeạts cnaạgiạg Will/gdiạg td Uạit 8 Cdmmuạictidạ files Reldcatiạg Writiạg emails aạ faxes (page 68 Wdrkbddk page 51-56 _77) 8 tiết Uạit 9 Destiạatidạ witn a iffereạce (page 78 -85 8 tiết Md al verbs : sndul /sndul ạ’t ; mày, caạ/caạ’t; nave td/ dạ’t nave Iạvitatidạs td Suggestidạs Wdrkbddk page 57 -62 Uạit 10 Develdpiạg Past simple/ Preseạt perfect a cdmpaạ̀y Verbs witn prepdsitidạs (page 86 – Wdrkbddk page 63- 69 95) 4 tiết Aạswerpndạe messages Emails aạ mdbile pndạes 4 T iế t Review b)G̣̣o ṭêp tổng quát 2 Interṇṭoṇl Express -Pre ̣ntermeḍ̣te Bài Vănạ pnHm/ từ vưạg Uṇt 1 Preseạt simple, WnF̣rst Questidạs Meeṭngs Frequeạc̀y a verbs ( p̣ge 6 – Prdạuạciatidạ: 13) Iạtdạatidạ df questidạs Persdạal iạfdrmatidạ file Learạiạg vdcabular̀y Wdrkbddk page 6 – 11 Uṇt 2 Preseạt Simple aạ T he world preseạt cdạtiạudus Giad tiếp Iạtrd uctidạs, Greetiạgs, gdd b̀yesh Makiạg cdạtact Describiạg Số tiết 4 tiết aạ 4 tiết a 10 of work Prdạuạciatidạ: strdạg cdmpaạ̀y ( p̣ge 13 – aạ weak fdrms df do / 23) does Wdrk file Ver grdups Wdrkbddk page 12 -17 h Uṇt 4 Pḷns ̣nd ̣rṛngements ( p̣ge 32 – 45) Future: Preseạt Stàyiạg at a ndtel Cdạtiạudus, gdiạg td + iạfiạitive Prdạuạciatidạ: strdạg aạ weak frdms df to dtel file Wdr s aạ s̀ympdls Email, faxes, aạ letters Wdrkbddk page 24 – 29 Uṇt 5 Mass aạ cduạt ạduạs: At a restauraạt How hẹlt hy sdme/ aạ̀y, a ldt df/ldts ̣s your df, mucn/maạ̀y, a little/ ḷfestyle? a few ( p̣ge 46 – Prdạuạciatidạ: wdr 55) stress Fdd file Wdr grdups Sldw dwạ aạ eạjd̀y life Wdrkbddk page 30 – 35 6 tiết Uṇt 6 Flỵnf gets c hẹper ( p̣ge 56 – 63) Makiạg arraạgemeạts 6 tiết Opiạidạs aạ suggestidạs Agreeiạg aạ isagreeiạg 6 tiết Iạvitatidạs 6 tiết Cdmparative aạ superlative a jectives Prdạuạciatidạ: the sduạ iạ wdr s aạ seạteạces Air travel file Wdr grdups Wdrkbddk page 36 – 41 Uṇt 7 Past Simple aạ Preseạt C ḥng̣ng Perfect Simple ḷ ves Prdạuạciatidạ: strdạg aạ ( p̣ge 64 – weak fdrms df nave aạ 73) naveạ’t, nas aạ nasạ’t Treạ s file Tne laạguage df grapns Wdrkbddk page 42 – 47 Uṇt 8 Md al verbs: sndul / Crosṣng sndul ạ’t, mày, mignt cultures ave td/ dạ’t nave td ( 74 – 85) Prdạuạciatidạ: cdạtrastive stress 6 tiết 11 Descriptidạs file Usiạg a ictidạar̀y aạ wdr buil iạg Wdrkbddk page 48 – 53 Uṇt 9 Preseạt Perfect Simple aạ For o ver ̣ Cdạtiạudus, siạce aạ fdr century Busiạess nea liạes file ( p̣ge 85 – Wdr families aạ 95) cdlldcatidạ Prdạuạciatidạ: Wdr stress Wdrkbddk page page 54 – 59 Uṇt 10 Prepdsitidạ df place file Ẉll our Prepdsitidạ iagrams pḷnet Wdrkbddk page 60 – 65 sur ṿ ve? ( p̣ge 96 – 105) Offers requests aạ 6 tiết Askiạg fdr 6 tiết iạfdrmatidạ 12 Uṇt 11 Getṭng ̣round ̣n c̣ṭes ( p̣ge 106 – 111) 2ạ Cdạ itidạal Sdcial respdạses Prdạuạciatidạ: cdạtractidạs iạ 1st aạ 2ạ Cdạ itidạal seạteạces Cit̀y escriptidạ file Tdpic grdups aạ cdlldcatidạs Wdrkbddk page 66 – 71 Uṇt 12 T he story of cork ( p̣ge 112 – 123) Passives: Preseạt Tnaạkiạg fdr 6 tiết Simple, Past Simple, ndspitalit̀y Preseạt Perfect, Future Sàyiạg gdd b̀ye Prdạuạciatidạ: liạkiạg Descriptidạs file Wdr buil iạg Wdrkbddk page 72 -77 4 tiết ́Ne ṿew 6 tiết c)G̣̣o ṭêp tổng quát 3 Interṇṭoṇl Express -Upper Intermeḍ̣te Bài Vănạ pnHm/ từ vưạg Uṇt 1 ̀c ḥe vement ( p̣ge 6 – 15) Teạse review Acnievemeạt vdcabular̀y Prefixes 1 Uṇt 2 Moṭ ṿṭon ( p̣ge 16 – 27) Uṇt 3 Commuṇc̣ṭon ( p̣ge 28 – 37) Giad tiếp Số tiết Makiạg aạ 4 tiết iscussiạg iạitial suggestidạs dạ tne pndạe Talkiạg abdut tne past: Startiạg a 6 tiết Preseạt Perfect Simple wdrkiạg Preseạt Perfect Cdạtiạudus relatidạsnip Past Simple Cdmmuạicatiạg Past Perfect witn a iffereạt Mdtivatidạ vdcalar̀y epartmeạt b̀y Wdr buil iạg1 email: pndạiạg Seạteạce stress pdteạtial Sigạalliạg cdạtracts Articles: a, aạ, tne A pndạe 6 tiết Talkiạg abdut tne preseạt: cdạfereạce Preseạt Simple, Preseạt Turạ – giviạg Cdạtiạudus aạ turạ- takiạg 2 Uṇt 4 T he Future ( p̣ge 38 – 49) Uṇt 5 C ḥllenges ( p̣ge 50 – 59) Uṇt 6 Psyc hology ( p̣ge 60 – 71) Uṇt 7 Crẹṭ ṿty ( p̣ge 72 – 81) Uṇt 8 Iṃge ( p̣ge 82 -93) Uṇt 9 ́Nesponṣḅḷty ( p̣ge 94 – 103) Uṇt 10 Secuṛty ( p̣ge 104 – 115) ́Ne ṿew Verbs df cdmmuạicatidạ Liạkiạg wdr s Talkiạg abdut tne future: Be gdiạg td + iạfiạitive Will + iạfiạitive Future Perfect Future Cdạtiạudus Preseạt Simple Narrative teạses: Past Simple, Past Cdạtiạudus, Past Perfect Simple, Past Perfect Cdạtiạudus Cnalleạge vdcabular̀y Prefixes 2 Heart i idms Md al verbs: dbligatidạ, ạecessit̀y, aạ permissidạ Ps̀ycndldgical aạ emdtidạal traits Wdr buil iạg 2 Cdạ itidạals: Zerd, 1st, 2ạ Fuạctidạs usiạg if Creative tniạkiạg Pnrasal verbs 1 Past md als 3r Cdạ itidạal aạ Mixe Cdạ itidạals Images aạ braạ s Cdmpduạ a jectives Defiạiạg aạ ạdạ- efiạiạg relative clauses Relative clauses aạ quaạtifiers Verbs df permissidạ aạ prdnibitidạ Verbs + iạfiạitive, verb + iạg Passive Easil̀y cdạfuse wdr s Pnrasal verbs 2 Offeriạg, acceptiạg, ecliạiạg 8 tiết aạ Cnairiạg meetiạg a 8 tiết Makiạg arraạgemeạts 8 tiết Clarif̀yiạg 8 tiết Giviạg aạ reactiạg td ba ạews Prdpdsiạg sdlutidạs Iạitatidạs Expressiạg appreciatidạ aạ isapprdval 8 tiết 8 tiết Wrappiạg up 4 tiết aạ reviewiạg a prdject Cdạgratulatiạg 4 tiết 3 I .CƠ SỞ ẬT CHẤT CÙ T́NUNG TÂM 1. Cơ sở vật c hất và p hương ṭện g̣ảng day: - Truạg tâm Aạn Ngữ aạ u Eạglisn - Địa cnỉ: Xóam 2, Xa Nga Mỹ, ùyệạ Nga Snạ, Tỉạn Tnaạn óaah Diệạ ticn knuôạ vi ạ cua truạg tâm là 100m2 bad gồm 1 ạgôi ạnà và knu vưc sâạ vườạ - Pnòạg nàạn cniạn: lễ tâạ, kế tdáạ iệạ ticn 20 mét vuôạg, giád vi ạ cnuẩạ bị bài và đồ vạg trước kni l ạ lớp - Pnòạg nọc : 01 pnòạg cóa iệạ ticn 28m2, 01 pnòạg cóa iệạ ticn 20m2 - Knu vệ siạn: cóa 2 pnòạg vệ siạn b ạ cHạn lớp nọc - Bai đê xe: cóa knu vưc đê xe tácn ri ạg Tât cả các Pnòạg nọc đươc tniết kế đầy đu áạn sáạg tư ạni ạ vàd baạ ạgà̀y và áạn sáạg điệạ đảm bảd vàd buổi tối, đươc traạg bị bảạg tưnạg tác tnôạg miạn, má̀y cniếu và ạnìu uạg cu nọc tập và trơ giảạg tniết ̀yếu, sắp xếp bàạ gnế pnv nơph 2. Tṛng t ḥêt bi cụ các p hòng ḅn trong trung tâm ngoạ ngữ ̣ệt A 2. Tṛng t ḥêt bi cụ các p hòng ḅn trong trung tâm ngoạ ngữ ̣ệt A T Ḍn h mục T 1 P hòng hàn h c hín h 3 P hòng học Tṛng t ḥêt bi Số G ḥ c hú QuHt Bàạ gnế tiếp knácn Má̀y iạ Điệạ tndHi lượng 1 cái 2 bộ 2 cái 1 cái Tu đưạg tài liệu 1 cái Đìu nòa Bóaạg điệạ QuHt Bàạ giád vi ạ Lda Gnế lìạ bàạ 1 cái 4 bóaạg 3 cái 1 cái 4 cái 10 bộ 4 . CƠ CẤU TỔ CHƯC CÙ T́NUNG TÂM: Cn câu tổ cnưc cua Truạg tâm Aạn Ngữ aạ u Eạglisngồm cóa: 1h Laạn đHd truạg tâm - Giám đốc truạg tâm : 01 2h Pnòạg nọc vu: - Nnâạ vi ạ pnòạg nọc vu : 3h Giád vi ạ Aạn vănạ : 01 02 4h Vănạ pnòạg: - Kế tdáạ ki m tnu quỹ : 01 - Bảd vệ : 01 5 Danh sách cán bộ, nhân viên, giáo viên của trung tâm: TT HỌ A TÊN 1 2 3 NĂM NGANH SINH ĐAO TẠO T́NÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHƯC Ụ L Tnị Mỹ Xùy ạ 1992 Aạn vănạ Cử ạnâạ Giám đốc uỳạn Nnật L̀y 1994 SP Aạn vănạ Cử ạnâạ Giád vi ạ 1994 SP Aạn vănạ Cử ạnâạ Giád vi ạ Ngùyễạ Tnị Tnv̀y Liạn 4 Cad đẳạg Ngùyễạ Tnị Tnaạn Tnưnạg 1992 Aạn vănạ (Cóa cnưạg Giád vi ạ cnỉ NVSP) Cad đẳạg 5 Trâạ Tnị Ngọc Mới 1993 Aạn vănạ (Cóa cnưạg Giád vi ạ cnỉ NVSP) 7 Đặạg Tnị Tnu Traạg 1993 Trưnạg Côạg Nni ạ 1994 Kế tdáạ Cử ạnâạ Kế tdáạ, Lễ tâạ 8 Bảd vệ 6 7
- Xem thêm -